CONVENŢIE din 28 iulie 1951privind statutul refugiatilor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 17 iulie 1991    --------- Notă *) Traducere.PREAMBUL Inaltele părţi contractante,considerind ca în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Declaraţia universala a drepturilor omului, aprobată la 10 decembrie 1948 de către adunarea generală, este afirmat principiul ca fiinţele umane, fără deosebire, trebuie să se bucure de drepturile omului şi de libertăţile fundamentale,considerind ca Organizaţia Naţiunilor Unite a manifestat, în mai multe rinduri, profunda solicitudine faţă de refugiati şi ca s-a preocupat să asigure acestora exerciţiul cel mai larg posibil al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,considerind ca este de dorit sa revizuiasca şi să se codifice acordurile internaţionale anterioare referitoare la statutul refugiatilor şi să se extindă aplicarea acestor instrumente şi protecţia pe care o instituie pentru refugiati printr-un nou acord,considerind ca din acordarea dreptului de azil pot rezultă sarcini deosebit de grele pentru anumite tari şi ca rezolvarea corespunzătoare a problemelor a căror dimensiune şi caracter internaţional au fost recunoscute de către Organizaţia Naţiunilor Unite nu poate fi realizată, în aceasta ipoteza, fără o solidaritate internationala,exprimind dorinţa ca toate statele ce recunosc caracterul social şi umanitar al problemei refugiatilor să facă tot ce le este în putere pentru a evita ca aceasta problema sa devină o sursa de tensiune între state,luînd act de faptul ca Inaltul Comisar la Naţiunilor Unite pentru Refugiati are drept sarcina sa vegheze la aplicarea convenţiilor internaţionale care asigura protecţia refugiatilor şi recunoscind ca o coordonare efectivă a măsurilor luate pentru rezolvarea acestei probleme va depinde de cooperarea statelor cu Inaltul Comisar,au convenit asupra dispoziţiilor care urmează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Definitia termenului "refugiat"A. Pentru scopurile prezentei convenţii, termenul de refugiat se va aplica oricărei persoane: (1) care a fost considerată refugiat potrivit aranjamentelor din 12 mai 1926 şi 30 iunie 1928 sau potrivit convenţiilor din 28 octombrie 1933 şi din 10 februarie 1938 şi protocolului din 14 septembrie 1939 sau ca urmare a aplicării Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiati.Hotărîrile de neadmitere ca refugiat luate de Organizaţia Internationala pentru Refugiati în timpul mandatului sau nu constituie o piedica pentru acordarea calităţii de refugiat persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de paragraful 2 din prezenta secţiune; (2) care, în urma unor evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 şi unor temeri justificate de a fi persecutata datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenentei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se afla în afară tarii a carei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei tari; sau care, neavînd nici o cetăţenie şi gasindu-se în afară tarii în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reintoarca.În cazul unei persoane care are mai multe cetăţenii, expresia ţara a carei cetăţenie o are vizează fiecare dintre ţările a carei cetăţenie o are. Nu va fi considerată ca lipsită de protecţia tarii a carei cetăţenie o are orice persoană care, fără un motiv valabil întemeiat pe o teama justificată, nu a solicitat protecţia uneia dintre ţările a carei cetăţenie o are.B. (1) Pentru scopurile prezentei convenţii, cuvintele evenimente survenite înaintea datei de 1 ianuarie 1951, ce figurează la art. 1, secţiunea A, vor putea fi înţelese în sensul de: a) evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 în Europa, sau b) evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 în Europa sau în altă parte;şi fiecare stat contractant va face, în momentul semnării, ratificării sau aderării, o declaraţie prin care va preciza sensul pe care înţelege sa-l dea acestei expresii din punctul de vedere al obligaţiilor asumate de el în virtutea prezentei convenţii. (2) Orice stat contractant care a adoptat formula a) va putea în orice moment să-şi extindă obligaţiile sale adoptînd formula b) printr-o notificare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite.C. Aceasta convenţie va inceta să fie aplicabilă oricărei persoane vizate de dispoziţiile secţiunii A mai sus menţionate, în următoarele cazuri: (1) dacă a solicitat din nou şi în mod voluntar protecţia tarii a carei cetăţenie o are; sau (2) dacă, după ce şi-a pierdut cetăţenia, a redobîndit-o în mod voluntar; sau (3) dacă a dobîndit o noua cetăţenie şi se bucura de protecţia tarii a carei cetăţenie a dobîndit-o; sau (4) dacă s-a reintors în mod voluntar pentru a se stabili în ţara pe care a părăsit-o sau în afară căreia a stat de teama de a fi persecutata; sau (5) dacă împrejurările în urma cărora ea a fost recunoscută ca refugiat au încetat sa existe, ea nu mai poate continua sa refuze protecţia tarii a carei cetăţenie o are.Se subintelege totuşi ca dispoziţiile prezentului paragraf nu se vor aplica oricărui refugiat menţionat în paragraful 1 al secţiunii A din prezentul articol, care poate invoca, pentru a refuza protecţia tarii a carei cetăţenie o are, motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare; (6) în cazul unei persoane care nu are o cetăţenie, dacă, nemaiexistînd împrejurările în urma cărora a fost recunoscută ca refugiat, ea este în măsura să se întoarcă în ţara în care avea reşedinţa obişnuită.Se subintelege totuşi ca dispoziţiile prezentului paragraf nu se vor aplica oricărui refugiat menţionat în paragraful 1 al secţiunii A din prezentul articol, care poate invoca, pentru a refuza să se întoarcă în ţara în care el avea reşedinţa obişnuită, motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare.D. Aceasta convenţie nu va fi aplicabilă persoanelor care beneficiază în prezent de o protecţie sau de o asistenţa din partea unui organism sau a unei instituţii a Naţiunilor Unite, alta decît Inaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiati.Atunci cînd aceasta protecţie sau aceasta asistenţa va inceta pentru un motiv oarecare, fără ca situaţia acestor persoane sa fi fost reglementată în mod definitiv, în conformitate cu rezoluţiile pertinente adoptate de Adunarea generală a Naţiunilor Unite, aceste persoane vor beneficia, de drept, de regimul prevăzut de aceasta convenţie.E. Aceasta convenţie nu va fi aplicabilă unei persoane considerate de autorităţile competente ale tarii în care aceasta persoana şi-a stabilit reşedinţa ca avînd drepturi şi obligaţii decurgind din faptul ca are cetăţenia acestei tari.F. Dispoziţiile acestei convenţii nu vor fi aplicabile persoanelor despre care ar exista motive serioase să se creadă: a) ca au comis o crima contra păcii, o crima de război sau o crima contra umanităţii, în sensul instrumentelor internaţionale elaborate pentru a prevedea dispoziţii cu privire la aceste crime; b) ca au comis o crima grava de drept comun în afară tarii de primire, înainte de a fi admise în aceasta ca refugiati; c) ca s-au făcut vinovate de acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite.  +  Articolul 2Obligaţii generaleOrice refugiat are, faţă de ţara în care se afla, obligaţii care comporta, în special, datoria de a se conformă legilor şi regulamentelor, precum şi măsurilor luate pentru menţinerea ordinii publice.  +  Articolul 3NediscriminareaStatele contractante vor aplica dispoziţiile acestei convenţii refugiatilor fără discriminare în ce priveşte rasa, religia sau ţara de origine.  +  Articolul 4ReligiaStatele contractante vor acorda refugiatilor pe teritoriul lor un tratament cel puţin la fel de favorabil ca şi cel acordat naţionalilor în ce priveşte libertatea de a practica religia lor şi libertatea de instruire religioasă a copiilor lor.  +  Articolul 5Drepturi acordate independent de aceasta convenţieNici o dispoziţie din aceasta convenţie nu aduce atingere celorlalte drepturi şi avantaje acordate refugiatilor, independent de aceasta convenţie.  +  Articolul 6Expresia "în aceleaşi împrejurări"În sensul acestei convenţii, expresia în aceleaşi împrejurări implica faptul ca toate condiţiile (şi mai ales acelea care au legătură cu durata şi condiţiile de şedere sau de reşedinţa) pe care cel în cauza ar trebui să le îndeplinească, pentru a putea exercita dreptul în chestiune, dacă nu era refugiat, trebuie să fie îndeplinite de către el, cu excepţia condiţiilor care, datorită naturii lor, nu pot fi îndeplinite de către un refugiat.  +  Articolul 7Dispensa de reciprocitate1. Sub rezerva dispoziţiilor mai favorabile prevăzute de prezenta convenţie, orice stat contractant va acorda refugiatilor regimul pe care îl acorda în general străinilor.2. După o perioadă de rezidenţă de trei ani, toţi refugiatii vor beneficia pe teritoriul statelor contractante de dispensa de reciprocitate legislativă.3. Orice stat contractant va continua sa acorde refugiatilor drepturile şi avantajele pe care ei puteau să le pretindă, în absenta reciprocităţii, la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru statul respectiv.4. Statele contractante vor lua în considerare cu bunavointa posibilitatea de a acorda refugiatilor, în absenta reciprocităţii, drepturi şi avantaje, în afară celor pe care le-ar putea pretinde în virtutea paragrafelor 2 şi 3, precum şi posibilitatea pentru refugiatii care nu îndeplinesc condiţiile vizate la paragrafele 2 şi 3 de a beneficia de dispensa de reciprocitate.5. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 de mai sus se aplică, de asemenea, drepturilor şi avantajelor vizate la art. 13, 18, 19, 21 şi 22 ale prezentei convenţii, ca şi drepturilor şi avantajelor care nu sînt prevăzute de către aceasta.  +  Articolul 8Dispensa de măsuri excepţionaleÎn ce priveşte măsurile excepţionale care pot fi luate împotriva persoanei, bunurilor sau intereselor cetăţenilor unui stat determinat, statele contractante nu vor aplica aceste măsuri unui refugiat, cetăţean formal al sus-numitului stat, numai în considerarea cetateniei sale. Statele contractante care, potrivit legislaţiei lor, nu pot aplica principiul general consacrat în acest articol, vor acorda, în cazurile corespunzătoare, dispense în favoarea unor asemenea refugiati.  +  Articolul 9Măsuri provizoriiNici una din dispoziţiile prezentei convenţii nu are ca efect împiedicarea vreunui stat contractant, în timp de război sau în alte circumstanţe grave şi excepţionale, de a lua, în mod provizoriu, cu privire la o persoană determinata, măsurile pe care acest stat le apreciază indispensabile securităţii naţionale, pînă la stabilirea de către statul contractant respectiv ca aceasta persoana este efectiv un refugiat şi ca menţinerea sus-ziselor măsuri este necesară, în cazul sau, în interesul securităţii naţionale.  +  Articolul 10Continuitatea de reşedinţa1. Atunci cînd un refugiat a fost deportat în cursul celui de-al doilea război mondial şi transportat pe teritoriul unuia dintre statele contractante, unde îşi are reşedinţa, durata acestei resedinte forţate este considerată ca reşedinţa regulată pe acest teritoriu.2. Atunci cînd un refugiat a fost deportat de pe teritoriul unui stat contractant în cursul celui de-al doilea război mondial, iar el s-a întors în acel stat înainte de intrarea în vigoare a prezentei convenţii, cu scopul de a-şi stabili reşedinţa pe acest teritoriu, perioada care precede şi aceea care urmează acestei deportari vor fi considerate, pentru toate situaţiile în care o reşedinţa neîntreruptă este necesară, ca reprezentind o singura perioada neîntreruptă.  +  Articolul 11Marinari refugiatiÎn cazul refugiatilor folosiţi în mod regulat ca membri ai echipajului la bordul unei nave purtind pavilionul unui stat contractant, acest stat va examina cu bunavointa posibilitatea de a autoriza ca respectivii refugiati să se stabilească pe teritoriul sau şi să le elibereze documente de călătorie sau de a-i admite, cu titlu temporar, pe teritoriul sau, îndeosebi în scopul facilitării stabilirii lor într-o alta ţara.  +  Capitolul 2 Condiţia juridică  +  Articolul 12Statut personal1. Statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de legea tarii unde îşi are domiciliul sau, în lipsa unui domiciliu, de legea tarii unde îşi are reşedinţa.2. Drepturile dobîndite anterior de către refugiat, care decurg din statutul personal, în special cele care rezultă din căsătorie, vor fi recunoscute de către fiecare stat contractant, sub rezerva, dacă va fi cazul, a îndeplinirii formalităţilor prevăzute de legislaţia statului respectiv, înţelegindu-se, totuşi, ca dreptul în cauza trebuie să fie dintre cele care ar fi fost recunoscute de legislaţia statului respectiv, dacă cel în cauza n-ar fi devenit un refugiat.  +  Articolul 13Proprietate mobiliară şi imobiliarăStatele contractante vor acorda oricărui refugiat un tratament cît mai favorabil posibil şi, în orice caz, un tratament care să nu fie mai puţin favorabil decît cel acordat, în aceleaşi împrejurări, străinilor în general, în ce priveşte dobindirea de proprietăţi mobiliare şi imobiliare, precum şi de alte drepturi care se referă la acestea, închirierea şi alte contracte privind proprietatea mobiliară şi imobiliară.  +  Articolul 14Proprietate intelectuală şi industrialaÎn materie de protecţie a proprietăţii industriale, în special de invenţii, desene, modele, mărci de fabrica, firme de comerţ şi în materie de protecţie a proprietăţii literare, artistice şi ştiinţifice, orice refugiat va beneficia, în ţara unde îşi are reşedinţa obişnuită, de aceeaşi protecţie care este acordată naţionalilor tarii respective. Pe teritoriul oricăruia dintre statele contractante, el se va bucura de aceeaşi protecţie care este acordată pe teritoriul respectiv cetăţenilor tarii în care el îşi are reşedinţa obişnuită.  +  Articolul 15Drepturi de asociereStatele contractante vor acorda refugiatilor care îşi au reşedinţa legală pe teritoriul lor, în ce priveşte asociaţiile cu scop apolitic şi nelucrativ şi sindicatele profesionale, tratamentul cel mai favorabil acordat cetăţenilor unei tari străine, în aceleaşi împrejurări.  +  Articolul 16Dreptul de a sta în justiţie1. Orice refugiat va avea, pe teritoriul statelor contractante, acces liber şi facil în faţa tribunalelor.2. În statul contractant unde îşi are reşedinţa obişnuită, orice refugiat se va bucura de acelaşi tratament ca oricare cetăţean în ce priveşte accesul la tribunale, inclusiv asistenţa judiciară şi scutirea de cauţiunea judicatum solvi.3. În statele contractante, altele decît cel unde îşi are reşedinţa obişnuită, în legătură cu problemele vizate la paragraful 2, orice refugiat se va bucura de acelaşi tratament ca cel acordat unui cetăţean al tarii unde el îşi are reşedinţa obişnuită.  +  Capitolul 3 Activităţi lucrative  +  Articolul 17Profesiuni salarizate1. Statele contractante vor acorda oricărui refugiat avînd reşedinţa obişnuită pe teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil acordat, în aceleaşi împrejurări, cetăţenilor unei tari străine în ce priveşte exerciţiul unei activităţi profesionale salarizate.2. În orice caz, măsurile restrictive impuse străinilor sau angajării străinilor, în scopul protecţiei pieţei naţionale a muncii, nu vor fi aplicabile refugiatilor care au fost deja dispensaţi de acestea la data intrării în vigoare a acestei convenţii de către statul contractant interesat sau care îndeplinesc una din următoarele condiţii: a) au 3 ani de rezidenţă în ţara respectiva; b) au ca soţ o persoană posedind cetăţenia tarii de reşedinţa. Un refugiat nu poate invoca beneficiul acestei dispoziţii în cazul cînd şi-a abandonat soţul; c) are unu sau mai mulţi copii posedind cetăţenia tarii de reşedinţa.3. Statele contractante vor primi cu bunavointa adoptarea de măsuri tinzind sa asimileze drepturile tuturor refugiatilor în ce priveşte exercitarea de profesiuni salarizate cu acelea ale cetăţenilor lor, în special pentru refugiatii care au intrat pe teritoriul lor în aplicarea unui program de recrutare de forta de muncă sau a unui program de imigrare.  +  Articolul 18Profesiuni nesalarizateStatele contractante vor acorda refugiatilor care se afla în mod legal pe teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil posibil şi, în orice caz, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat, în aceleaşi împrejurări, străinilor în general, în ce priveşte exercitarea unei profesiuni nesalarizate în agricultura, industrie, artizanat sau comerţ, precum şi pentru crearea de societăţi comerciale şi industriale.  +  Articolul 19Profesiuni libere1. Fiecare stat contractant va acorda refugiatilor care se afla în mod legal pe teritoriul lor, titulari de diplome recunoscute de către autorităţile competente ale statului respectiv şi care doresc sa exercite o profesiune libera, un tratament cît mai favorabil posibil şi, în orice caz, un tratament nu mai puţin favorabil decît acela acordat, în aceleaşi împrejurări, străinilor în general.2. Statele contractante vor face tot ceea ce le sta în putinta, în conformitate cu legile şi constitutiile lor, pentru a asigura instalarea unor asemenea refugiati în teritorii, altele decît teritoriile metropolitane, pentru care ele îşi asuma responsabilitatea relaţiilor internaţionale.  +  Capitolul 4 Bunăstarea  +  Articolul 20RationalizareaÎn cazul cînd exista un sistem de rationalizare la care este supusă populaţia în ansamblul sau şi care reglementează repartiţia generală a produselor la care exista o penurie, refugiatii vor avea tratamentul naţionalilor.  +  Articolul 21LocuinţeÎn privinta locuinţelor, în măsura în care aceasta problema intra sub incidenţa legilor şi regulamentelor sau este supusă controlului autorităţilor publice, statele contractante vor acorda refugiatilor care îşi au reşedinţa legală pe teritoriul lor un tratament cît mai favorabil posibil; în orice caz, acest tratament nu va fi mai puţin favorabil decît cel acordat, în aceleaşi împrejurări, străinilor în general.  +  Articolul 22Educaţie publică1. Statele contractante vor acorda refugiatilor acelaşi tratament ca şi cetăţenilor lor în ceea ce priveşte învăţămîntul primar.2. Statele contractante vor acorda refugiatilor un tratament cît mai favorabil posibil şi, în orice caz, nu mai puţin favorabil decît cel acordat străinilor în general, în aceleaşi împrejurări, în privinta formelor de educaţie, altele decît învăţămîntul primar şi, în special, în ceea ce priveşte accesul la studii, recunoaşterea certificatelor de studii, a diplomelor şi titlurilor universitare eliberate în străinătate, reducerea de taxe şi impozite şi acordarea de burse de studii.  +  Articolul 23Asistenţa publicăStatele contractante vor acorda refugiatilor avînd reşedinţa regulată pe teritoriul lor acelaşi tratament în materie de asistenţa şi securitate publică ca şi cel acordat cetăţenilor lor.  +  Articolul 24Legislaţia muncii şi securităţii sociale1. Statele contractante vor acorda refugiatilor avînd reşedinţa regulată pe teritoriul lor acelaşi tratament ca şi cetăţenilor lor în ceea ce priveşte următoarele materii: a) în măsura în care aceste probleme sînt reglementate de legislaţie sau depind de autorităţile administrative, remuneraţia, inclusiv alocaţiile de familie, atunci cînd aceste alocaţii fac parte din remuneraţie, durata timpului de muncă, orele suplimentare, concediile plătite, restricţiile privind munca la domiciliu, vîrsta minimă de angajare, ucenicia şi formarea profesională, munca femeilor şi a adolescentilor, beneficiul avantajelor oferite de contractele colective de muncă; b) asigurările sociale (dispoziţiile legale cu privire la accidentele de muncă, bolile profesionale, maternitate, boli, invaliditate, batrinete, deces, şomaj, sarcini familiale, precum şi cu privire la orice alt risc care, potrivit legislaţiei naţionale, este acoperit de către un sistem de securitate socială), sub rezerva: i) aranjamentelor corespunzătoare vizind menţinerea drepturilor cîştigate şi a drepturilor în curs de dobîndire;îi) dispoziţiilor speciale prevăzute de legislaţia naţionala a tarii de reşedinţa, vizind prestaţiile sau fracţiunile de prestaţii plătibile exclusiv din fondurile publice, ca şi alocaţiile vărsate persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile privind cotizatia pentru obţinerea unei pensii normale.2. Drepturile la prestaţie rezultate din decesul unui refugiat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, nu vor fi afectate de faptul ca persoana indreptatita îşi are reşedinţa în afară teritoriului statului contractant.3. Statele contractante vor extinde pentru refugiati efectele favorabile ale acordurilor pe care le-au încheiat sau le vor încheia între ele, cu privire la menţinerea drepturilor cîştigate sau în curs de dobîndire, în materie de securitate socială, dacă refugiatii îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru cetăţenii ţărilor semnatare ale acordurilor respective.4. Statele contractante vor examina cu bunavointa posibilitatea de a extinde, cît mai mult posibil, pentru refugiati, efectele favorabile ale acordurilor similare care sînt sau vor fi în vigoare între aceste state contractante şi statele necontractante.  +  Capitolul 5 Măsuri administrative  +  Articolul 25Asistenţa administrativă1. Atunci cînd exercitarea unui drept de către un refugiat ar necesita, în mod normal, concursul autorităţilor unei tari străine, la care el nu poate recurge, statele contractante pe teritoriul cărora refugiatul îşi are reşedinţa se vor îngriji să-i fie acordată asistenţa necesară fie de către autorităţile lor proprii, fie de către o autoritate internationala.2. Autoritatea sau autorităţile menţionate la paragraful 1 vor elibera sau se vor îngriji să se elibereze, sub controlul lor, refugiatilor, documentele sau certificatele care în mod normal ar fi eliberate unui străin de către autorităţile sale naţionale sau prin intermediul acestora.3. Documentele sau certificatele astfel eliberate vor înlocui actele oficiale eliberate străinilor de către autorităţile naţionale sau prin intermediul acestora şi vor fi considerate valabile pînă la proba contrară.4. Sub rezerva excepţiilor care ar putea fi admise în favoarea persoanelor nevoiase, serviciile menţionate în prezentul articol vor putea fi remunerate, dar aceste remunerari vor fi moderate şi raportate la cele percepute naţionalilor pentru servicii similare.5. Dispoziţiile acestui articol nu afectează cu nimic dispoziţiile art. 27 şi 28.  +  Articolul 26Libertate de circulaţieFiecare stat contractant va acorda refugiatilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul sau dreptul de a-şi alege locul de reşedinţa şi de a circula liber, cu rezervele instituite de reglementările aplicabile străinilor, în general, în aceleaşi împrejurări.  +  Articolul 27Documente de identitateStatele contractante vor elibera documente de identitate fiecărui refugiat care se găseşte pe teritoriul lor şi care nu poseda un document de călătorie valabil.  +  Articolul 28Documente de călătorie1. Statele contractante vor elibera refugiatilor care îşi au reşedinţa obişnuită pe teritoriul lor documente de călătorie care să le permită sa calatoreasca în afară acestui teritoriu, afară de cazul ca ratiuni imperioase privind securitatea naţionala sau ordinea publică nu se opun la aceasta; dispoziţiile anexei la prezenta convenţie se vor aplica acestor documente. Statele contractante vor putea elibera un astfel de document de voiaj oricărui alt refugiat care se găseşte pe teritoriul lor; ele vor acorda o atenţie specială cazurilor refugiatilor care se găsesc pe teritoriul lor şi care nu sînt în măsura de a obţine un document de călătorie din ţara unde îşi au reşedinţa obişnuită.2. Documentele de călătorie eliberate potrivit acordurilor internaţionale anterioare de către părţile la aceste acorduri vor fi recunoscute de către statele contractante şi considerate ca şi cum ele ar fi fost eliberate refugiatilor în virtutea prezentului articol.  +  Articolul 29Taxe fiscale1. Statele contractante nu vor impune refugiatilor obligaţii, taxe, impozite, indiferent ce denumire ar purta, altele sau mai ridicate decît cele care sînt sau vor fi percepute de la proprii cetăţeni în situaţii similare.2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedica aplicarea faţă de refugiati a dispoziţiilor legilor şi regulamentelor cu privire la taxele aferente pentru eliberarea către străini de documente administrative, inclusiv documente de identitate.  +  Articolul 30Transferul bunurilor1. Fiecare stat contractant va permite refugiatilor, potrivit legilor şi regulamentelor din ţările lor, sa transfere bunurile pe care ei le-au introdus pe teritoriul sau, pe teritoriul unei alte tari unde ei au fost admişi în scopul de a se reinstala.2. Fiecare stat contractant va trata cu bunavointa cererile prezentate de refugiatii care doresc să obţină autorizaţia de a-şi transfera toate bunurile necesare pentru reinstalarea lor în alta ţara unde ei au fost admişi.  +  Articolul 31Refugiati aflaţi ilegal în ţara de primire1. Statele contractante nu vor aplica sancţiuni penale, pe motivul intrării sau şederii lor ilegale, refugiatilor care, sosind direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea lor erau amenintate în sensul prevăzut de art. 1, intra sau se găsesc pe teritoriul lor fără autorizaţie, sub rezerva prezentării lor fără întîrziere la autorităţi pentru a le expune motivele, recunoscute ca valabile, ale intrării sau prezentei lor ilegale.2. Statele contractante nu vor aplica, în ce priveşte deplasarile acestor refugiati, alte restrictii decît acelea care sînt necesare; aceste restrictii vor fi aplicate numai pînă la reglementarea statutului lor de refugiati în ţara respectiva sau pînă la obţinerea admiterii în alta ţara. În vederea acestei ultime admiteri, statele contractante vor acorda acestor refugiati un termen rezonabil şi toate facilităţile necesare.  +  Articolul 32Expulzare1. Statele contractante nu vor expulza un refugiat care se găseşte în mod legal pe teritoriul lor decît pentru ratiuni de securitate naţionala sau de ordine publică.2. Expulzarea unui asemenea refugiat nu va avea loc decît în executarea unei hotărîri adoptate conform procedurii prevăzute de lege. Refugiatului va trebui sa i se permită, în afară cazului în care ratiuni imperioase privind securitatea naţionala se opun, să prezinte probe în apărarea sa, să poată face recurs şi să poată fi reprezentat, în acest scop, în faţa unei autorităţi competente sau în faţa uneia sau mai multor persoane special desemnate de autoritatea competentă.3. Statele contractante vor acorda unui asemenea refugiat un termen rezonabil pentru a-i permite sa incerce să fie admis legal într-o alta ţara. Statele contractante pot aplica, în cadrul acestui termen, măsurile de ordine interna pe care le vor considera oportune.  +  Articolul 33Interdicţia de expulzare şi returnare1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna, în nici un fel un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea sa ar fi amenintate pe motiv de rasa, religie, naţionalitate, apartenenţa la un anumit grup social sau opinii politice.2. Beneficiul prezentei dispoziţii nu va putea totuşi fi invocat de către un refugiat faţă de care ar exista motive serioase de a fi considerat ca un pericol pentru securitatea tarii unde se găseşte sau care, fiind condamnat definitiv pentru o crima sau un delict deosebit de grav, constituie o ameninţare pentru comunitatea tarii respective.  +  Articolul 34NaturalizareaStatele contractante vor facilita, pe cît posibil, asimilarea şi naturalizarea refugiatilor. Ele se vor strădui, în special, sa accelereze procedura de naturalizare şi de reducere, pe cît posibil, a taxelor şi costurilor acestei proceduri.  +  Capitolul 6 Dispoziţii executorii şi tranzitorii  +  Articolul 35Cooperarea autorităţilor naţionale cu Natiunile Unite1. Statele contractante se angajează sa coopereze cu Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati sau cu orice alta instituţie a Naţiunilor Unite care i-ar succeda, în exercitarea funcţiilor sale şi, în special, sa usureze sarcina sa de supraveghere a aplicării dispoziţiilor acestei convenţii.2. În scopul de a permite Inaltului Comisariat sau oricărei alte instituţii a Naţiunilor Unite care i-ar succeda de a prezenta rapoarte organelor competente ale Naţiunilor Unite, statele contractante se angajează să le furnizeze, în forma potrivita, informaţiile şi datele statistice cerute cu privire la: a) statutul refugiatilor; b) aplicarea prezentei convenţii; c) legile, regulamentele şi decretele care sînt sau vor intra în vigoare în ce priveşte refugiatii.  +  Articolul 36Informaţii privind legile şi regulamentele naţionaleStatele contractante vor comunică secretarului general al Naţiunilor Unite textele legilor şi regulamentelor pe care le vor putea adopta pentru a asigura aplicarea acestei convenţii.  +  Articolul 37Legătură cu convenţiile anterioareFără prejudicierea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 28, aceasta convenţie înlocuieşte, între părţile contractante, acordurile din 5 iulie 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 iunie 1928 şi 30 iulie 1935, precum şi convenţiile din 28 octombrie 1933 şi 10 februarie 1938, protocolul din 14 septembrie 1939 şi acordul din 15 octombrie 1946.  +  Capitolul 7 Clauze finale  +  Articolul 38Soluţionarea diferendelorOrice diferend între părţile la prezenta convenţie referitor la interpretarea sau aplicarea acesteia, care nu va putea fi soluţionat prin alte mijloace, va fi supus Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea uneia dintre părţile în diferend.  +  Articolul 39Semnare, ratificare şi aderare1. Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare la Geneva, la 28 iulie 1951 şi, după această dată, depusa la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ea va rămîne deschisă spre semnare la Oficiul european al Naţiunilor Unite de la 28 iulie pînă la 31 august 1951 şi din nou deschisă spre semnare la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la 17 septembrie 1951 pînă la 31 decembrie 1952.2. Prezenta convenţie va fi deschisă semnării de către toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi de către orice alt stat care nu este membru al organizaţiei, invitat la Conferinţa plenipotentiarilor referitoare la statutul refugiatilor şi apatrizilor sau de către orice stat căruia adunarea generală i-a adresat o invitaţie în acest sens. Ea va trebui să fie ratificată, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Naţiunilor Unite.3. Statele vizate la paragraful 2 al prezentului articol vor putea sa adere la prezenta convenţie începînd cu data de 28 iulie 1951. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Naţiunilor Unite.  +  Articolul 40Clauza de aplicare teritorială1. Orice stat va putea, în momentul semnării, ratificării sau aderării, sa declare ca prezenta convenţie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care el le reprezintă pe plan internaţional sau la unu ori mai multe dintre ele. O asemenea declaraţie îşi va produce efectele în momentul intrării în vigoare a convenţiei pentru statul respectiv.2. În orice moment ulterior, aceasta extindere se va face prin notificare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite şi îşi va produce efectele începînd cu cea de-a 90-a zi care va urma datei la care secretarul general al Naţiunilor Unite a primit notificarea sau de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru statul respectiv, dacă aceasta ultima data este posterioară.3. În ce priveşte teritoriile cărora prezenta convenţie nu li se aplică la data semnării, ratificării sau aderării, fiecare stat interesat va examina posibilitatea de a lua, cît mai curînd posibil, orice măsuri necesare în scopul aplicării ei la teritoriile respective, sub rezerva, dacă este cazul, a consimtamintului guvernelor acestor teritorii, cerut din ratiuni constituţionale.  +  Articolul 41Clauza federalaÎn cazul unui stat federal sau neunitar, se vor aplica următoarele dispoziţii: a) în ce priveşte acele articole ale convenţiei a căror aplicare depinde de acţiunea legislativă a puterii legislative federale, obligaţiile guvernului federal vor fi, în această măsură, aceleaşi cu cele ale părţilor care nu sînt state federale; b) în ce priveşte articolele prezentei convenţii, a căror aplicare depinde de acţiunea legislativă a fiecăruia dintre statele, provinciile sau cantoanele constitutive, care nu sînt, în virtutea sistemului constituţional al federaţiei, ţinute sa ia măsuri legislative, guvernul federal va aduce, cît mai curînd posibil şi cu avizul sau favorabil, articolele respective la cunoştinţa autorităţilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor; c) un stat federal, parte la convenţie, va comunică, la cererea oricărui alt stat contractant, care îi va fi transmisă prin secretarul general al Naţiunilor Unite, o prezentare asupra legislaţiei şi practicilor în vigoare în statul federal şi în unităţile sale constitutive în ce priveşte o dispoziţie sau alta a convenţiei, indicind măsura în care respectiva dispoziţie a fost pusă în aplicare printr-o acţiune legislativă sau de alta natură.  +  Articolul 42Rezerve1. În momentul semnării, ratificării sau aderării, orice stat va putea formula rezerve la articolele convenţiei, cu excepţia art. 1, 3, 4, 16 (1), 33 şi 36-46 inclusiv.2. Orice stat contractant care a formulat o rezervă, conform paragrafului 1 al acestui articol, va putea în orice moment sa o retragă, printr-o comunicare, în acest sens, adresată secretarului general al Naţiunilor Unite.  +  Articolul 43Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi care va urma datei depunerii celui de-al saselea instrument de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica convenţia sau vor adera la aceasta după depunerea celui de-al saselea instrument de ratificare sau de aderare, ea va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi care va urma datei depunerii de către acel stat a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 44Denunţare1. Orice stat contractant va putea denunta convenţia în orice moment, prin notificare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite.2. Denunţarea va produce efecte pentru statul respectiv la un an de la data cînd ea a fost primită de către secretarul general al Naţiunilor Unite.3. Orice stat care a făcut o declaraţie sau o notificare potrivit art. 40 va putea sa notifice ulterior secretarului general al Naţiunilor Unite ca prezenta convenţie va inceta să se aplice oricărui teritoriu menţionat în notificare. Convenţia va inceta să se aplice teritoriului respectiv după un an de la data la care secretarul general va fi primit aceasta notificare.  +  Articolul 45Revizuire1. Orice stat contractant va putea, în orice moment, printr-o notificare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite, sa ceara revizuirea prezentei convenţii.2. Adunarea generală a Naţiunilor Unite va recomanda, dacă va fi cazul, măsurile ce vor trebui luate în legătură cu aceasta cerere.  +  Articolul 46Notificările secretarului general al Naţiunilor UniteSecretarul general al Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor membre ale Naţiunilor Unite, precum şi statelor nemembre vizate de art. 39: a) declaraţiile şi notificările prevăzute la secţiunea B a art. 1; b) semnăturile, ratificarile şi aderarile prevăzute de art. 39; c) declaraţiile şi notificările prevăzute de art. 40; d) rezervele formulate sau retrase la care se referă art. 42; e) data la care prezenta convenţie va intra în vigoare, în aplicarea art. 43; f) denuntarile şi notificările prevăzute de art. 44; g) cererile de revizuire prevăzute de art. 45.Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod cuvenit, au semnat, în numele guvernelor lor, prezenta convenţie.Facuta la Geneva, la 28 iulie una mie noua sute cincizeci şi unu, într-un singur exemplar, ale cărui texte în limbile engleza şi franceza sînt egal autentice, care va fi depus în arhivele Naţiunilor Unite şi de pe care vor fi transmise copii certificate conforme cu originalul tuturor statelor membre ale Naţiunilor Unite, precum şi statelor nemembre prevăzute de art. 39.  +  Anexa LA CONVENŢIE Paragraful 11. Documentul de călătorie prevăzut prevăzut la art. 28 al prezentei convenţii va fi conform cu modelul atasat anexei.2. Acest document va fi redactat în cel puţin două limbi: una din cele doua limbi va fi engleza sau franceza.Paragraful 2Sub rezerva reglementărilor din ţara de emitere, copiii vor putea fi menţionaţi în documentul unuia dintre părinţi sau, în circumstanţe excepţionale, în cel al altui refugiat adult.Paragraful 3Taxele percepute pentru eliberarea documentului nu vor depăşi nivelul cel mai scăzut aplicabil paşapoartelor naţionale.Paragraful 4Sub rezerva cazurilor speciale sau excepţionale, documentul va fi eliberat pentru cel mai mare număr posibil de tari.Paragraful 5Durata valabilităţii documentului va fi de un an sau de doi ani, la alegerea autorităţii care îl eliberează.Paragraful 61. Reînnoirea sau prelungirea valabilităţii documentului este de resortul autorităţii care l-a eliberat, atît timp cît titularul nu s-a stabilit în mod legal pe alt teritoriu şi rezida legal pe teritoriul sus-zisei autorităţi. Eliberarea unui nou document este, în aceleaşi condiţii, de resortul autorităţii care a eliberat documentul anterior.2. Reprezentanţii diplomatici sau consulari autorizaţi în mod special în acest scop vor fi împuterniciţi sa extindă, pentru o perioadă care nu va depăşi 6 luni, valabilitatea documentelor de călătorie eliberate de guvernele lor respective.3. Statele contractante vor examina cu bunavointa posibilitatea reînnoirii sau prelungirii valabilităţii documentelor de călătorie sau de a elibera noi documente refugiatilor care nu mai îşi au reşedinţa legală pe teritoriul lor, în cazul cînd aceşti refugiati nu sînt în măsura să obţină un document de călătorie din ţara unde îşi au reşedinţa regulată.Paragraful 7Statele contractante vor recunoaşte valabilitatea documentelor eliberate conform dispoziţiilor art. 28 al prezentei convenţii.Paragraful 8Autorităţile competente ale tarii în care refugiatul doreşte să se deplaseze vor aplica, dacă sînt dispuse sa-l admită, o viza pe documentul de călătorie al acestuia, dacă o astfel de viza este necesară.Paragraful 91. Statele contractante se angajează sa elibereze vize de tranzit refugiatilor care au obţinut viza pentru un teritoriu de destinaţie finala.2. Eliberarea acestei vize va putea fi refuzată pentru motive care ar justifica refuzarea vizei oricărui străin.Paragraful 10Taxele aferente pentru eliberarea vizei de ieşire, de intrare sau de tranzit nu vor depăşi tarifele cele mai scăzute aplicabile vizelor pentru pasapoartele străine.Paragraful 11În cazul unui refugiat care îşi schimba reşedinţa şi se stabileşte în mod legal pe teritoriul unui alt stat contractant, responsabilitatea eliberării unui nou document va reveni, din acel moment, potrivit prevederilor şi condiţiilor stipulate la art. 28, autorităţii competente a acelui teritoriu, căreia refugiatul va avea dreptul să-şi prezinte cererea.Paragraful 12Autoritatea care eliberează un nou document are îndatorirea sa-l retina pe cel vechi şi sa-l înapoieze tarii care l-a eliberat, dacă vechiul document menţionează că trebuie returnat tarii care l-a eliberat; în caz contrar, autoritatea care emite noul document îl va retrage şi anula pe cel vechi.Paragraful 131. Fiecare dintre statele contractante se angajează să permită titularului unui document de călătorie, care îi va fi eliberat de statul respectiv în aplicarea prevederilor art. 28 al prezentei convenţii, sa revină pe teritoriul sau în orice moment, în cadrul perioadei de valabilitate a acestui document.2. Sub rezerva dispoziţiilor alineatului precedent, un stat contractant poate să ceara ca titularul acestui document sa îndeplinească toate formalităţile care ar putea fi impuse celor care ies sau se întorc în ţara.3. Statele contractante îşi rezerva dreptul, în cazuri excepţionale sau în cazurile cînd şederea refugiatului este permisă pentru o perioadă determinata, de a limita, în momentul eliberării documentului respectiv, perioada de timp în care refugiatul s-ar putea reintoarce, această perioadă neputind fi mai mica de 3 luni.Paragraful 14Sub unica rezerva a prevederilor paragrafului 13, dispoziţiile prezentei anexe nu afectează, în nici un fel, legile şi reglementările care guvernează, pe teritoriile statelor contractante, condiţiile de admitere, de tranzit, de şedere, de stabilire şi de ieşire.Paragraful 15Nici eliberarea documentului, nici menţiunile făcute în acesta nu pot determina sau afecta statutul deţinătorului, în special în ce priveşte cetăţenia.Eliberarea documentului nu conferă deţinătorului nici un drept la protecţie din partea reprezentantelor diplomatice şi consulare ale tarii care l-au eliberat şi nu conferă acestor reprezentante un drept de protecţie.Modelul documentului de călătorieDocumentul va avea forma unui carnet (aproximativ 15 cm x 10 cm).Este recomandabil să fie tipărit în asa fel încît ştersăturile sau alterarile prin metode chimice sau alte metode să poată fi uşor remarcate, iar cuvintele "Convenţia din 28 iulie 1951" să fie tipărite în repetitie continua pe fiecare pagina, în limba tarii care eliberează documentul. (Coperta carnetului) DOCUMENT DE CĂLĂTORIE Convenţia din 28 iulie 1951──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. ........ (1) DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (Convenţia din 28 iulie 1951) Acest document expiră la .......... dacă valabilitatea sa nu este prelungită.Numele .........................................................................Prenumele ......................................................................Însoţit de ........................................................... copil(ii)    1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de călătorie putind tine loc de pasaport naţional. El nu aduce nici un prejudiciu şi nu afectează în nici un felnaţionalitatea titularului.    2. Titularul este autorizat să se reintoarca în .................(menţionarea tarii ale carei autorităţi eliberează documentul) pînă la ......., cu excepţia mentionarii mai jos a unei date ulterioare (perioada în care deţinătorul documentului este autorizat să se reintoarca nu trebuie să fie mai mica de 3 luni).    3. În caz de stabilire într-o alta ţara decît aceea unde prezentuldocument a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze din nou, să solicite un nou document autorităţilor competenteale tarii sale de reşedinţa (vechiul document de călătorie va fi remisautorităţii care eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţiicare l-a eliberat)*1).    (Acest document conţine ............ pagini, în afară copertelor).-------------    *1) Fraza dintre paranteze poate fi inserată de către guvernele care o doresc.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2)Locul şi data naşterii .........................................................Profesia .......................................................................Reşedinţa actuală ..............................................................*) Numele (înainte de căsătorie) şi prenumele soţiei ...........................*) Numele şi prenumele soţului .................................................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Bifaţi menţiunile inutile. SemnalmenteÎnălţimea ......................................................................Părul ..........................................................................Culoarea ochilor ...............................................................Nasul ..........................................................................Forma feţei ....................................................................Tenul ..........................................................................Semne particulare .............................................................. Copiii care îl însoţesc pe titular Numele Prenumele Locul şi Sexul data naşterii................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(Acest document conţine .......................... pagini, în afara copertelor).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (3)Fotografia titularului şi ştampila autorităţii care a eliberat documentul.Amprentele digitale ale titularului (facultativ).Semnătura titularului ..........................................................(Acest document conţine .......................... pagini, în afara copertelor).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (4)1. Acest document este valabil pentru următoarele ţări:................................................................................................................................................................................................................................................2. Documentul sau documentele pe baza căruia sau cărora este eliberatprezentul document.................................................................................................................................................................................................................................................Eliberat la ....................................................................Data ........................................................................... Semnătura şi ştampila autorităţii care eliberează documentulTaxa percepută:(Acest document conţine .......................... pagini, în afara copertelor).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (5)Prelungirea sau reînnoirea valabilităţiiTaxa plătită: De la ........................ Pînă la ......................Făcut la ........................................ Data ......................... Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau reînnoit valabilitatea acestui document................................................................................Prelungirea sau reînnoirea valabilităţiiTaxa plătită: De la ........................ Pînă la ......................Făcut la ........................................ Data ......................... Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau reînnoit valabilitatea acestui document................................................................................(Acest document conţine .......................... pagini, în afara copertelor).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (6)Prelungirea sau reînnoirea valabilităţiiTaxa plătită: De la ........................ Pînă la ......................Făcut la ........................................ Data ......................... Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau reînnoit valabilitatea acestui document................................................................................Prelungirea sau reînnoirea valabilităţiiTaxa plătită: De la ........................ Pînă la ......................Făcut la ........................................ Data ......................... Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau reînnoit valabilitatea acestui document................................................................................(Acest document conţine .......................... pagini, în afara copertelor).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (7-32) VizeNumele titularului va fi menţionat în fiecare viză acordată.(Acest document conţine .......................... pagini, în afara copertelor). -------