ORDIN nr. 647 din 6 iulie 2001pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001    Ministrul apelor şi protecţiei mediului,în temeiul dispoziţiilor art. 8, ale art. 9 alin. 1 şi ale art. 14 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată,având în vedere prevederile Legii nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, şi ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologica, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,ţinând seama de prevederile Directivei C.E. nr. 83/129 privind importul în statele membre al pieilor de pui de foca şi al produselor derivate din acestea şi ale amendamentelor aduse la aceasta, precum şi ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 338/1997 privind protecţia speciilor de flora şi fauna prin reglementarea comerţului cu acestea şi ale amendamentelor aduse la acesta,în baza dispoziţiilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Direcţia protecţie şi conservare a biodiversitatii, arii protejate şi monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, inspectoratele teritoriale pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. (2) Inspectoratele teritoriale pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" vor folosi mijloacele de informare existente în teritoriu pentru informarea populaţiei, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a agenţilor economici cu privire la măsurile stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Direcţia generală de protecţia mediului din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Inspecţia de Stat a Apelor şi inspectoratele teritoriale pentru protecţia mediului vor organiza şi vor exercita controlul asupra respectării dispoziţiilor prezentului ordin, potrivit competentelor lor legale. (2) Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 322/2000 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 2000.Ministrul apelor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie  +  AnexăPROCEDURA 06/07/2001