LEGE nr. 459 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 20 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, adoptată în temeiul art. 1 lit. M pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Activitatea de medicina legală, parte integrantă a asistenţei medicale, consta în efectuarea de expertize, examinari, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţa, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei."2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Directorul general al Institutului Naţional de Medicina Legală <> Bucureşti şi directorii institutelor de medicina legală din centrele medicale universitare sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, pe bază de concurs."3. La articolul 13, litera e) va avea următorul cuprins:"e) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi Familiei componenta nominală şi modul de funcţionare ale Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale;"4. La articolul 15, litera f) va avea următorul cuprins:"f) contribuie la sprijinirea asistenţei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cat şi prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora;"5. La articolul 17 litera g) se abroga.6. La articolul 20, alineatul (1) litera f) va avea următorul cuprins:"f) 2-4 medici primari legisti, cu experienta în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Medicina Legală <> Bucureşti, cu acordul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei."7. La articolul 21, alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:"b) 2-4 medici primari legisti, cu experienta în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Medicina Legală <> Bucureşti, cu acordul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei."8. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"Dispoziţii tranzitorii şi finale"9. Articolul 29 devine articolul 31.10. Articolul 30 devine articolul 32.11. Articolul 31 devine articolul 29.12. Articolul 32 devine articolul 30 cu următorul cuprins:"Art. 30. - Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 2În cuprinsul ordonanţei denumirile "Institutul de Medicina Legală <> Bucureşti" şi "Ministerul Sănătăţii" se înlocuiesc cu "Institutul Naţional de Medicina Legală <> Bucureşti", respectiv cu "Ministerul Sănătăţii şi Familiei".  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU----------