REGULAMENT nr. 4 din 27 decembrie 1993privind rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţionala a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 decembrie 1993    I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 16 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, societăţile bancare sunt obligate sa păstreze în conturi, deschise la Banca Naţionala a României, rezerve obligatorii în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Sunt obligate sa constituie rezerve obligatorii în conturi la Banca Naţionala a României următoarele instituţii: a) societăţile bancare, constituite pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991; b) sucursalele băncilor, persoane juridice străine care operează pe teritoriul României.  +  Articolul 3Rezervele obligatorii se înregistrează şi se menţin într-un singur cont al societăţii bancare, deschis la sucursala Băncii Naţionale a României din localitatea (judeţul) în care societatea bancară are sediul central.Modul de funcţionare şi codificarea acestui cont sunt stabilite prin reglementări distincte.  +  Articolul 4Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament vor avea următoarele acceptiuni: a) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanţul societăţilor bancare asupra cărora se aplică rata rezervelor obligatorii; b) nivelul primar al bazei de calcul din bilanţul societăţilor bancare îl constituie nivelul elementelor de pasiv asupra cărora se aplică rata primara a rezervelor obligatorii; c) nivelurile marginale ale bazei de calcul le constituie nivelurile medii, pe perioada de observare, care depăşesc nivelul primar şi asupra cărora se aplică ratele marginale ale rezervelor obligatorii; d) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul; e) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie menţinut în cont la Banca Naţionala a României nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii; f) rata primara a rezervelor obligatorii este rata (procentuală) care se aplică asupra nivelului primar al bazei de calcul; g) ratele marginale ale rezervelor obligatorii sunt ratele (procentuale) care se aplică asupra nivelurilor marginale ale bazei de calcul; h) nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul şi rata rezervelor obligatorii; i) nivelul efectiv al rezervelor obligatorii îl constituie soldul înregistrat de societatea bancară în contul pentru rezerve obligatorii şi se determina pe baza mediei soldurilor zilnice pe perioada de aplicare; j) excedentul de rezerve îl reprezintă diferenţa pozitiva dintre nivelul efectiv şi nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii; k) deficitul de rezerva îl reprezintă diferenţa negativa dintre nivelul efectiv şi cel prevăzut al rezervelor obligatorii; II. Mecanismul sistemului rezervelor obligatorii  +  Articolul 5Baza de calcul se constituie din: a) mijloacele băneşti în moneda naţionala atrase de societăţile bancare de la persoanele fizice şi juridice, sub forma de depozite sau instrumente negociabile sau nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, inclusiv sumele în tranzit între sediile societăţilor bancare. Se exceptează depozitele guvernamentale şi cele asimilate acestora, precum şi depozitele atrase de la alte instituţii care, la rindul lor, sunt obligate sa constituie rezerve obligatorii; b) mijloacele băneşti în valute convertibile, atrase de societăţile bancare de la persoane juridice române, sub forma de depozite sau instrumente negociabile sau nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen.În funcţie de obiectivele politicii sale monetare şi de credit, Banca Naţionala a României poate stabili ca, pentru anumite elemente ale bazei de calcul, expres menţionate, sa diferentieze ratele rezervelor obligatorii aplicabile şi să aplice una sau mai multe rate marginale ale rezervelor obligatorii.În cazul în care Banca Naţionala a României decide aplicarea prevederilor alin. 2, nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii se determina prin însumarea nivelurilor aferente fiecărui element al bazei de calcul.Rezervele obligatorii aferente mijloacelor băneşti în valute convertibile se calculează şi se păstrează în lei, la cursul valutar în vigoare în ultima zi calendaristică anterioară perioadei de aplicare.  +  Articolul 6Perioada de observare o constituie a doua chenzina din luna anterioară şi prima chenzina din luna de aplicare. Nivelul bazei de calcul se determina ca medie pe perioada de observare a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 5.La solicitarea societăţilor bancare, nivelul mediu al bazei de calcul poate fi stabilit pe seama soldurilor înregistrate în zilele de 7, 15, 23 şi 30(31) din perioada de observare.În cazul în care se constată că valorile din zilele respective nu sunt caracteristice pentru nivelul mediu al bazei de calcul, Banca Naţionala a României îşi rezerva dreptul de a solicita societăţii bancare determinarea bazei de calcul potrivit alin. 1.  +  Articolul 7În cazul în care rezervele obligatorii se determina pe baza unor rate marginale diferite de rata primara, societăţile bancare vor furniza Băncii Naţionale a României informaţiile necesare determinării nivelului primar şi, respectiv, a nivelurilor marginale ale rezervelor obligatorii, în condiţiile prevăzute la art. 8.  +  Articolul 8În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare, societăţile bancare vor comunică în scris Băncii Naţionale a României - Direcţia de credite şi operaţiuni de piaţa - baza de calcul pentru determinarea rezervelor obligatorii.Necomunicarea în termenul stabilit a bazei de calcul atrage după sine stabilirea discretionara a acesteia de către Banca Naţionala a României, cu toate consecinţele care decurg asupra nivelului rezervelor obligatorii.  +  Articolul 9Perioada de aplicare este luna calendaristică. Pe durata acesteia, societăţile bancare sunt obligate sa menţină în cont la Banca Naţionala a României nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii.Încadrarea în cerinţele privind rezervele obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor obligatorii, definit în art. 4 lit. i), este egal cu nivelul prevăzut al acestora.  +  Articolul 10În cazul în care nivelul efectiv al rezervelor obligatorii este mai mic decît cel calculat, poate fi luată în considerare, în completarea rezervelor obligatorii, şi o parte a numerarului aflat în casieriile societăţilor bancare.Includerea numerarului în calculul nivelului efectiv al rezervelor obligatorii se face la cererea expresă a societăţilor bancare, în limitele stabilite de Banca Naţionala a României.Pentru numerarul inclus în nivelul efectiv al rezervelor obligatorii, Banca Naţionala a României nu bonifica dobinda.  +  Articolul 11Banca Naţionala a României stabileşte ratele rezervelor obligatorii în funcţie de obiectivele sale de politica monetara şi le comunică societăţilor bancare cu cel puţin 7 zile înainte de perioada de aplicare.Ratele rezervelor obligatorii rămân în vigoare până la comunicarea expresă a modificării lor.  +  Articolul 12Nivelul efectiv al rezervelor obligatorii, determinat conform art. 4 lit. i), este purtător de dobinda până la nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii.Banca Naţionala a României stabileşte şi poate modifica, fără preaviz, rata dobinzii pentru rezervele obligatorii.Excedentul de rezerve, asa cum este definit la art. 4 lit. j), nu este purtător de dobinda.  +  Articolul 13Pentru deficitul de rezerve, asa cum este definit la art. 4 lit. k), se calculează şi se percepe o dobinda penalizatoare specială pe durata unei luni calendaristice, cu o rata stabilită de Banca Naţionala a României.Rata dobinzii penalizatoare se comunică fără preaviz. III. Dispoziţii finale  +  Articolul 14Banca Naţionala a României îşi rezerva dreptul de a verifica, la sediul societăţilor bancare, exactitatea datelor comunicate pentru calculul rezervelor obligatorii. Societăţile bancare au obligaţia de a păstra documentaţia aferentă pe o perioadă de un an.Verificarea se poate realiza în centralele, sucursalele, filialele şi agenţiile societăţilor bancare, rezultatele constatate fiind consemnate în procese-verbale.  +  Articolul 15Constituie contravenţie la prezentul regulament modificarea voluntara şi arbitrară a unor operaţiuni contabile şi/sau a unor raportări statistice cu scopul vadit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii. Contravenţia se constata cu ocazia verificărilor efectuate potrivit art. 14 şi se sancţionează de către conducerea executivă a Băncii Naţionale a României cu amendă de la 10 la 100 milioane lei, cu respectarea art. 49-51 din Legea nr. 34/1991, privind Statutul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 16În cazul în care, cu ocazia verificării efectuate la sediul societăţii bancare, se constată că soldul numerarului în casierie este mai mic decît cel raportat pentru includerea în nivelul efectiv al rezervelor obligatorii, Banca Naţionala a României poate decide suspendarea aplicării prevederilor art. 10, pentru societatea bancară respectiva. Guvernator,preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu---------