NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2001privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 6 august 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice se aplică persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de turism în România.  +  Articolul 2Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt: a) ghid local, care asigura asistenţa turistica pe un teritoriu limitat; b) ghid naţional, care asigura asistenţa turistica pe teritoriul naţional şi în străinătate; c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice:● montan, drumetie montană;● arta;● supraveghetor;● animatie;● habitat natural: fauna, flora;● ornitologie;● sportiv, respectiv: alpinism şi catarare pe stanci, schi, bob, inot, canotaj, iahting, zbor cu aparate ultrausoare (deltaplanul, parapanta şi altele);● alte specializări în funcţie de cererea pieţei turistice.  +  Capitolul 2 Selecţionarea, şcolarizarea şi specializarea ghizilor de turism  +  Articolul 3Selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare şi, respectiv, de specializare profesională în profesia de ghid de turism se fac cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 de către instituţiile autorizate de Ministerul Turismului sa organizeze aceste cursuri.Subcapitolul 1Calificarea ghizilor  +  Articolul 4Calificarea în profesia de ghid de turism se realizează în baza absolvirii unor cursuri organizate prin: a) instituţii de stat sau private autorizate conform legii; b) clase specializate în cadrul liceelor şi şcolilor postliceale de turism din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării, potrivit propriilor reglementări.  +  Articolul 5Organizarea cursurilor de calificare, precum şi modul de evaluare şi certificare a formării se fac pe baza Metodologiei organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare profesională în meseriile de baza din activităţile hoteliere şi de turism, aprobată prin ordin al ministrului turismului şi avizată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 6Planurile şi programele de pregătire pentru calificarea în meseria de ghid de turism se elaborează de către unităţile care organizează cursurile de calificare pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel naţional, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Persoanele care deţin documente care atesta calificarea în profesia de ghid de turism local pot solicita Ministerului Turismului atestatul de ghid local.Subcapitolul 2Specializarea ghizilor  +  Articolul 8Specializarea profesională pentru categoriile de ghid naţional sau ghid specializat se realizează numai pentru ghizii care au dobândit calificarea de "ghid local", conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 9Organizarea cursurilor de specializare se face în baza metodologiei menţionate la art. 5. Programele de pregătire vor fi elaborate de unităţile care organizează cursurile de calificare, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel naţional, menţionate la art. 6.  +  Articolul 10Persoanele care deţin documente care atesta specializarea pentru categoria de ghid de turism naţional sau ghid de turism specializat pot solicita Ministerului Turismului atestatul de ghid de turism naţional, respectiv de ghid de turism specializat.  +  Capitolul 3 Atestarea ghizilor de turism  +  Articolul 11Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice deţinătoare ale atestatului de ghid.  +  Articolul 12În înţelesul prezentelor norme, atestatul de ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Turismului, prin care se confirma capacitatea profesională a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi de turism definite prin prezentele norme metodologice.Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 13Criteriile de obţinere a atestatului de ghid de turism sunt prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 14În vederea obţinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul va prezenta următoarele documente: a) cerere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism; d) atestat de limba română, pentru cetăţenii străini; e) certificat de cazier judiciar; f) certificat medical; g) doua fotografii tip buletin de identitate; h) dovada achitării contravalorii prestaţiei efectuate.În cazul ghizilor de turism de categoria "naţional" şi "specializat" documentaţia va cuprinde, suplimentar, următoarele: a) acte justificative privind cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internationala; b) certificat de absolvire a cursului de specializare profesională ca ghid de turism.  +  Articolul 15Documentaţia întocmită potrivit prevederilor art. 14 se transmite Ministerului Turismului - Direcţia generală de autorizare şi control, care o va verifica şi va solicita eventuale completări, după caz.În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, persoanei în cauza i se comunică motivul în scris.Termenul de eliberare sau de răspuns, după caz, este de 30 de zile de la data primirii şi înregistrării documentaţiei complete.  +  Articolul 16Atestatele de ghid de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului - Direcţia generală de autorizare şi control, o dată la doi ani. Pentru obţinerea vizei solicitantul va prezenta: a) cerere; b) curriculum vitae cu referire expresă la activitatea din ultimii doi ani; c) certificat de cazier judiciar; d) certificat medical; e) atestatul de ghid de turism, în original; f) recomandare de la agenţii economici cu care a colaborat în ultimii doi ani; g) dovada achitării contravalorii prestaţiei efectuate.Ghizii de turism care au înregistrat mai mult de cinci reclamaţii vor fi respinsi de la viza pe o perioadă de minimum 1-2 ani, în funcţie de gravitatea faptelor.  +  Capitolul 4 Utilizarea ghizilor de turism  +  Articolul 17Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara numai de către ghizii deţinători ai atestatului şi ecusonului de ghid de turism.  +  Articolul 18Agenţii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile, încheiate potrivit legii.  +  Articolul 19Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de către persoane fizice autorizate potrivit legii.  +  Articolul 20Ecusonul de ghid de turism se eliberează de Ministerul Turismului - Direcţia generală de autorizare şi control şi este realizat conform modelului prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 21Controlul respectării prevederilor prezentelor norme metodologice se face de Ministerul Turismului Direcţia generală de autorizare şi control.  +  Articolul 22Aspectele negative constatate, referitoare la comportamentul cu turistii şi/sau la realizarea acţiunilor încredinţate, vor fi evidentiate, pentru fiecare ghid de turism, în banca de date a Ministerului Turismului Direcţia generală de autorizare şi control.  +  Articolul 23Agenţii economici cu activitate de turism au obligativitatea verificării periodice a valabilităţii atestatului de ghid de turism.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Ghidul de turism are obligaţia ca în timpul desfăşurării activităţii să deţină asupra sa atestatul de ghid de turism şi sa poarte ecusonul de ghid de turism, pe care să le prezinte la cererea persoanelor împuternicite sa îi controleze activitatea.  +  Articolul 25Atribuţiile şi obligaţiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al acţiunilor turistice, şi diferă în funcţie de categoria de ghid de turism şi de specificul fiecărei acţiuni.  +  Articolul 26Organizatorii de cursuri de calificare şi specializare a ghizilor de turism vor prevedea în programa de învăţământ teme concrete privind atribuţiile şi obligaţiile ghizilor de turism, pe categorii şi tipuri de acţiuni, precum şi teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale şi situaţii neprevăzute.  +  Articolul 27Atestatele de ghid de turism obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului turismului nr. 10/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism rămân valabile cu condiţia vizarii lor în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 28În vederea ridicării continue a pregătirii profesionale a ghizilor de turism organizatorii de cursuri de calificare şi specializare sunt obligaţi sa amenajeze cabinete metodologice proprii, dotate corespunzător şi actualizate permanent cu literatura turistica, ghiduri, monografii, pliante, broşuri, harti, descrieri de circuite turistice, trasee etc., şi sa stabilească condiţiile în care cursanţii şi cei interesaţi pot beneficia de materialele documentare susmenţionate.  +  Articolul 29Atribuţiile şi obligaţiile ghidului de turism, elaborate şi actualizate conform prevederilor art. 25 din prezentele norme metodologice, se vor găsi la cabinetele metodologice ale organizatorilor de cursuri de calificare şi specializare.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1────────la normele metodologice────────────────────────CONDIŢIILEprivind selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare profesională în profesia de ghid de turism local1. Sa aibă vârsta minima de 18 ani şi maxima de 65 de ani;2. Sa aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat;3. Sa nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);4. Sa fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (sanatos clinic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz);5. Sa aibă ţinuta corespunzătoare şi înfăţişare fizica agreabila;6. Sa aibă cunoştinţe de cultura generală, dovedite prin test de verificare;7. Sa cunoască satisfăcător cel puţin o limbă străină de circulaţie internationala, dovedită prin test de verificare.Atestarea îndeplinirii criteriilor de la pct. 1-4 se realizează prin prezentarea de copii de pe documente.Acestea se păstrează la organizatorul cursului.  +  Anexa 2────────la normele metodologice────────────────────────CONDIŢIILEpentru participarea la cursurile de specializare profesională pentru categoriile de ghid de turism naţional şi ghid de turism specializat1. Sa aibă calificarea profesională pentru profesia de ghid de turism;2. Sa aibă vârsta minima de 18 ani şi maxima de 62 de ani;3. Sa aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat;4. Sa nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);5. Sa fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism [sanatos clinic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz, apt pentru efort fizic*)];6. Pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie să aibă cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice, specifice categoriei de ghid de turism specializat pentru care optează;7. Sa aibă ţinuta corespunzătoare şi înfăţişare fizica agreabila;8. Sa aibă cunoştinţe de cultura generală, dovedite prin test de verificare;9. Sa cunoască temeinic cel puţin o limbă străină de circulaţie internationala, dovedită prin test de verificare.Atestarea îndeplinirii criteriilor de la pct. 1-6 se realizează prin prezentarea de copii de pe documente.Acestea se păstrează la organizatorul cursului.──────────── Notă *) Condiţie necesară pentru ghidul de turism specializat - ghid sportiv, ghid montan.  +  Anexa 3    ANEXA 3    ────────la normele metodologice────────────────────────    - coperta faţa -     (Model)                                 ROMÂNIA                          Ministerul Turismului                  
       
    Atestat de ghid de turism nr. . . . . . . .
    data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Categoria*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    B.I./C.I. seria . . . . . . . . . nr. . . . .
     
    Ministru,  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Director General,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ___________
    *) Se va menţiona categoria.
    - pag. 1, 2 -
    Vize de atestare/reatestare
    - pag. 3, 4 -
    Sancţiuni
   +  Anexa 4─────────la normele metodologice────────────────────────CRITERIIminime pentru eliberarea atestatelor de ghid de turism
               
    CriteriiCategoria de ghizi de turism
    LocalNaţionalSpecializat
      Să îndeplinească una dintre condiţiile:      
    1.CETĂŢENIE:      
      -să fie cetăţean al Românieixxx
    2.VÂRSTA:      
      -minimum 18 anixxx
      -maximum 62 de ani-xx
      -maximum 65 de anix--
    3.STUDII:      
      -să fie absolvent de liceu cu bacalaureatxxx
    4.PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:      
      -să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, dovedită cu acte justificative-xx
      -să fie absolvent al unui curs de calificare profesională pentru profesia de ghid de turism, organizat de instituţii autorizate de Ministerul Turismuluixxx
      -să fie absolvent al unui curs de specializare organizat de instituţii autorizate conform legii-x*)x**)
    5.Să nu fi suferit condamnări, făcând dovada cu certificatul de cazier judiciarxxx
    6.Să aibă o conduită morală ireproşabilă, dovedită cu recomandare de la ultimul loc de muncăxxx
    7.Să aibă o ţinută corespunzătoare şi înfăţişare fizică agreabilăxxx
    8.Să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism, fapt dovedit cu certificat medical în care se va menţiona şi categoria de ghid de turism solicitatăxxx
  Notă *) Se exceptează absolvenţii unităţilor de învăţământ superior cu profil de turism, dacă fac dovada unei activităţi de minimum 2 ani în profesia de ghid de turism local.În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior cu alt profil excepţia este condiţionată de dovedirea unei activităţi de minimum 2 ani în profesia de ghid de turism după obţinerea atestatului de ghid local.Se exceptează persoanele care deţin de cel puţin 2 ani funcţia de conducere în agenţii de turism. Notă **) În funcţie de categoria de ghid de turism specializat solicitată se exceptează absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior cu profil similar (facultăţi de educaţie fizica şi sport pentru ghizi sportivi, geografie-biologie pentru habitat natural, arta teatrala pentru animatie etc.).
   +  Anexa 5─────────la normele metodologice────────────────────────
     
    (Modelul ecusonului)
         
      Loc fotoROMÂNIA  Ministerul Turismului
       
    DIRECŢIA GENERALĂ DE AUTORIZARE ŞI CONTROL GHID DE TURISM
     
    Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Director general,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
     
    Atestat de ghid de turism nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ──────────────────