LEGE nr. 409 din 17 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 19 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind valorificarea unor active bancare"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul creşterii gradului de solvabilitate şi a credibilitatii interne şi externe sau reglementării problemelor de natura financiară ale acestora pentru menţinerea viabilitatii sistemului bancar, precum şi pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creanţelor cesionate."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activele bancare supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind: a) creanţe neperformante; b) bunurile imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită; c) creanţe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării. (2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este acţionar majoritar. (3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acţionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării."4. La articolul 3, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) creanţe neperformante - credite şi dobânzi aferente şi creanţe ataşate acestora, evidentiate în conturile din bilanţ, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Băncii Naţionale a României, sunt clasificate în categoria «indoielnic» sau «pierdere», precum şi creanţe evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi a dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor; c) valoarea nominală - valoarea activelor supuse valorificării, astfel cum a fost înregistrată în evidentele contabile ale băncii, conform legislaţiei în vigoare;"5. La articolul 3, după litera d) se introduc literele e)-h) cu următorul cuprins:"e) valoare realizabila - valoarea activelor estimată ţinându-se seama de valoarea de piaţa a acestora şi de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora; f) valoare tranzactionata - valoarea realizată prin valorificarea activelor bancare; g) creanţe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării - creanţe comerciale ce aparţin altor debitori cedati, de regula debitori cedati societăţi comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociata asigura un grad sporit de recuperare a activelor bancare; h) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilanţului contabil sau situaţiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare a conturilor «Profit şi pierderi» şi «Rezultatul reportat» - care reprezintă cel puţin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii."6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare"7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare AVAB, ca instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. AVAB acţionează pe întregul teritoriu al tarii, fără restrictii de teritorialitate. (2) Organizarea şi funcţionarea AVAB se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Încetarea activităţii AVAB se stabileşte prin lege."8. După articolul 4 se introduc articolele 4^1 şi 4^2 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Supravegherea şi îndrumarea activităţii AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi îndrumare, format din 5 membri, în următoarea componenta: a) un preşedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Naţionale a României, Ministerului Justiţiei, Corpului de control al primului-ministru şi Ministerului Prognozei şi Dezvoltării. (2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi experienta în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor. (4) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de AVAB. (5) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituţiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere în termen de 10 zile.Art. 4^2. - (1) Consiliul de supraveghere şi îndrumare are următoarele atribuţii: a) aproba politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB, precum şi răspunderile ce revin personalului acesteia; b) supraveghează şi îndrumă activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor şi direcţiilor de acţiune aprobate; c) stabileşte limitele valorice ale activelor bancare pentru care selecteaza şi aproba metoda de valorificare ce urmează să fie aplicată; d) aproba combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesiva a mai multor metode pentru valorificarea aceleiaşi creanţe, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silită, pentru creanţele care depăşesc limitele valorice stabilite în condiţiile prevăzute la lit. c); e) avizează şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AVAB; f) aproba structura organizatorică a AVAB; g) aproba raportul anual de activitate al AVAB; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Consiliul de supraveghere şi îndrumare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi. (3) La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare participa fără drept de vot preşedintele AVAB."9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) AVAB este condusă de un preşedinte. (2) Preşedintele AVAB este numit prin decizie a primului-ministru. (3) Preşedintele este ordonator principal de credite."10. După articolul 5 se introduc articolele 5^1 - 5^3 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Preşedintele AVAB are următoarele atribuţii: a) reprezintă AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB şi răspunderile ce revin personalului acesteia; c) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare; d) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind AVAB, precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul AVAB; e) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul AVAB; f) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate; g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele AVAB este ajutat de un vicepreşedinte şi de un colegiu director. Vicepreşedintele este numit prin decizie a primului-ministru şi este inlocuitorul de drept al preşedintelui. Atribuţiile şi modalităţile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare.Art. 5^2. - (1) Finanţarea AVAB este asigurata din următoarele surse şi se gestionează în regim extrabugetar: a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de AVAB pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de lege. (2) AVAB poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern.Art. 5^3. - (1) Sumele obţinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinaţie acoperirea cheltuielilor proprii de funcţionare şi operare şi a cheltuielilor de administrare şi de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la trezoreria statului. (2) Din sumele obţinute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea creşterii valorii activelor bancare şi a eficientizarii operaţiunilor de valorificare."11. Articolul 7 se abroga.12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În vederea îndeplinirii rolului sau AVAB are următoarele atribuţii principale: a) preluarea cu plata a activelor bancare şi a creanţelor comerciale din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condiţiile prevăzute la art. 12^1; b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piaţa a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi oferta, prin:- iniţierea şi/sau finalizarea procedurilor de executare silită;- vânzarea creanţelor prin licitaţii publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;- negocierea creanţelor şi eşalonarea scadentelor;- eşalonarea încasării creanţelor, cu actualizarea valorii nominale iniţiale şi, după caz, a valorii garanţiilor;- conversia creanţelor în acţiuni sau părţi sociale;- operaţiuni specifice pieţei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;- alte măsuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creanţelor, inclusiv valorificarea asociata cu creanţe comerciale preluate. (2) AVAB îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative."13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanta, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor cedenti. (2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, AVAB se subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale cedentului şi dobândeşte calitatea procesuala pe care acesta o avea în momentul preluării. (3) Notificarea debitorilor cedati se efectuează de AVAB, în forma scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. (4) Pe data preluării de către AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, încheiate între bănci şi persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară investirea cu formula executorie. Contractele de cesiune de creanta încheiate între AVAB şi creditorii cedenti pentru preluarea creanţelor nu sunt supuse publicităţii prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi au prioritate din momentul notificării prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanta reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil. (5) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanţelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a fost prescris."14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În vederea eficientizarii activităţii desfăşurate AVAB poate încheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, specializate, având ca obiect următoarele activităţi: a) prestarea de servicii financiare de tip factoring; b) darea în administrare a bunurilor imobile şi/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora; c) asistenţa şi/sau reprezentarea juridică, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; d) servicii de consultanţa de specialitate; e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al AVAB. (2) Periodic AVAB va realiza auditul operaţiunilor şi poziţiei financiare, precum şi estimarea independenta a valorii nete şi a valorii realizabile a fiecărui activ aflat în portofoliul sau. (3) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2) AVAB va încheia, în condiţiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute internaţional."15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În exercitarea atribuţiilor sale AVAB colaborează cu ministerele, cu Banca Naţionala a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile administraţiei publice locale."16. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Preluarea, administrarea şi valorificarea activelor bancare"17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi preluarea activelor supuse valorificării conform art. 8 se face pe baza programului de restructurare întocmit de banca, avizat de Comitetul de coordonare a restructurării şi aprobat de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice. (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestuia tuturor instituţiilor abilitate potrivit alin. (1). (3) Băncile supuse prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor suporta costurile restructurării conform programului de restructurare."18. După articolul 12 se introduc articolele 12^1 şi 12^2 cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Plata activelor bancare supuse valorificării se va face la valoarea neta. Fac excepţie activele evidentiate în conturile din bilanţ, a căror valoare neta este zero, precum şi activele bancare evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a căror valoare neta este egala cu valoarea nominală, pentru care plata se face la o valoare reprezentând 0,01% din valoarea nominală a acestora. (2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de AVAB, se înregistrează în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominală. (3) Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face la data preluării efective a activelor bancare. (4) Plata creanţelor comerciale preluate de AVAB se va face la valoarea negociata între cedent şi cesionar. La aceeaşi valoare se va face şi înregistrarea în evidentele contabile ale AVAB.Art. 12^2. - (1) Pentru valorificarea activelor bancare peste nivelul estimat în raportul de evaluare a portofoliului AVAB Consiliul de supraveghere şi îndrumare poate aproba constituirea unui fond special de stimulente de până la 1% din valoarea recuperată ce depăşeşte valoarea astfel estimată. Raportul de evaluare a portofoliului AVAB se întocmeşte de o firma specializată recunoscută internaţional şi selectata prin licitaţie publică. (2) Normele metodologice privind utilizarea şi repartizarea fondului constituit pentru stimularea personalului de specialitate al AVAB se aproba prin hotărâre a Guvernului."19. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Administrarea şi valorificarea activelor bancare se efectuează de către AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din ţara ori din străinătate, pe baza unui contract de mandat. Mandatul încredinţat poate fi cu sau fără reprezentare şi va prevedea expres obligaţia de raportare a modului de executare către AVAB. AVAB nu poate să deţină calitatea de asociat sau de acţionar al mandatarului. (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii. Criteriile privind selectarea activelor bancare şi a creanţelor asociate care vor fi încredinţate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate sunt aprobate de Consiliul de supraveghere şi îndrumare. (3) Prin firme de specialitate care pot prelua active bancare se înţelege: bănci, organisme financiare, fonduri legal constituite, organizate ca persoane juridice şi care au ca obiect de activitate operaţiuni specifice de valorificare a creanţelor. Interdicţiile prevăzute pentru AVAB la înstrăinarea activelor bancare sunt aplicabile şi în cazul acordării mandatului firmelor de specialitate, precum şi acestor firme, în procesul de valorificare a activelor bancare preluate. (4) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifica sub valoarea neta, precum şi a firmelor de specialitate prevăzute la alin. (2) sau a oricărui alt cumpărător al unei/unor creanţe neperformante, precum şi clauzele prevăzute în actele juridice încheiate de AVAB pentru valorificarea activelor bancare, incluzând între altele clauzele privind sumele şi termenele la care se valorifica activele bancare, nu sunt supuse controlului Curţii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai încasarea şi folosirea, potrivit destinaţiilor prevăzute de lege, a veniturilor realizate de AVAB."20. Articolul 14 se abroga.21. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informaţiile pe care le deţin şi care facilitează recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia. (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998 băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror active deţinute la aceste bănci de debitorii cedati AVAB. (3) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (1) şi (2) constituie secret profesional pentru salariaţii AVAB. (4) Informaţiile solicitate de AVAB se pun la dispoziţie acesteia cu promptitudine şi în mod gratuit de către instituţiile abilitate."22. Articolele 16-18 se abroga.23. După capitolul III se introduce capitolul III^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Evidente speciale, contabile, conturi bancareArt. 18^1. - (1) Înregistrarea în contabilitate a valorii nominale a activelor bancare preluate de la bănci se face şi în structura monetara existenta în titlurile de creanta deţinute de banca pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedenta o dată cu semnarea contractului de cesiune. (2) În vederea valorificării creanţelor preluate de AVAB, la valori cat mai apropiate de valoarea nominală, actualizată la zi, debitele în lei şi în alte valute decât USD, la data preluării, se consolideaza în USD, în baza raportului leu/USD la acea data.Art. 18^2. - (1) Creanţele preluate la datoria publică interna consolidate vor fi valorificate astfel încât nivelul de acoperire a datoriei publice rezultate din aceste operaţiuni să fie cat mai apropiat de cel real. (2) Regularizarea diferenţelor valorice care apar în procesul de valorificare, între valoarea înregistrată şi valoarea tranzactionata, se va efectua în momentul în care pentru recuperarea creanţei respective nu mai exista nici o posibilitate de valorificare prin metodele legal aprobate. (3) Constatarea unei astfel de situaţii şi corectarea valorii nominale a creanţei din evidentele contabile se supun spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare. (4) Valoarea tranzactionata are în vedere valoarea de piaţa pentru fiecare componenta a creanţei preluate.Art. 18^3. - Creanţele comerciale preluate se vor inregistra în contabilitatea AVAB la valoarea negociata înscrisă în contractul de cesiune de creanta încheiat între creditorul cedent şi AVAB.Art. 18^4. - Sumele încasate din valorificarea activelor bancare sau a creanţelor comerciale valorificate asociat, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB aprobat potrivit legii, se virează la trezoreria statului.Art. 18^5. - (1) Pentru încasarea sumelor în lei şi în valută, rezultate din recuperarea creanţelor înregistrate în evidentele sale, AVAB are dreptul sa utilizeze şi conturi curente deschise la Banca Comercială Română - S.A. atâta timp cat statul este acţionar majoritar la aceasta banca. Plăţile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului. (2) AVAB nu poate schimba banca la care are deschise aceste conturi decât prin hotărâre a Guvernului, pe baza confirmării de către Banca Naţionala a României a justificarii acestei operaţiuni."24. La articolul 19, alineatul (1) şi literele a) şi b) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În vederea restructurării băncilor definite la art. 3 lit. a) şi a pregătirii acestora pentru privatizare se constituie un comitet de coordonare a restructurării, alcătuit din 3 persoane desemnate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Băncii Naţionale a României............................................................. a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 12 alin. (1); b) avizează selectarea şi preluarea activelor bancare supuse valorificării, din punct de vedere al încadrării în programul de restructurare a băncilor;"25. După capitolul IV se introduc capitolele IV^1 - IV^6 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Condiţii speciale pentru angajarea şi salarizarea personalului AVAB, incompatibilităţi, conflicte de interese şi secret profesionalArt. 19^1. - (1) În compartimentele din activitatea de baza a AVAB funcţiile de specialitate vor fi ocupate numai de persoane care au absolvit învăţământul superior economic, juridic sau tehnic, care au experienta profesională de cel puţin 2 ani în activităţi din domeniul financiar, bancar sau comercial sau care au absolvit, cu certificat de atestare, o formă de pregătire postuniversitară de specialitate de cel puţin un an. (2) În activităţile auxiliare pot fi utilizate şi alte funcţii de execuţie comune pe economie, apreciate ca necesare, pentru care condiţiile de ocupare se stabilesc prin ordin al preşedintelui AVAB. (3) Angajaţii AVAB vor avea în mod obligatoriu şi cunoştinţe de operare pe calculator, cel puţin de nivel mediu.Art. 19^2. - (1) Angajarea personalului se face prin numire, conform legii, cu îndeplinirea condiţiilor de ocupare specifice fiecărei funcţii, în conformitate cu prevederile cuprinse în fişa postului şi în concordanta cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. (2) Nomenclatorul funcţiilor de specialitate, de execuţie şi de conducere utilizate de AVAB şi condiţiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute în anexa la contractul colectiv de muncă, înregistrat potrivit legii. (3) Funcţiile comune pe economie care nu presupun o specializare în domeniul financiar-bancar sau comercial vor fi utilizate în structura organizatorică, în raport cu necesităţile AVAB.Art. 19^3. - Salarizarea specială a personalului AVAB se face cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispoziţiilor legale, şi urmăreşte eficientizarea activităţii personalului prin calitate şi stabilitate.Art. 19^4. - Salarizarea personalului urmăreşte asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piaţa forţei de muncă pentru activităţi similare, respectiv pentru angajaţii sistemului financiar-bancar, raportate statistic.Art. 19^5. - (1) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta. (2) Salariul de baza se stabileşte pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregătirea, competenţa, responsabilitatea şi riscurile profesionale. (3) Adaosurile şi sporurile la salariul de baza se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi se acordă pe bază de negocieri individuale, în funcţie de dificultatea şi de responsabilitatea postului, de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea şi, după caz, de vechimea în munca. (4) Adaosurile şi sporurile la salariul de baza se iau în calcul la stabilirea drepturilor care se determina în raport cu salariul, în măsura în care se prevede prin lege. (5) Salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc în suma bruta prin negocieri colective sau individuale între preşedintele AVAB, care angajează, şi salariaţi sau reprezentanţii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu încadrarea în resursele financiare proprii, provenite din venituri extrabugetare, stabilite anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, şi sunt confidenţiale. Negocierile salariale nu vor fi angajate decât după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, conform legii. (6) Negocierea colectivă se face anual şi va avea ca obiect cel puţin: salariile, durata timpului de lucru, condiţiile de muncă, ţinându-se seama de răspunderea, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională ale persoanelor care exercită aceste funcţii, în limita prevederilor contractului colectiv de muncă, înregistrat în conformitate cu prevederile legale. (7) Salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare stabilite în suma bruta se impozitează potrivit legii.Art. 19^6. - Consiliul de supraveghere şi îndrumare stabileşte salariul preşedintelui şi al vicepreşedintelui AVAB. La stabilirea salariului preşedintelui şi al vicepreşedintelui AVAB se va avea în vedere asigurarea unui echilibru corespunzător între responsabilităţile proprii şi nivelul salariilor negociate pentru restul personalului, prevăzut în contractul colectiv de muncă.Art. 19^7. - Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul preşedintelui AVAB.Art. 19^8. - (1) Preşedintele şi salariaţii AVAB nu pot fi membri ai nici unei organizaţii cu caracter politic şi nu pot desfăşura activităţi politice în perioada în care sunt angajaţi ai AVAB. (2) Salariaţilor AVAB li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de AVAB. (3) Salariaţii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiindu-le interzisă folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii în cadrul AVAB şi apoi o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor AVAB sau ale băncilor cărora li se aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 19^9. - (1) AVAB nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 10 şi nu poate instraina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării, prin contracte cu: a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora; b) foştii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul AVAB ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către banca a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanţiilor reale; c) soţul/sotia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) sau, după caz, actionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b); d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b); e) membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării şi salariaţii AVAB. (2) Contractele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.Art. 19^10. - Persoanele prevăzute la art. 19^9 alin. (1) lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al AVAB.Art. 19^11. - Persoanele angajate în cadrul AVAB, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul lipseşte din AVAB o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.CAPITOLUL IV^2Debitori. Titluri executoriiArt. 19^12. - Stingerea prin plata a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceasta datorie a activelor bancare cesionate la AVAB constituie o obligaţie ce revine următoarelor categorii de debitori: a) persoanele fizice sau juridice care au contractat creditul, constituind debitori cedati în temeiul contractelor de cesiune; b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacă divizarea s-a făcut în frauda creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil; c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garanţii pentru restituirea creditului; d) persoanele care începând cu data contractării creditului au îndeplinit funcţia de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acţionar/asociat la societatea comercială debitoare şi din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinaţiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadenta, în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit funcţia menţionată; e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevăzute la lit. a), b) şid), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dauna obligaţiei de restituire a creditului.Art. 19^13. - (1) Constituie titlu executoriu contractele sau convenţiile de credit dintre banca şi debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creanţelor, actele prin care s-au constituit garanţii personale sau reale pentru restituirea acestor creanţe cesionate, potrivit legii AVAB, precum şi orice alte acte sau înţelegeri încheiate de aceasta pentru valorificarea creanţelor preluate. (2) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 19^12 lit. b), d) şi e) AVAB, în măsura în care constata existenta unor acte sau fapte care atrag răspunderea acestora, se va adresa instanţei competente în vederea stabilirii răspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotărârea prin care instanţa a stabilit răspunderea, iar executarea silită va putea începe după rămânerea definitivă a hotărârii. La cererea AVAB instanţa va putea incuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonanţa preşedinţială chiar înaintea pronunţării hotărârii. (3) Orice act unilateral emis de debitor şi acceptat de AVAB, în care debitorul recunoaşte expres datoria şi se angajează sa o achite în termenul şi în condiţiile stabilite de AVAB, constituie titlu executoriu şi poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Convenţiile de eşalonare la plata a creanţelor vor avea în vedere actualizarea valorii nominale şi, după caz, a garanţiilor şi au putere de titlu executoriu.Art. 19^14. - Titlurile executorii emise de AVAB conform legii vor avea un obiect bine determinat şi vor tine seama de faptul ca valorificarea activelor bancare trebuie actualizată la zi pentru a se evita deteriorarea drepturilor creditorului şi pentru a se asigura recuperarea reală a efortului financiar de emitere a titlurilor de stat.Art. 19^15. - (1) Titlul executoriu se comunică debitorului şi se pune în executare fără nici o formalitate. (2) Titlurile executorii emise în condiţiile prezentului capitol se executa potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.CAPITOLUL IV^3Blocarea conturilor, sechestrarea acțiunilor și instituirea administrării specialeArt. 19^16. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu AVAB poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura, pe care debitorul le deţine în orice banca sau cooperativa de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. În termen de doua zile libere de la primirea ordinului instituţiile respective vor confirma în scris blocarea conturilor. (2) Pe perioada blocarii disponibilităţilor din conturile bancare orice plata se poate face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a AVAB, cu excepţia plăţilor în contul creanţei deţinute de AVAB şi a privilegiilor legale. (3) Pe perioada blocarii disponibilităţilor din conturi banca va bonifica şi va bloca inclusiv dobânda cuvenită debitorului, în condiţiile convenite anterior blocarii. (4) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage nulitatea oricărei plati şi răspunderea solidară a băncii cu debitorul, în limita sumelor sustrase blocarii. (5) Sumele din conturile blocate se virează în contul AVAB, la cererea acesteia, după validarea popririi.Art. 19^17. - (1) La cererea AVAB instanţa poate incuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 şi 908 din Codul comercial, în condiţiile prevăzute la cap. IV^4, sechestrul asupra acţiunilor şi părţilor sociale şi instituirea administrării speciale la societatea comercială care constituie debitorul cedat, la societatea comercială care este debitoare potrivit art. 19^12 lit. b), precum şi la societatea comercială la care debitorii prevăzuţi la art. 19^12 deţin, separat sau împreună, cel puţin 50% plus o acţiune din capitalul social sau, după caz, majoritatea părţilor sociale. (2) Sechestrul şi măsura administrării speciale se aplică de la data înregistrării hotărârii definitive a instanţei la registrul comerţului. (3) Pe perioada sechestrului prevăzut la alin. (1) drepturile faţă de societatea comercială, conferite de acţiunile sau părţile sociale sechestrate, se exercită de către AVAB. Pe timpul administrării speciale administrarea societăţii comerciale se asigura de o persoană desemnată prin hotărâre a instanţei prevăzute la alin. (1), la propunerea AVAB. Persoana propusă trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licenţiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă 5 ani de activitate practica economică sau juridică. Administratorul va primi o indemnizaţie bruta lunară, suportată de societatea comercială. Pe data numirii administratorului special se suspenda de drept mandatul administratorilor în exerciţiu. (4) Societatea comercială supusă administrării speciale nu va repartiza din profitul obţinut sume pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, care sunt debitori ai creanţelor bancare neperformante cesionate AVAB, se vărsa în contul datoriei debitorului cedat. (5) Asumarea de către societatea comercială supusă administrării speciale de noi obligaţii care ar influenţa negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabilă a AVAB. Actul încheiat cu încălcarea acestei obligaţii este nul de drept. (6) Răspunderea administratorului desemnat, atât faţă de acţionari sau asociaţi, după caz, cat şi faţă de AVAB se stabileşte potrivit regulilor mandatului comercial. (7) Prevederile prezentului articol se aplică şi societăţilor comerciale la care acţionari sau asociaţi sunt societăţi comerciale ce deţin majorităţile prevăzute la alin. (1) şi care sunt controlate de debitorii prevăzuţi la art. 19^12.CAPITOLUL IV^4Reguli speciale privind soluționarea litigiilorArt. 19^18. - Litigiile în legătură cu creanţele neperformante preluate la datoria publică, în care AVAB este parte, se soluţionează cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispoziţiile Codului de procedura civilă.Art. 19^19. - Cererile de orice natura privind drepturile şi obligaţiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea răspunderii civile a persoanelor fizice şi juridice, altele decât debitorii definiţi la art. 19^12, sunt de competenţa Curţii de apel în a carei raza teritorială se afla sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului şi se judeca de urgenta şi cu precădere.Art. 19^20. - (1) Reclamantul este obligat sa comunice cererea, actele pe care se întemeiază şi, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instanţa. Judecătorul nu va primi cererea fără dovada privind îndeplinirea obligaţiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu excepţia cererilor formulate în timpul judecaţii sau a celor prin care se exercită o cale de atac. (2) Primul termen de judecată se stabileşte la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecata. (3) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune cel târziu până la primul termen de judecată. Întâmpinarea, actele pe care se întemeiază şi, după caz, interogatoriul scris se comunică de către parte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de termenul prevăzut la alin. (2). Nerespectarea obligaţiei de comunicare prezuma renunţarea de către parte la apărările ce puteau fi formulate prin întâmpinare şi la probele în susţinerea acestor apărări.Art. 19^21. - (1) Orice cerere se judeca la primul termen, în afară cazului în care instanţa dispune administrarea de probe noi. Dacă din motive întemeiate părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apărările în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, sa acorde un termen în cunoştinţa de cel mult 7 zile. (2) Acelaşi termen de 7 zile se acordă o singură dată şi pentru administrarea de probe noi, dispuse de instanţa, la primul termen.Art. 19^22. - (1) Instanţa este obligată sa pronunţe hotărârea în termen de 5 zile de la încheierea dezbaterilor şi sa comunice părţilor hotărârea motivată în cel mult 10 zile de la comunicare. (2) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs. (3) În recurs nu se pot invoca apărări ce nu au fost formulate în faţa instanţei a carei hotărâre este recurată, cu excepţia celor de ordine publică. (4) Dacă admite recursul, prin aceeaşi hotărâre instanţa este obligată să soluţioneze şi fondul cauzei sau, dacă se impune administrarea de probe noi, sa stabilească termenul de judecată. (5) Termenele prevăzute la art. 19^20 alin. (2), la art. 19^21 alin. (1) şi (2) şi la alin. (1) al prezentului articol se aplică şi în situaţia judecării recursului. (6) Căile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedura civilă.Art. 19^23. - (1) Termenul de prescripţie a acţiunilor îndreptate împotriva AVAB este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască faptul sau actul pe care se întemeiază acţiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau încheierii actului, dacă legea nu prevede un termen mai scurt. (2) Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, curge de la data intrării în vigoare a acesteia.CAPITOLUL IV^5Reguli speciale privind executarea silităArt. 19^24. - (1) Pentru executarea silită a titlurilor executorii, AVAB îşi poate organiza corpul de executori proprii sau poate folosi executori judecătoreşti. (2) Procedurile de executare silită pentru valorificarea activelor bancare de către AVAB sunt puse în aplicare de către corpul de executori proprii sau de către executori judecătoreşti.Art. 19^25. - Corpul de executori proprii se numeşte prin ordin al preşedintelui AVAB şi are competenţa deplina pe întregul teritoriu al tarii.Art. 19^26 - (1) Corpul de executori ai AVAB are obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum şi a bunurilor şi veniturilor lui urmaribile. (2) Dacă debitorul nu este găsit la domiciliu sau la sediul cunoscut, corpul de executori ai AVAB este obligat să solicite organelor de poliţie să facă cercetări, precum şi sa ceara relaţii de la oficiul registrului comerţului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, de la Garda Financiară sau de la orice altă persoană fizica sau juridică ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului în care se afla debitorul şi al obţinerii oricăror date deţinute în legătură cu acesta sau cu bunurile sale.Art. 19^27. - Organele de poliţie, persoanele fizice şi juridice, precum şi celelalte organe competente prevăzute la art. 19^26 alin. (2) sunt obligate sa dea de îndată relaţiile solicitate de corpul de executori, fără perceperea vreunei taxe ori a vreunui tarif.Art. 19^28. - Ori de câte ori este necesar poliţia are obligaţia sa dea concursul executorilor AVAB, la cererea acestora, în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silită.Art. 19^29. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin executorii AVAB pot: a) să între în orice incinta de afaceri a debitorului persoana juridică sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit; b) să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului persoana fizica, precum şi sa cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; c) să solicite şi sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. (2) Executorii pot intră în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente, aplicându-se dispoziţiile Codului de procedura civilă, privind ordonanţa preşedinţială.Art. 19^30. - Accesul executorului în locuinta, în incinta de afaceri sau în orice alta încăpere a debitorului persoana fizica sau juridică se poate efectua între orele 8,00-18,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate, când exista pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, cu autorizarea instanţei.Art. 19^31. - În absenta debitorului sau dacă acesta refuza accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 19^29, executorul nu poate să pătrundă în acestea decât în prezenta unui reprezentant al poliţiei şi a 2 martori. Dispoziţiile art. 19^29 alin. (2) sunt aplicabile, după caz.Art. 19^32. - Executorul va începe executarea după comunicarea titlului executoriu prevăzut la art. 19^13 alin. (1), cu menţiunea ca neachitarea de bunăvoie a creanţei în termen de 5 zile lucrătoare de la primire da dreptul creditorului sa procedeze la executarea silită fără nici o alta somaţie.Art. 19^33. - După expirarea termenului prevăzut la art. 19^32 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile aparţinând debitorului şi garantilor, urmând să fie valorificate.Art. 19^34. - Executarea silită asupra tuturor bunurilor urmaribile aparţinând debitorilor şi garantilor se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 19^32, fără încuviinţarea instanţei.Art. 19^35. - Dreptul corespunzător creanţei preluate la datoria publică se executa înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepţia salariilor şi a altor privilegii legale.Art. 19^36. - Aplicarea sechestrului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19^17, se face de executorii AVAB sau de executorii judecătoreşti, care încheie un proces-verbal de sechestru.Art. 19^37. - (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) numele şi prenumele celui care aplica sechestrul şi numărul legitimatiei de executor; b) numele şi prenumele debitorului (sau ale garantului, dacă se sechestreaza bunurile acestuia) şi ale altor persoane care sunt de faţa (martori); c) menţionarea titlului executoriu, suma datorată şi natura datoriei; d) enumerarea bunurilor urmaribile sechestrate (natura, gradul de uzura, dimensiunea etc.); e) eventualele obiecţii făcute de debitor; f) indicarea orei, zilei şi locului sechestrului; g) natura sechestrului, dacă este un sechestru cu ridicare, dacă se numeşte un custode sau dacă se aplică sigilii; h) semnăturile părţilor: executor, debitor sau, în lipsa lui, ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum şi, atunci când este cazul, semnatura custodelui. (2) Dacă debitorul refuza să semneze, se va menţiona aceasta în procesul-verbal. (3) Procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va preda debitorului, un exemplar se depune la dosarul de executare silită şi alt exemplar se preda AVAB.Art. 19^38. - Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 19^37 bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cat durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu acordul AVAB. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.Art. 19^39.- (1) Dacă bunurile sechestrate nu sunt ridicate şi depozitate de executor, ele vor putea fi lăsate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de AVAB. (2) Cel care primeşte bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.Art. 19^40. - (1) În cazul în care nu au fost luate măsurile asiguratorii pentru realizarea integrală a creanţei şi dacă la începerea executării silite se constată că exista pericol de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicată o dată cu comunicarea titlului executoriu. (2) Sechestrul prevăzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizării date de instanţa judecătorească competenţa. Dispoziţiile referitoare la ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.Art. 19^41. - În vederea valorificării executorul poate să verifice dacă bunurile sechestrate se găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru şi dacă acestea nu au fost substituite sau degradate.Art. 19^42. - Bunurile rămân sub sechestru până la valorificarea lor sau până când AVAB ori, după caz, instanţa competenţa dispune ridicarea sechestrului.Art. 19^43. - Vânzarea silită a bunurilor urmărite se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviinţarea instanţei şi fără efectuarea altei formalităţi.Art. 19^44. - Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitaţie publică organizată de o comisie din cadrul AVAB, numita prin ordin al preşedintelui.Art. 19^45. - (1) Preţul de pornire a licitaţiei se stabileşte prin expertiza. Expertul se desemnează de AVAB pe bază de contract. (2) După stabilirea preţului de pornire licitatorul va publică cu cel puţin 10 zile înainte de data licitaţiei un anunţ de vânzare într-un cotidian naţional de larga circulaţie şi/sau într-un cotidian local. Anunţul va cuprinde sintetic bunurile ce urmează să fie licitate, ziua, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire şi valoarea garanţiei de participare stabilită de AVAB, domiciliul sau sediul debitorului, precum şi menţiunea ca toţi cei care poseda un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă licitatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. Anunţul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacă acesta nu este găsit, procedura se considera îndeplinită prin afişare la locul licitaţiei şi la sediul primăriei locale în care se afla bunul. (3) Licitaţia poate avea loc numai după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (2) şi se va desfăşura la locul stabilit de AVAB. Debitorul este obligat să permită ţinerea licitaţiei în spaţiile pe care le deţine, dacă sunt adecvate acestui scop.Art. 19^46. - Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la licitator, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) dovada privind depunerea garanţiei de participare; b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; c) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului; d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport.Art. 19^47. - (1) Comisia de licitaţie verifica şi analizează documentele de participare prevăzute la art. 19^46 şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o ora înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completa de participare. (2) Ofertanţii se identifica după numărul de ordine de pe lista de participare, după care licitatorul anunta obiectul licitaţiei, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din preţul de pornire, precum şi modul de desfăşurare a licitaţiei; pasul de licitare se stabileşte de comisia de licitaţie. (3) Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. (4) În cazul în care la prima licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publică un nou anunţ, cu respectarea prevederilor art. 19^45 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea ţinerii unei noi licitaţii. Preţul de pornire în acest caz este de 75% din preţul de pornire a licitaţiei anterioare. (5) Dacă la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 75% din preţul de pornire a primei licitaţii sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitaţie, la care preţul de pornire este de 50% din preţul de pornire a primei licitaţii. (6) Când în cadrul unei şedinţe nu au putut fi licitate toate bunurile, licitaţia va continua în ziua lucrătoare următoare, la ora anunţată de licitator înainte de închiderea şedinţei.Art. 19^48. - (1) Licitaţia se adjudeca la preţul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă una dintre următoarele garanţii: scrisoare de garanţie emisă de o banca română sau de o banca străină la care o banca română este corespondenta; bilet la ordin avalizat de o banca agreată de AVAB; garanţia personală a unui fidejusor, în condiţiile Codului comercial, constând într-o obligaţie unilaterala şi necondiţionată de plată a ratei neachitate la termen, parţial sau integral, de către debitor. Garanţia nu poate fi decât pentru plata integrală a ratelor şi trebuie să fie îndestulătoare. (2) Plata în rate este permisă numai dacă adjudecatarul achită un avans de minimum 30% din preţul de adjudecare. Garanţia de participare poate fi considerată ca plata parţială a avansului. (3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmeşte, în 3 exemplare originale, procesul-verbal de licitaţie, care se semnează de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de proprietarul bunului, dacă acesta participa la executare, şi care va cuprinde în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăşurat licitaţia, rezultatul acesteia, numele şi prenumele sau denumirea proprietarului bunului şi ale adjudecatarului cumpărător, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpărat, preţul, taxa pe valoarea adăugată după caz, termenul şi modalitatea de plată a preţului şi data vânzării. Orice refuz de a semna se consemnează în procesul-verbal de licitaţie. În termen de doua zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie licitatorul va încheia şi va elibera fiecărui cumpărător, precum şi debitorului un document care va cuprinde toate elementele menţionate mai sus şi care îndeplineşte condiţiile unui document specific, legal aprobat, conform legislaţiei financiar-contabile. În acelaşi termen licitatorul va dispune în scris restituirea garanţiei, cu excepţia garanţiei adjudecatarului, care se retine în contul preţului sau în contul AVAB, dacă adjudecatarul refuza plata preţului la termenul şi în modalitatea stabilite în procesul-verbal de licitaţie. (4) În termen de doua zile lucrătoare de la data plăţii preţului integral sau, în cazul vânzării cu plata în rate, a plăţii avansului şi a prezentării garanţiilor stabilite în procesul-verbal de licitaţie licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător şi proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces-verbal. Pentru bunurile transmise prin vânzare silită procesul-verbal de licitaţie constituie titlu de proprietate în baza căruia adjudecatarul este îndreptăţit sa procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în evidenţa contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport, înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicităţii imobiliare. Pentru bunurile vândute cu plata preţului în rate procesul-verbal de licitaţie constituie titlu executoriu conform art. 19^13.Art. 19^49. - (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, AVAB va putea fie sa adjudece bunul în contul creanţei, caz în care se va proceda la o diminuare a creanţei cu 50% din preţul bunului stabilit prin expertiza potrivit art. 19^45 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piaţa stabilite anterior. În acest caz AVAB va relua procedura de vânzare prin licitaţie pornind de la noul preţ de referinţa. (2) AVAB este autorizata sa identifice posibilităţi de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1). (3) În situaţia în care s-a procedat la adjudecarea de către AVAB a bunului imobil supus executării silite acesta va trece în proprietatea privată a statului şi în administrarea AVAB, pe baza procesului-verbal de licitaţie. (4) Acelaşi regim îl vor avea şi bunurile imobile acceptate de AVAB ca dare în plata pentru stingerea obligaţiei de plată de către debitorul cedat, convenţia de dare în plata constituind titlu de proprietate.CAPITOLUL IV^6SancțiuniArt. 19^50. - (1) Constituie contravenţie la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune, următoarele fapte: a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscând ca aceasta face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 19^9 alin. (1); b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane în dăuna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare; c) nerespectarea termenelor stabilite de AVAB, în cererile adresate în scris persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), pentru obţinerea de informaţii. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele se actualizează periodic în funcţie de rata inflaţiei.Art. 19^51. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 19^50 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Corpul de control al primului-ministru.Art. 19^52. - Contravenţiilor prevăzute la art. 19^50 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26."26. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Dispoziţii tranzitorii şi finale"27. Articolul 20 se abroga.28. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul creanţelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni sau în părţi sociale la societăţile comerciale debitoare şi nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiata."29. După articolul 21 se introduc articolele 22-35 cu următorul cuprins:"Art. 22. - Valoarea activelor bancare preluate în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 12^1 alin. (1) face obiectul regularizării între AVAB şi banca cedenta, astfel încât operaţiunea să se încadreze în prevederile art. 12^1 alin. (1).Art. 23. - În cazul debitorilor societăţi comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari, care au evidentiate în conturile din bilanţ creanţe neperformante şi creanţe bugetare restante, se pot aplica şi metodele de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 24. - (1) Litigiile în curs în legătură cu creanţele bancare cedate AVAB, indiferent de faza în care se afla, vor continua şi se vor soluţiona cu aplicarea procedurii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Actele procedurale încheiate rămân valabile. La cererea AVAB aceasta procedura poate fi aplicată şi executarilor silite începute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare încheiate îşi menţin valabilitatea. (2) Executarea silită începută de AVAB prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecătoreşti continua şi pe parcursul soluţionării contestaţiilor formulate de debitori, aceştia având dreptul întoarcerii executării numai în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.Art. 25. - (1) Debitorii pot contesta în justiţie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi pot face contestaţie la executare numai după depunerea unei cauţiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării. (2) Dovada privind plata cauţiunii prevăzute la alin. (1) va însoţi în mod obligatoriu contestaţia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată. (3) Verificarea cuantumului cauţiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.Art. 26. - (1) AVAB poate accepta darea în plata a unui bun în vederea stingerii obligaţiilor de plată. (2) Actul încheiat de AVAB pentru constatarea stingerii obligaţiei de plată a debitorului, total sau parţial, constituie titlu de proprietate, iar operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al dării în plata, este scutită de taxa pe valoarea adăugată.Art. 27. - (1) Băncile cedente ale creanţelor neperformante preluate la datoria publică răspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informaţiilor către AVAB, dacă datorită acestui fapt nu s-a putut valorifica respectiva creanta. (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor şi datelor necesare pentru executarea creanţelor cedate AVAB răspund civil, contraventional sau penal, după caz, în condiţiile legii.Art. 28. - Cererile formulate de AVAB şi orice alte acte procedurale efectuate de şi pentru aceasta în legătură cu valorificarea activelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi orice alte taxe.Art. 29. - AVAB este autorizata ca ori de câte ori în procesul de valorificare a activelor bancare este necesară aplicarea altor metode prevăzute de lege la acea data, care creează posibilităţi mai rapide şi mai eficiente de valorificare, sa utilizeze acele metode separat sau împreună cu metodele proprii.Art. 30. - Asigurarea serviciilor necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice se realizează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare.Art. 31. - Măsurile întreprinse de AVAB în vederea executării silite nu se suspenda ca urmare a declanşării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.Art. 32. - În vederea executării silite a bunurilor urmărite AVAB poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic va dispune ca administratorul sau, după caz, lichidatorul sa predea AVAB bunul afectat garanţiei, în vederea valorificării.Art. 33. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se modifica în mod corespunzător, ţinându-se seama de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 34. - Prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB se aplică tranzitoriu până la data înregistrării, conform legii, a contractului colectiv de muncă. La aceeaşi dată Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se abroga.Art. 35. - La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele acte normative se abroga:- Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 151/2000;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea AVAB, va aproba modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare.  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 27 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU──────────────────