LEGE nr. 458 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 19 august 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, ca instituţie publică, nelucrativă, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări sociale de sănătate pentru personalul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti."2. La articolul 3, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) contribuţia personalului militar şi civil, a personalului şi magistraţilor din autoritatea judecătorească, în activitate şi pensionat, a militarilor angajaţi pe bază de contract, din ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a altor categorii stabilite de adunarea reprezentanţilor prevăzută la art. 7 alin. (1);................................................................... d) contribuţiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b) care se afla în concediu medical, concediu pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani."3. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se înţelege: spitalele şi policlinicile, centrele medicale de diagnostic şi tratament, centrele medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti, centrele medicale de recuperare şi odihnă, cabinetele medicale, complexurile balneare de tratament şi odihnă militare şi civile, serviciile de ambulanta proprii şi alte structuri sanitare stabilite potrivit dispoziţiilor legale...................................................................... (3) Furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) încheie, conform legii, contracte şi în afară Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu casele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice care solicită servicii medicale."4. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti împreună cu ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, vor elabora, prin ordin comun, norme proprii de aplicare a contractului-cadru anual, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii acestor ministere şi instituţii. (2) Furnizorii de servicii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi din sistemul civil au obligaţia de a asigura servicii medicale la cererea asiguraţilor, pe baza principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii, urmând ca decontările cheltuielilor să se facă prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi prin casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti funcţionează un serviciu medical format din 7 medici, respectiv câte un reprezentant din ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), condus de un medic-şef."6. Articolul 10 se abroga.7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru controlul serviciilor medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 5 alin. (1) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România, precum şi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti."8. Articolul 12 se abroga.9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va vărsa din încasările lunare cota prevăzută de dispoziţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1998, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU-----------