ORDIN nr. 1.253 din 12 iunie 2001privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şi sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 6 august 2001    Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995, şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, referitoare la identificarea contribuabililor după codul numeric personal, şi necesitatea organizării evidentei fiscale analitice a plătitorilor persoane fizice, pe conturi fiscale personale, prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 46/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea evidentei pe plătitori persoane fizice şi procedura de închidere şi deschidere a evidentei fiscale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înlocuiesc modelul şi conţinutul formularelor "Chitanţa nr. ...", cod 14.13.11.99, "Declaraţie privind sediile subunitatilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994", cod 14.13.01.99/b, "Proces-verbal de contravenţie nr. ...", cod 14.13.22.99 [poz. 25, 40, 43 din anexa nr. 1 b*) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare], cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelorpublice,Maria Manolescu,secretar de stat  +  Anexa 1        ROMÂNIA REGIM SPECIALMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR CHITANŢA Nr.    PUBLICE A JUDEŢULUI                                      Seria A/2001Administraţia finanţelor publice....... S-a primit de la .....................Str...................Nr............. (Numele de familie)...................................┌────────┐ ................................În baza înştiinţării de plată │ │ (Iniţială numelui tatălui şi.................................. │ │ prenumele)                                   │ │ CNP..............CF.............Prin............................. │ │ Oraşul(comuna)..................Trezoreria....................... └────────┘ Str.......Nr...Bl..Et..Ap..Sect..┌───────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ Felul │ Cod*)│ Sume încasate din: ││ încasării │ ├─────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┤│ │ │ Curent │ Restante │ Majorări de │ Total ││ │ │ │ │ întârziere │ -lei- │├───────────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤├───────────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤├───────────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤├───────────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤├───────────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤├───────────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │└───────────┴──────┴─────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════                         Suma de lei în litere: bani în cifreAm plătit.................. Am primit...................*)Conform capitole şi subcapitole Astăzi............200......M.F.P. 14.13.11.99Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala S.A. Format X6/t1  +  Anexa 2                                   DECLARAŢIE      privind sediile subunitatilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea agentului economic ........................................ ││Nr. de înmatriculare în registrul comerţului ......., codul de înregistrare ││fiscală ............................ ││Localitatea ....................................., str. ........ nr. ..... ││Judeţul/sectorul ......................, codul poştal ......., telefon ...... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─┬──────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────┬─────────────────┐│N│Adresa │Persoana│Profilul │Codul │ Modul de │ │ ││r│subunita- │juridică│activităţii│fiscal │ dobândire │ │ Conturi bancare ││ │tii (locul│ (DA/NU)│desfăşurate│ din │ a │Banca├───────┬─────────┤│c│de desfa- │ │ │certifi-│ spaţiului,│ │ în lei│în valuta││r│surare a │ │ │catul │ numărul │ │ │ ││t│activita- │ │ │ de │ şi data │ │ │ ││ │tii) │ │ │inregis-│ documentu-│ │ │ ││ │ │ │ │trare │ lui │ │ │ ││ │ │ │ │fiscală │ │ │ │ │├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤├─┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┤└─┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────┴───────┴─────────┘Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.Data depunerii ............... Conducătorul agentului economic,Nr. de înregistrare .......... ..................................                                        (numele, prenumele, funcţia, semnatura                                                  şi ştampila)Cod M.F.P. 14.13.01.99/b Format A4/t1  +  Anexa 3MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Seria .......... /200Direcţia generală ............. Nr. ..................PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE Nr. ..............încheiat astăzi ..., luna ..., anul ..., ora ..., în localitatea ....., judeţul ........Agentul constatator ................., în calitate de ............................., am constatat ca numitul*) ....................................................., născut la data de ...(anul, luna, ziua)..., în localitatea ................, judeţul ................., fiul lui ......................... şi al .........................., domiciliat în .....[str. (comuna) nr., judeţul]......*), ocupaţia ......................................, locul de muncă .......(unitatea)......... în localitatea ..............................., judeţul .................................., identificat cu*) buletinul/ cartea de identitate seria ................. nr. .........................., emis/emisă de .................. la data de ..............................., CNP (cod fiscal) .............................., a săvârşit în ziua de ......, luna ................, anul ........., următoarea contravenţie:............................................................................................................................................................, fapta prevăzută la art. .......... alin. ......... din ........................... cu amendă de la .............. lei la ...................... lei.-------- Notă *) Pentru persoanele juridice se completează în mod corespunzător cu denumirea, sediul acestora şi cu codul fiscal din certificatul de înregistrare fiscală.La cererea contravenientului obiecţiile făcute sunt: ..............................................................................................................................................................................., proband aceasta cu ...................................................... .(continuare pe verso)x ..................................................................PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIREA PROCEDURII*)Astăzi .........., agentul constatator ............. din cadrul ........, având de înmânat procesul-verbal de constatare a contravenţiei cu înştiinţarea de plată nr. ......., m-am deplasat la domiciliul numitului ............................................... din str. (comuna) ........................ nr. ..., ap. ..., localitatea (sectorul) ..., găsind pe contravenient sau pe .............................., ruda cu acesta, persoana care locuieşte la aceasta adresa, administrator, portar, împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.                                Semnatura primitorului şi actul de identitate                                ..............................................                                                  (Verso)În conformitate cu prevederile art. .......... alin. ......... din ................ se stabileşte amenda în suma de ...................... (.....................) lei, care se va achită în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la C.E.C. sau la organul fiscal din localitatea de domiciliu.În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.Contravenientul se (nu se) angajează sa achite jumătate din minimul amenzii, adică ...... lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care face parte acesta (prevederile se aplică numai când legea permite).O dată cu sancţiunea s-a dispus şi confiscarea a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, bunuri menţionate în anexa care face parte integrantă din procesul-verbal.Fiind de faţa, contravenientului i s-a înmânat un exemplar al prezentului proces-verbal, pe care îl primeşte (refuza sa îl primească) în faţa noastră.Subsemnaţii .........................................................., în calitate de martori, declaram ca prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient pentru motivul ca ........................................................................ .Cu drept de plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la ............................... .     Agentul constatator, Contravenientul, Martori,  ........................... .................. ................M.F.P. cod 14.13.22.99 Format A4/t 2........................................................................Refuzând primirea (negasind nici o persoană), s-a afişat actul pe usa principala a locuinţei contravenientului.Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.                                                     Agentul constatator,                                                  ..........................----------- Notă *) Se detaseaza de prezentul proces-verbal şi se anexează la exemplarul transmis organelor fiscale spre executare. Notă **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare actul se va lipi numai la colturi şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţa.------------