HOTĂRÂRE nr. 650 din 12 iulie 2001pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 38 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 399/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii  +  Articolul 1 (1) Reglementările tehnice în construcţii se elaborează sub forma de: a) regulamente pentru sistemele calităţii în construcţii; b) proceduri aferente componentelor sistemului calităţii. (2) Pentru componentele sistemului calităţii procedurile cuprind: a) coduri sau normative de proiectare, execuţie, exploatare, intervenţii la construcţii şi de postutilizare a acestora; b) ghiduri şi metodologii de proiectare, execuţie, exploatare, intervenţii la construcţii şi de postutilizare. (3) Reglementările tehnice în construcţii se referă şi la calitatea mediului construit, respectiv la urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi la metode sau procedee de evaluare din punct de vedere tehnico-economic şi/sau sociologic, dacă prin acestea se asigura cerinţele de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.  +  Articolul 2Reglementările tehnice în construcţii se elaborează pentru fiecare cerinţa de calitate pentru construcţiile noi, lucrările de intervenţii la construcţiile existente, precum şi pentru cerinţele de asigurare a calităţii mediului construit, respectiv urbanism şi amenajarea teritoriului, şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 3Fondurile pentru activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice în construcţii sunt cele prevăzute la art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Din aceste fonduri se pot efectua cheltuielile de personal, cheltuielile pentru materiale şi de capital pentru dotare, documentare, elaborare, revizuire, completare şi publicare a reglementărilor tehnice în construcţii, cheltuielile necesare pentru proiectarea, testarea şi realizarea în regim-pilot a unor lucrări de construcţii sau investiţii la construcţii de interes public şi de patrimoniu, precum şi studii urbanistice şi de amenajare a teritoriului, în vederea elaborării reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 4Programele de elaborare a reglementărilor tehnice, precum şi lucrările prevăzute la art. 3 se aproba de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 5 (1) Reglementările tehnice în construcţii constituie o componenta a activităţii de cercetare-dezvoltare în construcţii, valorificand rezultatele acesteia, şi se elaborează de instituţii publice şi agenţi economici autorizaţi în condiţiile legii cu activitate recunoscută de cercetare, proiectare, execuţie şi/sau consultanţa în domeniu. (2) Formele şi organismele de lucru necesare pentru organizarea elaborării reglementărilor tehnice în construcţii, precum şi procedurile de achiziţie se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 6Specificaţiile tehnice, manualele, soluţiile şi programele-cadru de calcul care au fost elaborate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează valabilitatea în forma aprobată.------------