LEGE nr. 465 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 30 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie asigurarea gestionării eficiente a deşeurilor industriale reciclabile în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei."2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Grupele de deşeuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."3. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - La baza gestionării grupelor de deşeuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau următoarele principii generale:"4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligaţi să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin: a) reutilizarea în propriile procese de producţie; b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obţinute prin reciclare; c) predarea către agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, a deşeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă."5. Litera a) a articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) sa nu depoziteze şi sa nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;"6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţii economici care realizează activităţi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de colectare emisă de prefectura judeţului, cu avizul primăriei comunei, oraşului sau municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca deţine spaţiul şi dotările corespunzătoare necesare pentru depozitarea deşeurilor colectate şi pe baza autorizaţiei de mediu emisă de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, conform reglementărilor în vigoare."7. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Se interzice pe o perioadă de 2 ani achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor preţioase şi a acumulatorilor auto uzati."8. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Agenţii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligaţi sa elibereze deţinătorilor adeverinta de primire şi plata, care va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a deţinătorului:- numele şi prenumele;- actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;- domiciliul; c) deseul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia; d) cantitatea, preţul, valoarea; e) provenienţă deseului, declarata de deţinător pe propria răspundere; f) semnatura agentului colector şi a persoanei fizice deţinătoare."9. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţii economici specializaţi definiţi la art. 7 alin. (3), precum şi deţinătorii de deşeuri industriale definiţi la art. 5, care realizează operaţiuni de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pot desfăşura aceasta activitate numai pe bază de autorizaţie de valorificare emisă de Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor, aflată în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor."10. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Procedura privind acordarea, prelungirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei de colectare şi, respectiv, a autorizaţiei de valorificare se stabileşte prin norme emise de Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor, aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Agenţii economici specializaţi în activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile sunt obligaţi să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obţinute, numai însoţite de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garanţie, după caz, conform reglementărilor în vigoare."12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Agenţii economici care deţin, colectează şi/sau valorifica deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi sa ţină evidenta lor, să raporteze şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte reglementări în vigoare."13. După litera a) a articolului 13 se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:"a^1) cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei şi anularea autorizaţiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2);"14. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Falsul în declaraţia deţinătorului de deşeuri industriale reciclabile referitoare la provenienţă acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificării ca deseu constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. (2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificării pun în pericol mediul, precum şi sănătatea şi/sau siguranţa populaţiei, aceasta constituie infracţiune şi se pedepseşte ca agravantă conform Codului penal.15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Finanţelor Publice, după caz. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. (3) Deşeurile industriale reciclabile a căror provenienţă nu poate fi dovedită ca fiind legală sau care fac obiectul valorificării ori al unor acte sau fapte de comerţ neconforme cu prevederile legale se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul local al localităţii în a carei raza teritorială s-a făcut constatarea faptica, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.16. Articolul 15 se abroga.17. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1Grupe de deşeuri industriale reciclabileDeşeuri metalice feroaseDeşeuri metalice neferoaseDeşeuri de hârtii-cartoaneDeşeuri de sticlă (sparturi de sticlă)Deşeuri de mase plasticeDeşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)Deşeuri textile"18. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2Definirea termenilor specificiDeseu - orice substanţa sau orice produs din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care deţinătorul nu-l mai utilizează sau pe care are intenţia ori obligaţia sa nu îl mai utilizezeColectare - strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară), a deşeurilor în vederea transportării lor spre valorificareValorificare - orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tăiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operaţiune care determina schimbarea naturii sau a compoziţiei, efectuată asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizariiDeţinător - persoana fizica sau juridică ce deţine la un moment dat, sub orice formă, deşeuri industriale reciclabileGestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestoraReciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul iniţial sau pentru alte scopuri"  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi se vor stabili prin hotărâre a Guvernului: a) lista cuprinzând deşeurile industriale reciclabile care constituie materii prime deficitare pe plan naţional, precum şi condiţiile în care aceste deşeuri pot fi valorificate prin export; b) reglementările privind eliberarea de licenţe statistice de export pentru deşeurile valorificate prin export; c) prevederi privind obligativitatea, încurajarea sau stimularea unor agenţi economici interni, după caz, de a consuma în procesele tehnologice, în anumite cote, materiile prime deficitare definite la lit. a).  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU-----------