LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 31 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5.- (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile existente se vor asigura după cum urmează: a) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice:(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiţii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziţia globală "Alte cheltuieli de investiţii";(îi) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare; b) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, din fondurile proprii ale agenţilor economici. (2) Pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare se vor asigura astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru expertizarea tehnica; b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale. (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, în baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinaţie. (3) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, împreună cu consiliile municipiilor şi oraşelor care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitarea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b); b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale; c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinaţie pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective; d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora. (2) Instituţiile publice şi agenţii economici care deţin locuinţe sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comuna."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acţiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi vor beneficia de finanţare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, în următoarele condiţii: a) existenta hotărârii asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind execuţia lucrărilor de consolidare, precum şi a documentelor, acordurilor şi avizelor prevăzute în Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţei; c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. (2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare. (3) Instituirea şi radierea ipotecii sunt scutite de plată taxei de timbru."5. După articolul 8 se introduc articolele 8^1 -8^6 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiţi de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare se diminuează cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.Art. 8^2. - (1) Pentru clădirile incluse în programele anuale, primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor lua măsurile necesare pentru: a) contractarea proiectării lucrărilor de consolidare şi aprobarea studiilor de fezabilitate; b) contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare; c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat; d) asigurarea dirigintilor de şantier autorizaţi; e) verificarea şi decontarea documentaţiei de proiectare, precum şi a situaţiilor de lucrări real executate pentru consolidarea sistemului structural în ansamblu sau a elementelor structurale şi, după caz, introducerea unor elemente structurale suplimentare şi/sau repararea elementelor nestructurale ale construcţiei existente, inclusiv desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor şi finisajelor din zona de intervenţie; f) organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare; g) stabilirea situaţiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuţia lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comuna care revine fiecărui proprietar; h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de consolidare, evidenta, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanti. (2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. h) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.Art. 8^3. - (1) Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepţia terminării lucrărilor de consolidare, a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat este condiţionată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data înstrăinării. (2) Actualizarea se efectuează în funcţie de indicele preţurilor de consum total al populaţiei, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistica în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinţa a recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare şi luna actualizării ratelor neachitate.Art. 8^4. - Sumele încasate din ratele lunare, precum şi cele aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri cu destinaţie specială al unităţii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.Art. 8^5. - Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 8 3 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţa neputând fi invocată în astfel de cazuri.Art. 8^6. - Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinaţia de locuinţe încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobândite în condiţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale şi la care se finanţează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca o dată cu dobândirea dreptului de proprietate, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b)."6. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamentează distinct de către consiliile locale cu ocazia elaborării bugetului de stat şi se transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Contractarea expertizarii tehnice, proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare finanţate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice."8. După articolul 14 se introduce articolul 15 cu următorul cuprins:"Art. 15. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage, în condiţiile legii, răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz."  +  Articolul 2Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de proiecte de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate şi aflate în curs de elaborare, vor continua execuţia lucrărilor de consolidare în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor inainta spre adoptare Guvernului.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────