LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 24 iulie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, potrivit anexelor nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2(1) Rețeaua națională de localități este compusă din localități urbane și din localități rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea:a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanță europeană;b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;d) rangul III - orașe;e) rangul IV - sate reședință de comună;f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.  +  Articolul 3(1) Trecerea localităților de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populației prin referendum și a instituțiilor implicate, în condițiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți în anexa nr. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr. IV, pentru localitățile rurale.(2) Principalii indicatori, elementele și nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localităților urbane și rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor și taxelor.  +  Articolul 4 În zonele lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa în mod prioritar pentru:a) modernizarea unor localități rurale cu rol de servire în zona de influență;b) declararea de noi orașe, promovând programe speciale de coparticipare la susținerea financiară a dezvoltării instituționale, necesare în vederea înființării acestor noi orașe.  +  Articolul 5 Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populației din unitatea administrativ-teritorială de la care se preiau localitățile rurale și a populației din unitățile administrativ-teritoriale care preiau localitățile rurale în cauză, pe baza documentației prin care se atestă îndeplinirea condițiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.  +  Articolul 6 Pentru dezvoltarea echilibrată a localităților urbane și rurale Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa pentru sprijinirea și revitalizarea unor comune cuprinse în anexele nr. IV și V, în care s-au produs scăderi accentuate de populație în ultimii 30 de ani.  +  Articolul 7(1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României și a municipiilor de rangul I unitățile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului.(2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcționează ca entități independente fără personalitate juridică.(3) Zonele metropolitane pot funcționa pe un perimetru independent de limitele unităților administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 8 Asociația zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale și cu consultarea populației în condițiile legii, în a cărei rază teritorială s-a constituit, adoptă programul de dezvoltare a zonei.  +  Articolul 9 În vederea optimizării evoluției marilor aglomerări urbane, prin lege se pot înființa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de funcționare, cadrul instituțional de administrare, precum și facilitățile acordate.  +  Articolul 10 În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane și a asigurării de spații de agrement și recreare, în planurile urbanistice elaborate și aprobate potrivit legii se va prevedea înființarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I.  +  Articolul 11 Planurile de dezvoltare națională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spațiul european, precum și cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național - Căi de comunicație, Ape, Zone protejate, Rețeaua de localități, Zone de risc natural, precum și ale altor secțiuni ale Planului de amenajare a teritoriului național aprobate prin lege.  +  Articolul 12 Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.  +  Articolul 13 Autoritățile administrației publice centrale și ale administrației publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 6 iulie 2001.Nr. 351.  +  Anexa nr. I
  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizați
  1. Localitate– formă de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și mărimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară. În funcție de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.2. Localitate urbană– localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influenta socioeconomică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare.3. Localitate rurală (sat)– localitate în care:a) majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural;b) majoritatea forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip urban.4. Unități administrativ-teritoriale– potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele. Unitățile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.5. Oraș– unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localități, dintre care cel puțin una este localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază și ca sistem social-economic și geografic orașul are două componente:a) componenta teritorială-intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orașului;b) componenta demografică socioeconomică, care constă în grupurile de populație și activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității. Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține. Orașele care prezintă o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții sunt declarate municipii.6. Comună– unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile publice ale comunei sunt sate reședință.7. Teritoriu administrativ– suprafață delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Este constituit din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, altele decât cele aparținând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape și bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), delimitată prin planurile urbanistice.8. Rețea de localități– totalitatea localităților de pe un teritoriu (național, județean, zonă funcțională), ale căror existență și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Rețeaua de localități este constituită din localități urbane și localități rurale.9. Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale– clasificarea localităților pe ranguri în funcție de importanța în rețea și de rolul teritorial, asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.10. Rang– expresie a importanței actuale și în perspectivă imediată a unei localități în cadrul rețelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influență polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de resurse. Această importanță trebuie să își găsească corespondentul și în nivelul de modernizare.11. Zonă metropolitană– zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României și municipiile de rangul I) și localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.12. Centură verde– zonă delimitată în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii și a asigurării spațiilor suplimentare de agrement și recreare.13. Zonă de dezvoltare– perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul favorizării dezvoltării economice prin atragerea de investiții de capital străin sau autohton.14. Zonă de influență– teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe linia activităților economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de influență sunt în relație directă cu mărimea și cu funcțiunile centrului urban polarizator.15. Sistem urban– sistem de localități învecinate între care se stabilesc relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare păstrându-și autonomia administrativă.
   +  Anexa nr. II
  LOCALITĂȚI URBANE
  1.0. Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane*)
  Nr. crt. Indicatori minimali Municipiu Oraș
  0 1 2 3
  1.1. Număr de locuitori 25.000 5.000
  1.2. Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) 85 75
  1.3. Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă (% din totalul locuințelor) 80 70
  1.4. Dotarea locuințelor cu baie și WC în locuință (% din totalul locuințelor) 75 55
  1.5. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10 7
  1.6. Număr de medici care revin la 1.000 de locuitori 2,3 1,8
  1.7. Unități de învățământ postliceal liceal sau altă formă de învățământsecundar
  1.8. Dotări culturale și sportive săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice,stadion, săli de sport săli de spectacol, biblioteci publice, spații pentru activități sportive
  1.9. Locuri în hoteluri 100 50
  1.10.Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60 50
  1.11.Străzi cu rețele de distribuție a apei(% din lungimea totală a străzilor) 70 60
  1.12.Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60 50
  1.13.Epurarea apelor uzate stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică stație de epurare cu treaptă mecanică
  1.14.Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70 60
  1.15.Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) - mp/locuitor 15 10
  1.16.Depozit controlat de deșeuri, cu acces asigurat parc public grădină publică
  *) În prezent există municipii și orașe în care nu sunt încă atinși indicatorii cantitativi și calitativi minimali.
  2.0. Ierarhizarea localităților urbane existente pe ranguri
  Rangul Statutul localității Numărul de localități
  0 I II III municipiu, capitală municipii municipii orașe 1 11 81 172
  TOTAL LOCALITĂȚI URBANE: 265
  3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul 0 și ale localităților urbane de rangul I3.1. Localizare geografică favorabilă: Situare geostrategică de interes internațional sau european, constituind centre de dezvoltare și atractivitate, localizate în lungul axelor majore de căi de comunicație de importanță internațională/europeană.3.2. Populație:a) număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;b) formare profesională de înaltă specializare: forță de muncă cu o calificare superioară și pregătire continuă, caracterizată prin flexibilitate/dinamism;c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orașului simultan cu conștiința apartenenței sale la grupa orașelor de același rang.3.3. Accesibilitate: La nivel internațional, paneuropean: accesibilitate directă la rețeaua majoră de căi de comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene) La nivel național: accesibilitate la rețeaua de căi de comunicații naționale (autostrăzi, drumuri expres, căi ferate cu viteză mare/sporită, căi navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).3.4. Funcțiuni economice: bază economică la înalt nivel tehnologic și flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natură informatică).3.5. Nivel de dotare/echipare: Localitățile asigură un potențial de găzduire/primire a unor funcții și echipamente ale căror importanță, calitate și capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul internațional sau european al acestor localități constă în caracterul și dimensiunea internațională sau europeană a funcțiilor și echipamentelor lor.3.6. Principalele categorii și tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 0 și I:
  - instituții de decizie politică, juridică și economică de importanță internațională, națională sau regională:           - instituții naționale și regionale de reputație internațională/europeană sau active în domeniul relațiilor internaționale/europene:           - instituții străine și internaționale cu sediul permanent:        - diferite organizații cu sucursale, filiale și agenții în străinătate: - alte dotări/echipamente: ● educație, cercetare științifică:   ● sănătate: ● cultură:     ● comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici:  ● mass-media:     ● sport, agrement:         ● protecția mediului:      ● alimentare cu apă și canalizare:  ● culte:   ● transport/comunicații:    ● ordine publică, apărarea țării și siguranță națională: - Parlament, Guvern, ministere și alte instituții centrale, instanțe supreme (Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ), ambasade etc.; - sedii ale administrației publice locale, sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale, parchete, sedii ale organizațiilor politice, sedii de sindicat, fundații, sedii ale unor organizații neguvernamentale etc.; - sedii ale filialelor organismelor internaționale, mari instituții naționale cu caracter științific de deschidere internațională/ europeană (academie, centre și institute naționale de cercetare etc.); - sedii pentru congrese și conferințe, sedii pentru expoziții și târguri, hoteluri de lux și de mare capacitate, școli internaționale, birouri pentru profesiuni recunoscute pe plan internațional, de arbitraj internațional etc. - firme și bănci străine, diverse alte instituții social-economice, culturale și științifice, organizații internaționale neguvernamentale, instituții științifice străine (școli, universități), consulate și alte reprezentanțe diplomatice, comerciale, turistice etc. - sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizații culturale și științifice;  - universități, institute de învățământ superior diversificate, institute naționale de cercetare sau filiale ale acestora; - clinici universitare și spitale; - muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpuși, operă, ope- retă, filarmonică, săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, edituri, tipografii; - centre de comerț și de afaceri, burse de valori și de mărfuri, servicii comerciale diversificate și de înaltă calitate; - sistem cu rază de difuzare și acoperire internațională/europeană sau regională, agenții de presă, posturi naționale și regionale de radio și televiziune; - complexuri sportive, stadioane, săli de competiții sportive de nivel internațional/european, național sau regional, piscine, patinoare artificiale, bază turistică și de agrement diversificată, parcuri, grădini botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport și agrement etc.; - agenții de protecție a mediului și servicii ecologice dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate (organizarea auditului de mediu, igiena urbană etc.); - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor autorizate; - aeroporturi internaționale, gări feroviare racordate la rețeaua europeană, servicii de poștă cu acoperire internațională; - instituții specifice și racordate la organizații internaționale.
  3.7. Localități urbane de rangul 0
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1. București municipiu Capitala României2.013.911
  3.8. Localități urbane de rangul I Sunt de rangul I următoarele localități:
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1.Bacău municipiu reședință de județBacău 210.469
  2.Brașov municipiu reședință de județBrașov 314.219
  3.Brăila - sistem urban - Brăila 233.447
  4.Galați municipii reședință de județGalați 328.596
  5.Cluj-Napoca municipiu reședință de județCluj 331.476
  6.Constanța municipiu reședință de județConstanța342.394
  7.Craiova municipiu reședință de județDolj 314.920
  8.Iași municipiu reședință de județIași 348.489
  9.Oradea municipiu reședință de județBihor 221.824
  10.Ploiești municipiu reședință de județPrahova 251.981
  11.Timișoara municipiu reședință de județTimiș 329.111
  4.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul II4.1. Municipii reședință de județ4.1.1. Populație– de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori– zona de influență: circa 200.000-500.000 de locuitori4.1.2. Rază de servire: circa 60-80 km4.1.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la cel puțin două sisteme majore de căi de comunicație (traseu de cale ferată principală, drumuri naționale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gări fluviale)4.1.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu rază de servire prioritar județeană4.1.5. Nivel de dotare-echipare:
  - instituții de decizie politică, administrativă, juridică de importanță județeană:      - educație, cercetare științifică:    - sănătate, asistență socială:       - cultură:     - comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici:      - turism:  - mass-media:   - finanțe, bănci, asigurări:  - sport, agrement:        - protecția mediului:    - alimentare cu apă și canalizare:   - culte:   - transport/comunicații:   - ordine, securitate:  - sedii ale administrației publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizațiilor neguvernamentale; - judecătorii, tribunale, procuratură, parchet și alte instituții juridice; - institute de învățământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute naționale de cercetare; - spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, stație de salvare județeană, asistență de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări funcționale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.; - case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de expoziție, de conferințe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii etc.; - centre comerciale, camere de comerț, centre de afaceri, burse de valori și de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata și cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; posibilități de organizare a unor târguri importante; - hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de locuri; - mass-media județeană (posturi de radio și de televiziune), publicații cotidiene sau periodice; - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări; - zone de recreare și agrement, grădini zoologice, săli de competiții sportive de nivel național/regional, județean, stadioane și alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber și sport (săli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.); - agenții de protecție a mediului și servicii dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate și a igienei urbane; - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - lăcașuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor autorizate; - gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, poștă etc; - instituții specifice cerințelor la nivel județean.
  4.2. Alte municipii4.2.1. Populație– de regulă între 25.000 și circa 70.000 de locuitori;– din zona de influență: între circa 30.000 și circa 100.000 de locuitori4.2.2. Rază de servire: circa 20 km4.2.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la calea ferată, drum național, drum județean și accese facile ale localităților din zona de influență4.2.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, eventual și din agricultură4.2.5. Nivel de dotare-echipare:
  - administrație publică, autorități judecătorești, partide politice, sindicat: - educație, cercetare științifică:   - sănătate, asistență socială:   - cultură:   - comerț, servicii comerciale:     - turism:  - finanțe, bănci, asigurări:  - sport, agrement:      - protecția mediului:   - alimentare cu apă și canalizare:   - culte: - transport/comunicații:  - ordine, securitate: - sedii ale administrației publice locale;judecătorie, parchet, sedii de partid, de sindicat și alte asociații; - gimnazii, licee generale și de specialitate, colegii, școli de maiștri;- filiale ale unor institute de cercetare;- spital general, stație de salvare, dispensar, leagăn de copii, creșe, cămine de bătrâni; - case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli de expoziție, club etc. - unități comerciale diversificate: magazine universale și specializate, supermagazine, piață agroalimentară; - unități pentru prestări de servicii diversificate și/sau flexibile; - hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri; - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări; - stadioane, terenuri și săli de sport (competiții de nivel județean sau local), alte spații destinate sportului,grădini publice și alte spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber; - servicii dotate cu echipamente specificepentru protecția mediului, monitorizareaemisiilor poluante și igiena urbană; - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - protopopiate, parohii; - gară, autogară, poștă, centrală telefonică; - poliție, obiective specifice.
  4.3. Localități urbane de rangul II Sunt de rangul II următoarele localități:
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1.Aiud municipiu Alba 28.909
  2.Adjud municipiu Vrancea 20.776
  3.Alba Iulia municipiu reședință de județAlba 72.615
  4.Alexandria municipiu reședință de județTeleorman 58.651
  5.Arad municipiu reședință de județArad 184.290
  6.Baia Mare municipiu reședința de județMaramureș 150.613
  7.Bârlad municipiu Vaslui 78.633
  8.Bistrița municipiu reședință de județBistrița-Năsăud87.355
  9.Blaj municipiu Alba 21.819
  10.Botoșani municipiu reședință de județBotoșani 128.591
  11.Brad municipiu Hunedoara 18.075
  12.Buzău municipiu reședință de județBuzău 147.627
  13.Calafat municipiu Dolj 21.227
  14.Caracal municipiu Olt 39.276
  15.Caransebeș municipiu Caraș-Severin 31.199
  16.Carei municipiu Satu Mare 25.590
  17.Călărași municipiu reședință de județCălărași 77.669
  18.Câmpia Turzii municipiu Cluj 29.852
  19.Câmpina municipiu Prahova 40.569
  20.Câmpulung municipiu Argeș 43.634
  21.Câmpulung Moldovenesc municipiu Suceava 21.862
  22.Codlea municipiu Brașov 24.814
  23.Curtea de Argeșmunicipiu Argeș 34.867
  24.Dej municipiu Cluj 41.120
  25.Deva municipiu reședință de județHunedoara 76.498
  26.Dorohoi municipiu Botoșani 35.298
  27.Drăgășani municipiu Vâlcea 22.499
  28.Drobeta-Turnu Severin municipiu reședință de județMehedinți 118.069
  29.Făgăraș municipiu Brașov 44.535
  30.Fălticeni municipiu Suceava 33.867
  31.Fetești municipiu Ialomița 36.649
  32.Focșani municipiu reședință de județVrancea 98.581
  33.Gherla municipiu Cluj 24.232
  34.Giurgiu municipiu reședință de județGiurgiu 72.763
  35.Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
  36.Huși municipiu Vaslui 33.320
  37.Lugoj municipiu Timiș 49.028
  38.Mangalia municipiu Constanța 43.924
  39.Medgidia municipiu Constanța 46.783
  40.Mediaș municipiu Sibiu 62.543
  41.Miercurea-Ciuc municipiu reședință de județHarghita 46.819
  42.Motru municipiu Gorj 25.860
  43.Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.661
  44.Oltenița municipiu Călărași 31.434
  45.Onești municipiu Bacău 60.507
  46.Orăștie municipiu Hunedoara 24.354
  47.Orșova municipiu Mehedinți 15.379
  48.Pașcani municipiu Iași 45.898
  49.Petroșani municipiu Hunedoara 50.964
  50.Piatra-Neamț municipiu reședință de județNeamț 124.859
  51.Pitești municipiu reședință de județArgeș 187.001
  52.Rădăuți municipiu Suceava 32.151
  53.Râmnicu Sărat municipiu Buzău 42.125
  54.Râmnicu Vâlcea municipiu reședință de județVâlcea 119.791
  55.Reghin municipiu Mureș 38.925
  56.Reșita municipiu reședință de județCaraș-Severin 93.590
  57.Roman municipiu Neamț 81.803
  58.Roșiori de Vedemunicipiu Teleorman 36.603
  59.Satu Mare municipiu reședință de județSatu Mare 130.072
  60.Săcele municipiu Brașov 29.967
  61.Sebeș municipiu Alba 29.475
  62.Sfântu Gheorghemunicipiu reședință de județCovasna 66.896
  63.Sibiu municipiu reședință de județSibiu 169.299
  64.Sighetu Marmației municipiu Maramureș 44.433
  65.Sighișoara municipiu Mureș 36.222
  66.Slatina municipiu reședință de județOlt 87.137
  67.Slobozia municipiu reședință de județIalomița 56.310
  68.Suceava municipiu reședință de județSuceava 118.311
  69.Târgoviște municipiu reședință de județDâmbovița 99.086
  70.Târgu Jiu municipiu reședință de județGorj 98.206
  71.Târgu Mureș municipiu reședință de județMureș 164.928
  72.Târgu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
  73.Târnăveni municipiu Mureș 29.828
  74.Tecuci municipiu Galați 46.785
  75.Tulcea municipiu reședință de județTulcea 95.957
  76.Turnu Măgurele municipiu Teleorman 35.527
  77.Turda municipiu Cluj 60.998
  78.Urziceni municipiu Ialomița 19.088
  79.Vaslui municipiu reședință de județVaslui 79.070
  80.Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
  81.Zalău municipiu reședință de județSălaj 71.148
  5.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul III5.1. Populație:– de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;– din zona de influență: între circa 5.000 și 40.000 de locuitori5.2. Raza de servire: circa 10-20 km5.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență5.4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)5.5. Nivel de dotare-echipare:
  - administrație publică, autorități judecătorești și asociații: - educație:  - sănătate, asistență socială:    - cultură:   - comerț, prestări de servicii:  - turism: - finanțe-bănci, asigurări:   - sport, agrement:    - protecția mediului: - alimentare cu apă și canalizare: - culte: - transport-comunicații:  - ordine, securitate: - primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociații;  - învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal; - spital general sau secție-spital, maternitate, dispensar policlinic, stație de salvare, creșă, farmacie, cămin de bătrâni; - casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziții, club etc. - magazine universale și magazine specializate, piața agroalimentară; - hotel de două stele cu minimum 50 de locuri; - sucursale sau filiale de bănci, instituții de credit și societăți de asigurare, C.E.C.; - terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competiții locale, grădini publice și alte spații verzi amenajate; - serviciu de protecție a mediului; - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - lăcaș de cult; - autogară, eventual gară, poștă, centrală telefonică; - sedii de poliție și de jandarmerie.
  5.6. Localități urbane de rangul III: Sunt de rangul III următoarele localități:
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1.Abrud oraș Alba 6.803
  2.Agnita oraș Sibiu 12.115
  3.Aleșd oraș Bihor 10.852
  4.Anina oraș Caraș-Severin 10.594
  5.Aninoasa oraș Hunedoara 6.108
  6.Avrig oraș Sibiu 16.215
  7.Azuga oraș Prahova 6.119
  8.Babadag oraș Tulcea 10.878
  9.Baia de Aramă oraș Mehedinți 5.724
  10.Baia de Arieș oraș Alba 4.877
  11.Baia Sprie oraș Maramureș 15.735
  12.Balș oraș Olt 23.147
  13.Baraolt oraș Covasna 10.464
  14.Basarabi oraș Constanța 11.070
  15.Băicoi oraș Prahova 20.234
  16.Băile Govora oraș Vâlcea 3.147
  17.Băile Herculaneoraș Caraș-Severin 6.051
  18.Băile Olănești oraș Vâlcea 4.814
  19.Băile Tușnad oraș Harghita 1.802
  20.Băilești oraș Dolj 22.231
  21.Bălan oraș Harghita 9.295
  22.Beclean oraș Bistrița-Năsăud12.033
  23.Beiuș oraș Bihor 12.089
  24.Berești oraș Galați 3.926
  25.Bicaz oraș Neamț 8.911
  26.Bocșa oraș Caraș-Severin 19.023
  27.Boldești-Scăenioraș Prahova 11.505
  28.Bolintin-Vale oraș Giurgiu 11.464
  29.Borsec oraș Harghita 3.109
  30.Borșa oraș Maramureș 27.247
  31.Breaza oraș Prahova 18.863
  32.Brezoi oraș Vâlcea 7.589
  33.Budești oraș Călărași 9.596
  34.Buftea oraș Ilfov 19.617
  35.Buhuși oraș Bacău 21.993
  36.Bumbești-Jiu oraș Gorj 11.882
  37.Bușteni oraș Prahova 11.787
  38.Buziaș oraș Timiș 8.128
  39.Cavnic oraș Maramureș 5.494
  40.Călan oraș Hunedoara 14.714
  41.Călimănești- Căciulata oraș Vâlcea 8.923
  42.Câmpeni oraș Alba 8.587
  43.Cehu Silvaniei oraș Sălaj 8.468
  44.Cernavodă oraș Constanța 20.514
  45.Chișineu-Criș oraș Arad 8.724
  46.Cisnădie oraș Sibiu 17.204
  47.Comarnic oraș Prahova 13.532
  48.Comănești oraș Bacău 26.237
  49.Copșa Mică oraș Sibiu 5.157
  50.Corabia oraș Olt 21.932
  51.Costești oraș Argeș 12.091
  52.Covasna oraș Covasna 12.306
  53.Cristuru Secuiesc oraș Harghita 11.291
  54.Cugir oraș Alba 30.244
  55.Curtici oraș Arad 9.762
  56.Dărăbani oraș Botoșani 12.002
  57.Dărmănești oraș Bacău 14.232
  58.Deta oraș Timiș 7.059
  59.Drăgănești-Olt oraș Olt 13.181
  60.Dumbrăveni oraș Sibiu 8.812
  61.Eforie oraș Constanța 9.294
  62.Făget oraș Timiș 7.519
  63.Făurei oraș Brăila 4.626
  64.Fieni oraș Dâmbovița 8.092
  65.Filiași oraș Dolj 20.159
  66.Fundulea oraș Călărași 6.217
  67.Găești oraș Dâmbovița 16.598
  68.Geoagiu oraș Hunedoara 6.290
  69.Gheorgheni oraș Harghita 21.245
  70.Gura Humorului oraș Suceava 16.740
  71.Hațeg oraș Hunedoara 12.507
  72.Hârlău oraș Iași 12.260
  73.Hârșova oraș Constanța 11.198
  74.Horezu oraș Vâlcea 7.446
  75.Huedin oraș Cluj 9.955
  76.Ianca oraș Brăila 12.886
  77.Iernut oraș Mureș 9.833
  78.Ineu oraș Arad 10.416
  79.Isaccea oraș Tulcea 5.614
  80.Însurăței oraș Brăila 7.501
  81.Întorsura Buzăului oraș Covasna 9.081
  82.Jibou oraș Sălaj 12.283
  83.Jimbolia oraș Timiș 10.497
  84.Lehliu Gară oraș Călărași 6.667
  85.Lipova oraș Arad 11.491
  86.Luduș oraș Mureș 18.647
  87.Lupeni oraș Hunedoara 31.409
  88.Măcin oraș Tulcea 11.803
  89.Mărășești oraș Vrancea 13.070
  90.Marghita oraș Bihor 18.650
  91.Mihăilești oraș Giurgiu 7.161
  92.Mioveni oraș Argeș 35.889
  93.Mizil oraș Prahova 17.075
  94.Moinești oraș Bacău 25.532
  95.Moldova Nouă oraș Caraș-Severin 15.112
  96.Moreni oraș Dâmbovița 22.868
  97.Nădlac oraș Arad 8.422
  98.Năsăud oraș Bistrița-Năsăud11.365
  99.Năvodari oraș Constanța 34.669
  100.Negrești oraș Vaslui 10.481
  101.Negrești-Oaș oraș Satu Mare 16.356
  102.Negru Vodă oraș Constanța 5.529
  103.Nehoiu oraș Buzău 12.650
  104.Novaci oraș Gorj 6.151
  105.Nucet oraș Bihor 2.851
  106.Ocna Mureș oraș Alba 15.697
  107.Ocna Sibiului oraș Sibiu 4.184
  108.Ocnele Mari oraș Vâlcea 3.591
  109.Odobești oraș Vrancea 7.985
  110.Oravița oraș Caraș-Severin 15.222
  111.Otopeni oraș Ilfov 10.515
  112.Oțelu Roșu oraș Caraș-Severin 13.128
  113.Ovidiu oraș Constanța 13.458
  114.Panciu oraș Vrancea 9.834
  115.Pâncota oraș Arad 7.418
  116.Petrila oraș Hunedoara 28.742
  117.Piatra Olt oraș Olt 6.583
  118.Plopeni oraș Prahova 10.083
  119.Pogoanele oraș Buzău 7.614
  120.Predeal oraș Brașov 6.735
  121.Pucioasa oraș Dâmbovița 16.489
  122.Râșnov oraș Brașov 16.242
  123.Rovinari oraș Gorj 12.603
  124.Rupea oraș Brașov 6.246
  125.Salonta oraș Bihor 20.006
  126.Săveni oraș Botoșani 8.685
  127.Sângeorz-Băi oraș Bistrița-Năsăud10.702
  128.Sânnicolau Mareoraș Timiș 13.007
  129.Scornicești oraș Olt 13.751
  130.Sebiș oraș Arad 6.829
  131.Segarcea oraș Dolj 8.704
  132.Seini oraș Maramureș 9.439
  133.Simeria oraș Hunedoara 14.571
  134.Sinaia oraș Prahova 14.636
  135.Siret oraș Suceava 10.003
  136.Slănic oraș Prahova 7.249
  137.Slănic Moldova oraș Bacău 5.375
  138.Solca oraș Suceava 4.687
  139.Sovata oraș Mureș 12.219
  140.Strehaia oraș Mehedinți 12.564
  141.Sulina oraș Tulcea 5.140
  142.Șimleu Silvaniei oraș Sălaj 17.053
  143.Ștei oraș Bihor 9.466
  144.Tălmaciu oraș Sibiu 9.147
  145.Tășnad oraș Satu Mare 10.188
  146.Târgu Bujor oraș Galați 8.044
  147.Târgu Cărbunești oraș Gorj 9.338
  148.Târgu Frumos oraș Iași 13.763
  149.Târgu Lăpuș oraș Maramureș 14.139
  150.Târgu Neamț oraș Neamț 22.634
  151.Târgu Ocna oraș Bacău 14.184
  152.Techirghiol oraș Constanța 7.388
  153.Teiuș oraș Alba 7.338
  154.Titu oraș Dâmbovița 10.711
  155.Toplița oraș Harghita 16.839
  156.Topoloveni oraș Argeș 10.329
  157.Țăndărei oraș Ialomița 14.591
  158.Țicleni oraș Gorj 5.205
  159.Uricani oraș Hunedoara 12.177
  160.Urlați oraș Prahova 11.858
  161.Valea lui Mihaioraș Bihor 10.665
  162.Vașcău oraș Bihor 3.032
  163.Vălenii de Munte oraș Prahova 13.898
  164.Vânju Mare oraș Mehedinți 7.074
  165.Victoria oraș Brașov 10.896
  166.Videle oraș Teleorman 12.498
  167.Vișeu de Sus oraș Maramureș 18.444
  168.Vlăhița oraș Harghita 7.392
  169.Vulcan oraș Hunedoara 33.186
  170.Zărnești oraș Brașov 26.520
  171.Zimnicea oraș Teleorman 16.787
  172.Zlatna oraș Alba 9.254
  6.0. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală
  Zona Județul Suprafața orientativă (ha) Numărul de locuitorila 1 ianuarie1999 Numărulde comune Numărul de sate
  Zona 1 Constanța Tulcea Total zona 1 147.156 181.397 328.553 25.769 39.719 65.488 8 14 22 31 52 83
  Zona 2 Constanța Total zona 2 157.150 157.150 36.160 36.160 11 11 51 51
  Zona 3 Brăila Călărași Ialomița Total zona 3 36.115 30.834 80.898 147.847 13.774 11.896 30.857 56.527 4 2 10 16 15 6 26 47
  Zona 4 Argeș Olt Teleorman Total zona 4 84.586 57.019 82.339 223.944 42.396 32.323 44.999 119.718 13 10 14 37 52 27 50 129
  Zona 5 Dolj Total zona 5 177.423 177.423 101.701 101.701 21 21 52 52
  Zona 6 Dolj Gorj Vâlcea Total zona 6 33.764 65.823 184.012 283.599 12.432 36.148 118.507 167.087 4 11 35 50 41 74 279 394
  Zona 7 Dolj Mehedinți Total zona 7 102.778 79.882 182.660 38.230 38.714 76.944 17 11 28 72 31 103
  Zona 8 Arad Timiș Total zona 8 152.554 53.713 206.267 30.200 7.016 37.216 12 6 18 83 28 111
  Zona 9 Arad Bihor Total zona 9 29.019 75.393 104.412 8.329 37.007 42.336 3 10 13 19 60 79
  Zona 10 Sălaj Total zona 10 111.983 111.983 31.469 31.469 13 13 70 70
  Zona 11 Maramureș Sălaj Total zona 11 41.417 48.481 89.898 24.173 14.035 38.208 5 7 12 33 52 85
  Zona 12 Bistrița-Năsăud Cluj Mureș Total zona 12 82.187 44.716 68.322 195.225 31.459 19.054 40.952 91.207 11 8 14 33 67 42 104 213
  Zona 13 Botoșani Iași Total zona 13 118.290 59.072 177.362 73.208 29.437 102.645 17 7 24 89 39 128
  Zona 14 Iași Vaslui Total zona 14 49.789 46.054 95.843 31.724 24.723 56.447 9 8 17 31 41 72
  Zona 15 Bacău Iași Neamț Vaslui Total zona 15 134.037 43.213 22.398 222.906 422.554 66.819 35.951 12.710 99.720 215.200 20 8 4 28 60 176 50 28 198 452
  Zona 16 Buzău Vrancea Total zona 16 159.832 228.597 388.429 96.782 75.311 172.093 29 22 51 241 149 390
  Zona 17 Brăila Buzău Galați Vrancea Total zona 17 59.288 13.203 94.792 33.965 201.248 15.372 4.506 72.921 13.966 106.765 7 2 13 4 26 27 5 26 17 75
  NOTĂ: Reprezentarea grafică a zonelor cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.
  6.1. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală
  LISTA CUPRINZÂND COMUNELE
  Zona Județul Denumirea comunei
  Zona 1 Constanța 1. Cogealac
  2. Crucea
  3. Mihai Viteazu
  4. Nicolae Bălcescu
  5. Pantelimon
  6. Siliștea
  7. Târgușor
  8. Vulturu
  Tulcea 1. Baia
  2. Beidaud
  3. Casimcea
  4. Cerna
  5. Ciucurova
  6. Dăeni
  7. Dorobanțu
  8. Hamcearca
  9. Horia
  10. Izvoarele
  11. Ostrov
  12. Peceneaga
  13. Stejaru
  14. Topolog
  Total zona 1: 22 de comune
  Zona 2 Constanța 1. Adamclisi
  2. Aliman
  3. Băneasa
  4. Cobadin
  5. Deleni
  6. Dobromir
  7. Dumbrăveni
  8. Independența
  9. Ion Corvin
  10. Lipnița
  11. Oltina
  Total zona 2: 11 comune
  Zona 3 Brăila 1. Ciocile
  2. Cireșu
  3. Roșiori
  4. Ulmu
  Călărași 1. Dragalina
  2. Dragoș Vodă
  Ialomița 1. Axintele
  2. Balaciu
  3. Căzănești
  4. Ciochina
  5. Cocora
  6. Grindu
  7. Munteni-Buzău
  8. Reviga
  9. Sălcioara
  10. Sfântu Gheorghe
  Total zona 3: 16 comune
  Zona 4 Argeș 1. Bârla
  2. Căldăraru
  3. Hârsești
  4. Izvoru
  5. Mirosi
  6. Mozăceni
  7. Negrași
  8. Popești
  9. Recea
  10. Slobozia
  11. Ștefan cel Mare
  12. Teiu
  13. Ungheni
  Olt 1. Crâmpoia
  2. Icoana
  3. Mihăești
  4. Movileni
  5. Nicolae Titulescu
  6. Radomirești
  7. Seaca
  8. Șerbănești
  9. Tufeni
  10. Văleni
  Teleorman 1. Balaci
  2. Ciolănești
  3. Dobrotești
  4. Gratia
  5. Necșești
  6. Poeni
  7. Sârbeni
  8. Scurtu Mare
  9. Siliștea
  10. Siliștea-Gumești
  11. Tătărăștii de Jos
  12. Tătărăștii de Sus
  13. Trivalea-Moșteni
  14. Zâmbreasca
  Total zona 4: 37 de comune
  Zona 5 Dolj 1. Amărăștii de Jos
  2. Amărăștii de Sus
  3. Apele Vii
  4. Bârca
  5. Bechet
  6. Bistreț
  7. Castranova
  8. Călărași
  9. Celaru
  10. Daneți
  11. Dăbuleni
  12. Dioști
  13. Dobrești
  14. Gângiova
  15. Gighera
  16. Goicea
  17. Măceșu de Sus
  18. Măceșu de Jos
  19. Mârșani
  20. Ostroveni
  21. Sadova
  Total zona 5: 21 de comune
  Zona 6 Dolj 1. Bulzești
  2. Farcaș
  3. Melinești
  4. Murgasi
  Gorj 1. Berlești
  2. Bustuchin
  3. Căpreni
  4. Crușeț
  5. Dănciulești
  6. Hurezani
  7. Logrești
  8. Stejari
  9. Stoina
  10. Turburea
  11. Țânțăreni
  Vâlcea 1. Alunu
  2. Amărăști
  3. Băbeni
  4. Bălcești
  5. Berbești
  6. Copăceni
  7. Dănicei
  8. Drăgoești
  9. Făurești
  10. Fârtățești
  11. Galicea
  12. Ghioroiu
  13. Glăvile
  14. Grădiștea
  15. Gușoeni
  16. Ionești
  17. Lădești
  18. Lăpușata
  19. Livezi
  20. Mateești
  21. Măciuca
  22. Olanu
  23. Orlești
  24. Pesceana
  25. Popești
  26. Roești
  27. Roșiile
  28. Scundu
  29. Sinești
  30. Stănești
  31. Stoilești
  32. Șirineasa
  33. Tetoiu
  34. Valea Mare
  35. Zătreni
  Total zona 6: 50 de comune
  Zona 7 Dolj 1. Botoșești-Paia
  2. Brabova
  3. Carpen
  4. Cernătești
  5. Gogoșu
  6. Grecești
  7. Orodel
  8. Plenița
  9. Predești
  10. Sălcuța
  11. Seaca de Pădure
  12. Secu
  13. Sopot
  14. Terpezița
  15. Vârtop
  16. Vela
  17. Verbița
  Mehedinți 1. Bălăcița
  2. Bâcleș
  3. Cujmir
  4. Dârvari
  5. Garla Mare
  6. Gruia
  7. Obârșia de Câmp
  8. Oprișor
  9. Pristol
  10. Salcia
  11. Vânători
  Total zona 7: 28 de comune
  Zona 8 Arad 1. Bata
  2. Birchiș
  3. Bârzava
  4. Brazii
  5. Gurahonț
  6. Hălmagiu
  7. Hălmăgel
  8. Petriș
  9. Pleșcuța
  10. Săvârșin
  11. Vărădia de Mureș
  12. Vârfurile
  Timiș 1. Bara
  2. Bogda
  3. Brestovăț
  4. Ghizela
  5. Mașloc
  6. Secaș
  Total zona 8: 18 comune
  Zona 9 Arad 1. Apateu
  2. Craiva
  3. Hășmaș
  Bihor 1. Căpâlna
  2. Ceica
  3. Cociuba Mare
  4. Drăgești
  5. Holod
  6. Lăzăreni
  7. Olcea
  8. Sâmbăta
  9. Șoimi
  10. Tinca
  Total zona 9: 13 comune
  Zona 10 Sălaj 1. Almașu
  2. Buciumi
  3. Cizer
  4. Cuzaplac
  5. Dragu
  6. Fildu de Jos
  7. Halmășd
  8. Hida
  9. Plopiș
  10. Sag
  11. Sânmihaiu Almașului
  12. Valcău de Jos
  13. Zimbor
  Total zona 10: 13 comune
  Zona 11 Maramureș 1. Boiu Mare
  2. Mireșu Mare
  3. Șomcuta Mare
  4. Ulmeni
  5. Valea Chioarului
  Sălaj 1. Gâlgău
  2. Ileanda
  3. Letca
  4. Lozna
  5. Poiana Blenchii
  6. Rus
  7. Zalha
  Total zona 11: 12 comune
  Zona 12 Bistrița-Năsăud 1. Budești
  2. Chiochiș
  3. Galații Bistriței
  4. Lechința
  5. Matei
  6. Miceștii de Câmpie
  7. Milaș
  8. Silivașu de Câmpie
  9. Sânmihaiu de Câmpie
  10. Teaca
  11. Urmeniș
  Cluj 1. Buza
  2. Cămărașu
  3. Cătina
  4. Frata
  5. Geaca
  6. Mociu
  7. Pălatca
  8. Suatu
  Mureș 1. Band
  2. Cozma
  3. Crăiești
  4. Fărăgău
  5. Grebenișu de Câmpie
  6. Miheșu de Câmpie
  7. Pogăceaua
  8. Râciu
  9. Sărmașu
  10. Sânpetru de Câmpie
  11. Șăulia
  12. Șincai
  13. Valea Largă
  14. Zau de Câmpie
  Total zona 12: 33 de comune
  Zona 13 Botoșani 1. Albești
  2. Călărași
  3. Dobârceni
  4. Durnești
  5. Flămânzi
  6. Frumușica
  7. Hlipiceni
  8. Lunca
  9. Mihălășeni
  10. Prăjeni
  11. Răușeni
  12. Ripiceni
  13. Românești
  14. Santa Mare
  15. Ștefănești
  16. Todireni
  17. Trușești
  Iași 1. Andrieșeni
  2. Bivolari
  3. Gropnița
  4. Probota
  5. Șipote
  6. Trifești
  7. Vlădeni
  Total zona 13: 24 de comune
  Zona 14 Iași 1. Ciortești
  2. Costuleni
  3. Cozmești
  4. Dolhești
  5. Gorban
  6. Grozești
  7. Moșna
  8. Prisăcani
  9. Răducăneni
  Vaslui 1. Arsura
  2. Botești
  3. Bunești-Averești
  4. Codăești
  5. Dănești
  6. Drânceni
  7. Miclești
  8. Tăcuta
  Total zona 14: 17 comune
  Zona 15 Iași 1. Dagâța
  2. Ipatele
  3. Mironeasa
  4. Scânteia
  5. Șcheia
  6. Tansa
  7. Țibana
  8. Țibănești
  Neamț 1. Bozieni
  2. Oniceni
  3. Poienari
  4. Valea Ursului
  Bacău 1. Colonești
  2. Corbasca
  3. Dealu Morii
  4. Filipeni
  5. Găiceana
  6. Glăvănești
  7. Horgești
  8. Huruiești
  9. Izvoru Berheciului
  10. Lipova
  11. Motoșeni
  12. Oncești
  13. Parincea
  14. Pâncești
  15. Plopana
  16. Podu Turcului
  17. Răchitoasa
  18. Stănișești
  19. Tătărăști
  20. Vultureni
  Vaslui 1. Albești
  2. Alexandru Vlahuță
  3. Banca
  4. Berezeni
  5. Blăgești
  6. Bogdănești
  7. Bogdănița
  8. Costești
  9. Dimitrie Cantemir
  10. Dragomirești
  11. Fălciu
  12. Găgești
  13. Gherghești
  14. Hoceni
  15. Iana
  16. Ivănești
  17. Lunca Banului
  18. Mălușteni
  19. Murgeni
  20. Poienești
  21. Puiești
  22. Pungești
  23. Roșiești
  24. Șuletea
  25. Vetrișoaia
  26. Viișoara
  27. Voinești
  28. Vutcani
  Total zona 15: 60 de comune
  Zona 16 Buzău 1. Beceni
  2. Berca
  3. Bisoca
  4. Bozioru
  5. Brăești
  6. Buda
  7. Calvini
  8. Cănești
  9. Cătina
  10. Cernătești
  11. Chiliile
  12. Cislău
  13. Cozieni
  14. Lopătari
  15. Măgura
  16. Mărgăritești
  17. Mânzălești
  18. Murgești
  19. Odăile
  20. Pardoși
  21. Pănătău
  22. Pătârlagele
  23. Pârscov
  24. Sărulești
  25. Scorțoasa
  26. Tisău
  27. Valea Salciei
  28. Vintilă Vodă
  29. Viperești
  Vrancea 1. Andreiașu de Jos
  2. Bârsești
  3. Chiojdeni
  4. Câmpuri
  5. Dumitrești
  6. Gura Caliței
  7. Jitia
  8. Mera
  9. Năruja
  10. Nereju
  11. Nistorești
  12. Paltin
  13. Poiana Cristei
  14. Răcoasa
  15. Reghiu
  16. Soveja
  17. Tulnici
  18. Valea Sării
  19. Vidra
  20. Vintileasca
  21. Vizantea Livezi
  22. Vrâncioaia
  Total zona 16: 51 de comune
  Zona 17 Brăila 1. Gemenele
  2. Măxineni
  3. Racovița
  4. Râmnicelu
  5. Românu
  6. Salcia Tudor
  7. Scorțaru Nou
  Buzău 1. Balta Alba
  2. Vâlcelele
  Galați 1. Costache Negri
  2. Cuca
  3. Cudalbi
  4. Foltești
  5. Frumușița
  6. Fundeni
  7. Grivița
  8. Ivești
  9. Liești
  10. Măstăcani
  11. Pechea
  12. Rediu
  13. Scânteiești
  Vrancea 1. Bălești
  2. Ciorăști
  3. Măicănești
  4. Nănești
  Total zona 17: 26 de comune
  NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților urbane cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.
   +  Anexa nr. III  +  Anexa nr. IV
  LOCALITĂȚI RURALE
  1.0. Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri este următoarea:
  Nr. Rangul Statutul localității
  1.1. 1.2 IV V sate reședință de comună sate componente ale comunelor și sateaparținând municipiilor sau orașelor
  2.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang IV Rangul IV este atribuit satelor reședință de comună. Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:– sediu de primărie;– grădiniță, școală primară și gimnazială;– dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;– poștă, servicii telefonice;– sediu de poliție și de jandarmerie;– cămin cultural cu bibliotecă;– magazin general, spații pentru servicii;– teren de sport amenajat;– parohie;– cimitir;– stație/haltă C.F. sau stație de transport auto;– dispensar veterinar;– sediu al serviciului de pompieri;– puncte locale pentru depozitarea controlată a deșeurilor;– alimentare cu apă prin cișmele stradale.3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang V Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor și satelor aparținând municipiilor sau orașelor. Existența unor dotări publice sau comerciale și dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori și de specificul așezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:– școala primară;– punct sanitar;– magazin pentru comerț alimentar și nealimentar. Aceste dotări sunt necesare și în cazul satelor având o populație de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distanțe de peste 3-5 km față de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări.4.0. Condiții necesare pentru înființarea de comune
  1.Populația minimă - 1.500 de locuitori
  2.Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
  3.Legături pe drumuri sau pe calea ferată între satul reședință de comună și celelalte sate componente
  4.Reducerea distanței dintre satul reședință de comună și celelalte sate componente
  5.Spații construite pentru instituții și dotări*): - primărie; - școală primară și gimnazială; - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic; - post de poliție; - stație/haltă C.F. sau stație de transport auto
  *) După declararea noii comune este necesară completarea dotărilor minime obligatorii în satul reședință de comună, conform pct. 2.0.
  Condițiile menționate la pct. 4.0 trebuie să fie îndeplinite și de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.
  5.0. Comune în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1966-1998, care necesită acțiuni de sprijin și revitalizare
  Nr.crtJudețul Comune cu scăderi de populație
  Scăderi de 30,0-50,0% Scăderi de peste 50%
  Numărulde comune % din numărultotal de comune % din supra-fața totală% din popu- lația ruralăNumărulde comune % din numărultotal de comune % din supra-fața totală% din popu- lația rurală
  1.Alba 25 38,5 36,029,6 10 15,3 13,4 7,1
  2.Arad 19 28,4 34,020,7 5 7,5 8,0 2,6
  3.Argeș 21 22,6 23,618,6 2 2,1 13,2 1,4
  4.Bacău 14 17,7 13,610,2 1 1,3 0,9 0,4
  5.Bihor 27 31,4 27,424,1 1 1,2 1,7 0,7
  6.Bistrița- Năsăud 5 9,4 8,46,8 4 7,5 4,4 3,2
  7.Botoșani 33 48,5 47,639,7 - - - -
  8.Brașov 13 30,2 37,320,2 2 4,7 3,4 1,6
  9.Brăila 17 43,6 43,335,1 2 5,1 3,4 2,1
  10.Buzău 31 38,3 34,028,1 4 4,9 2,0 1,2
  11.Caraș- Severin 24 34,8 34,527,7 7 10,1 5,8 4,7
  12.Călărași 16 33,3 34,628,1 4 8,3 6,9 3,9
  13.Cluj 30 40,5 42,934,5 18 24,3 24,2 12,9
  14.Constanța 11 20,4 22,214,0 3 5,5 3,8 1,7
  15.Covasna 2 6,1 2,52,5 - - - -
  16.Dâmbovița 1 1,3 1,60,5 - - - -
  17.Dolj 36 38,3 36,228,5 5 5,3 5,2 2,6
  18.Galați 17 30,3 28,816,2 1 1,8 1,1 0,7
  19.Giurgiu 14 30,4 31,924,0 5 10,9 13,2 6,3
  20.Gorj 2 3,2 1,91,6 - - - -
  21.Harghita 7 14,3 16,08,9 1 2,0 1,3 0,6
  22.Hunedoara 19 33,9 31,729,4 10 17,8 13,9 7,8
  23.Ialomița 21 42,8 37,832,2 3 6,1 7,9 2,9
  24.Iași 12 14,1 11,67,8 1 1,2 0,5 0,3
  25.Ilfov 3 7,9 9,63,0 - - - -
  26.Maramureș 5 8,1 5,22,8 - - - -
  27.Mehedinți 24 40,7 38,933,0 7 11,8 12,5 7,8
  28.Mureș 27 30,0 22,219,4 8 8,9 6,1 3,9
  29.Neamț 10 14,3 9,88,3 - - - -
  30.Olt 16 17,0 19,713,2 2 2,1 1,6 0,8
  31.Prahova 5 5,8 3,52,1 1 1,2 0,6 0,2
  32.Satu Mare 23 41,0 47,630,0 - - - -
  33.Sălaj 27 49,0 54,845,1 6 10,9 11,7 5,4
  34.Sibiu 15 28,3 31,927,2 8 15,1 13,8 7,2
  35.Suceava 1 1,1 0,50,5 - - - -
  36.Teleorman 37 42,0 46,240,2 5 5,7 4,9 2,7
  37.Timiș 27 36,0 40,529,6 4 5,3 3,9 0,7
  38.Tulcea 15 34,9 49,626,3 3 7,0 6,7 2,6
  39.Vaslui 31 43,7 41,633,0 1 1,4 0,9 0,6
  40.Vâlcea 13 16,9 16,710,2 - - - -
  41.Vrancea 8 13,6 12,09,3 - - - -
  TOTAL: 704 26,2 27,218,3 134 5,0 5,0 1,9
  NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.
  5.1. Lista cuprinzând comunele în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1966-1998, care necesită acțiuni de sprijin și revitalizare
  Comune cu scăderi de populație de 30-50% Comune cu scăderi de populație de peste 50%
  Județul Denumirea comunei Județul Denumirea comunei
  Alba 1. Albac Alba 1. Almașu Mare
  2. Arieșeni 2. Ceru-Băcăinți
  3. Avram Iancu 3. Doștat
  4. Berghin 4. Fărău
  5. Blandiana 5. Întregalde
  6. Bucium 6. Mogoș
  7. Cenade 7. Ohaba
  8. Cergău 8. Ponor
  9. Ciuruleasa 9. Râmeț
  10. Gârbova 10. Roșia de Secaș
  11. Gârda de Sus  
  12. Hopârta  
  13. Horea  
  14. Livezile  
  15. Lopadea Nouă  
  16. Mirăslău  
  17. Noșlac  
  18. Ocoliș  
  19. Poiana Vadului  
  20. Poșaga  
  21. Scărișoara  
  22. Sohodol  
  23. Șpring  
  24. Valea Lungă  
  25. Vidra  
  Arad 1. Bârzava Arad 1. Bata
  2. Birchiș 2. Șilindia
  3. Cermei 3. Șiștarovăț
  4. Chisindia 4. Tauț
  5. Conop 5. Zerind
  6. Craiva  
  7. Dieci  
  8. Dorgoș  
  9. Grăniceri  
  10. Hălmăgel  
  11. Hășmaș  
  12. Mișca  
  13. Petriș  
  14. Pilu  
  15. Pleșcuța  
  16. Șicula  
  17. Socodor  
  18. Târnova  
  19. Zărand  
  Argeș 1. Bârla Argeș 1. Arefu
  2. Brăduleț 2. Nucșoara
  3. Căldăraru  
  4. Corbeni  
  5. Cotmeana  
  6. Dâmbovicioara  
  7. Hârsețti  
  8. Lunca Corbului  
  9. Mozăceni  
  10. Negrași  
  11. Popești  
  12. Recea  
  13. Rociu  
  14. Sălătrucu  
  15. Săpata  
  16. Stolnici  
  17. Suseni  
  18. Teiu  
  19. Uda  
  20. Ungheni  
  21. Vedea  
  Bacău 1. Berești-BistrițaBacău 1. Izvoru Berheciulu
  2. Colonești  
  3. Dealu Morii  
  4. Filipeni  
  5. Letea Veche  
  6. Lipova  
  7. Motoșeni  
  8. Oncești  
  9. Plopana  
  10. Roșiori  
  11. Secuieni  
  12. Strugari  
  13. Tătărăști  
  14. Vultureni  
  Bihor 1. Abram Bihor 1. Husasău de Tinca
  2. Boianu Mare  
  3. Brusturi  
  4. Căpâlna  
  5. Cefa  
  6. Cetariu  
  7. Cherechiu  
  8. Chișlaz  
  9. Ciuhoi  
  10. Cociuba Mare  
  11. Copăcel  
  12. Criștioru de Jos 
  13. Derna  
  14. Drăgești  
  15. Holod  
  16. Lăzăreni  
  17. Mădăraș  
  18. Sacadat  
  19. Sălacea  
  20. Sălard  
  21. Sâmbăta  
  22. Sârbi  
  23. Șimian  
  24. Șinteu  
  25. Spinuș  
  26. Tarcea  
  27. Viișoara  
  Bistrița-Năsăud 1. Budești Bistrița- Năsăud 1. Miceștii de Câmpie
  2. Chiochiș 2. Milaș
  3. Matei 3. Sânmihaiu de Câmpie
  4. Silivașu de Câmpie 4. Urmeniș
  5. Târlișua  
  Botoșani 1. Avrămeni   
  2. Bălușeni  
  3. Brăești  
  4. Concești  
  5. Cordăreni  
  6. Corlăteni  
  7. Coțușca  
  8. Dângeni  
  9. Dobârceni  
  10. George Enescu  
  11. Gorbănești  
  12. Havârna  
  13. Hănești  
  14. Hilișeu-Horia  
  15. Hlipiceni  
  16. Lunca  
  17. Manoleasa  
  18. Mihăileni  
  19. Mitoc  
  20. Păltiniș  
  21. Rădăuți-Prut  
  22. Răuseni  
  23. Ripiceni  
  24. Roma  
  25. Santa Mare  
  26. Suharău  
  27. Știubieni  
  28. Todireni  
  29. Unțeni  
  30. Văculești  
  31. Vârfu Câmpului  
  32. Viișoara  
  33. Vlăsinești  
  Brașov 1. Bunești Brașov 1. Beclean
  2. Cața 2. Ticușu
  3. Fundata  
  4. Hârseni  
  5. Jibert  
  6. Lisa  
  7. Mândra  
  8. Părău  
  9. Recea  
  10. Șercaia  
  11. Șoarș  
  12. Ucea  
  13. Viștea  
  Brăila 1. Berteștii de JosBrăila 1. Racovița
  2. Bordei Verde 2. Scorțaru Nou
  3. Ciocile  
  4. Cireșu  
  5. Frecăței  
  6. Galbenu  
  7. Grădiștea  
  8. Măxineni  
  9. Râmnicelu  
  10. Românu  
  11. Roșiori  
  12. Salcia Tudor  
  13. Siliștea  
  14. Surdila-Greci  
  15. Unirea  
  16. Vișani  
  17. Zăvoaia  
  Buzău 1. Amaru Buzău 1. Chiliile
  2. Bălăceanu 2. Murgești
  3. Balta Albă 3. Odăile
  4. Blăjani 4. Pardoși
  5. Boldu  
  6. Bozioru  
  7. Brădeanu  
  8. Breaza  
  9. C. A. Rosetti  
  10. Cănești  
  11. Colți  
  12. Cozieni  
  13. Ghergheasa  
  14. Glodeanu Sărat  
  15. Glodeanu- Siliștea  
  16. Mărgăritești  
  17. Mihăilești  
  18. Năeni  
  19. Padina  
  20. Pănătău  
  21. Pietroasele  
  22. Puiești  
  23. Racovițeni  
  24. Robeasca  
  25. Săgeata  
  26. Sărulești  
  27. Scorțoasa  
  28. Scutelnici  
  29. Valea Salciei  
  30. Vâlcelele  
  31. Ziduri  
  Caraș-Severin 1. Bănia Caraș-Severin1. Brebu
  2. Berliște 2. Brebu Nou
  3. Berzasca 3. Ciuchici
  4. Buchin 4. Ciudanovița
  5. Cărbunari 5. Fârliug
  6. Ciclova Română 6. Ocna de Fier
  7. Copăcele 7. Zorlențu Mare
  8. Doclin  
  9. Dognecea  
  10. Ezeriș  
  11. Forotic  
  12. Goruia  
  13. Lăpușnicel  
  14. Mehadia  
  15. Naidăș  
  16. Prigor  
  17. Ramna  
  18. Sasca Montană  
  19. Socol  
  20. Târnova  
  21. Țicvaniu Mare  
  22. Văliug  
  23. Vărădia  
  24. Vermeș  
  Călărași 1. Alexandru Odobescu Călărași 1. Frăsinet
  2. Belciugatele 2. Gurbănești
  3. Ciocănești 3. Ulmu
  4. Cuza Voda 4. Valea Argovei
  5. Dichiseni  
  6. Dor Mărunt  
  7. Dorobanțu  
  8. Grădiștea  
  9. Ileana  
  10. Lupșanu  
  11. Nicolae Bălcescu 
  12. Radovanu  
  13. Sărulești  
  14. Sohatu  
  15. Vâlcelele  
  16. Vlad Țepeș  
  Cluj 1. Așchileu Cluj 1. Aiton
  2. Băișoara 2. Aluniș
  3. Căianu 3. Beliș
  4. Călățele 4. Bobalna
  5. Cămărașu 5. Borșa
  6. Căpușu Mare 6. Buza
  7. Cătina 7. Chințeni
  8. Ceanu Mare 8. Ciurila
  9. Cojocna 9. Cornești
  10. Dăbâca 10. Geaca
  11. Feleacu 11. Mărgău
  12. Fizeșu Gherlii 12. Pălatca
  13. Frata 13. Panticeu
  14. Garbău 14. Petreștii de Jos
  15. Izvoru Crișului 15. Ploscoș
  16. Jichișu de Jos 16. Recea-Cristur
  17. Jucu 17. Vad
  18. Măguri-Răcătău 18. Vultureni
  19. Mănăstireni  
  20. Mintiu Gherlii  
  21. Mociu  
  22. Moldovenești  
  23. Săcuieu  
  24. Sâncraiu  
  25. Sânmartin  
  26. Sânpaul  
  27. Suatu  
  28. Tureni  
  29. Țaga  
  30. Valea Ierii  
  Constanța 1. Adamclisi Constanța 1. Dumbrăveni
  2. Aliman 2. Ion Corvin
  3. Cerchezu 3. Vulturu
  4. Deleni  
  5. Dobromir  
  6. Gârliciu  
  7. Lipnița  
  8. Oltina  
  9. Ostrov  
  10. Saraiu  
  11. Seimeni  
  Covasna 1. Comandău   
  2. Ilieni  
  Dâmbovița 1. Cornățelu   
  Dolj 1. Afumați Dolj 1. Brabova
  2. Bistreț 2. Gogoșu
  3. Botoșești-Paia 3. Seaca de Pădure
  4. Bulzești 4. Terpezița
  5. Carpen 5. Vârvoru de Jos
  6. Celaru  
  7. Cernătești  
  8. Cioroiași  
  9. Drăgotești  
  10. Drănic  
  11. Ghercești  
  12. Gighera  
  13. Gângiova  
  14. Goicea  
  15. Grecești  
  16. Ișalnița  
  17. Izvoare  
  18. Măceșu de Jos  
  19. Măceșu de Sus  
  20. Mischii  
  21. Murgași  
  22. Negoi  
  23. Orodel  
  24. Ostroveni  
  25. Perișor  
  26. Radovan  
  27. Robănești  
  28. Sălcuța  
  29. Seaca de Câmp  
  30. Secu  
  31. Siliștea Crucii  
  32. Sopot  
  33. Teslui  
  34. Urzicuța  
  35. Valea Stanciului 
  36. Vela  
  Galați 1. Bălăbănești Galați 1. Cuca
  2. Bălășești  
  3. Băleni  
  4. Berești-Meria  
  5. Cavadinești  
  6. Certești  
  7. Corni  
  8. Gohor  
  9. Jorăști  
  10. Nămoloasa  
  11. Oancea  
  12. Priponești  
  13. Scânteiești  
  14. Smulți  
  15. Suceveni  
  16. Vârlezi  
  17. Vlădești  
  Giurgiu 1. Bucșani Giurgiu 1. Gogoșari
  2. Bulbucata 2. Răsuceni
  3. Călugăreni 3. Schitu
  4. Daia 4. Stănești
  5. Găujani 5. Stoenești
  6. Ghimpați  
  7. Gostinari  
  8. Greaca  
  9. Iepurești  
  10. Izvoarele  
  11. Letca Nouă  
  12. Putineiu  
  13. Singureni  
  14. Toporu  
  Gorj 1. Arcani   
  2. Câlnic  
  Harghita 1. Atid Harghita 1. Săcel
  2. Dârjiu  
  3. Mărtiniș  
  4. Merești  
  5. Plăieșii de Jos  
  6. Șimonești  
  7. Ulieș  
  Hunedoara 1. Baia de Criș Hunedoara 1. Balșa
  2. Băița 2. Bătrâna
  3. Bănița 3. Bulzeștii de Sus
  4. Blăjeni 4. Bunila
  5. Boșorod 5. Burjuc
  6. Brănișca 6. Lelese
  7. Cârjiți 7. Lunca Cernii de Jos
  8. Cerbal 8. Teliucu Inferior
  9. Densuș 9. Toplița
  10. Dobra 10. Unirea
  11. Ghelari  
  12. Gurasada  
  13. Lăpugiu de Jos  
  14. Mărtinești  
  15. Pestișu Mic  
  16. Ribița  
  17. Tomești  
  18. Vorța  
  19. Zam  
  Ialomița 1. Adâncata Ialomița 1. Axintele
  2. Albești 2. Drăgoești
  3. Balaciu 3. Giurgeni
  4. Bărcănești  
  5. Brazii  
  6. Ciocârlia  
  7. Ciochina  
  8. Ciulnița  
  9. Cocora  
  10. Cosâmbești  
  11. Grindu  
  12. Miloșești  
  13. Perieți  
  14. Reviga  
  15. Sălcioara  
  16. Sfântu Gheorghe  
  17. Sinești  
  18. Sudiți  
  19. Valea Ciorii  
  20. Valea Măcrișului 
  21. Vlădeni  
  Iași 1. Andrieșeni Iași 1. Cucuteni
  2. Coarnele Caprei  
  3. Costuleni  
  4. Cozmești  
  5. Dobrovăț  
  6. Grozești  
  7. Ipatele  
  8. Moșna  
  9. Prisăcani  
  10. Românești  
  11. Tansa  
  12. Țuțora  
  Ilfov 1. Dascălu   
  2. Nuci  
  3. Petrăchioaia  
  Maramureș 1. Ariniș   
  2. Asuaju de Sus  
  3. Băsești  
  4. Bicaz  
  5. Vima Mica  
  Mehedinți 1. Balta Mehedinți 1. Bâcleș
  2. Bălăcița 2. Cireșu
  3. Bâlvănești 3. Godeanu
  4. Breznița-Motru 4. Pădina
  5. Burila Mare 5. Poroina Mare
  6. Căzănești 6. Prunișor
  7. Corlățel 7. Vlădaia
  8. Devesel  
  9. Dubova  
  10. Dumbrava  
  11. Greci  
  12. Hușnicioara  
  13. Ilovăț  
  14. Izvoru Bârzii  
  15. Livezile  
  16. Malovăț  
  17. Obârșia de Câmp  
  18. Oprișor  
  19. Podeni  
  20. Pristol  
  21. Rogova  
  22. Șișești  
  23. Vânători  
  24. Vânjuleț  
  Mureș 1. Apold Mureș 1. Băla
  2. Ațintiș 2. Bichiș
  3. Bahnea 3. Cozma
  4. Beica de Jos 4. Iclănzel
  5. Bogata 5. Papiu Ilarian
  6. Chiheru de Jos 6. Râciu
  7. Coroisânmărtin 7. Vețca
  8. Crăiești 8. Viișoara
  9. Cucerdea  
  10. Cuci  
  11. Fântânele  
  12. Fărăgău  
  13. Grebenișu de Câmpie  
  14. Hodoșa  
  15. Măgherani  
  16. Miheșu de Câmpie 
  17. Neaua  
  18. Ogra  
  19. Pogăceaua  
  20. Sânger  
  21. Sânpetru de Câmpie  
  22. Șăulia  
  23. Șincai  
  24. Suplac  
  25. Tăureni  
  26. Voivodeni  
  27. Zagăr  
  Neamț 1. Bahna   
  2. Bârgăuani  
  3. Dragomirești  
  4. Făurei  
  5. Icușești  
  6. Moldoveni  
  7. Poienari  
  8. Războieni  
  9. Stănița  
  10. Tupilați  
  Olt 1. Bărăști Olt 1. Făgețelu
  2. Colonești 2. Topana
  3. Corbu  
  4. Cungrea  
  5. Leleasca  
  6. Mihăești  
  7. Oporelu  
  8. Pleșoiu  
  9. Radomirești  
  10. Seaca  
  11. Spineni  
  12. Sprâncenata  
  13. Tătulești  
  14. Teslui  
  15. Vâlcele  
  16. Văleni  
  Prahova 1. Ariceștii Zeletin Prahova 1. Jugureni
  2. Boldești- Grădiștea  
  3. Călugăreni  
  4. Salciile  
  5. Tătaru  
  Satu Mare 1. Acâș   
  2. Andrid  
  3. Beltiug  
  4. Căuaș  
  5. Cehal  
  6. Craidorolț  
  7. Doba  
  8. Hodod  
  9. Homoroade  
  10. Moftin  
  11. Pir  
  12. Pișcolt  
  13. Pomi  
  14. Sanislău  
  15. Santău  
  16. Săcășeni  
  17. Săuca  
  18. Socond  
  19. Supur  
  20. Terebești  
  21. Tiream  
  22. Valea Vinului  
  23. Viile Satu Mare  
  Sălaj 1. Almașu Sălaj 1. Carastelec
  2. Băbeni 2. Cuzăplac
  3. Bălan 3. Dragu
  4. Buciumi 4. Lozna
  5. Camăr 5. Zalha
  6. Chieșd 6. Zimbor
  7. Cizer  
  8. Coșeiu  
  9. Creaca  
  10. Cristolț  
  11. Dobrin  
  12. Fildu de Jos  
  13. Gâlgău  
  14. Gârbou  
  15. Hida  
  16. Horoatu Crasnei  
  17. Ileanda  
  18. Letca  
  19. Măeriște  
  20. Meseșenii de Jos 
  21. Plopiș  
  22. Poiana Blenchii  
  23. Rus  
  24. Sâg  
  25. Sânmihaiu Almașului  
  26. Someș-Odorhei  
  27. Treznea  
  Sibiu 1. Apoldu de Jos Sibiu 1. Alțâna
  2. Brădeni 2. Bârghiș
  3. Chirpăr 3. Bruiu
  4. Iacobeni 4. Cârțișoara
  5. Laslea 5. Ludoș
  6. Loamneș 6. Marpod
  7. Merghindeal 7. Mihăileni
  8. Micăsasa 8. Păuca
  9. Miercurea Sibiului  
  10. Nocrich  
  11. Porumbacu de Jos 
  12. Șeica Mare  
  13. Șeica Mică  
  14. Slimnic  
  15. Valea Viilor  
  Suceava 1. Mușenița   
  Teleorman 1. Balaci Teleorman 1. Bujoreni
  2. Bogdana 2. Călmățuiu
  3. Botoroaga 3. Necșești
  4. Călinești 4. Răsmirești
  5. Călmățuiu de Sus5. Săceni
  6. Ciolănești  
  7. Ciuperceni  
  8. Crângeni  
  9. Crângu  
  10. Didești  
  11. Drăcșenei  
  12. Frumoasa  
  13. Furculești  
  14. Măgura  
  15. Mârzănești  
  16. Mereni  
  17. Piatra  
  18. Pietroșani  
  19. Plopii- Slăvitești  
  20. Putineiu  
  21. Salcia  
  22. Sârbeni  
  23. Scurtu Mare  
  24. Segarcea-Vale  
  25. Sfințești  
  26. Siliștea-Gumești 
  27. Slobozia Mândra  
  28. Stejaru  
  29. Talpa  
  30. Tătărăștii de Jos  
  31. Traian  
  32. Trivalea-Moșteni 
  33. Troianu  
  34. Vârtoape  
  35. Viișoara  
  36. Vitănești (Purani)  
  37. Zâmbreasca  
  Timiș 1. Balinț Timiș 1. Bara
  2. Banloc 2. Bogda
  3. Beba Veche 3. Brestovăț
  4. Belinț 4. Secaș
  5. Bethausen  
  6. Boldur  
  7. Cenad  
  8. Ciacova  
  9. Criciova  
  10. Dudeștii Vechi  
  11. Fârdea  
  12. Ghizela  
  13. Giera  
  14. Jamu Mare  
  15. Lenauheim  
  16. Margina  
  17. Nițchidorf  
  18. Ohaba Lungă  
  19. Pietroasa  
  20. Pișchia  
  21. Racovița  
  22. Sacoșu Turcesc  
  23. Topolovățu Mare  
  24. Tormac  
  25. Traian Vuia  
  26. Uivar  
  27. Victor Vlad Delamarina  
  Tulcea 1. Casimcea Tulcea 1. Beidaud
  2. Ceamurlia de Jos2. C. A. Rosetti
  3. Chilia Veche 3. Ceatalchioi
  4. Ciucurova  
  5. Crișan  
  6. Dorobanțu  
  7. Grindu  
  8. Hamcearca  
  9. Horia  
  10. Maliuc  
  11. Murighiol  
  12. Sfântu Gheorghe  
  13. Slava Cercheză  
  14. Topolog  
  15. Valea Nucarilor  
  Vaslui 1. Alexandru Vlahuță Vaslui 1. Blăgești
  2. Arsura  
  3. Bălteni  
  4. Bogdana  
  5. Bogdănița  
  6. Boțești  
  7. Bunești-Averești 
  8. Coroiești  
  9. Costești  
  10. Crețești  
  11. Dănești  
  12. Dimitrie Cantemir  
  13. Dragomirești  
  14. Gârceni  
  15. Gherghești  
  16. Hoceni  
  17. Ivănești  
  18. Mălușteni  
  19. Oltenești  
  20. Oșești  
  21. Pădureni  
  22. Puiești  
  23. Pungești  
  24. Roșiești  
  25. Șuletea  
  26. Tăcuta  
  27. Tătărani  
  28. Viișoara  
  29. Vulturești  
  30. Vutcani  
  31. Zăpodeni  
  Vâlcea 1. Amărăști   
  2. Boișoara  
  3. Câineni  
  4. Ghioroiu  
  5. Glăvile  
  6. Gușoeni  
  7. Lădești  
  8. Măciuca  
  9. Mădulari  
  10. Milcoiu  
  11. Racovița  
  12. Runcu  
  13. Stănești  
  Vrancea 1. Bălești   
  2. Boghești  
  3. Ciorăști  
  4. Corbița  
  5. Gura Caliței  
  6. Nănești  
  7. Tănăsoaia  
  8. Tătăranu  
  TOTAL: = 704 comune  
  NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.
   +  Anexa nr. V------