ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor şi taxelor, precum şi plicurile preadresate, cu suportarea contravalorii corespondentei referitoare la trimiterea şi primirea declaraţiilor, din sumele cu aceasta destinaţie prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice."2. Alineatul (5) al articolului 2 se abroga.3. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Ministerul Finanţelor Publice poate stabili alte termene pentru depunerea declaraţiilor de impozite şi taxe prin ordin al ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Declaraţia de impozite şi taxe se depune de către plătitor la organul fiscal competent, direct la registratura acestuia sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată."5. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cazul nedepunerii declaraţiei de impozite şi taxe organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu obligaţia de plată."6. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) În scopul stabilirii din oficiu a obligaţiei de plată organul fiscal competent va transmite plătitorului o înştiinţare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care îi va notifica depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei."7. La articolul 13 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) cu 500.000 lei, în cazul nedepunerii declaraţiei de către plătitorii care nu realizează profit impozabil, de către cei care, pe luna raportată şi pe cumulat având sume de rambursat de la bugetul de stat, reprezentând T.V.A. şi accize, nu mai depun deconturi pentru taxele respective, de către cei prevăzuţi la art. 5 din prezenta ordonanţă, precum şi de alte categorii de plătitori care nu au obligaţii de plată la bugetul de stat sau la bugetele locale."8. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Penalităţile aplicate potrivit prevederilor alin. (1) pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe nu pot să depăşească suma de 10 milioane lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 50 milioane lei în cazul persoanelor juridice."9. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Amenzile şi penalităţile în suma fixa, prevăzute în prezenta ordonanţă, vor putea fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-----------