LEGE nr. 451 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pentru om şi mediu, în vederea comercializării. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică substanţelor şi preparatelor chimice comercializate, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia."2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) principiul asigurării unui nivel de protecţie adecvat pentru om şi mediu;"3. Articolul 3 se abroga.4. La articolul 4, litera h) va avea următorul cuprins:"h) munitiile şi explozivii comercializati în scopul obţinerii unui efect practic prin explozie sau a unui efect pirotehnic;"5. Titlul capitolului II se abroga.6. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:"d) comercializarea - punerea la dispoziţie terţilor, inclusiv importul pe teritoriul României care e considerat comercializare în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;"7. La articolul 7, literele n) şi o) vor avea următorul cuprins:"n) substanţe şi preparate toxice pentru reproducere - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creşte frecventa efectelor nocive neereditare asupra produsului de conceptie sau care pot dăuna funcţiilor ori capacităţilor reproductive masculine sau feminine; o) substanţe şi preparate periculoase pentru mediu - substantele şi preparatele care, folosite în mediu, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Substantele se clasifica în baza proprietăţilor lor, în conformitate cu categoriile stipulate la art. 7."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Procedura privind clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se stabileşte în conformitate cu normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazului în care prevederi contrare sunt specificate în alte reglementări legale privind anumite preparate periculoase."10. La articolul 14, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - Comercializarea substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje: a) să fie proiectate şi realizate astfel încât sa împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;"11. La articolul 15, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Comercializarea preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje:"12. La articolul 15, liniutele de la litera b) devin punctele 1 şi 2, iar liniutele de la litera c) devin punctele 1 şi 2.13. La articolul 16, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - Substantele periculoase pot fi comercializate numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse:...................................................................... b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de comercializarea substanţei sau a preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul şi/sau distribuitorul;"14. La articolul 17, partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - Preparatele periculoase pot fi comercializate numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse:..................................................................... g) cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului, în cazul preparatelor chimice periculoase comercializate către persoanele fizice."15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se emit potrivit prevederilor art. 16 şi 17."16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Pentru a permite utilizatorilor profesionali şi celor industriali sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura sănătatea şi protecţia mediului şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă, la prima livrare a substanţelor şi preparatelor periculoase sau chiar înainte de aceasta livrare orice producător, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fişa tehnica de securitate. Aceasta fişa trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a se asigura protecţia omului şi a mediului."17. La articolul 23 alineatul (1), partea introductivă şi litera e) vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, persoana juridică de interes public în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, care are următoarele atribuţii şi raspunderi principale:..................................................................... e) furnizează informaţii specifice şi detaliate tuturor agentiilor şi organismelor guvernamentale care au atribuţii în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase (autorităţi vamale, inspectorate de protecţie a muncii, direcţii de sănătate publică, agenţii de protecţie a mediului);"18. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase vor fi de regula extrabugetare."19. La articolul 24, litera d) va avea următorul cuprins:"d) furnizează Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor care pot pune în pericol sănătatea sau mediul."20. La articolul 25, litera a) va avea următorul cuprins:"a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele şi preparatele chimice periculoase care pot cauza vătămări grave ale sănătăţii sau mediului;"21. La articolul 29, alineatul (2) se abroga.22. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi constatarea contravenţiilor."23. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IXDispoziţii tranzitorii şi finale"24. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Ministerul Industriei şi Resurselor elaborează actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le supune Guvernului spre adoptare."25. La articolul 36, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Ministerul Industriei şi Resurselor va iniţia, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, acte normative referitoare la:"26. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."27. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga pct. 18 din anexa nr. 2 <> la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU---------