ORDIN nr. 984 din 4 iulie 2001pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor şi certificatelor de capacitate naţionale pentru personalul navigant fluvial
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 6 august 2001    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, ale art. 3 pct. 12 şi 41 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Recomandările Comisiei Dunării privind eliberarea certificatelor de conducător de nava de navigaţie interioară pe Dunăre, adoptate la Budapesta în 1995, şi Directiva Consiliului 96/50 referitoare la armonizarea condiţiilor de obţinere a certificatelor naţionale de conducător al navelor pentru navigaţia interioară pentru transportul mărfurilor şi persoanelor în Comunitate,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind eliberarea brevetelor şi certificatelor de capacitate naţionale pentru personalul navigant fluvial, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Programele analitice la disciplinele de specialitate la toate instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar cu profil de navigaţie fluviala vor fi avizate anual de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanta. În acest sens instituţiile de învăţământ cu profil de navigaţie fluviala au obligaţia depunerii acestora, la Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea unui nou an şcolar sau universitar, după caz.  +  Articolul 3O funcţie la bordul navelor fluviale poate fi îndeplinită de orice persoană care deţine un brevet sau certificat de capacitate corespunzător şi face dovada ca este apta medical, pe baza unei adeverinte eliberate de o unitate sanitară din reţeaua sanitară a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 4Modelele de brevete şi certificate de capacitate fluviale se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la propunerea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanta, în conformitate cu reglementările interne şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5Brevetele şi certificatele de capacitate fluviale sunt eliberate în numele Guvernului României de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanta.  +  Articolul 6Documentele de atestare a competentei care nu sunt conforme cu prevederile prezentului ordin se vor preschimba de către capitaniile de port, desemnate prin decizie a inspectorului de stat-şef al Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanta, până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 7 (1) Brevetele de căpitan fluvial categoriile A şi B, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile şi se echivaleaza astfel:- brevetul de căpitan pentru navigaţia fluviala internationala A se echivaleaza cu brevetul de căpitan fluvial categoria B;- brevetul de căpitan pentru navigaţia fluviala internationala B se echivaleaza cu brevetul de căpitan fluvial categoria C. (2) Posesorii brevetelor prevăzute la alin. (1) pot naviga pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi pe Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari numai dacă poseda brevet de pilot de canal, eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 246/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei şi de eliberare a brevetelor şi certificatelor de capacitate a personalului navigant de siguranţă a navigaţiei din Marina Civilă a României sau dacă obţin brevetul de căpitan pentru canale navigabile categoria D, în conformitate cu regulamentul prezentat în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 8Direcţia generală a transporturilor maritime pe Dunăre şi cai navigabile din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 461/1995 privind reglementarea activităţii de pilotaj pe Canalul Dunăre-Marea Neagra îşi încetează aplicabilitatea.------------- Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanta.p. Ministrul lucrărilorpublice, transporturilorşi locuinţei,Ion Selaru,secretar de stat---------