ORDONANTA nr. 12 din 26 iulie 2001pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţionala a României, rezultate din plata serviciului datoriei publice externe aferent împrumuturilor externe contractate de stat, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă, şi subimprumutate beneficiarilor, vor fi achitate din următoarele surse: a) sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice de la beneficiarii împrumuturilor respective; b) dobânzile în lei şi în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice la disponibilităţile provenite din împrumuturile respective; c) penalizările şi, după caz, majorările de întârziere încasate de la beneficiarii împrumuturilor pentru neplata la scadenta a obligaţiilor faţă de Ministerul Finanţelor Publice; d) bugetul de stat, în completarea surselor prevăzute la lit. b) şi c) pentru destinatiile stabilite la art. 3 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare; e) fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe constituite în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la art. 1 de la beneficiarii împrumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de împrumut încheiate cu aceştia. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc.  +  Articolul 3Echivalentul în lei al valutei necesare în vederea rambursarii ratelor de capital, inclusiv a influentelor financiare nefavorabile rezultate din diferenţele de curs valutar, precum şi pentru plata dobânzilor, comisioanelor de angajament şi a altor costuri aferente împrumuturilor externe contractate de stat, folosite pentru consolidarea rezervei valutare a statului, respectiv pentru susţinerea balanţei de plati, pentru plata serviciului datoriei publice şi finanţarea deficitului bugetar, gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, se asigura astfel: a) ratele de capital la cursul istoric se asigura prin refinantarea datoriei publice pe bază de împrumuturi de stat; b) diferenţele nefavorabile de curs valutar se asigura de la bugetul de stat din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale; c) dobânzile, comisioanele de angajament şi alte costuri aferente împrumuturilor se asigura din bugetul trezoreriei statului în limita dobânzilor încasate în lei sau în valută din fructificarea sumelor aferente fiecărui împrumut, iar diferenţa se va suporta de la bugetul de stat din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile legale prezentate în anexa nr. 2, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1                              ÎMPRUMUTURI EXTERNE       care generează obligaţii ale Ministerului Finanţelor Publice faţa                         de Banca Naţionala a României
         
    Nr. crt.Denumirea împrumutului externLegea de ratificare
    1.Împrumutul BIRD nr. 3363-RO/1991 - importuri critice şi asistenţă tehnicăLegea nr. 57/1991
    2.Împrumutul BERD nr. 090/1994 destinat finanţării Proiectului "Piaţa de gros" BucureştiOrdonanţa Guvernului nr. 35/1994, aprobată prin Legeanr. 126/1994
    3.Împrumutul B.E.I. FI nr. 1.5387/1991 destinat retehnologizării centralelor energeticeLegea nr. 65/1991
   +  Anexa 2                  PREVEDERI DIN ACTE NORMATIVE, CARE SE ABROGA
       
    Nr. crt.Dispoziţii legale care se abrogă
    1.Art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecţie socială, semnat la Washington la 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 187/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997.
    2.Art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 28/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 27 ianuarie 1998.
    3.Art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar dintre România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţională a României (în calitate de agent al Împrumutatului) şi Comunitatea Europeană (în calitate de împrumutător), precum şi a Memorandumului de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea Europeană, semnate la Bucureşti la 10 iulie 1997 şi, respectiv, la 24 iulie 1997 la Bruxelles, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 19 ianuarie 1998.
    4.Art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokio la 14 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 28 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 188/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997.
    5.Art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 august 1999, aprobată prin Legea nr. 209/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.
    6.Art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 210/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.
    7.Art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci germane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 153/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 8 septembrie 1997.
    8.Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2000 privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa externă de capital, denominată în euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 9 octombrie 2000.
    9.Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2000 privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa externă de capital, denominată în euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 20 decembrie 2000.
    10.Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 164/2001 privind contractarea şi derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligaţiuni, denominată în euro pe pieţele externe de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2001.
    11.Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2001 privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe piaţa internaţională de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 mai 2001.
  -------