HOTĂRÎRE Nr. 19 din 14 ianuarie 1972privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 5 din 14 ianuarie 1972    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Capitolul 1 Clasificarea documentelor secrete de stat  +  Articolul 1Informaţii, date şi documente strict secrete de importanţa deosebită sînt cele care se referă la: a) planurile economice anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea economiei naţionale pe ansamblu, cuprinzînd totalitatea datelor de ordin tehnic, economic, financiar şi valutar; b) rezervele şi centrele de depozitare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi metalelor radioactive; c) relaţiile internaţionale ale statului în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, comercial, de credit, valutar, militar şi politic, cu excepţia celor publicate sau difuzate prin presa, radio, televiziune, ori prin alte mijloace legale; d) planurile de export-import şi balantele de credit şi de plati centralizate ale statului, precum şi modul lor de îndeplinire; e) descoperirile şi inventiile care prezintă importanţa deosebită pentru economia naţionala, precum şi cele din domeniul tehnicii militare; f) organizarea şi asigurarea apărării frontierelor de stat ale Republicii Socialiste România, la nivelul Ministerului Forţelor Armate; g) cifrul de stat; h) organizarea pazei şi apărării obiectivelor de importanţa deosebită; i) organizarea, compunerea, efectivele, dotarea şi dislocarea marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor militare ale Ministerului Forţelor Armate. Consiliul Securităţii Statului şi Ministerului Afacerilor Interne*), centralizate la nivelul acestor organe centrale, comandamente de armata sau de arma;--------------- Notă *) Prin Decretul nr. 130/1972, publicat în B. Of. nr. 39 din 19 aprilie 1972, a fost înfiinţat Ministerul de Interne prin fuziunea Consiliului Securităţii Statului cu Ministerul Afacerilor Interne. j) planurile de mobilizare pe ansamblu ale forţelor armate, comandamentelor de armata şi de arma, ale tuturor organelor centrale ale administraţiei de stat, precum şi necesarul de război, volumul total al producţiei speciale destinate apărării, volumul stocurilor rezervelor de stat şi de mobilizare, la nivelul acestor organe, inclusiv planurile, schiţele, desenele, hartile, fotografiile asamblate la scara economiei naţionale, precum şi documentele importante de apărare; k) ansamblul construcţiilor speciale de apărare existente sau proiectate care conţin date centralizate asupra amplasarii instalaţiilor şi capacităţii lor. l) caracteristicile tehnico-tactice ale noilor tipuri de armament şi ale mijloacelor tehnice speciale de lupta stabilite de organele competente; m) necesarul, existentul şi starea tehnica a armamentului, muniţiei şi tehnicii de lupta sau dislocarea, capacitatea şi conţinutul depozitelor de armament, muniţii şi explozivi, centralizate la nivelul ministerelor, comandamentelor de armata sau de armata; n) planurile operative care conţin date de ansamblu privitoare la pregătirea acţiunilor militare; o) munca operativă a organelor de securitate, dacă prin divulgare, pierdere, alterare, distrugere ori sustragere ar putea aduce prejudicii grave intereselor securităţii statului; p) planurile centralizate privind sistemul de apărare antiaeriana a teritoriului şi apărarea locală antiaeriana; r) planurile anuale şi de perspectiva centralizate pe întregul sector de apărare şi pe beneficiarii de plan: Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Securităţii Statului şi Ministerul Afacerilor Interne; s) efectivele, starea de pregătire de lupta, inzestrarea cu armament şi tehnica de lupta, precum şi planurile operative de acţiune ale garzilor patriotice, centralizate pe Comandamentul Central.Sînt strict secrete de importanţa deosebită şi toate proiectele şi anteproiectele planurilor şi lucrărilor care fac parte din una dintre categoriile prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 2Informaţii, date şi documente strict secrete sînt cele care se referă la: a) cifre sintetice cu privire la ansamblul planului de stat, precum şi anumite secţiuni de plan; b) planurile de import şi export, centralizate pe organe centrale şi pe unităţi cu statut de centrala, precum şi îndeplinirea lor; c) stadiul tratativelor pentru importuri şi exporturi (ofertele concurentei, studiul comparativ al ofertelor, nota sinteza, avizele de contractare, nota comuna, preţuri şi alte asemenea) pînă la încheierea contractelor, la nivelul ministerelor, întreprinderilor de comerţ exterior şi unităţilor economice cu statut de centrala; d) descoperirile şi inventiile de importanţa ştiinţifică sau economică pînă la brevetarea şi publicarea lor. Titlul acestora se va inregistra în registrul public şi se va publică în Buletinul pentru invenţii şi mărci; e) emiterea şi circulaţia banilor, imprimarea bancnotelor şi metodelor de apărare împotriva falsificării acestora; f) planurile economice financiare privind producţia, extractia şi concentraţia de metale preţioase, rare şi radioactive pe ramuri şi rapoartele asupra îndeplinirii lor; g) balanţa de venituri şi cheltuieli băneşti ale populaţiei, centralizata pe întreaga ţara; h) capacitatea de tranzit a întregii reţele feroviare cu toate elementele ei constructive, schemele de ansamblu ale sistemului de telecomunicaţii, inclusiv centrele de radio-emisie şi staţiile de radio-releu, cu excepţia celor care sînt cuprinse în convenţiile internaţionale, la nivel central şi în cadrul aceleiaşi lucrări; i) reţelele astronomo-geodezice sau gravimetrice naţionale, cataloagele, tabelele sau alte documente care cuprind toate punctele geodezice, astronomice, gravimetrice sau magnetice de pe întreg teritoriul tarii, cu indicarea coordonatelor, valorii acceleratiei greutatii, valorii anomaliei gravimetrice sau a declinatiei magnetice, precum şi hartile şi planurile topografice ce conţin dispozitive de lupta şi lucrări de apărare pînă la regiment şi similare inclusiv; j) schemele de ansamblu ale conductelor de petrol şi gaze, ale magistralelor electrice, precum şi cele ale conductelor de apa şi planurile generale ale construcţiilor hidrotehnice care alimentează oraşele capitale de judeţ, municipiile şi complexele de mare importanţa pentru economia naţionala; k) pregătirea de lupta şi starea disciplinară a efectivelor Ministerului Forţelor Armate, Consiliului Securităţii Statului şi Ministerului Afacerilor Interne; l) amplasarea, construcţia, profilul şi capacitatea de producţie şi reparaţii ale întreprinderilor destinate producţiei de apărare; m) utilizarea pentru nevoi de mobilizare sau pentru acţiuni cu totul speciale a parcului de vagoane şi locomotive, de autovehicule, de nave şi avioane, a porturilor şi aeroporturilor, precum şi a alimentelor, echipamentului, carburantilor, lubrifiantilor şi materialelor sanitare; n) planurile de mobilizare sau de întrebuinţare în lupta a marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor, precum şi organizarea, dislocarea şi efectivele marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor militare; o) planurile de mobilizare ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale întreprinderilor cu sarcini de mobilizare; p) munca operativă a organelor de securitate, dacă divulgarea, pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor respective ar putea aduce prejudicii intereselor securităţii statului; r) efectivele, starea de pregătire de lupta, inzestrarea cu armament şi tehnica de lupta, precum şi planurile de acţiune ale garzilor patriotice, centralizate pe comandamente judeţene.Sînt strict secrete şi toate proiectele şi anteproiectele planurilor şi lucrărilor care fac parte din una dintre categoriile prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 3Informaţii, date şi documente secrete sînt cele care se referă la: a) secţiunile de plan economic privind producţia industriala, investiţii, preţ de cost, cercetare ştiinţifică, aprovizionare, munca şi salarii, la nivel de minister sau pe o întreprindere cu producţie de apărare; b) fondul de stat al producţiei agricole pe ţara; c) rezervele de minereuri de metale rare şi disperse (molibden, beriliu, bor, niobiu, tantal, litiu) conturate sau estimate, pe categorii de cunoaştere, exprimate cantitativ şi calitativ, centralizate pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România; d) rezervele de petrol şi gaze naturale, conturate sau estimate, pe categorii de cunoaştere, exprimate cantitativ şi calitativ, centralizate pe regiuni petrogazeifere, grupuri industriale sau pe judeţe; e) rezervele de minereuri auroargintifere, conturate sau estimate, pe categorii de cunoaştere, exprimate cantitativ şi calitativ pe zăcăminte, exploatări miniere, întreprinderi şi centralizate pe judeţe; f) producţia specială în unităţi naturale, exprimată cifrat; g) hartile, planurile, documentaţiile şi alte lucrări ce cuprind date parţiale ale lucrărilor de investiţii cu caracter de apărare; h) mobilizarea la locul de muncă pe timp de război a salariaţilor, centralizat pe unităţi subordonate ministerelor şi celorlalte organe centrale; i) livrările la rezerva de stat a produselor, materiilor prime şi materialelor, centralizate pe un minister; j) balanţa de venituri şi cheltuieli băneşti ale populaţiei, centralizata pe un judeţ; k) numărul şi starea tehnica a locomotivelor sau vagoanelor ori ale parcului auto, centralizate pe ţara; l) temele de cercetare aplicativa care prezintă importanţa economică, ştiinţifică sau militară; m) cheltuielile neproductive, pierderile şi pagubele înregistrate, centralizate pe organe centrale sau unităţi cu statut de centrala; n) stabilirea şi avizarea preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile necesare sectorului de apărare, exprimate cifrat; o) planul valutar şi rapoartele asupra îndeplinirii lui, centralizate pe organe centrale sau unităţi cu statut de centrala; p) venitul naţional realizat sau utilizat; r) caracteristicile tehnico-tactice ale mijloacelor clasice de lupta cu care sînt dotate efectivele Ministerului Forţelor Armate, Consiliului Securităţii Statului şi Ministerului Afacerilor Interne, centralizate pe aceste organe centrale, comandamente de armata şi de arma, direcţii centrale, mari unităţi şi unităţi; s) efectivele, starea de pregătire şi de lupta, inzestrarea cu armament, tehnica de lupta şi planurile de acţiune ale garzilor patriotice, centralizate pe organizaţii socialiste; s) cataloage, tabele sau alte documente cu puncte geodezice, astronomice, gravimetrice sau magnetice din reţelele naţionale care conţin: coordonatele; valorile acceleratiei greutatii, anomaliilor gravimetrice sau declinatiilor magnetice ale acestor puncte, cuprinzînd o suprafaţa compacta din teritoriul Republicii Socialiste România mai mica de 1.500 kmp*);-------------- Notă *) Textul art. 3 lit. s este reprodus astfel cum a fost rectificat prin B. Of. nr. 9 din 27 ianuarie 1972. t) asamblaje de harti topografice la scara 1 : 500.000 şi mai mari, care cuprind porţiuni de teren din suprafaţa tarii, după cum urmează:- hartile la scara 1 : 25.000 şi mai mari, care cuprind o suprafaţa de peste 5.000 kmp;- hartile la scara 1 : 50.000 şi 1 : 100.000, care cuprind o suprafaţa mai mare de 10.000 kmp;- hartile la scara 1 : 200.000 - 1 : 500.000, care cuprind întreg teritoriul tarii; t) planurile topografice la scarile 1 : 2.000 - 1 : 25.000, care cuprind parţial sau total suprafaţa oraşelor resedinte de judeţe sau a municipiilor şi care reprezintă în totalitate detaliile de planimetrie, relief, construcţii şi instalaţii de sol şi subsol; u) planul anual de constituire a rezervei de mobilizare de materii prime şi materiale, la nivelul întreprinderilor: planurile de funcţionare în regim special de lucru al întreprinderilor; v) planurile economice anuale şi de perspectiva la nivel de centrala, unităţi cu statut de centrala şi întreprindere; planurile economice anuale şi de perspectiva ale fiecărui judeţ în parte sau al municipiului Bucureşti; z) munca operativă a organelor Ministerului Afacerilor Interne, dacă divulgarea, pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor respective ar putea aduce prejudicii intereselor statului; x) organizarea pazei şi apărarea instituţiilor şi întreprinderilor; y) dosarele personale ale cadrelor de conducere aflate în nomenclatura.Sînt de asemenea secrete toate proiectele şi anteproiectele planurilor şi lucrărilor care fac parte din una dintre categoriile prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 4Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor întocmi, atît la nivelul lor propriu cît şi pentru unităţile subordonate, listele cuprinzînd informaţiile, datele şi documentele ce constituie secrete de stat, încadrate în categoriile prevăzute în art. 1-3.Anual sau ori de cîte ori este necesar aceste liste vor fi reactualizate.Întocmirea şi reactualizarea lor se vor face cu acordul Consiliului Securităţii Statului.  +  Capitolul 2 Evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea şi păstrarea documentelor secrete de stat  +  Articolul 5Evidenta documentelor secrete de stat se tine în registre special destinate în acest scop, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.Numerele de înregistrare vor fi precedate de un zero la documentele secrete, de doua zerouri la documentele strict secrete şi de trei zerouri la documentele strict secrete de importanţa deosebită şi se vor înscrie pe toate exemplarele documentului, precum şi pe anexele acestuia.Pentru fiecare document strict secret de importanţa deosebită şi exemplar de pe acest document se întocmeşte cîte o fişa insotitoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Aceasta fişa se completează de fiecare data cînd documentul respectiv este dat spre consultare.  +  Articolul 6Categoria de secret a lucrării se menţionează de salariatul care o întocmeşte, potrivit dispoziţiilor legale şi în raport cu listele informaţiilor, datelor şi documentelor cu caracter secret de stat prevăzute în art. 4 şi se înscrie în mod obligatoriu pe ciorna acesteia, şeful ierarhic fiind obligat sa verifice dacă documentul a fost just categorisit.  +  Articolul 7Întocmirea documentelor cu caracter secret de stat se face în caiete de ciorna, pe coli de hirtie sau formulare, a căror evidenta se tine într-un registru întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.Dispoziţiile şi indicaţiile de serviciu date de şefi, care au caracter secret de stat sau se referă la probleme ce trebuie avute în vedere la întocmirea lucrărilor cu caracter secret de stat, se noteaza de către salariaţi numai în caietul de ciorna.Caietele de ciorna, colile de hirtie, matritele, formularele şi reprezentarile grafice, care conţin informaţii sau date cu caracter secret de stat, sînt supuse aceluiaşi regim de păstrare şi manipulare ca şi celelalte documente cu caracter secret de stat.Evidenta caietelor de ciorna, a colilor de hirtie şi a diferitelor formulare pe care se întocmesc documentele secrete de stat, precum şi a matritelor şi a hirtiei carbon folosite pentru multiplicarea acestora, se tine în cadrul compartimentului special sau de către persoana însărcinată cu evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete.Materialele prevăzute la alineatele precedente vor fi stampilate sau stantate înainte de a fi date în lucru.  +  Articolul 8Documentele cu caracter secret de stat reprezentind variante sau exemplare în plus vor fi distruse de către comisii formate din cel puţin doi salariaţi, dintre care unul va fi de la compartimentul special, iar celălalt dintre persoanele care au acces la informaţii, date şi documente cu caracter secret de stat, intocmindu-se pentru aceasta un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. Procesul-verbal de distrugere va fi aprobat de şeful compartimentului în care s-a întocmit lucrarea şi va fi înregistrat în registrul prevăzut în art. 5.Caietele de ciorna, colile de hirtie, formularele, matritele, precum şi hîrtia carbon consumate, vor fi restituite compartimentului special sau persoanei de la care au fost primite, care le va distruge în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 9Multiplicarea documentelor cu caracter secret de stat se face prin dactilografiere sau alte mijloace, de către persoane ce au aprobare sa lucreze cu astfel de documente, asigurindu-se ca despre conţinutul lucrării sa nu ia cunoştinţa persoane neautorizate.  +  Articolul 10Multiplicarea documentelor cu caracter secret de stat prin alte mijloace decît dactilografiere se face în prezenta unui salariat al compartimentului special sau a salariatului însărcinat cu evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete.Toate exemplarele ce au rezultat de la aparatele de multiplicare vor fi luate în evidenta într-un registru întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.În cazul cînd un document multiplicat se reface parţial, filele înlocuite vor fi distruse în condiţiile prevăzute în art. 8.Cînd din anumite motive un document multiplicat trebuie refăcut în întregime, noul document se înregistrează la un alt număr în registrul prevăzut în art. 5 alin. 1 şi în registrul prevăzut în alineatul 2 din prezentul articol.Multiplicarea documentelor strict secrete de importanţa deosebită, primite de la alte organizaţii socialiste, este interzisă.  +  Articolul 11Operaţiunile de traducere a documentelor cu caracter secret de stat şi de multiplicare a acestora se executa în condiţiile de redactare şi multiplicare prevăzute în art. 7-9. Evidenta lor se tine în registrul de traduceri întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 12Dactilografa, primind pentru dactilografiere documentele cu caracter secret de stat, înscrie ciorna respectiva în registrul întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, în prezenta persoanei care a redactat-o, după care semnează de primire.Cînd dactilografierea s-a făcut prin dictare fără a se folosi o ciorna sau alt document, se va face menţiune despre aceasta în registrul de dactilografiere la rubrica "observaţii".Registrul de dactilografiere se va repartiza fiecărei dactilografe în parte.  +  Articolul 13Forma de dactilografiere a documentelor cu caracter secret de stat va fi cea prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 14Lucrările strict secrete de importanţa deosebită se dactilografiaza în cadrul compartimentului special sau în locuri anume stabilite de conducerea organizaţiei socialiste.  +  Articolul 15Manipularea tuturor documentelor secrete de stat se face numai prin compartimentul special sau de către persoana însărcinată cu evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete.  +  Articolul 16La primirea corespondentei cu caracter secret de stat se verifica integritatea plicului sau coletului, a sigiliilor şi dacă numerele de pe plicuri sau colete corespund numerelor înscrise în opisul curierului poştei speciale sau în condica de predare.În cazul cînd plicul sau coletul ori sigiliile au fost violate, se întocmeşte un proces-verbal în prezenta celui care preda şi se raportează imediat conducătorului organizaţiei socialiste. O copie de pe procesul-verbal se trimite expeditorului şi Consiliului Securităţii Statului care este obligat sa verifice împrejurările în care s-a produs violarea.  +  Articolul 17La deschiderea corespondentei se controlează dacă numerele de pe documente corespund numerelor înscrise pe plic şi dacă exista toate anexele înscrise în aceste documente, după care corespondenta se înregistrează şi se indrumeaza persoanelor cărora le este adresată.  +  Articolul 18Corespondenta cu caracter secret de stat, cu menţiunile speciale "confidenţial-personal" sau "a se deschide personal", va fi deschisă de persoana căreia i-a fost adresată şi care va dispune de urmare, după ce în prealabil a fost luată în evidenta.Predarea documentelor cu caracter secret de stat în interiorul organizaţiei socialiste se face pe baza unei condici întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 19Conducătorii organizaţiilor socialiste pot aproba ca transportul documentelor cu caracter secret de stat la alte organizaţii socialiste situate în aceeaşi localitate să se facă de salariaţi anume desemnaţi. În acest caz documentele vor fi luate de la compartimentul special, sigilate, asigurindu-se totodată măsurile necesare pentru securitatea lor pe timpul transportului şi vor fi predate pe baza condicii prevăzute la art. 18.  +  Articolul 20Compartimentul special sau salariatul care are şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete va repartiza fiecăruia dintre salariaţii care lucrează cu documente secrete de stat cîte o mapa tip servieta, un sigiliu metalic şi plastilina, întocmind pentru fiecare dintre aceşti salariaţi o fişa imprimata cu seria corespunzătoare sigiliului încredinţat.Documentele secrete de stat, date spre rezolvare salariaţilor care au fost aprobaţi sa lucreze cu astfel de documente, se păstrează, atît în timpul programului cînd nu se lucrează cu ele cît şi în afară programului în mape speciale tip servieta, sigilate cu plastilina.În mapa trebuie să existe în permanenta opisul tuturor documentelor pe care le conţine, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10, pe baza căruia să se poată verifica integritatea conţinutului acesteia.La terminarea zilei de muncă salariaţii predau mapele cu documentele secrete de stat sigilate cu plastilina, compartimentului special sau salariatului care are şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete şi primesc în schimb fişele.La începerea zilei de muncă, salariaţii primesc mapele sigilate de la compartimentul special sau salariatul care are şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete şi predau în schimb fişele. Deschiderea mapei se face numai de către persoana care are în primire lucrările cuprinse în ea.În cazuri speciale, cînd nevoile muncii impun, mapa cu documente secrete de stat se va deschide şi în lipsa celui care are în primire lucrările cuprinse în ea, cu aprobarea şefului ierarhic şi în prezenta unui salariat al compartimentului special sau a salariatului care are şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete. Cu aceasta ocazie se va întocmi o nota în care se va specifică ce document a fost ridicat, numărul de înregistrare şi numărul de file. Aceasta nota, semnată de cei care au deschis mapa, va fi pusă în locul documentului ridicat.După terminarea operaţiunilor menţionate la alineatul precedent, mapa se va sigila cu sigiliul celui care a deschis.  +  Articolul 21Încăperile unde se păstrează documente secrete de stat şi cele destinate arhivei documentelor secrete de stat trebuie să fie amenajate în mod special, cu gratii la ferestre, cu uşi prevăzute cu grile metalice şi încuietori sigure şi să fie asigurate împotriva incendiilor.În raport cu volumul muncii, trebuie să se asigure încăperile necesare pentru păstrarea documentelor, primirea şi expedierea corespondentei, pentru consultarea documentelor de către persoanele care au acces la aceste documente, pentru multiplicare şi dactilografiere.În încăperile unde se păstrează documentele ce constituie secrete de stat au acces numai salariaţii compartimentului special şi persoanele care au dreptul sa controleze munca acestora.  +  Articolul 22După terminarea zilei de muncă, casele de fier şi dulapurile metalice în care se păstrează documentele secrete de stat se sigileaza cu plastilina. Locul unde se păstrează cheile caselor şi dulapurilor metalice se va stabili de conducătorul organizaţiei socialiste. În cazul pierderii unor chei, se va schimba sistemul de închidere şi se vor efectua cercetări pentru stabilirea împrejurărilor care au dus la pierderea acestora, precum şi a celor vinovaţi.În afară programului de lucru, paza şi securitatea încăperilor în care se păstrează documentele secrete de stat se asigura prin personalul de serviciu sau de paza, acolo unde exista, ori cu mijloace tehnice speciale. Uşile acestor încăperi se inchid cu cheia şi se sigileaza.  +  Capitolul 3 Informaţiile, datele şi documentele secrete de serviciu  +  Articolul 23Listele cuprinzînd informaţii, date şi documente care constituie secrete de serviciu se stabilesc de conducătorii organizaţiilor socialiste.În listele prevăzute la alineatul precedent vor fi incluse acele informaţii, date şi documente care se referă la activitatea unităţii şi care fără a constitui, în înţelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decît de persoanele cărora le sînt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, divulgarea acestora putind prejudicia un interes obştesc.Informaţiile, datele şi documentele secrete de serviciu îşi pierd acest caracter fie prin darea lor publicităţii, cu aprobarea organelor competente, fie prin scoaterea acestora din listele prevăzute la alineatul 1 cu ocazia reactualizarii lor care se va face anual şi ori de cîte ori nevoile impun.  +  Articolul 24Evidenta informaţiilor, datelor şi documentelor care constituie secrete de serviciu se tine de către compartimentele de secretariat. Aceste documente se înregistrează separat de documentele nesecrete, fiecare document purtind înaintea numărului de înregistrare iniţială "S", iar pe prima pagina se va scrie "Secret de serviciu".  +  Articolul 25Documentele ce conţin informaţii sau date secrete de serviciu se păstrează şi după terminarea programului de lucru de către salariat, în case de fier sau dulapuri metalice.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 26Compartimentele de personal au obligaţia sa încunoştiinţeze, potrivit art. 21 din Legea nr. 23/1971*), persoana care se angajează şi urmează să-şi desfăşoare activitatea într-un loc de muncă unde se executa lucrări cu caracter secret de stat, despre specificul activităţii şi să-i ceara sa scrie un angajament cu privire la păstrarea secretului de stat, avînd forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 11.-------------- Notă *) Legea nr. 23/1971 este reprodusa în C.L.D. nr. IV/1971, p. 384.În cazul celor care sînt angajaţi şi primesc sarcina de a lucra în aceeaşi organizaţie socialistă dar într-un loc de muncă unde se executa lucrări cu caracter secret de stat, încunoştinţarea despre specificul activităţii se va face, la organele centrale de către şeful direcţiei sau persoana care îndeplineşte o funcţie asimilată acestuia, iar la celelalte organe şi organizaţii socialiste de către şeful de serviciu sau sector, în prezenta şefului compartimentului special sau a salariatului care are şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete, care vor lua şi angajamentul scris al salariatului.Angajamentele salariaţilor cu privire la păstrarea secretului de stat se păstrează la compartimentul special sau la salariatul care exercită şi atribuţii cu privire la evidenta, păstrarea şi manipularea documentelor secrete de stat.  +  Articolul 27Evidenta persoanelor care au aprobare de acces la informaţii, date sau documente ori în locurile în care se executa lucrări cu caracter secret de stat se tine de compartimentul de personal. Aceasta evidenta se păstrează şi după încetarea angajării, timp de 3 ani.  +  Articolul 28Compartimentele de personal vor face menţiune pe ordinele de transfer ale salariaţilor despre categoria de secret de stat la care aceştia au avut aprobare de acces.Salariaţii transferati şi care urmează sa lucreze într-un loc de muncă unde se executa lucrări cu caracter secret de stat îşi vor lua un nou angajament scris cu privire la păstrarea secretului de stat, chiar dacă la organizaţia socialistă de unde au venit prin transfer şi-au mai luat un asemenea angajament, acesta raminind în evidenta timp de 3 ani de la încetarea angajării.  +  Articolul 29Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Securităţii Statului, Secretariatul General al Consiliului de Miniştri şi Direcţia Centrala de Statistica vor organiza evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea şi păstrarea documentelor ce constituie secrete de stat potrivit prevederilor prezentei hotărîri şi instrucţiunilor de detaliu ce vor fi emise de aceste organe în funcţie de specificul activităţii lor. Instrucţiunile vor fi avizate de Consiliul Securităţii Statului.  +  Articolul 30În vederea aplicării art. 22 alin. 2 din Legea nr. 23/1971, conducătorii organelor şi organizaţiilor centrale vor nominaliza, fiecare în sectorul sau de activitate, compartimentele care prestează servicii publice.  +  Articolul 31Biletul de intrare ce se eliberează persoanelor care au aprobare de acces în organizaţiile socialiste va conţine: numele şi prenumele, unitatea de unde vine cel care are acces, precum şi seria, numărul şi emitentul buletinului sau de identitate.Cu biletul de intrare este admis accesul numai în ziua emiterii, o singură dată şi numai în locurile indicate pe bilet.La plecare, biletul de intrare va fi vizat de către salariatul la care s-a permis accesul, precizîndu-se ora sosirii şi plecării din locul respectiv.Biletul de intrare se retine la ieşire şi se păstrează în arhiva unităţii, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 32Conducătorii organizaţiilor socialiste vor lua măsuri ca dispoziţiile prezentei hotărîri să fie aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor care au acces la informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat.  +  Articolul 33Prezenta hotărîre se aplică începînd cu data intrării în vigoare a Legii nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România.  +  Articolul 34Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1009/1969 privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat se abroga.-----------------  +  Anexa 1 REGISTRUL DE EVIDENTAa documentelor secrete de statINTRARE------- ┌────┬──────────┬──────┬──────┬───┬────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────┐ │Nr. │Data inre-│Nr. şi│Nr. de│Nr.│ Nr.│De la │Conti-│Carac-│Direcţia, secţia,│ │de │gistrarii │ data │exem- │fi-│ane-│cine │nutul │terul │serviciul sau │ │în- │anul .... │docu- │plare │le-│xe- │provi-│ pe │docu- │compartimentul │ │re─ ├────┬─────┤mentu-│ │lor│lor │ ne │scurt │mentu-│căruia i s-a │ │gis-│luna│ziua │ lui │ │ │ │docu- │ al │ lui │repartizat │ │tra-│ │ │ │ │ │ │mentul│docu- │ │documentul │ │re │ │ │ │ │ │ │ │mentu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lui │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────┴─────┴──────┴──────┴───┴────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────┘IEŞIRE------ ┌───────────────┬──────┬──────┬───┬────┬─────┬───────────────┬─────────┬────┐ │Data expedierii│Modul │Nr. de│Nr.│Nr. │Către│Nr. borderoului│Nr.dosa- │Ob- │ │ anul ....... │rezol-│exem- │fi-│ane-│cine │prin care s-a │rului şi │ser-│ ├───────┬───────┤varii │plare │le-│xe- │se │făcut expedie- │paginii │va- │ │ luna │ ziua │ │ │lor│lor │expe-│ rea │unde a │tii │ │ │ │ │ │ │ │diaza│ │fost cla-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │copia do-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cumentu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼──────┼──────┼───┼────┼─────┼───────────────┼─────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴───────┴──────┴──────┴───┴────┴─────┴───────────────┴─────────┴────┘  +  Anexa 2 FIŞA DE CONSULTAREa documentului nr .... din ......privind ......................... ┌────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │Nr. │ Numele, │Data şi │Semnatura │Cine a dat │Data şi ora│Semnatura │ │crt.│prenumele,│ora pri-│celui care│aprobare │restituirii│celui care│ │ │funcţia şi│mirii │a primit │pentru │documentu- │a primit │ │ │semnatura │documen-│documentul│consultarea│lui │documentul│ │ │celor care│tului │ spre │documentu- │ │după │ │ │au luat │ │consultare│lui │ │consultare│ │ │cunoştinţa│ │ │ │ │ │ │ │de conti- │ │ │ │ │ │ │ │nutul do- │ │ │ │ │ │ │ │cumentului│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘  +  Anexa 3 REGISTRUL DE EVIDENTAa caietelor de ciorna şi a colilor de hirtie ┌───────┬───┬───────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┐ │ Seria │Nr.│Cui a │ Data │Semnatura│ Data │Semnatura de │ │caietu-│fi-│ fost │ distribuirii │ de │ înapoierii │ primire la │ │ lui │le-│distri-├────┬────┬────┤ primire ├────┬────┬────┤ scădere │ │ │lor│buit │anul│luna│ziua│ │anul│luna│ziua│ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───┼───────┼────┼────┼────┼─────────┼────┼────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴───┴───────┴────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┴─────────────┘SE APROBA..........  +  Anexa 4 PROCES-VERBALîncheiat astăzi ..........Subsemnaţii ............. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ am asistat la distrugerea (tocarea, topirea), următoarelor │ │ documente secrete de stat: │ ├────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┤ │Nr. │ Nr. de │ Denumirea │Nr. exempla-│Nr. filelor│Observaţii│ │crt.│înregistrare│documentului│ rului sau │ │ │ │ │ │ │ seria │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ │ │ └────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘Documentele menţionate mai sus au fost scăzute din evidenta, pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.Semnatura,..........................  +  Anexa 5 REGISTRUL DE EVIDENTAa documentelor secrete de stat multiplicate ┌───┬───────────┬─────┬─────┬──────────┬────┬──────────┬───────────┬─────────┐ │Nr.│ Data │Denu-│Nr.de│Caracterul│Nr. │Semnatura │Multiplicat│Semnatura│ │crt├───┬───┬───┤mirea│inre-│documentu-│fi- │de primire├─────┬─────┤de primi-│ │ │zi-│lu-│a- │docu-│gis- │ lui │le- │a documen-│ Nr. │ Nr. │re a │ │ │ua │na │nul│men- │trare├────┬──┬──┤lor │telor la │exem-│file-│lucrării │ │ │ │ │ │tului│ a │Se- │S.│S.│do- │multipli- │pla- │ lor │multipli-│ │ │ │ │ │ │docu-│cret│S.│S.│cu- │ care │relor│exem-│ câte │ │ │ │ │ │ │men- │ │ │I.│men-│ │ │plare│ │ │ │ │ │ │ │tului│ │ │D.│tu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │ │ ├───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼────┼──┼──┼────┼──────────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴────┴──┴──┴────┴──────────┴─────┴─────┴─────────┘  +  Anexa 6 REGISTRUL DE TRADUCERI ┌───┬─────────┬────────┬─────────┬────────────────┬───────┬─────────┐ │Nr.│Denumirea│Numele │Semnatura│ Data │Numărul│Semnatura│ │crt│şi carac-│şi pre- │traduca- │ traducerii │filelor│celui │ │ │terul do-│numele │torului ├────┬────┬──────┤traduse│care a │ │ │cumentu- │celui │de primi-│anul│luna│ziua │ │primit │ │ │lui │care a │re a do- │ │ │ │ │documen- │ │ │ │predat │cumentu- │ │ │ │ │tul │ │ │ │documen-│lui │ │ │ │ │tradus │ │ │ │tul pen-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traduce-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ re │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴────────┴─────────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┘  +  Anexa 7 REGISTRUL DE DACTILOGRAFIERE ┌───┬─────────┬────────┬────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┐ │Nr.│Denumirea│Numele │ Data │Nr. exem-│Totalul│Semnatura│ Obser-│ │crt│şi carac-│şi pre- │dactilografierii│plarelor │filelor│celui │ vatii │ │ │terul do-│numele ├────┬────┬──────┤dactilo- │ unui │care a │ │ │ │cumentu- │celui │anul│luna│ziua │grafiate │exem- │primit │ │ │ │lui │care a │ │ │ │ │plar │documen- │ │ │ │ │predat │ │ │ │ │ │tul dac- │ │ │ │ │documen-│ │ │ │ │ │tilogra- │ │ │ │ │tul pen-│ │ │ │ │ │fiat │ │ │ │ │tru dac-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tilogra-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiere │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────┼────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴────────┴────┴────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘  +  Anexa 8     Denumirea (antetul) organizaţiei socialiste Caracterul documentului:    Direcţia (compartimentul) care a întocmit (strict secret de    documentul importanţa deosebită,                                                         strict secret sau secret)           Nr. de înregistrare şi data Exemplarul nr. (pe                                                          fiecare exemplar se va                                                         scrie numărul                                                         exemplarului; originalul                                                         este exemplarul nr. 1)                          Către                          MINISTERUL ................                          DIRECŢIA ..................                          tov. director .............                  ...................................                  ...................................                  ...................................                                            Director,                                         ..............- redactat: (initialele numelui şi prenumelui salariatului care a redactat lucrarea)- nr.: (nr. de ordine din registrul de dactilografiere)- dactilografiat: (initialele numelui şi prenumelui dactilografiat)- numărul exemplarelor: (în cîte exemplare a fost dactilografiat documentul)NOTĂ:-----Aceste menţiuni se fac la sfîrşitul ultimei pagini a exemplarului ce rămîne la dosar, în partea stinga sau pe verso.  +  Anexa 9 Condica de predare-primire┌───┬────────────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ Compunerea │Cui a │ Anul │Semnatura│Semnatura││crt│ documentului │fost ├────┬────┬───┤de primi-│de resti-││ ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┤predat │luna│ziua│ora│ re*) │tuire**) ││ │ Nr.│Denu-│Exem-│ Nr. │Nr.de│docu- │ │ │ │ │ ││ │de │mirea│pla- │ de │dosa-│mentul │ │ │ │ │ ││ │în- │docu-│rul │exem-│ re, │(servi- │ │ │ │ │ ││ │re- │men- │nr. │plare│mape │ciul şi │ │ │ │ │ ││ │gis-│tului│ │ │ sau │numele │ │ │ │ │ ││ │tra-│ │ │ │file │functio-│ │ │ │ │ ││ │re │ │ │ │ │narului)│ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────┼────┼───┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────┴────┴───┴─────────┴─────────┘----------- Notă *) Semnatura salariatului căruia i s-a repartizat lucrarea sau a şefului în cazul lucrărilor cu menţiuni speciale "a se deschide personal" etc. Notă **) Semnatura salariatului de la compartimentul special.  +  Anexa 10 OPISULdocumentelor secrete de stat aflate în mapa ┌────┬─────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. de │ Data │Documentul│Nr. filelor│Observaţii│ │crt.│inregis- ├────┬────┬────│şi cuprin-│ │ │ │ │trare │ziua│luna│anul│sul pe │ │ │ │ │ │ │ │ │scurt │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴────┴────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘  +  Anexa 11 ANGAJAMENTSubsemnatul ............................... nnăscut în .................... judeţul ................ la data de ................ fiul lui ................ şi al ....................... salariat la ................................ în funcţia de ..................... cu domiciliul în ......... strada ........... nr. ....... judeţul .................... .Am fost informat de specificul activităţii pe care urmează sa o desfasor la locul de muncă şi am luat cunoştinţa de dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi la modul de stabilire a relaţiilor cu străinii.Ma angajez sa păstrez cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, sa respect întocmai normele legale cu privire la evidenta, manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor secrete de stat ce mi-au fost încredinţate.De asemenea, ma angajez sa respect normele privind relaţiile cu organizaţiile străine precum şi cu cetăţenii străini şi sa informez în termenul legal pe şeful meu ierarhic despre problemele rezultate din relaţiile cu aceştia.Sînt constient ca în cazul cînd voi încalcă dispoziţiile legale privind apărarea secretului de stat şi stabilirea de relaţii cu străinii voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.Data ..........Semnatura ...........-------