HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 iulie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 6 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, denumit în continuare Comitetul interministerial, ca organism fără personalitate juridică, pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, în scopul asigurării armonizării mecanismelor şi instrumentelor vizând piaţa interna a produselor şi serviciilor, precum şi al asigurării protecţiei consumatorilor. (2) Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, care funcţionează pe lângă Ministerul Industriei şi Resurselor, se desfiinţează. (3) Componenta Comitetului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Componenta nominală a Comitetului interministerial se aproba prin ordin al secretarului de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 2Comitetul interministerial asigura colaborarea dintre autorităţile administraţiei publice centrale, pe de o parte, şi colaborarea dintre aceste autorităţi şi structurile civile, pe de altă parte, în vederea: a) dezvoltării şi perfecţionării Sistemului naţional de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor, concept care reprezintă totalitatea instituţiilor, mecanismelor, metodelor şi procedurilor de control necesare în vederea protejării vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului; b) perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional în materie, care să îndeplinească cerinţele de integrare în piaţa unica europeană; c) accelerarii procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitara în domeniu.  +  Articolul 3 (1) Comitetul interministerial are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi evalueaza sistemul actual de supraveghere al pieţei din România; b) studiază sistemul actual de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor din ţările Uniuniii Europene; c) urmăreşte, în baza analizelor şi evaluărilor efectuate, ca Sistemul naţional de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor sa răspundă următoarelor cerinţe:- stabilirea responsabilităţilor operatorilor economici;- delimitarea clara a atribuţiilor organismelor de control abilitate;- delimitarea laboratoarelor şi a personalului specializat de control pe piaţa de organismele care certifica conformitatea produselor cu prevederile legale, în perioada de conceptie şi de producţie;- stabilirea metodelor şi tehnicilor de control;- transparenta procedurilor şi siguranţa mecanismelor de inspecţie şi control;- formarea personalului specializat pentru controlul pe piaţa al produselor şi serviciilor;- perfecţionarea procedurilor de informare şi colaborare între instituţiile cu competenţa în materie. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) Comitetul interministerial întocmeşte rapoarte privind dezvoltarea şi perfecţionarea Sistemului naţional de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor, precum şi a cadrului legislativ şi instituţional în materie, care sunt prezentate Guvernului de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Deciziile Comitetului interministerial sunt aduse la îndeplinire de autorităţile reprezentate în cadrul acestuia, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Comitetul interministerial este condus de secretarul de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în calitate de preşedinte. (2) În lipsa preşedintelui conducerea Comitetului interministerial este asigurata de către unul dintre vicepreşedinţi desemnat prin ordin al secretarului de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 5Secretariatul Comitetului interministerial va fi asigurat de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 6Comitetul interministerial se întruneşte trimestrial şi, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepreşedinţi.  +  Articolul 7În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri instituţiile prevăzute în anexa îşi vor desemna reprezentanţii în Comitetul interministerial.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor va elabora proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial, care va fi analizat şi adoptat în prima şedinţa a acestuia. Regulamentul se aproba prin ordin al secretarului de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 449/2000 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 iunie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Autoritatea Naţionalapentru Protecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan Rusp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statMinistrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul pentru întreprinderile micişi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexă
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Funcţia în instituţie a reprezentantului în Comitetul interministerial Calitatea reprezentan- tului în Comitetul interminis- terial
  1. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor preşedinte
  2. Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie secretar de stat pentru cooperatie, comerţ interior şi relaţia cu Parlamentul şi organismele neguvernamentale viceprese- dinte
  3. Oficiul Concurentei şeful Oficiului Concurentei viceprese- dinte
  4. Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie director membru
  5. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor secretar general membru
  6. Ministerul Integrării Europene director membru
  7. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului director membru
  8. Ministerul Industriei şi Resurselor director membru
  9. Ministerul Turismului director general membru
  10. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor director al Direcţiei de control şi supraveghere a pieţei membru
  11. Oficiul Concurentei director general/director general adjunct membru
  12. Ministerul Sănătăţii şi Familiei director membru
  13. Ministerul Sănătăţii şi Familiei inspector sanitar de stat şef, Inspecţia Sanitară de Stat membru
  14. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor director membru
  15. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor director membru
  16. Ministerul de Interne director membru
  17. Garda Financiară Centrala comisar-şef membru
  18. Direcţia Generală a Vamilor director membru
  19. Ministerul Administraţiei Publice director membru
  20. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei director membru
  21. Ministerul Afacerilor Externe director membru
  NOTĂ:La şedinţele Comitetului interministerial pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale reprezentative ale întreprinzătorilor, producătorilor şi consumatorilor.──────────────────