ORDIN nr. 875 din 21 mai 2001pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 8 august 2001    Ministrul finanţelor publice, guvernatorul Băncii Naţionale a României şi vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) şi ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu completările şi modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora un ordin comun prin care se va reglementa cadrul desfăşurării operaţiunilor cu titluri de stat emise în forma dematerializată. (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun menţionat la alin. (1) instituţiile abilitate vor finaliza procedurile de autorizare a intermediarilor, la solicitarea acestora.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 15 noiembrie 2001. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/1997 privind operaţiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 aprilie 1997.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuVicepreşedintele ComisieiNaţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999, conform unui calendar previzional anual, semestrial, trimestrial sau lunar. Titlurile de stat pot fi emise în lei sau în valută. (2) Caracteristicile emisiunilor de titluri de stat anunţate prin prospect de emisiune sunt valabile atât pentru operaţiunile pe piaţa primara, cat şi pentru operaţiunile pe piaţa secundară.  +  Articolul 2În baza dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 şi conform prevederilor art. 2 lit. a), art. 3, art. 6 lit. d) şi ale art. 12 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, precum şi ale art. 26, 30 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României:1. Ministerul Finanţelor Publice elaborează regulamente care stabilesc regimul titlurilor de stat, stabileşte şi aplica reglementarea activităţilor şi a operaţiunilor pe piaţa primara a titlurilor de stat.2. Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare elaborează norme de reglementare a operaţiunilor pe piaţa secundară a titlurilor de stat.3. Banca Naţionala a României are următoarele atribuţii: a) autorizeaza intermediarii pe aceste pieţe; b) supraveghează băncile autorizate ca intermediari pe aceste pieţe; c) supraveghează piaţa secundară a titlurilor de stat, alta decât Bursa de Valori Bucureşti.4. Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare are următoarele atribuţii: a) supraveghează societăţile de valori mobiliare ca intermediari pe piaţa titlurilor de stat; b) supraveghează piaţa secundară a titlurilor de stat la Bursa de Valori Bucureşti.  +  Capitolul 2 Piaţa primara a titlurilor de stat  +  Articolul 3Piaţa primara a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de vânzarea pentru prima data a titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu şi lung a capitalurilor financiare disponibile.Participanţi  +  Articolul 4 (1) Participanţii pe piaţa primara a titlurilor de stat sunt intermediarii pieţei primare, intermediarii pieţei secundare, persoanele juridice şi persoanele fizice care pot, conform legii, sa desfăşoare operaţiuni cu titluri de stat. (2) Cumpărarea titlurilor de stat de pe piaţa primara se realizează numai prin intermediarii autorizaţi ai pieţei primare.Intermediari  +  Articolul 5Intermediari ai pieţei primare a titlurilor de stat pot fi bănci şi societăţi de valori mobiliare, autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 6Intermediarii pieţei primare vor fi autorizaţi de Banca Naţionala a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în baza următoarelor condiţii minime: a) existenta unui cont curent deschis la:(i) Banca Naţionala a României, pentru bănci;(îi) o banca autorizata ca intermediar al pieţei primare, pentru societăţile de valori mobiliare; b) capital social minim:(i) pentru bănci - capitalul social minim subscris şi vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României;(îi) pentru societăţi de valori mobiliare - jumătate din capitalul social minim subscris şi vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României pentru bănci persoane juridice române; c) existenta unei structuri organizatorice distincte şi a unor spaţii specifice (ghisee de lucru cu clienţii, sala de tranzactionare) necesare în vederea derulării operaţiunilor cu titluri de stat; d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a relatiei cu alţi intermediari ai pieţei, a sistemului de evidenţa contabilă specific, precum şi a controlului operaţiunilor cu titluri de stat; e) dotări tehnice specifice activităţilor de tranzactionare:- echipamente informatice;- echipament de suport informaţional (Reuters, Telerate etc.);- echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.); f) desemnarea personalului implicat în activităţile de pe piaţa primara a titlurilor de stat; g) avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru societăţile de valori mobiliare solicitante; h) dotări tehnice specifice activităţii de custodie:- sisteme informatizate de evidenta, gestiune şi control;- sisteme de baze de date securizate;- sisteme de stocare şi arhivare a informaţiilor.  +  Articolul 7 (1) În vederea selectării şi autorizării intermediarilor pieţei primare a titlurilor de stat Banca Naţionala a României va analiza activitatea şi performanta solicitanţilor pe piaţa titlurilor de stat pe o perioadă de un an anterioară solicitării autorizaţiei, având în vedere următoarele criterii stabilite de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice la începutul fiecărui an: a) frecventa participării la licitaţiile de titluri de stat; b) totalul valorii ofertelor prezentate la licitaţiile de titluri de stat; c) totalul valorii ofertelor adjudecate la licitaţiile de titluri de stat; d) volumul tranzacţiilor încheiate pe piaţa secundară a titlurilor de stat, rezultate în urma monitorizarii acestor pieţe de Banca Naţionala a României. (2) Pentru alte instituţii financiare care solicită pentru prima data autorizarea ca intermediar al pieţei primare a titlurilor de stat se vor lua în considerare participarea acestora la licitaţii în calitate de clienţi ai intermediarilor autorizaţi şi volumul tranzacţiilor încheiate pe piaţa secundară a titlurilor de stat. (3) Banca Naţionala a României va prezenta spre avizare Ministerului Finanţelor Publice instituţiile propuse să fie autorizate ca intermediari ai pieţei primare a titlurilor de stat. Avizul Ministerului Finanţelor Publice este obligatoriu şi conform.  +  Articolul 8Intermediarii autorizaţi ai pieţei primare trebuie să îndeplinească, în condiţii de concurenta, performanta şi transparenta, următoarele obligaţii minime: a) să depună oferte de cumpărare într-un cuantum minim din totalul emisiunii, astfel încât în decursul unui an fiecare intermediar al pieţei primare să îşi adjudece un nivel minim din valoarea totală a titlurilor de stat adjudecate, considerat de Banca Naţionala a României ca fiind performant în condiţiile de ansamblu ale pieţei titlurilor de stat; b) sa menţină la nivel propriu registre secundare, beneficiind de toate drepturile şi indeplinind toate obligaţiile ce decurg din calitatea de custode de titluri de stat; c) să contribuie la dezvoltarea pieţei secundare şi la menţinerea unui nivel corespunzător de lichiditate al acesteia. Astfel:(i) vor derula un volum minim anual de tranzacţii pe piaţa primara şi secundară. Nivelul volumului minim va fi stabilit de Banca Naţionala a României;(îi) vor afişa în permanenta atât la ghiseele lor de lucru cu clienţii, cat şi prin sistemele de difuzare a informatiei (Reuters, Telerate, Bloomberg etc.), în timpul orelor de funcţionare a pieţei titlurilor de stat, cotaţii informative de vânzare-cumpărare pentru minimum 4 (patru) serii de titluri de stat, dintre care în mod obligatoriu ultimele 2 (doua) emisiuni şi, la alegere, alte 2 (doua) serii de titluri de stat aflate în circulaţie. Prin cotatia informativa intermediarul pieţei primare indica un preţ la care este dispus sa vândă sau sa cumpere titlurile de stat respective;(iii) la solicitarea altor intermediari ai pieţei titlurilor de stat sau a clienţilor vor oferi cotaţii ferme de vânzare-cumpărare pentru oricare dintre cele minimum 4 (patru) serii de titluri de stat afişate, precum şi cotaţii informative de vânzare-cumpărare pentru orice alte serii de titluri de stat aflate în circulaţie. Cotatia ferma reprezintă preţul efectiv la care se efectuează tranzacţia; d) să prezinte Băncii Naţionale a României orice informaţii, documente sau registre pe care aceasta le solicita în legătură cu supravegherea pieţei titlurilor de stat; e) sa organizeze şi sa participe la campanii promotionale referitoare la emisiunile de titluri de stat; f) sa participe la discuţii cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Banca Naţionala a României, în vederea analizei funcţionarii pieţei titlurilor de stat.  +  Articolul 9Intermediarii pieţei primare a titlurilor de stat au obligaţia de a prezenta autorităţii de supraveghere rapoarte anuale întocmite de o firma independenta de audit.  +  Articolul 10Anual Banca Naţionala a României va analiza performanta intermediarilor pieţei primare şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va decide asupra reautorizarii acestora.  +  Articolul 11Clienţii intermediarilor pieţei primare pot fi intermediarii pieţei secundare, precum şi persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente.  +  Articolul 12Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piaţa primara a titlurilor de stat vor controla şi vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se ca acest personal cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piaţa primara a titlurilor de stat vor delimita atribuţiile şi răspunderea personalului implicat. (2) Fiecare persoana care tranzactioneaza în numele instituţiei trebuie să aibă autoritatea şi pregătirea necesare sa angajeze instituţia din punct de vedere legal.Plasarea/vânzarea titlurilor de stat  +  Articolul 14Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va organiza şi va conduce activitatea de plasare/vânzare a titlurilor de stat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 15Vânzarea titlurilor de stat se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) subscripţie publică; b) licitaţie.Comisia de plasare a emisiunii  +  Articolul 16În vederea bunei desfăşurări a plasarii emisiunii agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va numi o comisie pentru coordonarea plasarii emisiunilor prin subscripţie publică sau prin licitaţie, denumita în continuare comisie, care va fi formată din:- un preşedinte numit de agentul desemnat;- un secretar numit de agentul desemnat;- cel puţin 2 specialişti din cadrul compartimentului de specialitate din instituţia ce îndeplineşte funcţia de agent desemnat;- un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 17Preşedintele conduce lucrările comisiei, verifica modul de adjudecare şi semnează procesul-verbal încheiat la sfârşitul şedinţei şi comunicatul oficial care va fi dat publicităţii.  +  Articolul 18Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice semnează împreună cu preşedintele comisiei procesul-verbal şi comunicatul oficial, atestând corectitudinea desfăşurării subscripţiei publice sau a licitaţiei.  +  Articolul 19Secretarul comisiei împreună cu membrii acesteia derulează toate operaţiunile specifice legate de deschiderea, desfăşurarea şi stabilirea rezultatului subscripţiei publice sau al licitaţiei, întocmeşte procesul-verbal şi comunicatul oficial; semnează împreună cu membrii specialişti procesul-verbal şi comunicatul oficial.Subscripţia publică  +  Articolul 20Vânzarea prin subscripţie publică a titlurilor de stat se realizează de către agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va anunta elementele emisiunii.  +  Articolul 21Intermediarii pieţei primare pot depune oferte de cumpărare în contul lor şi în cel al clienţilor lor până la subscrierea integrală a emisiunii sau până la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii, considerată a fi data vânzării.  +  Articolul 22 (1) Formularul ofertei de cumpărare prin subscripţie publică va include cel puţin următoarele elemente:- emisiunea pentru care este prezentată oferta;- data completării;- valoarea totală subscrisă;- defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu şi în contul clienţilor;- elementele de identificare a intermediarului pieţei primare, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;- numărul contului curent şi numărul contului de evidenta a titlurilor de stat. (2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pieţei primare din totalul emisiunii. (3) Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.  +  Articolul 23 (1) Ofertele de subscriere vor fi transmise în plic sigilat care va purta ştampila şi antetul participanţilor. Secretarul comisiei va elibera o adeverinta care va atesta primirea plicului. (2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalităţi considerate acceptabile de către agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de subscripţie urmând să fie prezentată în reglementări specifice. (3) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor.Desfăşurarea subscripţiei publice  +  Articolul 24 (1) Şedinţa de subscripţie publică începe la ora 13,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, prin deschiderea de către secretarul comisiei, în prezenta celorlalţi membri, a plicurilor conţinând ofertele de cumpărare ale participanţilor, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii. (2) Membrii comisiei vor verifica respectarea condiţiilor de forma prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament sunt considerate nule de drept. (3) În mod excepţional preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la subscripţia publică, rectificarea pe loc a erorilor de forma şi validarea ofertelor. Acordul participantului la subscripţia publică poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul şedinţei de subscriere.  +  Articolul 25 (1) Secretarul comisiei împreună cu membrii specialişti întocmesc centralizatorul ofertelor de cumpărare. (2) În situaţia în care cererile depăşesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proporţional sau, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, emisiunea poate fi majorată. (3) Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere vor fi anulate şi emisiunea se va închide la valoarea subscrisă.Licitaţia  +  Articolul 26 (1) Vânzarea titlurilor de stat prin licitaţie se face de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va anunta elementele emisiunii. Elementele tehnice ale licitaţiei şi data desfăşurării acesteia vor fi stabilite după consultări cu agentul desemnat. (2) Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va face publice data şi locul desfăşurării licitaţiei, precum şi elementele de identificare a emisiunii ce urmează să fie plasata prin licitaţie.  +  Articolul 27Intermediarii pieţei primare vor depune oferte de cumpărare în cont propriu şi în contul clienţilor în ziua desfăşurării licitaţiei, până la ora 12,00.  +  Articolul 28 (1) Formularul ofertei de cumpărare la licitaţie va include cel puţin următoarele elemente:- emisiunea pentru care este prezentată oferta;- data completării;- data licitaţiei;- valoarea totală şi rata dobânzii licitate;- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu şi în suma solicitată în contul clienţilor;- elementele de identificare a intermediarului pieţei primare, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;- numărul contului curent şi numărul contului de evidenta a titlurilor de stat. (2) Numărul maxim de transe de preţ va fi stabilit de Ministerul Finanţelor Publice şi va fi anuntat prin prospectul de emisiune al seriei respective. (3) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pieţei primare în totalul emisiunii, precum şi limite minime pentru valoarea unei transe de preţ. (4) Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca suma împrumutată, aferentă unei serii, să fie majorată sau micşorată până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare şi de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei.  +  Articolul 29 (1) Ofertele vor fi transmise în plicuri sigilate care vor purta ştampila şi antetul participanţilor. Secretarul comisiei va elibera o adeverinta care să ateste primirea plicului. (2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalităţi acceptate de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de licitaţie urmând să fie prezentată în reglementări specifice. (3) Ofertele de cumpărare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor.Desfăşurarea licitaţiei  +  Articolul 30 (1) Şedinţa de licitaţie începe la ora 13,00 prin deschiderea de către secretarul comisiei, în prezenta celorlalţi membri, a plicurilor conţinând ofertele de cumpărare ale participanţilor la licitaţie. (2) Membrii comisiei verifica respectarea condiţiilor de forma prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament sunt considerate nule de drept. (3) În mod excepţional preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la licitaţie, rectificarea pe loc a erorilor de forma şi validarea ofertei. Acordul participantului la licitaţie poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul şedinţei de licitaţie.  +  Articolul 31Secretarul comisiei împreună cu membrii specialişti vor întocmi centralizatorul ofertelor de cumpărare şi, în baza grilei de cotare, vor determina nivelul la care cererea, cumulată crescator din punct de vedere al ratei dobânzii sau cumulată descrescator din punct de vedere al preţului, satisface oferta anunţată de Ministerul Finanţelor Publice, stabilind totodată: a) valoarea emisiunii oferite ce şi-a găsit contrapartida în cerere; b) preţul sau rata dobânzii maxime, minime şi medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare.  +  Articolul 32În situaţia în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul preţului minim, respectiv al ratei dobânzii maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfacute integral şi în cazul în care Ministerul Finanţelor Publice nu majorează valoarea emisiunii până la concurenta executării integrale a nivelului marginal, se va aplica principiul proportionalitatii, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile vor fi rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.Determinarea preţului  +  Articolul 33Metodele folosite pentru determinarea preţului sunt: a) metoda preţului multiplu; b) metoda preţului uniform.  +  Articolul 34 (1) Metoda preţului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau la rata dobânzii pe care fiecare dintre ofertanţii castigatori a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii. (2) În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la preţuri sau la rate ale dobânzii diferite se va calcula un preţ sau o rata a dobânzii medie de adjudecare.  +  Articolul 35Metoda preţului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preţ sau la rata dobânzii cea mai ridicată care a fost acceptată pentru adjudecarea emisiunii.Tipuri de oferte  +  Articolul 36Ofertele de cumpărare la licitaţie sunt de doua feluri: a) oferte de cumpărare competitive (concurentiale); b) oferte de cumpărare necompetitive (neconcurentiale).  +  Articolul 37Oferta de cumpărare competitivă reprezintă un instrument de participare prin care participantul indica, pe lângă valoarea pe care doreşte sa o adjudece, şi preţul maxim (exprimat ca rata minima a dobânzii) pe care este dispus sa îl plătească.  +  Articolul 38 (1) Oferta de cumpărare necompetitiva reprezintă un instrument de participare prin care participantul indica valoarea pe care doreşte sa o adjudece, fără însă a indica preţul sau rata dobânzii. (2) Participarea pe bază de oferta necompetitiva conferă investitorului garanţia executării cu prioritate a ofertei sale de cumpărare. (3) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili: a) limita maxima privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive în valoarea totală a emisiunii; b) limite minime şi/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpărare necompetitive. (4) În situaţia în care ofertele necompetitive depăşesc valoarea maxima admisă din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proportionalitatii. Ofertele de cumpărare necompetitive vor fi executate, după caz:- la preţul mediu ponderat sau la rata medie ponderată a dobânzii ofertelor de cumpărare competitive acceptate în licitaţiile adjudecate pe baza metodei preţului multiplu;- la preţul final sau la rata dobânzii finale a licitaţiilor adjudecate pe baza metodei preţului uniform.  +  Articolul 39Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.  +  Capitolul 3 Piaţa secundară a titlurilor de stat  +  Articolul 40 (1) Piaţa secundară a titlurilor de stat reprezintă totalitatea operaţiunilor de vânzare, de cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri de stat aflate în circulaţie, libere de sarcini. (2) Operaţiunile pe piaţa secundară a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadenta, dar numai până la data înregistrării curente. (3) Operaţiunile realizate pe piaţa secundară cu titluri de stat aparţinând unei noi serii pot fi efectuate începând cu data emisiunii.  +  Articolul 41Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat emise cu scadenţa până la 365 de zile se vor desfăşura prin negociere între deţinătorii înregistraţi, persoane juridice şi persoane fizice, doar prin intermediarii pieţei primare sau prin intermediarii pieţei secundare. Aceste tranzacţii nu se realizează prin sistemul bursier.  +  Articolul 42 (1) Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat emise cu scadenţa la 365 de zile şi peste, se vor desfăşura prin negociere între deţinătorii înregistraţi, persoane juridice şi persoane fizice, doar prin intermediarii pieţei primare sau prin intermediarii pieţei secundare. (2) Titlurile de stat corespunzătoare unei emisiuni vor fi tranzacţionate pe o singura piaţa secundară, respectiv pe piaţa supravegheată de Banca Naţionala a României sau la Bursa de Valori Bucureşti. Prin prospectul de emisiune Ministerul Finanţelor Publice va desemna piaţa secundară pe care respectivele serii de titluri de stat vor fi tranzacţionate.Participanţi  +  Articolul 43 (1) Participanţii pe piaţa secundară a titlurilor de stat sunt intermediarii pieţei primare, intermediarii pieţei secundare, persoanele juridice şi persoanele fizice care pot, conform legii, sa desfăşoare operaţiuni cu titluri de stat. (2) Tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa secundară se realizează numai prin intermediarii autorizaţi ai pieţei primare şi ai pieţei secundare.Intermediari  +  Articolul 44Intermediari ai pieţei secundare a titlurilor de stat pot fi bănci şi societăţi de valori mobiliare, autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 45 (1) Intermediarii pieţei secundare vor fi autorizaţi de Banca Naţionala a României sa funcţioneze în baza următoarelor condiţii minime: a) existenta unui cont curent deschis la:(i) Banca Naţionala a României, pentru bănci;(îi) o banca autorizata ca intermediar al pieţei primare, pentru societăţile de valori mobiliare; b) capital social minim - o pătrime din capitalul social minim subscris şi vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României pentru bănci persoane juridice române; c) existenta unei structuri organizatorice distincte şi a unor spaţii specifice (ghisee de lucru cu clienţii) necesare în vederea derulării operaţiunilor cu titluri de stat; d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a relatiei cu alţi intermediari ai pieţei, a sistemului de evidenţa contabilă specific, precum şi a controlului operaţiunilor cu titluri de stat; e) dotări tehnice specifice activităţilor de tranzactionare:- echipamente informatice;- echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.); f) desemnarea personalului implicat în activităţile de pe piaţa secundară a titlurilor de stat; g) furnizarea către Banca Naţionala a României sau către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, după caz, de informaţii, documente sau registre pe care aceasta le solicita în legătură cu activitatea privind titlurile de stat; h) avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru societăţile de valori mobiliare solicitante. (2) Băncile şi societăţile de valori mobiliare autorizate ca intermediari ai pieţei primare sunt implicit intermediari ai pieţei secundare.  +  Articolul 46Anual Banca Naţionala a României va analiza performanta intermediarilor pieţei secundare şi va decide asupra reautorizarii acestora.  +  Articolul 47Intermediarii pieţei secundare sunt obligaţi sa afiseze permanent în timpul orelor de funcţionare a pieţei titlurilor de stat, la ghiseele lor de lucru cu clienţii şi, optional, prin sisteme de difuzare a informatiei (tip Reuters, Telerate etc.), cotaţii informative de vânzare-cumpărare pentru cel puţin ultimele 2 (doua) serii de titluri de stat emise.Condiţii de desfăşurare a tranzacţiilor  +  Articolul 48Piaţa secundară a titlurilor de stat din România funcţionează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00-15,00. Acest program va putea fi modificat în conformitate cu normele legale în vigoare.  +  Articolul 49Intermediarii autorizaţi vor cota preţul titlurilor de stat ca rata a dobânzii sau ca randament pentru titlurile de stat emise cu scadenţa până la un an (cu discont sau purtătoare de dobânda) şi ca preţ pentru titlurile de stat emise cu scadenţa peste un an (purtătoare de dobânda).  +  Articolul 50În situaţia în care cotatia este acceptată de un client sau de un alt intermediar autorizat tranzacţia este considerată încheiată şi se executa necondiţionat.  +  Articolul 51În funcţie de data decontării tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat pot fi: a) astăzi (today) - tranzacţii ce au decontarea în data încheierii tranzacţiei; b) maine (tomorrow) - tranzacţii ce au decontarea în prima zi lucrătoare ulterioară datei încheierii tranzacţiei; c) la vedere (spot) - tranzacţii ce au decontarea la doua zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei; d) la termen (forward) - tranzacţii ce au decontarea în alta zi lucrătoare ulterioară decontării la vedere.  +  Articolul 52Tranzacţiile cu titluri de stat sunt efectuate pe principiul "livrare contra plata" (delivery versus payment) astfel:- cumpărarea de titluri de stat se va deconta prin creditarea contului de titluri de stat concomitent cu debitarea contului curent de disponibilitati;- vânzarea de titluri de stat se va deconta prin debitarea contului de titluri de stat concomitent cu creditarea contului curent de disponibilitati.  +  Articolul 53Marja dintre preţurile de vânzare şi cele de cumpărare va fi determinata liber de raportul cerere-oferta pe piaţa secundară a titlurilor de stat.  +  Articolul 54Intermediarii autorizaţi au obligaţia să asigure executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor şi sa nu concureze executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume şi în cont propriu.  +  Articolul 55Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piaţa secundară a titlurilor de stat vor controla şi vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se ca acest personal cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Articolul 56 (1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piaţa secundară a titlurilor de stat vor delimita atribuţiile şi răspunderea personalului implicat. (2) Fiecare persoana care tranzactioneaza în numele instituţiei trebuie să aibă autoritatea şi pregătirea necesare sa angajeze instituţia din punct de vedere legal.  +  Articolul 57Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi au datoria de a verifica corectitudinea tranzacţiilor încheiate de personalul implicat, în sensul evitării derulării unor tranzacţii la preţuri în afară pieţei titlurilor de stat, ce se bazează pe înţelegeri cu caracter oneros sau pe obţinerea unui profit personal.  +  Articolul 58Tranzacţiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzactionare agreate şi se confirma letric prin telex, SWIFT etc., codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT etc.). Confirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:- contrapartida;- data încheierii tranzacţiei;- data decontării;- seria (seriile) implicata(e);- numărul de titluri de stat;- sumele tranzacţionate:● valoarea nominală individuală;● valoarea nominală totală;● valoarea rezultată din tranzacţie;- tipul tranzacţiei;- preţul sau rata dobânzii;- alte informaţii privind decontarea şi tranzacţionarea;- modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing, alte sisteme de tranzactionare agreate).  +  Articolul 59După confirmare fiecare tranzacţie va fi notificată Registrului primar, Registrului secundar sau Registrului Bursei de Valori Bucureşti, după caz.  +  Capitolul 4 Înregistrarea şi transferul  +  Articolul 60 (1) Înregistrarea este o operaţiune efectuată, după caz, de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice în Registrul primar de Bursa de Valori Bucureşti în registrul acesteia pentru emisiunile tranzacţionate la bursa sau de către intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat (intermediarii pieţei primare şi intermediarii pieţei secundare) în registrele secundare, care garantează deţinătorului înregistrat dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat. Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat este evidenţiat prin înregistrările efectuate în conturile de titluri de stat pe baza documentelor primare aferente operaţiunilor pe piaţa primara şi secundară, prin înscrierea de menţiuni cu privire la: a) deţinătorii înregistraţi ai titlurilor de stat; b) transferurile dreptului de proprietate şi alte instrucţiuni de tranzactionare privind titlurile de stat; c) stingerea dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vânzării sau a răscumpărării acestora. (2) Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va înfiinţa, va organiza şi va menţine un sistem de înregistrare şi transfer al proprietăţii asupra titlurilor de stat, numit Registru primar, pentru intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat. (3) Fiecare intermediar autorizat al pieţei titlurilor de stat va înfiinţa, va organiza şi va menţine un sistem de înregistrare şi transfer al proprietăţii asupra titlurilor de stat, numit Registru secundar, pentru clienţii deţinători de titluri de stat ai respectivului intermediar autorizat al pieţei titlurilor de stat.  +  Articolul 61 (1) Înregistrarea în Registrul primar a titlurilor de stat deţinute în nume propriu de către intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat se va face de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Înregistrarea în registrele secundare a titlurilor de stat deţinute de clienţii intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat se va face de către respectivii intermediari autorizaţi. (3) Participanţii vor respecta regulile de înregistrare stabilite de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 62În cazul în care Bursa de Valori Bucureşti este desemnată ca piaţa secundară pentru o emisiune de titluri de stat, agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice şi intermediarii pieţei primare vor transfera către Bursa de Valori Bucureşti registrul deţinătorilor titlurilor de stat, astfel cum a rezultat acesta din subscripţia sau licitaţia respectiva. Atât agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice, cat şi intermediarii pieţei primare nu vor mai efectua nici o operaţiune în acest registru după transmiterea lui către Bursa de Valori Bucureşti. La data scadentei respectivelor titluri de stat, cat şi la data plăţii cupoanelor Bursa de Valori Bucureşti va pune la dispoziţie agentului desemnat de Ministerul Finanţelor Publice forma finala a registrului, astfel cum a rezultat acesta din procesul de tranzactionare, asumându-şi răspunderea pentru corectitudinea înregistrărilor.  +  Articolul 63 (1) În cazul constatării unor neconcordante agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice are dreptul sa corecteze înregistrările în conturile de evidenta a titlurilor de stat deschise în Registrul primar, prin: a) înregistrarea oricărei tranzacţii omise; b) înlocuirea unei înregistrări incorecte; c) anularea unei înregistrări. (2) Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice notifica intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat corectiile efectuate, aceştia fiind singurii răspunzători pentru orice obligaţie rezultată din aceste corectii.  +  Articolul 64 (1) În cazul constatării unor neconcordante intermediarul autorizat al pieţei titlurilor de stat are dreptul sa corecteze înregistrările în conturile de evidenta a titlurilor de stat deschise în Registrul secundar, prin:- înregistrarea oricărei tranzacţii omise;- înlocuirea unei înregistrări incorecte;- anularea unei înregistrări. (2) Intermediarul autorizat al pieţei titlurilor de stat notifica agentului desemnat de Ministerul Finanţelor Publice corectiile efectuate.  +  Articolul 65Operaţiunile de înregistrare vor fi supravegheate astfel:- de Banca Naţionala a României pentru intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat - bănci care menţin Registrul secundar;- de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare pentru intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat - societăţi de valori mobiliare care menţin Registrul secundar;- de Bursa de Valori Bucureşti, de comisarul general al Bursei de Valori Bucureşti şi de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare pentru Registrul Bursei de Valori Bucureşti.  +  Articolul 66Titlurile de stat aparţinând deţinătorilor înregistraţi nu vor fi considerate active sau pasive ale instituţiilor care menţin registrul titlurilor de stat.  +  Capitolul 5 DecontareaDecontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate pe piaţa primara  +  Articolul 67 (1) La data emisiunii plata sumelor datorate este efectuată prin Banca Naţionala a României, prin înregistrarea operaţiunilor corespunzătoare în conturile curente ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale intermediarilor pieţei primare, conform ofertelor de cumpărare adjudecate. (2) La scadenta răscumpărarea titlurilor de stat este efectuată prin Banca Naţionala a României. Operaţiunile corespunzătoare se înregistrează în conturile curente ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, pe baza situaţiei privind detinerile titlurilor de stat la data scadentei.Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară  +  Articolul 68Plata sumelor aferente tranzacţiilor efectuate pe piaţa secundară a titlurilor de stat se realizează, după caz, prin Banca Naţionala a României sau prin intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, prin înregistrarea operaţiunilor corespunzătoare în conturile curente ale intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat sau ale clienţilor acestora, conform instrucţiunilor de tranzactionare.  +  Articolul 69În cazul în care titlurile de stat sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti decontarea şi transferul titlurilor de stat se vor face cu respectarea reglementărilor bursiere incidente, aprobate în prealabil de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 70Transferurile titlurilor de stat şi plăţile devin efective după operarea de către Banca Naţionala a României sau de intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, după caz, în conturile curente ale participanţilor şi în conturile de evidenta a titlurilor de stat ale deţinătorilor înregistraţi.  +  Articolul 71Intermediarii pieţei primare au obligaţia să respecte principiul "livrare contra plata" (delivery versus payment).  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 72 (1) În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998 şi ale Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în situaţia în care Banca Naţionala a României, respectiv Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, constata ca un intermediar autorizat se afla în stare de insolvabilitate sau se face vinovat de:● încălcarea unei prevederi a prezentului regulament;● efectuarea de operaţiuni fictive;● neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind informaţiile prevăzute în reglementările în vigoare;● refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control documentele, datele şi informaţiile solicitate privind operaţiunile cu titluri de stat;● nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora,Banca Naţionala a României poate aplica următoarele sancţiuni în funcţie de gravitatea faptei şi de consecinţele acesteia: a) avertisment scris dat intermediarului autorizat; b) suspendarea temporară a licenţei de operare în calitate de intermediar al pieţei titlurilor de stat; c) retragerea definitivă a licenţei de operare în calitate de intermediar al pieţei titlurilor de stat sau orice alta sancţiune prevăzută de Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României pentru încălcarea normelor emise de Banca Naţionala a României. (2) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol se face de personalul Băncii Naţionale a României sau al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, împuternicit în acest sens de conducerea Băncii Naţionale a României sau de conducerea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (3) Actele de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de conducerea Băncii Naţionale a României. (4) Contestaţiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii şi se soluţionează de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la primirea acestora. (5) Aplicarea sancţiunilor nu inlatura răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.  +  Articolul 73 (1) Atât în cazurile de retragere a calităţii de intermediar al pieţei titlurilor de stat, cat şi în cazurile de instituire a unor proceduri speciale (retragerea autorizaţiei de funcţionare, reorganizare judiciară, faliment etc.) prevăzute de lege asupra intermediarilor pieţei titlurilor de stat autorităţile competente vor dispune măsuri în sensul protejării portofoliilor de titluri de stat ale deţinătorilor înregistraţi. (2) Banca Naţionala a României va determina măsurile care vor fi luate cu privire la tranzacţiile care sunt în curs de efectuare, răspunderea pentru toate actele încheiate până la data aplicării sancţiunii rămânând în sarcina intermediarului autorizat.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 74Intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat au obligaţia de a contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei titlurilor de stat din România prin promovarea unor norme şi principii de conduita specifice.  +  Articolul 75În cazul apariţiei oricăror situaţii ce contravin prevederilor legale în vigoare, participanţii pe piaţa titlurilor de stat pot inainta cazul spre soluţionare instanţelor de arbitraj competente, stabilite de comun acord.  +  Articolul 76Procesul de selectare a intermediarilor pieţei titlurilor de stat va avea un caracter continuu.  +  Articolul 77 (1) Intermediarii autorizaţi şi salariaţii acestora pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduita şi etica profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa titlurilor de stat din România. (2) Astfel de asociaţii pot emite coduri de conduita care sunt avizate de Banca Naţionala a României sau de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, după caz.  +  Articolul 78Intermediarii autorizaţi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea operaţiunilor desfăşurate pe piaţa titlurilor de stat.  +  Articolul 79Nivelul comisioanelor pentru operaţiunile cu titluri de stat face obiectul negocierii directe între părţi.-------