STATUTUL CONSILIULUI EUROPEI*) din 5 mai 1949
EMITENT
  • CONSILIUL EUROPEI
  • ---------------*) Semnat la Londra la 5 mai 1949 şi modificat prin procesele-verbale ale secretariatului general al Consiliului Europei datate la 22 mai 1951, 18 decembrie 1951, 4 mai 1953, 30 mai 1958, 3 noiembrie 1961, 6 mai 1963, 24 mai 1965, 14 octombrie 1970, 17 februarie 1971, 9 decembrie 1974, 2 octombrie 1976, 9 ianuarie 1978, 20 ianuarie 1978, 27 noiembrie 1978, 16 noiembrie 1988, 5 mai 1989, 6 noiembrie 1990, 21 februarie 1991, 26 noiembrie 1991 şi 7 mai 1992.Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Franceze, Republicii Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Olandei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei şi Regatului Marii Britanii şi Irlandei de Nord,convinse de edificarea păcii, bazată pe justiţie şi cooperare internationala, este de interes vital pentru păstrarea societăţii umane şi civilizatiei,reafirmind atasamentul lor pentru valorile spirituale şi morale care sunt moştenirea comuna a popoarelor lor şi sursa reală a libertăţii individuale, libertăţii politice şi a statului de drept, principii care formează baza oricărei democratii autentice,convinse ca, pentru menţinerea şi realizarea pe mai departe a acestor idealuri şi în interesul progresului economic şi social, se impune o unitate mai strinsa între ţările europene care sunt animate de aceleaşi sentimente,considerind ca, pentru a răspunde acestor necesitaţi şi aspiratiilor manifestate în aceasta privinta de popoarele lor, este necesar a crea un organism care să grupeze statele europene într-o asociaţie mai strinsa,au decis, în consecinţa, sa înfiinţeze un Consiliu al Europei, compus dintr-un comitet al reprezentanţilor guvernelor şi o adunare consultativa şi, în acest scop, au adoptat prezentul statut.  +  Capitolul 1 Scopul Consiliului Europei  +  Articolul 1 a) Scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate între membrii săi pentru salvgardarea şi realizarea idealurilor şi principiilor care sunt moştenirea lor comuna şi pentru facilitarea progresului lor economic şi social. b) Acest scop va fi promovat prin organele consiliului, prin discutarea chestiunilor de interes comun şi prin încheierea de acorduri şi adoptarea unor acţiuni comune în domeniile economic, social, cultural, ştiinţific, juridic şi administrativ, precum şi prin salvgardarea şi respectarea pe mai departe a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. c) Participarea membrilor la lucrările Consiliului Europei nu va afecta activitatea acestora în cadrul O.N.U. şi a altor organizaţii sau uniuni internaţionale la care ele sunt părţi. d) Chestiunile referitoare la apărarea naţionala nu ţin de competenţa Consiliului Europei.  +  Capitolul 2 Componenta  +  Articolul 2Membrii Consiliului Europei sunt părţile la acest statut.  +  Articolul 3Fiecare membru al Consiliului Europei trebuie să accepte principiile statului de drept şi principiul în virtutea căruia fiecare persoana aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.Fiecare membru se angajează sa colaboreze, în mod sincer şi efectiv, la realizarea scopului consiliului conform definitiei acestuia din cap. I.  +  Articolul 4Orice stat european, considerat ca fiind capabil de a se conformă prevederilor art. 3 şi având voinţa de a le realiza, poate fi invitat de către Comitetul Ministrilor sa devină membru al Consiliului Europei. Orice stat astfel invitat va deveni membru în momentul depunerii, în numele sau, la secretarul general, a unui instrument de aderare la prezentul statut.  +  Articolul 5 a) În circumstanţe speciale, o ţara europeană considerată ca fiind capabilă a se conformă prevederilor art. 3 şi având dorinţa de a le pune în practica poate fi invitata de către Comitetul Ministrilor sa devină membru asociat al Consiliului Europei. Orice ţara astfel invitata va deveni membru asociat la depunerea, în numele sau, la secretarul general, a unui instrument de acceptare a prezentului statut. Un membru asociat este îndreptăţit să fie reprezentat numai în cadrul Adunării Consultative. b) Termenul de membru folosit în acest statut se referă şi la membrii asociaţi, cu excepţia cazurilor când este folosit în legătură cu reprezentarea în Comitetul Ministrilor.  +  Articolul 6Înainte de a adresa invitaţiile conform art. 4 şi 5, Comitetul Ministrilor va stabili numărul de reprezentanţi în Adunarea Consultativa la care are dreptul membrul propus şi contribuţia financiară proporţională a acestuia.  +  Articolul 7Orice membru al Consiliului Europei poate să se retragă printr-o notificare oficială adresată secretarului general al consiliului în legătură cu intenţia sa. Aceasta retragere va deveni efectivă la sfârşitul anului financiar în care s-a făcut notificarea, dacă anunţul este făcut în timpul primelor 9 luni ale anului financiar. Dacă notificarea este data în ultimele 3 luni ale anului financiar, ea devine efectivă la sfârşitul viitorului an financiar.  +  Articolul 8Orice membru al Consiliului Europei, care a încălcat în mod grav art. 3, îi pot fi suspendate drepturile sale de reprezentare şi Comitetul Ministrilor îi poate cere să se retragă în conformitate cu art. 7. Dacă membrul în cauza nu se conformează acestei cereri, comitetul poate să decidă încetarea calităţii de membru al consiliului de la data pe care comitetul o hotărăşte.  +  Articolul 9Comitetul Ministrilor poate să suspende dreptul de reprezentare în comitet şi în Adunarea Consultativa a unui membru pe perioada în care acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare.  +  Capitolul 3 Dispoziţii generale  +  Articolul 10Organele Consiliului Europei sunt:I. Comitetul Ministrilor;II. Adunarea Consultativa.Aceste doua organe sunt asistate de către Secretariatul Consiliului Europei.  +  Articolul 11Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.  +  Articolul 12Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt franceza şi engleza.Regulamentele interioare ale Comitetului Ministrilor şi ale Adunării Consultative vor decide asupra circumstanţelor şi condiţiilor în care pot fi utilizate şi alte limbi.  +  Capitolul 4 Comitetul Ministrilor  +  Articolul 13Comitetul Ministrilor este organul competent sa acţioneze în numele Consiliului Europei în conformitate cu art. 15 şi 16.  +  Articolul 14Fiecare membru are cîte un reprezentant în Comitetul Ministrilor şi fiecare reprezentant dispune de un vot. Reprezentanţii în Comitetul Ministrilor sunt miniştrii afacerilor externe. Atunci când un ministru al afacerilor externe nu este în măsura sa participe sau dacă alte circumstanţe recomanda acest lucru, poate fi desemnat un supleant care să acţioneze în locul sau. Acesta va fi, în măsura posibilului, un membru al guvernului tarii sale.  +  Articolul 15 a) Comitetul Ministrilor examinează, la recomandarea Adunării Consultative sau din proprie iniţiativă, măsurile adecvate pentru realizarea scopului Consiliului Europei, inclusiv încheierea de convenţii şi acorduri şi adoptarea de către guverne a unei politici comune referitoare la chestiuni specifice. b) Concluziile Comitetului Ministrilor pot fi formulate, dacă este cazul, ca recomandări adresate guvernelor. Comitetul poate invita guvernele membrilor să-i facă cunoscute măsurile luate cu privire la o atare recomandare.  +  Articolul 16Cu excepţia competentelor Adunării Consultative, astfel cum sunt definite la art. 24, 28, 30, 32, 33, şi 35, Comitetul Ministrilor va decide, cu efect obligatoriu, asupra tuturor chestiunilor referitoare la organizarea şi la aranjamentele interne ale Consiliului Europei. În acest scop, Comitetul Ministrilor va adopta reglementările financiare şi administrative necesare.  +  Articolul 17Comitetul Ministrilor poate să înfiinţeze, în orice scop pe care îl considera necesar, comitete sau comisii cu caracter consultativ sau tehnic.  +  Articolul 18Comitetul Ministrilor adopta propriul regulament interior, care va stabili, în special:I. cvorumul;II. metoda numirii şi durata mandatului preşedintelui;III. procedura pentru stabilirea ordinii de zi, inclusiv pentru depunerea propunerilor de rezoluţii; şiIV. condiţiile în care este notificată desemnarea supleanţilor, efectuată conform art. 14.  +  Articolul 19La fiecare sesiune a Adunării Consultative, Comitetul Ministrilor va prezenta rapoarte asupra activităţii sale, însoţite de documentaţia corespunzătoare.  +  Articolul 20 a) Rezoluţiile Comitetului Ministrilor referitoare la chestiunile importante menţionate mai jos sunt luate cu unanimitatea voturilor exprimate sau cu votul majorităţii reprezentanţilor din Comitetul Ministrilor:I. recomandările prevăzute în art. 15 b);II. chestiunile prevăzute în art. 19;III. chestiunile prevăzute în art. 21 a) I. şi b);IV. chestiunile prevăzute în art. 33;V. recomandările pentru amendarea art. 1 d), 7, 15, 20 şi 22; şiVI. orice alta chestiune pe care, datorită importantei ei, comitetul va decide sa o supună regulii unanimitatii printr-o rezoluţie adoptată în condiţiile prevăzute la paragraful d) de mai jos. b) Chestiunile referitoare la regulamentul interior sau la reglementări financiare şi administrative pot fi decise prin votul majorităţii simple a reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din comitet. c) Rezoluţiile comitetului, luate în conformitate cu art,. 4 şi 5, se adoptă prin votul unei majorităţi de două treimi din reprezentanţii care au dreptul de a face parte din comitet. d) Toate celelalte rezoluţii ale comitetului se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate şi cu votul majorităţii reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din comitet. Acestea cuprind, în special, rezoluţiile referitoare la adoptarea bugetului, la regulamentul interior, la reglementările financiare şi administrative, la recomandările privind amendarea articolelor prezentului statut, altele decît cele menţionate la paragraful a) V. de mai sus şi la determinarea, în caz de dubiu, a paragrafului prezentului articol care să fie aplicat.  +  Articolul 21 a) Afară de cazul în care comitetul decide altfel, reuniunile Comitetului Ministrilor vor fi ţinute:I. cu uşile închise; şiII. la sediul consiliului. b) Comitetul decide ce informaţii să fie publicate în cea ce priveşte concluziile şi discutiile din cadrul unei reuniuni desfăşurate cu uşile închise. c) Comitetul se reuneste înainte de deschiderea sesiunilor Adunării Consultative şi la începutul acestor sesiuni; el se reuneste, de asemenea, ori de cîte ori considera necesar.  +  Capitolul 5 Adunarea Consultativa  +  Articolul 22Adunarea Consultativa este organul deliberativ al Consiliului Europei. Ea dezbate chestiunile care sunt de competenţa sa conform prezentului statut şi prezintă concluziile sale Comitetului Ministrilor, sub forma de recomandări.  +  Articolul 23 a) Adunarea Consultativa poate să delibereze şi sa formuleze recomandări cu privire la orice chestiune legată de scopul Consiliului Europei, care intră în competenţa acestuia, astfel cum este definită în cap. I. Ea poate, de asemenea, sa delibereze şi să facă recomandări cu privire la orice chestiune care îi este supusă spre avizare de către Comitetul Ministrilor. b) Adunarea Consultativa stabileşte ordinea de zi conform prevederilor paragrafului a) de mai sus, ţinând seama de activitatea altor organizaţii europene interguvernamentale din care fac parte unii sau toţi membrii Consiliului Europei. c) Preşedintele adunării decide, în caz de dubiu, dacă o chestiune care apare în timpul dezbaterilor sesiunii se încadrează în ordinea de zi a adunării.  +  Articolul 24Adunarea Consultativa poate, respectînd prevederile art. 38 d), sa înfiinţeze comitete sau comisii însărcinate sa examineze şi să raporteze acesteia cu privire la orice chestiuni care ţin de competenţa adunării conform art. 23, sa studieze punctele înscrise pe ordinea de zi şi sa formuleze avize asupra tuturor chestiunilor de procedura.  +  Articolul 25 a) Adunarea Consultativa este compusa din reprezentanţi ai fiecărui membru, aleşi de către Parlamentul sau dintre membrii acestuia sau desemnaţi dintre membrii Parlamentului, conform unei proceduri decise de acesta, sub rezerva, totuşi, a dreptului fiecărui guvern membru de a face orice desemnari suplimentare necesare atunci când Parlamentul nu este în sesiune şi n-a stabilit procedura în acest caz. Fiecare reprezentant trebuie să aibă naţionalitatea statului membru pe care îl reprezintă. El nu poate fi, în acelaşi timp, membru al Comitetului Ministrilor.Mandatul reprezentanţilor astfel desemnaţi va începe de la deschiderea sesiunii ordinare ce urmează numirii lor şi va expira la deschiderea următoarei sesiuni ordinare sau a unei sesiuni ordinare viitoare, cu excepţia situaţiei în care au avut loc alegeri parlamentare, caz în care membrii au dreptul de a face noi nominalizări.Dacă un membru numeşte noi reprezentanţi pe locuri rămase vacante datorită decesului sau demisiei sau dacă procedează la noi desemnari ca urmare a alegerilor parlamentare din ţara sa, mandatul noilor reprezentanţi va începe de la prima reuniune a adunării ce urmează desemnării. b) Nici un reprezentant nu va fi lipsit de mandatul sau în cadrul unei sesiuni a adunării fără acordul acesteia. c) Fiecare reprezentant poate avea un supleant care, în absenta sa, are calitatea de a participa, de a lua cuvintul şi de a vota în locul sau. Prevederile paragrafului a) de mai sus se aplică şi în cazul desemnării supleanţilor.  +  Articolul 26Membrii au dreptul la un număr de reprezentanţi, după cum urmează:Austria - 6 Finlanda - 5 Islanda - 3Belgia - 7 Franţa - 18 Irlanda - 4Bulgaria - 6 Germania - 18 Elvetia - 6Cipru - 3 Polonia - 12 Turcia - 12Cehoslovacia - 8 Portugalia- 7 Regatul UnitItalia - 18 San Marino -2 al Marii BritaniiLiechenstein - 2 Spania - 12 şi IrlandeiLuxemburg - 3 Olanda - 7 de Nord - 18Suedia - 6 Grecia - 7 Malta - 3Danemarca - 5 Ungaria - 7 Norvegia - 5  +  Articolul 27Condiţiile conform cărora Comitetul Ministrilor poate fi reprezentat, în mod colectiv, în dezbaterile Adunării Consultative sau cele conform cărora reprezentanţii comitetului şi supleanţii lor pot, cu titlu individual, sa ia cuvintul în faţa acesteia, vor fi determinate de prevederile corespunzătoare din regulamentul interior, hotărîte de comitet după consultarea adunării.  +  Articolul 28 a) Adunarea Consultativa adopta regulamentul sau interior şi alege dintre membrii săi preşedintele, care rămâne în funcţie până la următoarea sesiune ordinară. b) Preşedintele conduce lucrările, dar nu ia parte nici la dezbateri, nici la vot.Supleantul preşedintelui are calitatea de a lua parte la dezbateri, de a lua cuvintul şi de a vota în locul acestuia. c) Regulamentul interior stabileşte, în special:I. cvorumul;II. procedura alegerii şi durata funcţiilor preşedintelui şi a altor membri ai biroului;III. procedura de stabilire a ordinii de zi şi de comunicare a acesteia către reprezentanţi; şiIV. data şi modul de notificare a numelor reprezentanţilor şi supleanţilor.  +  Articolul 29Sub rezerva prevederilor art. 30, toate rezoluţiile Adunării Consultative, inclusiv cele care au ca obiect:I. de a face recomandări Comitetului Ministrilor;II. de a propune comitetului chestiunile de înscris pe ordinea de zi a adunării;III. de a înfiinţa comitete şi comisii;IV. de a stabili data deschiderii sesiunilor;V. de a determina majoritatea cerută pentru rezoluţiile necuprinse la pct. I-IV de mai sus sau care determina, în caz de dubiu, ce fel de majoritate este necesară, sunt luate cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate.  +  Articolul 30Rezoluţiile Adunării Consultative, care se referă la chestiuni privind modul sau de funcţionare, în special alegerea membrilor biroului, desemnarea membrilor comitetelor şi comisiilor şi adoptarea regulamentului interior sunt luate cu majoritatea care se va stabili de către adunare prin aplicarea art. 29.V.  +  Articolul 31Dezbaterile (cu privire la propunerile ce urmează a se face Comitetului Ministrilor) privind înscrierea unei chestiuni pe ordinea de zi a Adunării Consultative nu trebuie să se poarte, după definirea obiectului sau, decît asupra argumentelor pro şi contra includerii ei pe ordinea de zi.  +  Articolul 32Adunarea Consultativa se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, data şi durata acesteia fiind stabilite de către adunare, astfel încât să se evite, pe cît posibil, suprapunerea cu sesiunile parlamentare ale ministrilor şi cu sesiunile Adunării Generale O.N.U.Sesiunea ordinară nu va dura mai mult de o luna, cu excepţia cazului în care, de comun acord, Adunarea Consultativa şi Comitetul Ministrilor decid altfel.  +  Articolul 33Sesiunile ordinare ale Adunării Consultative au loc la sediul consiliului, afară de cazul în care, de comun acord, Adunarea Consultativa şi Comitetul Ministrilor decid ca acestea să se ţină în alt loc.  +  Articolul 34Adunarea Consultativa poate fi convocată în sesiune extraordinară la iniţiativa fie a Comitetului Ministrilor, fie a preşedintelui adunării, după ce se pun de acord, inclusiv asupra datei şi locului sesiunii.  +  Articolul 35Dacă nu se decide altfel, dezbaterile Adunării Consultative sunt publice.  +  Capitolul 6 Secretariatul  +  Articolul 36 a) Secretariatul este compus dintr-un secretar general, un secretar general adjunct şi personalul necesar. b) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt desemnaţi de Adunarea Consultativa, la recomandarea Comitetului Ministrilor. c) Ceilalţi membri ai Secretariatului sunt numiţi de către secretarul general, conform regulamentului administrativ. d) Nici un membru al Secretariatului nu poate deţine o funcţie remunerată de către un guvern, nu poate fi membru al Adunării Consultative sau al unui parlament naţional sau nu poate îndeplini activităţi incompatibile cu atribuţiile sale. e) Fiecare membru al Secretariatului trebuie să facă o declaraţie solemna prin care să-şi afirme atasamentul faţă de Consiliul Europei şi hotărârea sa de a îndeplini atribuţiile sale, în mod constiincios, neinfluentat de vreun considerent de ordin naţional, de a nu solicita sau accepta instrucţiuni, în legătură cu exercitarea funcţiilor sale, de la nici un guvern sau alta autoritate din afară consiliului, precum şi de a se abţine de la orice act incompatibil cu statutul sau de funcţionar internaţional răspunzător numai în faţa consiliului. Secretarul general şi secretarul general adjunct vor face aceasta declaraţie în faţa comitetului, iar ceilalţi membri, în faţa secretarului general. f) Fiecare membru trebuie să respecte caracterul exclusiv internaţional al funcţiilor secretarului general şi ale personalului Secretariatului şi să se abţină de a-i influenţa în exercitarea funcţiilor lor.  +  Articolul 37 a) Secretariatul este situat la sediul consiliului. b) Secretarul general răspunde de activitatea Secretariatului în faţa Comitetului Ministrilor. El oferă, în special, Adunării Consultative, sub rezerva art. 38 d), serviciile administrative şi alta asistenţa de care aceasta ar avea nevoie.  +  Capitolul 7 Finanţe  +  Articolul 38 a) Fiecare membru va suporta cheltuielile propriei reprezentari în Comitetul Ministrilor şi în Adunarea Consultativa. b) Cheltuielile Secretariatului şi toate celelalte cheltuieli comune vor fi împărţite între toţi membrii în proporţia care va fi stabilită de comitet, pe baza numărului populaţiei fiecărui membru.Contribuţia unui membru asociat va fi stabilită de către comitet. c) În conformitate cu reglementările financiare, bugetul consiliului va fi supus anual spre adoptare comitetului, de către secretarul general. d) Secretarul general va supune comitetului cererile adunării de natura a antrena cheltuieli care depăşesc sumele deja înscrise în buget pentru adunare şi lucrările sale. e) Secretarul general va prezenta, de asemenea, Comitetului Ministrilor o evaluare a cheltuielilor necesare executării fiecăreia din recomandările supuse comitetului. Orice rezoluţie a carei executare presupune cheltuieli suplimentare nu va fi considerată ca adoptată de Comitetul Ministrilor decît dacă acesta a aprobat evaluarile unor astfel de cheltuieli suplimentare.  +  Articolul 39Secretarul general notifica anual guvernului fiecărui membru suma cu care trebuie să contribuie. Contribuţiile sunt exigibile din ziua notificării; ele trebuie să fie achitate secretarului general în termen de maximum 6 luni.  +  Capitolul 8 Privilegii şi imunităţi  +  Articolul 40 a) Consiliul Europei, reprezentanţii membrilor şi Secretariatul se bucura, pe teritoriul membrilor, de imunităţile şi privilegiile necesare exercitării funcţiilor lor. În virtutea acestor imunităţi, reprezentanţii în Adunarea Consultativa nu pot fi, în special, nici arestaţi şi nici urmăriţi pe teritoriul tuturor membrilor pentru opiniile sau voturile exprimate în cursul dezbaterilor adunării, comitetelor sau comisiilor. b) Membrii se angajează sa încheie, cît mai curînd posibil, un acord în scopul realizării prevederilor paragrafului a) de mai sus. Pentru aceasta, Comitetul Ministrilor va recomanda guvernelor membrilor încheierea unui acord, care să definească privilegiile şi imunităţile recunoscute pe teritoriile lor. De asemenea, un acord special va fi încheiat cu Guvernul Republicii Franceze, care va defini privilegiile şi imunităţile de care trebuie să se bucure consiliul la sediul sau.  +  Capitolul 9 Amendamente  +  Articolul 41 a) Propunerile privind modificarea prezentului statut pot fi făcute în Comitetul Ministrilor sau, conform condiţiilor prevăzute în art. 25, în Adunarea Consultativa. b) Comitetul va recomanda şi va include într-un protocol amendamentele pe care le considera adecvate. c) Protocolul de modificare va intră în vigoare când va fi semnat şi ratificat de către două treimi din membri. d) Cu excepţia dispoziţiilor paragrafelor precedente ale prezentului articol, amendamentele la art. 23-35, 38 şi 39, care au fost aprobate de către comitet şi adunare, vor intră în vigoare la data procesului-verbal încheiat de secretarul general şi comunicat guvernelor membrilor, atestind aprobarea acestora. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se vor aplica până la încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a adunării.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 42 a) Prezentul statut este supus ratificării. Ratificarile vor fi depuse la Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. b) Prezentul statut va intră în vigoare după depunerea a şapte instrumente de ratificare. Guvernul Regatului Unit va notifica tuturor guvernelor semnatare intrarea în vigoare a statutului şi numele membrilor Consiliului Europei la acea data. c) Ca urmare, orice alt stat semnatar va deveni parte la prezentul statut la data depunerii instrumentului sau de ratificare.-------