LEGE nr. 389 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, cu următoarele modificări:1. Literele e), o) şi s) ale alineatului (1) al articolului 9 vor avea următorul cuprins:"e) elaborează proiectele de acte normative privind apărarea naţionala şi asigura armonizarea acestora cu legislaţia din statele membre NATO şi U.E.;..................................................................... o) conduce activitatea de logistica a armatei; asigura inzestrarea armatei cu armament, tehnica militară şi materiale;..................................................................... s) elaborează normele de inzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnica militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale; stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenta şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor subordonate;"2. Litera r) a alineatului (1) al articolului 9 se abroga.3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Statul Major General este condus de şeful Statului Major General, numit de Preşedintele României la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul primului-ministru."4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Ministerul Apărării Naţionale are dreptul, numai în îndeplinirea atribuţiilor sale, să solicite şi să obţină de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la agenţii economici şi de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice date, informaţii ori documente."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC------------