LEGE nr. 384 din 10 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 204 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru modificarea Legii nr. 111/1996 privinddesfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare"2. Articolul unic va avea următorul cuprins:Articol unic. - Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:"1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi."2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Autorizaţia se poate elibera şi unităţilor fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4 la prezenta lege, dacă fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi."3. După anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 4 cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 4LISTAcuprinzând unităţile fără personalitate juridicăce pot fi autorizate în condiţiile art. 8 alin. (2^1)1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare2. Cabinetele de libera practica a serviciilor publice conexe actului medical, constituite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/20003. Unităţile legal constituite subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte4. Unităţile legal constituite din regiile autonome, companiile naţionale sau marile societăţi comerciale, care au obţinut în prealabil acordul persoanei juridice din care fac parte.Prezenta lista poate fi completată prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------