LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 1 august 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii"2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:"Autorizarea executării lucrărilor de construcţii "3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi. (2) Construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. (2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, cai de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructura, care se executa în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora; b) lucrări de reparare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a functionalitatii acestora; c) lucrări de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavari -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări; e) organizarea de tabere de corturi."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Autorizaţia de construire se eliberează pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 lit. f); b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind cai de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente; d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavari necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote; h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru:1. investiţiile care se aproba de Guvern;2. investiţiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole;3. investiţiile care se amplaseaza pe terenuri care depăşesc limita a doua sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale; b) de primării municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi din extravilanul acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a); c) de primarul general al municipiului Bucureşti, pentru toate construcţiile şi lucrările din intravilan şi din teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti, prevăzute la lit. a) şi b), precum şi de primării sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor; d) de primării comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, pentru construcţiile şi lucrările care se executa în intravilanul localităţilor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a)."7. După articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În vederea simplificarii procedurii de autorizare emitentul autorizaţiei are obligaţia sa organizeze structuri de specialitate în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obţinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare în vederea autorizării, pentru: a) racordarea la reţelele de utilităţi; b) influentele lor asupra reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; c) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; d) prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, precum şi protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei; e) satisfacerea exigenţelor specifice zonelor speciale sau protejate. (2) Pentru asigurarea funcţionarii structurilor de specialitate consiliile judeţene şi locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrări, în condiţiile legii."8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării. (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizica sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat şi elementele care definesc scopul solicitării. (5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. (6) Certificatul de urbanism se emite şi în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară."9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaţiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care va cuprinde: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor; c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; e) dovada privind achitarea taxelor legale. (2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semnează şi se verifica, potrivit legii. (3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia. (4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. (5) Autoritatea emitenta a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapă lucrările. În aceasta situaţie valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic. În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. (6) Neinceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Investitorul are obligaţia sa înştiinţeze autoritatea emitenta a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se considera ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei. (8) O dată cu depunerea cererii de emitere a autorizaţiei de construire solicitantul are obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca imobilul - teren şi/sau construcţii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti. În caz contrar documentaţia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după soluţionarea definitivă în instanţa a litigiului. (9) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii. (10) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. 13. (11) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (12) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizarii lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire. (13) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentaţia legală necesară să fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale. (14) Primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. (13), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1. (15) Taxa de autorizare se calculează potrivit legii, pe baza declaraţiei solicitantului şi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare, după caz, în funcţie de suprafaţa desfăşurată a construcţiilor cu destinaţia de locuinta şi a anexelor gospodăreşti ori pe baza devizului general al investiţiei. (16) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare. (17) Instituţiile abilitate prin lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizării lucrărilor de construcţii, altele decât cele prevăzute la art. 4^1 alin. (1), au obligaţia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei, după caz, direct structurilor organizate de consiliile judeţene şi locale sau, după caz, solicitantului."10. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 şi 6^2 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - parţială sau totală - a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 8.Art. 6^2. - (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice pe baza cărora se întocmesc acestea se elaborează de colective tehnice de specialitate, se insusesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii şi construcţiilor, astfel: a) de arhitect cu diploma recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectura pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor şi la instalaţiile aferente acestora; c) de conductor arhitect şi/sau de subinginer de construcţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţa redusă şi aflate în afară zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. (3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii."11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie, prevăzut în documentaţiile de urbanism, în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda după cum urmează: a) în ansamblurile de arhitectura, în rezervaţiile de arhitectura şi de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor şi gradinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natura în zonele de protecţie a monumentelor, solicitantul va obţine avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit competentelor specifice; b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale; c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate solicitantul va obţine avizul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; d) în zonele de siguranţă şi de protecţie ale infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obţine şi autorizaţia Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform prevederilor legale; e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obţine avizul organismelor competente."12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparaţii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei; c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; d) zugraveli şi vopsitorii interioare; e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile clădirilor situate pe arterele principale de circulaţie; f) reparaţii la instalaţiile interioare, la bransamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi; g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive; i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente; j) lucrări de investigare, cercetare şi expertizare la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz; k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţa normală sau redusă, situate în afară zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere; l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. (2) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor precizate la lit. j), se executa la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire."13. Articolul 9 se abroga.14. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. (2) Prin introducerea acţiunii autorizaţia de construire sau de desfiinţare se suspenda de drept şi, pe cale de consecinţa, instanţa va dispune oprirea lucrărilor până la soluţionarea în fond a cauzei."15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei. (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului."16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în următoarele situaţii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitatile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani; d) pentru strămutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului, în cazul în care vecinii nu au ori nu îşi exercită dreptul de preemţiune, dacă construcţiile sunt realizate anterior în regim de concesionare, în conformitate cu prevederile art. 10, precum şi dacă terenurile invecinate sunt improprii realizării de construcţii noi, independente datorită suprafeţei şi dimensiunilor acestora; f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, atunci când terenul se afla în zona de protecţie a acestora."17. La articolul 13, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:"(2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin documentaţiile de urbanism, precum şi taxa anuală minimala de redeventa. (3) Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii şi a capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4) Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile."18. La articolul 15, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) în localităţile urbane:- până la 300 mp, pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;- până la 200 mp, pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu 2 apartamente;- până la 150 mp, pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism; b) în localităţile rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinta."19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei."20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. (2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii, evidentiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizaţia de construire. (4) Suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizaţiei de construire, oficiilor teritoriale de cadastru, în vederea stabilirii taxei, în conformitate cu categoria de folosinţă agricolă şi cu fertilitatea solului, conform evidentelor agricole, şi pentru operare în aceste evidente, potrivit prevederilor legale."21. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control; c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diploma universitară, în condiţiile prevăzute la art. 6^2. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 21, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penală."23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant; b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către investitor şi executant; c) aprobarea furnizarii de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de bransamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate; d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea de către investitor a terenului la starea iniţială după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c); f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6); h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal; i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţa a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege; j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea executării lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale în unităţile lor administrativteritoriale, în concordanta cu competentele de autorizare, precum şi neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii potrivit dispoziţiilor art. 25^1 alin. (3); k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior; l) refuzul sau obstructionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (1); m) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor art. 6 alin. (17). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă, după cum urmează:- de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a);- de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f);- de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c);- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) şi e);- de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) şi i);- de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) şi k);- de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) şi m);- de 10.000.000 lei, cele de la lit. g). (3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice. (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii."24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale, pentru faptele săvârşite în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, cu excepţia contravenţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), i), j), k), l) şi m). (3) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a săvârşit contravenţia. (4) Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţii, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) şi e), pot fi constatate şi de organele de poliţie. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată autorităţii administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a săvârşit contravenţia, care va aplica sancţiunea potrivit legii."25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţa. Pentru lucrări ce se executa la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară."26. După articolul 25 se introduc articolele 25^1 şi 25^2 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constata ca acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În aceasta situaţie organele de control ale consiliilor judeţene sau locale, după caz, au obligaţia sa urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.Art. 25^2. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lacasurilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (7). Întârzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. (3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor."27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) În cazul în care persoanele sancţionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale în a carei raza teritorială s-a constatat contravenţia va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul nerespectării termenelor limita stabilite, măsurile dispuse de instanţa, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate. (4) În situaţiile prevăzute la art. 21 organele de control vor putea cere instanţei sa dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei, sa dispună ca măsura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării lucrărilor. (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit."28. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 27, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competenţa, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. (2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori judeţene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii."29. Articolul 29 se abroga.30. După articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, gospodărie comunală ori a altor elemente de infrastructura, elaborate la comanda fostelor consilii populare şi preluate, la constituire, în patrimoniul unităţilor de proiectare judeţene, aflate în arhivele acestora, constituie proprietate publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti, se preiau şi se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (2) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentaţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."31. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenţie se face cu indicarea locului, datei şi orei constatării, în conformitate cu dispoziţiile art. 26. (2) Contestarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, nu suspenda măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă prin acesta cu ocazia efectuării controlului. (3) În condiţiile prezentei legi nu se aplică dispoziţiile art. 6 şi ale art. 25-27 din Legea nr. 32/1968. (4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968."32. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Dispoziţii finale şi tranzitorii"33. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările la termenul prevăzut în autorizaţie. (2) Lucrările de construcţii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, emiterea autorizaţiei de funcţionare fiind condiţionată de existenta procesului-verbal de recepţie. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia realizării lucrărilor în regie proprie. (3) La efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul are obligaţia sa regularizeze taxele şi cotele legale în funcţie de valoarea finala a investiţiei. (4) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În aceasta situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute prin prezenta lege."34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire."35. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor de rezistenta, stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii. (2) Emiterea autorizaţiei de construire în vederea executării lucrărilor de intervenţie pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, precum şi a lacasurilor de cult este scutită de taxa de autorizare."36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate."37. După articolul 36 se introduce articolul 36^1 cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii, toate reglementările tehnice - norme, normative, instrucţiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite în vederea avizării Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilitatii lor."38. După articolul 37 se introduc articolele 37^1 şi 37^2 cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale, municipale şi orăşeneşti vor organiza structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar public, şef al serviciilor de specialitate din aparatul propriu în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, pentru: a) avizarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor de urbanism; b) obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic; c) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acorda asistenţa tehnica de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. (3) În cazul în care, din cauza lipsei de specialişti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1), la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (2). (4) Pentru constituirea băncii de date toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare supra- şi subterane sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi sa transmită administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti.Art. 37^2. - Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f)."39. După articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege."  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale administraţiei publice centrale de specialitate, va emite normele metodologice de aplicare a legii. (3) Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcţii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 4Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU  +  Anexa 1 CONŢINUTUL-CADRUal proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiProiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 6^2 din prezenta lege, şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:- autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;- autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, cu avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, vor putea fi cerute prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./P.A.D.A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.I. Piese scrise1. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu2.1. Date generale:Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;- clima şi fenomenele naturale specifice;- geologia şi seismicitatea;- categoria de importanţa a obiectivului2.2. Memorii pe specialităţiDescrierea lucrărilor de:- arhitectura;- structura;- instalaţii;- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;- amenajări exterioare şi sistematizare verticala2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectata, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utila;- inaltimile clădirilor şi numărul de niveluri;- volumul construcţiilor;- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare2.5. Anexe la memoriu2.5.1. Studiul geotehnic2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi agreati de investitor2.5.3. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare în vederea emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism2.5.4. Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a avizelor Brigazii de pompieri, Comandamentului apărării civile şi acordului de mediu2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasarii de construcţii cu alta destinaţie decât cea a clădirilor invecinateII. Piese desenate1. Planuri generale1.1. Plan de încadrare în teritoriu- plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz1.2. Plan de situaţie- privind amplasarea obiectivelor investiţiei - plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coama a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinta sau se vor construi;● cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);● denumirile şi destinatiile fiecărui corp de construcţie;● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;● accesele pietonale şi carosabile din incinta şi clădiri, plantaţiile prevăzute1.3. Planul privind construcţiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnicoedilitara se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.2. Planşe pe specialităţi2.1. ArhitecturaPiesele desenate de arhitectura vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;- planurile acoperişurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperişului - cotele la coama şi la cornise -, fundaţiile clădirilor invecinate la care se alătură construcţiile proiectate;- toate fatadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.2.2. Structura2.2.1. Planul fundaţiilorSe redactează la scara 1:50 şi va releva:- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;- măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor invecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.2.2.2. Detalii de fundaţii2.3. Instalaţii2.3.1. Schemele instalaţiilorSe vor prezenta parametrii principali şi schemele functionale ale instalaţiilor proiectate.2.4. Dotări şi instalaţii tehnologiceÎn situaţia în care investiţia urmează sa funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrica a construcţiilor, se vor prezenta:2.4.1. Desene de ansamblu2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologicFiecare plansa prezentată în cadrul Secţiunii II - PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.I. Piese scrise1. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu2.1. Date generaleDescrierea construcţiei care urmează să fie desfiintata:- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuţi, alte date caracteristice;- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;- fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare2.2. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanismII. Piese desenate1. Plan de încadrare în teritoriu- plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz2. Plan pe situaţie a imobilelor- plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinta;● modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;● plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţarePe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.3. Planul privind construcţiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnicoedilitara se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţatePlanşele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 -, care să permită evidentierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;- principalele secţiuni: transversala, longitudinala, alte secţiuni caracteristice, după caz;- toate fatadele.C. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisa.Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cat şi pe spaţiile ocupate temporar în afară acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:I. Piese scrise1. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2. MemoriuAcesta va cuprinde:- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;- asigurarea racordarii provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;- precizări privind protecţia muncii.Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul Fişelor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C. sau P.A.D., după caz.II. Piese desenatePlan general a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o plansa realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; b) la lucrările de mai mica amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.În situaţia în care desfiinţarea necesita operaţiuni tehnice complexe se va prezenta şi un proiect tehnic de organizare a execuţiei lucrărilor.Fiecare plansa prezentată în cadrul Secţiunii II PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.  +  Anexa 2 DEFINIREAunor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii● Acord unicDocumentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi a aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, insumand condiţiile şi recomandarile formulate prin:- avizele şi acordurile pentru utilităţi urbane privind racordarea obiectivului şi a organizării execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban);- avizele şi acordurile specifice obţinute de la Brigada de pompieri, Comandamentul apărării civile, acordul de mediu, precum şi pentru sănătatea populaţieiAcordul unic se elaborează de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 4^1 alin. (1).● Autorizaţia de construire/desfiinţareActul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţiiProcedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare este reglementată prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.● Anexe gospodăreştiConstrucţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctăÎn categoria anexelor gospodăreşti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite şi alte asemenea. În mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.● Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricoleConstrucţiile situate în zone izolate în extravilan şi indepartate de localitatea de reşedinţa a lucrătorilor agricoli, menite sa adaposteasca maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole● Avizare/aprobareAvizare - procedura de analiza şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistica, precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.● Clădiri de importanţa redusăConstrucţiile cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:- clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente;- clădiri pentru învăţământ, cu cel mult 4 unităţi functionale;- dispensare comunale fără stationar;- sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea;- clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi cu deschideri până la 6 m;- hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibratii, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi deschideri până la 6 m;- dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri şi altele asemenea;- construcţii cu caracter provizoriu● Construcţii cu caracter provizoriuConstrucţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adapostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenta limitată, precizată şi prin autorizaţia de construireDe regula, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se autorizeaza în aceleaşi condiţii în care se autorizeaza construcţiile definitive.● Construcţii specialeConstrucţiile cu caracter militar care se autorizeaza în condiţiile prevăzute la art. 36● Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanismAnsamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinataStructura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism.Definirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului şi urbanismului.● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţiiDreptul real - titlul de proprietate, moştenire, act de vânzare-cumpărare, donaţie, comodat, hotărâre judecătorească ori concesiune -, care conferă titularului dreptul de a solicita emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare● FirmaElementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei instituţii publice, societăţi comerciale, fundaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizica sau juridică îşi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incinta● Intravilanul localităţiiTeritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcţii, ce constituie o localitateIntravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localităţii.● Extravilanul localităţiiTeritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita teritorial-administrativă a localităţii● ÎmprejmuiriConstrucţiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe, arii sau parcele asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata întinsă pe bulumaci -, ori prin plantaţii specifice.● Lucrări de construcţiiOperaţiunile specifice prin care:- se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, cai de comunicaţii, lucrări inginereşti, de arta etc.;- se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.● Lucrări specifice la căile de comunicaţie, care nu necesita autorizaţie de construireLucrările de întreţinere care nu necesita proiect şi deviz general, constând dintr-un complex de lucrări care se executa în mod permanent, în vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplina siguranţa a circulaţiei, la nivelul traficului maxim● Mobilier urbanElementele functionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitand emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.● ParcelareOperaţiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzării loturilor rezultate● Proiect tehnic (P. Th.)Documentaţia - piese scrise şi desenate -, care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii şi pe baza căreia se executa lucrările autorizate● Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiProiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, necesar emiterii autorizaţiei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) şi se elaborează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.● Recepţia lucrărilorRecepţia lucrărilor constituie o componenta a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se efectuează atât la lucrări noi, cat şi la intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:- recepţia la terminarea lucrărilor;- recepţia finala.● Zone protejateTeritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturală sau memorialistica deosebită.------------