LEGE nr. 454 din 18 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al rezervatiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice definite la art. 1 se înfiinţează Administraţia Rezervatiei, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Conducerea Administraţiei Rezervatiei este realizată de Consiliul ştiinţific, care are în subordine Colegiul executiv. Componenta nominală a Consiliului ştiinţific şi Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei se aproba de Guvern la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Din Consiliul ştiinţific, format din 15 membri, fac parte şi 3 reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Membrii Colegiului executiv sunt numiţi prin ordin de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Guvernatorul Administraţiei Rezervatiei este numit, în condiţiile legii, de Guvern, la propunerea conducerii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prefectului judeţului Tulcea, şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific şi al Colegiului executiv.Funcţia de guvernator este asimilată cu funcţia de subsecretar de stat.În componenta Administraţiei Rezervatiei funcţionează Corpul de inspecţie şi paza. Corpul de inspecţie şi paza realizează supravegherea întregului teritoriu al rezervatiei şi sancţionează nerespectarea măsurilor de protecţie stabilite în Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei."2. La articolul I punctul 3, litera e) a articolului 6 va avea următorul cuprins:"e) îndeplineşte funcţia de autoritate de mediu, în condiţiile legii, pe teritoriul rezervatiei;"3. La articolul I punctul 3, litera p) a articolului 6 se abroga.4. La articolul I, punctul 4 se abroga.5. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente în perimetrul rezervatiei, delimitat potrivit art. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea Administraţiei Rezervatiei.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1: a) terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice; b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajările agricole şi piscicole, cuprinse în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea.Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervatiei sunt obligate sa folosească numai mijloace ecologice admise, atât traditionale, cat şi noi, în condiţiile de reglementare şi de autorizare stabilite de Administraţia Rezervatiei.Terenurile care constituie domeniu public de interes judeţean sau local, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole, şi care datorită degradării sau altor cauze nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate vor fi integrate în regimul natural de folosinţă prin efectuarea lucrărilor corespunzătoare de reconstrucţie ecologica, stabilite de Administraţia Rezervatiei şi de Consiliul Judeţean Tulcea pentru terenurile din domeniul public de interes judeţean, respectiv de consiliile locale pentru terenurile din domeniul public de interes local.Valorificarea resurselor regenerabile terestre şi acvatice, precum şi utilizarea unor terenuri pentru realizarea de obiective de investiţii în zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional pot fi concesionate în condiţiile legii de Administraţia Rezervatiei. Populaţia locală are drept de preemţiune.Valorificarea resurselor naturale prin activităţi economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice, practicarea serviciilor de turism şi agrement, a pescuitului şi vânătorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu excepţia bratelor Dunării -, desfăşurate pe terenurile aparţinând domeniului public de interes naţional, se efectuează pe baza permisului de practicare a activităţilor respective, eliberat de Administraţia Rezervatiei."6. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Desfăşurarea de activităţi economice, de turism şi agrement de către persoane fizice şi juridice se autorizeaza de Consiliul Judeţean Tulcea pe baza acordului şi autorizaţiei de mediu emise de Administraţia Rezervatiei. Taxele încasate din autorizari se vor constitui într-un fond special la dispoziţia Consiliului Judeţean Tulcea, pentru finanţarea activităţilor cu caracter social ale autorităţilor publice locale din teritoriul rezervatiei."7. La articolul I, punctul 7 se abroga.8. La articolul I punctul 9, articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Contravenţiile se constata şi se sancţionează de persoanele împuternicite de Administraţia Rezervatiei şi de organele Ministerului de Interne competente."9. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei Biosferei lt; lt;Delta Dunării gt; gt; şi a componentei nominale a Consiliului ştiinţific, precum şi a ordinului de numire a Colegiului executiv se abroga art. 2 şi 3 şi anexele nr. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei lt; lt;Delta Dunării gt; gt;."10. Anexa nr. 2 la Legea nr. 82/1993 va avea următorul cuprins:    "ANEXA Nr. 2    -------------    la Legea nr. 82/1993    --------------------                                    SITUAŢIA   terenurilor ocupate de amenajările agricole şi piscicole, care constituie                       domeniu public de interes judeţean               aflat în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
             
    " Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa conform Legii nr. 69/1996 (ha)Suprafaţa ce aparţine domeniului public de interes local (ha)Suprafaţa domeniului public de interes judeţean aflată în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea (ha)
    01234
      AMENAJĂRI AGRICOLE      
    1.Sireasa5.4809104.570
    2.Pardina27.03250226.530
    3.Tătaru2.0612221.839
    4.Caraşuhat2.8631.2091.654
    5.Dunavăţ-Murighiol2.5382012.337
      SUPRAFAŢA TOTALĂ DE AMENAJĂRI AGRICOLE39.9473.04436.930
      AMENAJĂRI PISCICOLE      
    1.Babadag1.800-1.800
    2.Caraşuhat220-220
    3.Ceamurlia I2.9002.900-
    4.Ceamurlia II (Sarica)600600-
    5.Chilia I2.230-2.230
    6.Chilia II (Hreblea)720-720
    7.Dranov-ghiol2.270-2.270
    8.Dunavăţ I1.505-1.505
    9.Dunavăţ II1.575-1.575
    10.Enisala420-420
    11.Grădina Olandezului265-265
    12.Iazurile1.651-1.651
    13.Independenţa (Murighiol)2.2603341.926
    14.Litcov700-700
    15.Lunca1.070-1.070
    16.Maliuc452137315
    17.6 Martie1.050-1.050
    18.Obretin I2.6833752.308
    19.Obretin II617617-
    20.Perişor1.350-1.350
    21.Periteaşca1.709-1.709
    22.Popina6.4002246.176
    23.Rusca2.615-2.615
    24.Sarinasuf590-590
    25.Stipoc1.344-1.344
    26.Tăuc33118313
    27.Topraichioi240-240
      SUPRAFAŢA TOTALĂ DE AMENAJĂRI PISCICOLE39.5675.20534.362
      SUPRAFAŢA TOTALĂ DE AMENAJĂRI79.5418.24971.292"
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU -------