PROTOCOL din 31 ianuarie 1967privind statutul refugiatilor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 17 iulie 1991    ---------- Notă *) Traducere.Statele părţi la prezentul protocol,considerind ca, Convenţia privind statutul refugiatilor, semnată la Geneva la 28 iulie 1951 (denumita în continuare convenţia) nu se aplică decît persoanelor care au devenit refugiati ca urmare a evenimentelor intervenite înainte de 1 ianuarie 1951,considerind ca de la adoptarea convenţiei au apărut noi categorii de refugiati şi ca, din cauza acestui fapt, aceşti refugiati pot sa nu beneficieze de prevederile convenţiei,considerind ca este de dorit ca acelaşi statut să se aplice tuturor refugiatilor care intra sub incidenţa definitiei date în convenţie, fără a se tine seama de data limita de 1 ianuarie 1951,au convenit asupra dispoziţiilor care urmează:  +  Articolul 1Dispoziţii generale1. Statele părţi la prezentul protocol se angajează să aplice refugiatilor, asa cum aceştia sînt definiţi în cele ce urmează, prevederile art. 2-34 inclusiv ale convenţiei.2. În înţelesul prezentului protocol, termenul refugiat, mai puţin în ce priveşte aplicarea paragrafului 3 al prezentului articol, desemnează orice persoană cuprinsă în definitia data la art. 1 al convenţiei, ca şi cum cuvintele urmare evenimentelor survenite înainte de 1 ianuarie 1951 şi cuvintele ca urmare a acestor evenimente nu ar figura în paragraful 2 al secţiunii A din art. 1.3. Prezentul protocol se va aplica de către statele părţi la acesta fără nici o limitare geografică; totuşi, declaraţiile deja făcute în virtutea alin. a) al paragrafului 1 al secţiunii B a art. 1 al convenţiei, de către statele deja părţi la aceasta, se vor aplica şi sub regimul prezentului protocol, afară de cazul în care obligaţiile statului declarant nu au fost extinse potrivit paragrafului 2, secţiunea B a art. 1 al convenţiei.  +  Articolul 2Cooperarea autorităţilor naţionale cu Organizaţia Naţiunilor Unite1. Statele părţi la prezentul protocol se angajează sa coopereze cu Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati sau orice alta instituţie a Naţiunilor Unite care i-ar succeda, în exercitarea funcţiilor sale, şi, în special, sa faciliteze sarcina sa de supraveghere a aplicării dispoziţiilor prezentului protocol.2. Pentru a permite Inaltului Comisariat sau oricărei alte instituţii a Naţiunilor Unite care i-ar succeda de a prezenta rapoarte organelor competente ale Naţiunilor Unite, statele părţi la prezentul protocol se angajează să le furnizeze, în forma potrivita, informaţiile şi datele statistice solicitate cu privire la: a) statutul refugiatilor; b) aplicarea prezentului protocol; c) legile, regulamentele şi decretele care sînt sau vor intra în vigoare în ce priveşte refugiatii.  +  Articolul 3Informaţii privind legile şi regulamentele naţionaleStatele părţi la prezentul protocol vor comunică secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite textele legilor şi regulamentelor pe care le-ar putea promulga pentru asigurarea aplicării prezentului protocol.  +  Articolul 4Reglementarea diferendelorOrice diferend între părţile la prezentul protocol cu privire la interpretarea şi aplicarea sa, care n-ar putea fi soluţionat prin alte mijloace, va fi supus Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea uneia dintre părţile în diferend.  +  Articolul 5AderarePrezentul protocol va fi deschis aderării tuturor statelor părţi la convenţie ai oricărui alt stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membru al uneia dintre instituţiile specializate sau oricărui stat căruia adunarea generală i-ar adresa o invitaţie de a adera la protocol. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 6Clauza federalaÎn cazul unui stat federal sau neunitar, se vor aplica dispoziţiile următoare: a) în ce priveşte articolele convenţiei ce urmează să fie aplicate potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 1 al prezentului protocol şi a căror punere în aplicare este de competenţa legislativă a puterii legislative federale, obligaţiile guvernului federal vor fi, în această măsură, la fel cu acelea ale statelor părţi care nu sînt state federale; b) în ce priveşte articolele convenţiei ce urmează să fie aplicate potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 1 al prezentului protocol şi a căror aplicare tine de acţiunea legislativă a fiecăruia dintre statele, provinciile sau cantoanele constitutive care nu sînt, în virtutea sistemului constituţional al federaţiei, ţinute sa ia măsuri legislative, guvernul federal va aduce, cît mai curînd posibil şi cu avizul sau favorabil, respectivele articole la cunoştinţa autorităţilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor; c) un stat federativ parte la prezentul protocol va comunică oricărui alt stat parte la prezentul protocol, care îi va fi transmisă prin intermediul secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, o prezentare cu privire la legislaţia şi practicile în vigoare în federatie şi unităţile sale constitutive în ceea ce priveşte o dispoziţie sau alta a convenţiei ce se va aplica potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 1 al protocolului, indicind măsura în care respectiva dispoziţie a fost pusă în aplicare printr-o acţiune legislativă sau de alta natură.  +  Articolul 7Rezerve şi declaraţii1. În momentul aderării, orice stat va putea sa formuleze rezerve la art. IV al prezentului protocol şi în ce priveşte aplicarea, în conformitate cu prevederile art. 1 al protocolului, a oricăror dispoziţii ale convenţiei, altele decît cele prevăzute la art. 1, 3, 4, 16 (1) şi 33, cu condiţia ca, în cazul unui stat parte la convenţie, rezervele făcute în virtutea prezentului articol sa nu se extindă la refugiatii cărora li se aplică prevederile convenţiei.2. Rezervele făcute de statele părţi la convenţie, în conformitate cu art. 42 al acesteia, se vor aplica, dacă nu vor fi retrase, obligaţiilor decurgind din prezentul protocol.3. Orice stat care formulează o rezervă în virtutea paragrafului 1 al prezentului articol poate să o retragă în orice moment printr-o comunicare adresată, în acest scop, secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.4. Declaraţiile făcute în virtutea paragrafelor 1 şi 2 ale art. 40 al convenţiei, de către un stat parte la aceasta, care adera la prezentul protocol, vor fi considerate a se aplică sub regimul prezentului protocol, cu excepţia cazului cînd, în momentul aderării, o înştiinţare contrară ar fi fost trimisa de către partea interesată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale art. 40 şi paragrafului 3 al art. 44 ale convenţiei vor fi considerate a se aplică, mutatis mutandis, prezentului protocol.  +  Articolul 8Intrarea în vigoare1. Prezentul protocol va intra în vigoare la data depunerii celui de-al 6-lea instrument de aderare.2. Pentru fiecare dintre statele care adera la protocol după depunerea celui de-al 6-lea instrument de aderare, protocolul va intra în vigoare la data cînd acest stat va fi depus instrumentul sau de aderare.  +  Articolul 9Denunţare1. Orice stat parte la prezentul protocol va putea sa îl denunţe în orice moment, printr-o notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.2. Denunţarea va produce efecte, pentru statul interesat, la un an după data la care ea a fost primită de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 10Notificări ale secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor UniteSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor vizate la art. V, în ce priveşte prezentul protocol, datele intrării în vigoare, aderării, depunerii şi retragerii rezervelor, denunţării, precum şi declaraţiile şi notificările referitoare la acestea.  +  Articolul 11Depunerea protocolului în arhivele Secretariatului OrganizaţieiNaţiunilor UniteUn exemplar al prezentului protocol, ale cărui texte în limbile chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt egal autentice, semnat de preşedintele adunării generale şi de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, va fi depus în arhivele secretariatului organizaţiei. Secretarul general va transmite copii certificate conforme de pe acesta tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi altor state vizate la art. V.-------