LEGE nr. 457 din 18 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1, care devine punctul 1^1, se introduce un nou punct, ca punct 1, cu următorul cuprins:"1. Litera e) a articolului 4 va avea următorul cuprins: e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele varstnice, avizul fiind consultativ."2. La articolul I punctul 1, devenit punctul 1^1, litera c) a articolului 5 va avea următorul cuprins:"c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului de Interne, Institutului Naţional de Statistica, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective."3. La articolul 1 punctul 2, alineatul (2) al articolului 16 se abroga.4. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. După articolul 24 se introduce articolul 24^1 cu următorul cuprins:Art. 24^1. - Prefecturile, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii."5. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se salarizeaza la nivelul directorului general din ministere; b) cheltuieli cu indemnizaţiile lunare ale preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale membrilor comisiei permanente; c) cheltuieli de transport, diurna şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ai consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale; d) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediului Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; e) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice."6. Punctul 7, articolul 25^1 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 27 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------