LEGE nr. 449 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 25 iulie 2001



    Parlamentul României adopta prezenta lege  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Datoria Federaţiei Ruse către România, în suma de 21.708.166,28 dolari S.U.A., convenită prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile rezultate prin Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000, aprobată prin Legea nr. 164/2000, va fi stinsă prin livrări de echipamente energetice din Federaţia Rusa pentru Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., Centrala Termoelectrica Mintia-Deva. (2) Echipamentele energetice stabilite conform alin. (1) vor fi livrate de consortiul format din Societatea Comercială «Global Internaţional 2000» - S.A., M.T. ÎL. Projects Systems Ltd şi Babcock Borsig Power - Austrian Energy şi vor fi utilizate în cadrul unui proiect de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva."2. Partea introductivă a articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, administratorul şi depozitarul acordului menţionat la art. 1, va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă o convenţie cu Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. privind plata la bugetul de stat a contravalorii în lei a importului efectuat, în următoarele condiţii:"3. Articolele 3 şi 4 se abroga.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Se autorizeaza Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. ca după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sa angajeze execuţia lucrărilor de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva cu un singur contractant, consortiul format din Societatea Comercială «Global Internaţional 2000» - S.A., M.T. ÎL. Projects Systems Ltd şi Babcock Borsig Power - Austrian Energy."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. va negocia şi va încheia contractul pentru realizarea proiectului de reabilitare, în condiţii de competitivitate, pe baza studiului de fezabilitate, pentru Grupul nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva, luând în considerare şi echipamentele energetice livrate conform art. 1. (2) În acest scop se împuterniceşte Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. sa contracteze un credit extern, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea asigurării resurselor financiare pentru finanţarea lucrărilor, echipamentelor şi utilajelor prevăzute la art. 5. (3) Ministerul Finanţelor Publice garantează în numele statului creditul extern prevăzut la alin. (2), precum şi dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Rambursarea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente va fi asigurata de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. din surse proprii şi din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit la nivelul Ministerului Industriei şi Resurselor, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, corespunzător termenelor şi condiţiilor specifice ale contractului de credit."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────