ORDONANTA nr. 5 din 19 iulie 2001privind procedura somaţiei de plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 30 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, insusit de părţi prin semnatura ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii. (2) Suma ce reprezintă obligaţia prevăzută la alin. (1), precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.  +  Articolul 2 (1) Cererile, indiferent de valoarea obiectului acestora, se depun la judecătorie în cazul celor formulate în materie civilă şi la tribunal în cazul celor formulate în materie comercială. (2) La instanţele prevăzute la alin. (1) cererile se soluţionează de un singur judecător. (3) Judecătorul verifica din oficiu competenţa instanţei, procedând potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Cererea introdusă potrivit art. 2 va cuprinde: a) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; b) numele şi domiciliul debitorului persoana fizica, iar în cazul debitorului persoana juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar; c) sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia facuta plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei. (2) La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate. (3) Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţa.  +  Articolul 4 (1) Judecătorul poate proceda, fără citarea părţilor, la examinarea cererii şi a înscrisurilor depuse în susţinerea acesteia. (2) Când considera necesar pentru soluţionarea cererii, judecătorul poate, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă referitoare la citarea în pricinile urgente, sa citeze părţile pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată. (3) La citaţia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului şi actele depuse de acesta în susţinerea cererii. (4) În citaţie se va face menţiunea ca până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfăţişare debitorul poate să depună întâmpinare, precum şi actele ce pot contribui la soluţionarea cererii.  +  Articolul 5În cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declara ca este multumit cu înţelegerea asupra plăţii, judecătorul va lua act despre aceasta şi va proceda la închiderea dosarului, pronunţând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind înţelegerea părţilor asupra plăţii constituie titlu executoriu.  +  Articolul 6 (1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în condiţiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicatiilor şi lamuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4 alin. (2)-(4). (2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constata ca pretenţiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor, precum şi termenul de plată. (3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit înţelegerii părţilor. (4) Ordonanţa se va inmana părţii prezente sau se va comunică fiecărei părţi de îndată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Totodată debitorului i se vor comunică cererea creditorului şi actele anexate la aceasta, dacă acestea nu i-au fost comunicate potrivit art. 4 alin. (3).  +  Articolul 7Ordonanţa prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum şi în cazul în care prin ordonanţa cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecata potrivit dreptului comun.  +  Articolul 8 (1) Împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula acţiune în anulare în termen de 30 de zile de la data inmanarii sau comunicării acesteia. (2) Acţiunea în anulare se soluţionează de instanţa competenţa pentru judecarea fondului cauzei în prima instanţa. (3) Acţiunea în anulare se depune la instanţa la care funcţionează judecătorul care a dat ordonanţa. Aceasta, dacă nu constata propria competenţa, va trimite dosarul instanţei competente potrivit alin. (2). (4) Dacă instanţa investită admite acţiunea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, iar la cererea creditorului va proceda, în condiţiile dreptului comun, la judecarea în fond a cauzei. (5) Hotărârea prin care a fost respinsă acţiunea în anulare poate fi atacată cu recurs de către debitor.  +  Articolul 9 (1) Ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, împotriva căreia nu a fost introdusă acţiune în anulare potrivit art. 8, este irevocabilă. (2) La cererea creditorului, ordonanţa prevăzută la alin. (1) sau, după caz, ordonanţa împotriva căreia a fost introdusă acţiunea în anulare prevăzută la art. 8, care însă a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi investită cu formula executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă. Astfel investită, ordonanţa constituie titlu executoriu care se eliberează creditorului. Totodată titlul, în copie, se comunică şi debitorului.  +  Articolul 10 (1) Cel interesat poate face contestaţie la executare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă. (2) Prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu excepţia cazului în care a atacat ordonanţa de admitere a cererii creditorului cu acţiunea în anulare prevăzută la art. 8.  +  Articolul 11Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului de procedura civilă.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă va intra în vigoare la data de 15 august 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu------------