LEGE nr. 463 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 1 august 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"ScopulArt. 1. - (1) Scopul prezentei ordonanţe este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenta, avându-se în vedere asigurarea: a) securităţii, continuităţii şi echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor; b) eficientei economice, în general, şi a eficientei energetice, în special; c) protecţiei mediului şi a siguranţei consumatorilor. (2) Politica energetica a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condiţiile creşterii eficientei energetice şi prin constituirea unui cadru instituţional corespunzător."2. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi j) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"c) asigurarea condiţiilor necesare pentru continuarea liberalizarii pieţei gazelor naturale şi a accesului nediscriminatoriu al terţilor la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;.............................................................. j) aplicarea măsurilor privind protecţia mediului;.............................................................. (2) Obiectivele menţionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi/sau prin agenţii economici care acţionează în sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor şi atribuţiilor lor, stabilite prin acte legale."3. După articolul 2 se introduc capitolul I^1 şi capitolul I^2 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL I^1Politica în domeniul gazelor naturaleArt. 2^1. - (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale consta în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale şi a modalităţilor optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile. (2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza programului de guvernare, aprobat de Parlament, de Ministerul Industriei şi Resurselor, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societăţii civile, pentru un interval mediu, şi cu luarea în considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, avându-se în vedere, în principal: a) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale; b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea în considerare a evoluţiei economiei naţionale; c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de gaze naturale; d) elaborarea programelor de investiţii în sectorul gazelor naturale; e) asigurarea protecţiei mediului; f) transparenta preţurilor şi a tarifelor la gazele naturale; g) creşterea eficientei în utilizarea gazelor naturale; h) dezvoltarea şi asigurarea capacităţilor de depozitare a gazelor naturale; i) direcţiile cercetării şi dezvoltării specifice sectorului gazelor naturale, precum şi introducerea tehnologiilor avansate în domeniu; j) dezvoltarea cooperării internaţionale; k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale. (3) Guvernul, Ministerul Industriei şi Resurselor, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (2) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.CAPITOLUL I^2Definirea unor termeni4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Definirea unor termeniArt. 3. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN -, instituţie publică autonomă cu personalitate juridică, ce elaborează, aplica şi urmăreşte sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar în vederea organizării şi funcţionarii pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienta, siguranţa, concurenta, transparenta şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului; b) gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide; c) sectorul gazelor naturale - ansamblul activităţilor desfăşurate de agenţii economici pentru producţia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, precum şi instalaţiile, utilitatile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi; d) acces la sistemul de transport şi/sau de distribuţie dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele şi indeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia; e) utilizarea sistemului - racordarea efectivă la sistem şi/sau asigurarea serviciilor de transport şi de distribuţie prin vehicularea cantităţilor de gaze naturale contractate; f) reţea de transport şi/sau de distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice; g) sistem de transport şi/sau de distribuţie - ansamblul reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente; h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic între ele; i) consumator final de gaze naturale - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care cumpara gaze naturale pentru consumul propriu; j) consumator eligibil - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor şi care are acces la sistem în condiţiile menţionate în prezenta ordonanţă; k) consumator captiv - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configuraţiei sistemului de distribuţie, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licenţei de furnizare; l) client - persoana fizica sau juridică cu care se tranzactioneaza furnizarea gazelor naturale; m) furnizor - persoana juridică română sau străină licentiata sa comercializeze gaze naturale; n) operator - persoana juridică autorizata şi/sau licentiata sa desfăşoare activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare, reparare şi comercializare pentru sistemele de transport şi/sau depozitare şi/sau de distribuţie în sectorul gazelor naturale; o) operator de sistem - persoana juridică autorizata şi/sau licentiata sa opereze capacitatea sistemului naţional de transport de gaze naturale în scopul menţinerii siguranţei parametrilor funcţionali ai sistemului; p) operator comercial - persoana juridică română licentiata sa presteze servicii de intermediere, sa primească ofertele nominale şi competitive de la furnizorii de gaze naturale, precum şi solicitarile consumatorilor de gaze naturale, să monitorizeze, sub aspectul cererii/ofertei, fluxul de gaze naturale şi sa furnizeze aceste informaţii operatorilor din sectorul gazelor naturale, în scopul comercializării lor viitoare; q) autorizaţie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, de a construi, a pune în funcţiune şi/sau de a opera ori de a modifica o instalatie de producţie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale; r) licenta - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre funcţiunile de furnizare, inmagazinare, transport, tranzit şi distribuţie a gazelor naturale; s) dispecerizare - corelarea şi echilibrarea permanenta şi operativă, la nivelul reţelelor şi al sistemelor, ale resurselor de producţie, import etc., cu consumurile, la parametrii rezultaţi din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamitati naturale, avarii majore etc., prin folosirea de mijloace specifice; s) serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligaţie care consta în activitatea organizată şi/sau autorizata de stat în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public din sectorul gazelor naturale; t) zona de siguranţă - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă ale acestuia; u) zona de protecţie - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica în funcţionare a acestora; v) gaz petrolier lichefiat (GPL) - un amestec de hidrocarburi cu conţinut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilenă şi propilenă sau unul dintre izomerii săi izolati; x) gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV) - gaz natural stocat în butelii prin comprimare la 200-250 bari, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice; y) gaz natural lichefiat (GNL) - gaz natural care în urma unor procese specifice este adus în stare lichidă şi stocat în recipienţi speciali."5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIPrevederi generale privind producţia, transportul, tranzitul, distribuţia, inmagazinarea şi furnizarea gazelor naturale"6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Producătorul de gaze naturaleArt. 4. - Producătorul de gaze naturale este persoana juridică română sau străină, autorizata şi/sau titulara de licenţă de furnizare, în condiţiile prezentei ordonanţe, care are ca specific activitatea de producţie a gazelor naturale, în scopul vânzării acestora."7. Articolele 5-7 se abroga.8. Titlul capitolului III se abroga.9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Transportatorul de gaze naturaleArt. 9. - Transportatorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizata şi/sau titulara de licenţă de transport, în condiţiile prezentei ordonanţe, care are ca obiect de activitate transportul gazelor naturale."10. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare S.N.T., este sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, de peste 6 bari, constituit din conducte magistrale, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la export şi/sau la inmagazinare."11. La articolul 11, partea introductivă şi literele a), d), f), g) şi j) vor avea următorul cuprins:"Obligaţiile transportatoruluiArt. 11. - Operatorul S.N.T. are obligaţia de a asigura: a) operarea şi întreţinerea S.N.T. în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului şi de a contribui, potrivit convenţiilor încheiate cu autorităţile competente, la reabilitarea şi dezvoltarea acestuia;.............................................................. d) elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport şi livrare pentru cantităţile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatorii de inmagazinare şi/sau consumatori, pentru o anumită perioada;.............................................................. f) elaborarea şi actualizarea convenţiilor tehnice de exploatare în zona de granita, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României; g) confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în procesul de vânzare-cumpărare de gaze naturale;............................................................... j) elaborarea planurilor de perspectiva privind S.N.T. al gazelor naturale în concordanta cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale; în acest scop părţile interesate în transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare."12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Drepturile transportatoruluiArt. 12. - Operatorul S.N.T. are, în principal, următoarele drepturi: a) sa perceapă tarife nediscriminatorii corespunzător serviciilor prestate; b) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute ca efect al activităţilor de tranzit; c) sa refuze accesul terţilor la S.N.T., în condiţiile prevăzute la art. 27; d) sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea sistemului de transport şi sa ia măsuri pentru limitarea disfunctionalitatilor pe piaţa interna; e) sa intrerupa funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor; f) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii."13. Titlul capitolului IV se abroga.14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Tranzitul de gaze naturale consta în transportul prin S.N.T. şi/sau prin conducte magistrale peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat şi destinate unui stat terţ."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Tranzitul de gaze naturale se efectuează pe baze juridice şi comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a acordurilor internaţionale la care România este parte."16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Contractele de tranzit vor fi negociate de operatorul S.N.T., pe baza contractului-cadru emis de ANRGN, cu entitatile corespondente din statele implicate."17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurata de către operatorul S.N.T., care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacităţilor de tranzit."18. Titlul capitolului V se abroga.19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Distribuţia gazelor naturaleArt. 17. - (1) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale consta în alimentarea unui sistem de mai mulţi consumatori finali dintr-o zona, racordati prin intermediul unor sisteme de conducte de distribuţie în regim de presiuni de până la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distribuţie de cele de transport şi de cele ale consumatorilor se face la ieşirea din statia de reglare-măsurare-predare a transportatorului şi, respectiv, la ieşirea din instalaţiile de reglare a presiunii şi de măsurare a debitului la consumatori. (2) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional."20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Distribuitorul de gaze naturaleArt. 18. - Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizata şi/sau titulara de licenţă, în condiţiile prezentei ordonanţe, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de comercializare a acestora către consumatorii captivi, într-o zona delimitata."21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Obligaţiile distribuitoruluiArt. 19. - Distribuitorii de gaze naturale au, în principal, următoarele obligaţii: a) sa opereze, sa întreţină, sa repare şi sa dezvolte sistemul de distribuţie, în condiţii de siguranţă, eficienta economică şi de protecţie a mediului; b) sa pună la dispoziţie consumatorilor eligibili cantităţile de gaze naturale, conform prevederilor contractelor de vânzare-cumpărare dintre consumatorul eligibil şi respectivul furnizor; c) sa utilizeze sistemele de distribuţie în condiţii egale şi nediscriminatorii; d) sa furnizeze informaţii celorlalţi operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizării condiţiilor de funcţionare sigura şi eficienta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale a tuturor categoriilor de consumatori; e) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii lor; f) sa întocmească şi sa urmărească bilanţul de gaze intrate şi ieşite în/şi din sistemul propriu; g) să asigure accesul furnizorilor la consumatorii eligibili în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţii de distribuţie; h) sa evite subvenţia incrucisata cu privire la încărcarea capacităţii de distribuţie dintre consumatorii captivi şi cei eligibili şi dintre consumatorii captivi şi furnizorii din afară sistemului; i) să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a populaţiei în condiţii de siguranţă şi la parametrii nominali."22. La articolul 20, litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea şi/sau cumpărarea de gaze naturale de pe piaţa interna şi externa;"23. După articolul 20 se introduc articolele 20^1 -20^5 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Gazele naturale se inmagazineaza în scopul armonizării variatiilor sezoniere, zilnice şi orare de consum cu capacitatile de furnizare şi transport, precum şi pentru scopurile operationale şi strategice, pe bază de licenţă de inmagazinare.Art. 20^2. - (1) Persoanele juridice române sau străine, titulare de licenţă în sectorul gazelor naturale, pot avea acces la depozitele existente, scop în care operatorul prestează serviciul de inmagazinare pe bază de tarif reglementat. (2) Persoanele juridice române sau străine pot participa, distinct sau împreună cu operatorii de transport şi/sau de inmagazinare, la construirea şi la operarea de noi depozite, în condiţiile reglementate şi ale existenţei licenţei de inmagazinare eliberate de ANRGN.Art. 20^3. - Titularii de licenţă de inmagazinare a gazelor naturale au obligaţia să asigure accesul producătorilor şi/sau al furnizorilor la capacitatile de inmagazinare, în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţilor existente şi cu respectarea condiţiilor tehnice, de calitate şi de siguranţă ale depozitelor, stabilite de ANRGN.Art. 20^4. - Titularii de licenţă de inmagazinare a gazelor naturale au obligaţia sa rezerve o capacitate minima de inmagazinare pentru transportator, astfel încât acesta să poată menţine în orice moment echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale, în orice perioada a anului şi cu menţinerea parametrilor minimi de funcţionare a S.N.T., în condiţiile tehnice stabilite de ANRGN.Art. 20^5. - (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic, titular de licenţă de furnizare în condiţiile prezentei ordonanţe, asigura necesarul de gaze naturale clienţilor interesaţi. (2) Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract de furnizare care se încheie între furnizor şi consumator/client şi care trebuie să cuprindă clauzele stipulate de ANRGN în contractele-cadru stabilite pe categorii de consumatori. (3) Gazele naturale ce fac obiectul contractului de furnizare prevăzut la alin. (2) nu se pot vinde de către consumatorul final. (4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei ANRGN elaborează contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi."24. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIAccesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale"25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Accesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale pentru furnizori se poate realiza în baza unui acord scris, emis în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Accesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat. (3) Capacitatile disponibile vor fi alocate conform condiţiilor stabilite de ANRGN. (4) Transportatorul şi/sau distribuitorul are obligaţia de a face publice tarifele şi/sau alte condiţii şi obligaţii privind accesul reglementat la sistem."26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Consumatorii finali care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de ANRGN au acces la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi deplina libertate de a încheia contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale cu orice furnizor licenţiat. (2) Furnizorii vor încheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport."27. Articolele 24-26 se abroga.28. Alineatul (3) al articolului 27 se abroga.29. După articolul 27 se introduce capitolul VII^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Prevederi generale privind GPL, GNCV şi GNLArt. 27^1. - (1) GPL se stocheaza în recipienţi mobili sau ficsi, în scopul transportului pe calea ferată, fluviala sau pe şosele şi/sau al distribuirii pentru: a) acoperirea vârfurilor de consum în distributiile existente; b) înlocuirea gazelor naturale într-o reţea existenta de distribuţie la care sunt necesare intervenţia de reparatie şi întreruperea alimentarii cu gaze naturale; c) alimentarea unei distributii noi, construită special pentru a fi alimentata cu GPL. (2) Reglementările tehnice şi comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi utilizarea GPL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agenţilor economici interesaţi, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.Art. 27^2. - (1) GNCV stocat în recipienţi sub presiune la 200-250 bari se distribuie prin staţiile de alimentare cu carburanţi pentru autovehicule. (2) Reglementările tehnice privind instalaţiile de alimentare a autovehiculelor şi normele de protecţie şi de siguranţă aferente vor fi elaborate de către producătorul autovehiculelor şi/sau al instalaţiilor de alimentare cu GNCV.Art. 27^3. - (1) GNL se stocheaza în recipienţi ficsi şi mobili, în scopul distribuirii pentru: a) acoperirea vârfurilor de consum; b) menţinerea echilibrului fizic al SNT; c) alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor. (2) Reglementările tehnice şi comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi utilizarea GNL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agenţilor economici interesaţi."30. Capitolele VIII şi IX se abroga.31. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Lucrările şi instalaţiile de producţie, depozitare, transport, inmagazinare, distribuţie şi utilizare a gazelor naturale se proiectează şi se executa de către persoane juridice autorizate de ANRGN, în condiţiile legii. (2) Avizele şi acordurile prevăzute la alin. (1) se eliberează de către operatorii sistemelor la care consumatorii se racordeaza şi, după caz, de către operatorii instalaţiilor de utilizare, respectiv de către instituţiile abilitate în acest sens."32. Articolul 49 se abroga.33. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic. (2) Atestarea tehnica este o faza preliminară obţinerii agrementului tehnic şi certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe ANRGN elaborează regulamente privind proiectarea, execuţia şi exploatarea în sectorul gazelor naturale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, precum şi metodologia de emitere a atestatelor tehnice."34. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Fundamentarea preţurilor şi a tarifelorArt. 51. - (1) Sistemul de preţuri şi tarife la gaze naturale va fi conceput astfel încât sa faciliteze: a) apropierea de valoarea de piaţa a combustibililor alternativi şi recuperarea costurilor serviciilor de transport, inmagazinare şi distribuţie a gazelor naturale; b) dezvoltarea capacităţilor de producţie, transport, inmagazinare şi distribuţie şi înlocuirea celor uzate; c) investiţiile străine şi transferul de tehnologie; d) economisirea de energie la consumatorii finali; e) descoperirea de noi resurse şi dezvoltarea rezervelor de gaze naturale; f) îmbunătăţirea calităţii gazelor naturale şi a serviciilor prestate la consumatori; g) diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale şi mărirea siguranţei aprovizionarilor. (2) Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale, prevăzute la art. 53 alin. (2) şi (3), trebuie să asigure recuperarea costurilor de producţie, precum şi a costurilor legate de serviciile de transport, inmagazinare şi distribuţie a gazelor naturale."35. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Tipuri de preţuri şi de tarifeArt. 53. - (1) În sectorul gazelor naturale se aplică următoarele categorii de preţuri şi tarife: a) negociate, ca rezultat al mecanismelor concurentiale ale pieţei, între furnizori şi consumatorii eligibili; b) reglementate. (2) Preţurile reglementate sunt: a) preţuri de furnizare pentru activităţile ce decurg din obligaţia de serviciu public; b) preţuri de furnizare pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi. (3) Tarifele de servicii sunt reglementate pentru: a) activităţile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale şi tarifele pentru inmagazinare; b) activitatea de distribuţie a gazelor naturale; c) activitatea de tranzit. (4) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de gaze naturale se stabilesc de ANRGN. (5) Consumatorii eligibili au dreptul sa negocieze direct contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii licentiati."36. La articolul 54 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Societăţile de gaze naturale integrate vor tine contabilitate distinctă pentru activităţile de transport, tranzit, distribuţie, respectiv de inmagazinare, în scopul evitării discriminarii şi pentru subvenţiile incrucisate, precum şi pentru încurajarea competitiei. În acelaşi scop acestea vor tine contabilitatea separată, ca pentru o societate independenta, în cazul în care deţin activităţi în afară sectorului de gaze naturale. Contabilitatea interna va include balanţa de plati şi contul de profit şi pierderi pentru fiecare activitate."37. La articolul 55, alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:"Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementateArt. 55. - (1) Propunerile de preţuri şi tarife reglementate în sectorul gazelor naturale se elaborează de către unităţile de transport, de depozitare, de distribuţie sau, după caz, de furnizare către consumatorii captivi, pe baza criteriilor şi metodelor pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale şi, împreună cu baza de calcul, se comunică ANRGN. (2) Principiile care stau la baza sistemelor de preţuri şi tarife reglementate pentru gazele naturale sunt următoarele:............................................................. g) tarifele nu pot avea caracter speculativ;"38. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Revizuirea tarifelor reglementateArt. 56. - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de către ANRGN, având la baza propunerile fundamentate şi prezentate de agenţii economici din sectorul gazelor naturale. (2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către ANRGN şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării lor."39. La articolul 57, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Exploatarea comercială a capacităţilor de producţie, transport, depozitare şi distribuţie, precum şi furnizarea gazelor naturale (vânzare-cumpărare-intermediere) sunt efectuate de către persoane juridice române sau străine, licentiate de ANRGN în condiţiile prezentei ordonanţe."40. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Regimul autorizării şi licentieriiArt. 58. - (1) Regimul autorizării şi licentierii este prevăzut în Regulamentul privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul gazelor naturale. (2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat de ANRGN şi va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Agenţii economici existenţi din sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să solicite acordarea autorizaţiilor şi a licenţelor în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului prevăzut la alin. (1). (4) Solicitantul trebuie să fie persoana juridică cu sediul în România. (5) Solicitantul care nu deţine un sediu stabil în România poate, în condiţiile legii, sa stabilească şi sa menţină un sediu secundar pe întreaga durata a autorizării şi/sau a licentierii. (6) Nu pot primi autorizaţie şi/sau licenta solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici cei cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie sau o licenta într-o perioadă de 5 ani anteriori datei înregistrării cererii. (7) Refuzul autorizării şi/sau al licentierii, lipsa unui răspuns motivat şi în termen şi orice alta soluţie a ANRGN, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ. (8) Titularul de autorizaţie poate transfera autorizaţia altei persoane juridice, cu aprobarea ANRGN."41. Articolele 59 şi 60 se abroga.42. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Autorizarea personalului de proiectare, execuţie, exploatare şi întreţinere din sectorul gazelor naturaleArt. 61. - (1) Instalaţiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate şi exploatate de către instalatori autorizaţi. (2) ANRGN va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, reglementările privind regimul autorizării instalatorilor pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. (3) Reglementările vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."43. Articolele 62 şi 63 se abroga.44. Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XIIIConcesionarea şi regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia"45. La articolul 64 alineatul (2), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) obligaţia concesionarului de a transporta şi/sau de a distribui gaze naturale într-o anumită zona de consum şi de a alimenta orice consumator captiv din acea zonă, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă; c) obligaţia concesionarului de a respecta dispoziţiile operative ale dispecerului;"46. Articolele 65 şi 66 se abroga.47. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Concesiunea încetează prin retragerea autorizaţiei şi/sau a licenţei, precum şi în condiţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situaţia în care vor fi repuse în funcţiune instalaţiile care au făcut obiectul contractului de concesiune după expirare. (3) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii prin renunţare sau retragere concedentul va stabili măsurile ce urmează să fie luate în legătură cu instalaţiile ce au făcut obiectul contractului."48. La articolul 69 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) încalcă normele referitoare la protecţia mediului;"49. Articolul 74 va avea următorul cuprins:"Art. 74. - Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, de retehnologizare a capacităţilor, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau de reparatie la capacitatea în funcţiune concesionarul are dreptul de a obţine restrangerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor sau a operaţiunilor menţionate, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileşte prin acord cu titularul activităţii, iar în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească, cu indemnizarea adecvată a titularului activităţii afectate. Pentru intervenţii în caz de avarie, accident ori dezastru nu sunt necesare nici acord şi nici hotărâre judecătorească, dar concesionarul datorează titularului activităţii afectate indemnizaţia adecvată, stabilită la nevoie prin hotărâre judecătorească."50. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În caz de nerealizare a acordului prevăzut la alin. (1) între concesionar şi proprietar sau în situaţia prevăzută la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului va decide instanţa judecătorească competenţa, hotărârea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevăzute la alin. (1)."51. Articolele 79 şi 80 se abroga.52. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Zonele de protecţie şi de siguranţăArt. 82. - Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor şi a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protecţie şi de siguranţă a acestora."53. Capitolul XIV se abroga.54. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"ContravenţiiArt. 87. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) executarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale instalaţiilor de gaze naturale de orice categorie, de către persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de către persoane juridice autorizate, dar fără obţinerea acordurilor şi a avizelor necesare; b) desfăşurarea, fără obţinerea autorizaţiei şi/sau a licenţei, a oricărei activităţi care necesita un asemenea document, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor elaborate în baza ei; c) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preţurilor pe piaţa gazelor naturale; d) reducerea nejustificată a capacităţii de producţie sau de furnizare a gazelor naturale de către producători, precum şi refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului; e) execuţia şi exploatarea unor instalaţii şi echipamente care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi care pot dăuna persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului; f) refuzul nejustificat al accesului la reţelele de transport, de distribuţie şi de inmagazinare al oricărui solicitant intern sau extern; g) revânzarea gazelor naturale de către un consumator captiv; h) refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRGN, precum şi obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; i) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de ANRGN şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; j) neasigurarea stocului minim în depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale şi nerezervarea capacităţii minime pentru transportator; k) depăşirea limitelor maxime admise privind emisiile poluante; l) nefurnizarea unor informaţii, în condiţiile art. 11 lit. h) şi ale art. 19 lit. d); m) transmiterea de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale către terţi, prin nerespectarea prevederilor art. 11 lit. g) şi ale art. 19 lit. e); n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor după întrerupere; o) nerespectarea prevederilor art. 21; p) nerespectarea reglementărilor privind preţurile şi tarifele; q) emiterea acordurilor şi avizelor privind accesul la sistem fără respectarea prevederilor legale; r) nerespectarea prevederilor acordurilor şi avizelor privind accesul la sistemele de transport, distribuţie şi inmagazinare; s) nerespectarea prevederilor privind aprovizionarea populaţiei cu gaze naturale în condiţii de siguranţă; t) nerespectarea dispoziţiilor art. 19 lit. h) cu privire la subvenţia incrucisata; u) nerespectarea cerinţelor referitoare la contabilitatea de gestiune, prevăzute la art. 54; v) nerespectarea regulilor de conduita prevăzute la art. 89^1. (2) Pentru persoanele fizice, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-h), amenda care se aplică este de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, iar în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. i)-v) amenda este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. (3) Pentru persoanele juridice, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1), amenda este de 5% din cifra de afaceri a contravenientului. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzilor se fac de agenţii constatatori, persoane împuternicite în acest scop de ANRGN. (5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (2) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27."55. Articolul 88 va avea următorul cuprins:"ConfiscariArt. 88. - Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă, inclusiv sumele din bănci, rezultate, sunt supuse confiscării în condiţiile prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."56. După articolul 89 se introduce articolul 89^1 cu următorul cuprins:"Art. 89^1. - (1) Operatorul licenţiat pentru transportul sau distribuţia gazelor naturale îşi va conduce activitatea astfel încât să se asigure ca nici el şi nici un asociat al său, producător, furnizor sau consumator nu poate obţine un avantaj comercial nemeritat, rezultat din acorduri preferenţiale sau discriminatorii. (2) Operatorul licenţiat pentru transportul sau distribuţia gazelor naturale se va asigura ca nici o informaţie referitoare la transport sau distribuţie ori legată de acestea nu este divulgată în avantajul comercial al unui terţ sau folosită în scopul unei activităţi comerciale conduse de titularul licenţei sau de alta entitate asociata."57. Alineatul (2) al articolului 92 se abroga.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU──────────────────