LEGE nr. 441 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finanţate de la bugetul de stat"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Instituţiile de învăţământ superior de stat sunt autorizate sa admită peste locurile finanţate de la bugetul de stat un număr de studenţi şi cursanţi care accepta sa achite cheltuielile de şcolarizare."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Numărul de locuri de studiu cu taxa în instituţiile de învăţământ superior de stat se propune anual de senatul universitar al fiecărei instituţii, în funcţie de capacitatea de şcolarizare stabilită conform standardelor naţionale pentru evaluare şi acreditare academica, şi se aproba de Ministerul Educaţiei şi Cercetării."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cuantumul taxei prevăzute la art. 2 se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de costurile specifice şcolarizării. Cuantumul taxei şi numărul de locuri se anunta candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificarii lor făcute pe baza criteriilor de admitere şi la solicitarea scrisă a candidaţilor, în termenul stabilit de senatul universitatii. Candidaţii admişi pe locurile cu taxa trebuie să se situeze peste limita minima stabilită în criteriile de admitere."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Statutul de student cu taxa se păstrează, de regula, pe întreaga durata de şcolarizare. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anunta cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar. (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat vor face la începutul fiecărui an universitar evaluarea locurilor rămase disponibile, finanţate de la bugetul de stat, pentru a fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxa, în ordinea descrescătoare a clasificarii lor şi în limita numărului de locuri vacante. (3) În organizarea formatiunilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Învăţământul postuniversitar de stat se poate desfăşura şi în regim de studii cu taxa, conform legii."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pe întreaga durata de şcolarizare studenţii admişi cu taxa pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat. (2) Senatele universitare pot acorda din venituri proprii, la cerere, pe baza unor criterii specifice de performanţă sau sociale, burse studenţilor admişi cu taxa."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------------