HOTĂRÂRE nr. 622 din 27 iunie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 18 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sârbup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartoş  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Primirea cererilor, activităţile de înregistrare şi evidenţă a solicitanţilor statutului de refugiat şi a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie, intervievarea solicitanţilor, analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, procedura de soluţionare a cererilor pentru acordarea statutului de refugiat, precum şi activităţile legate de asigurarea asistenţei solicitanţilor statutului de refugiat şi a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie se desfăşoară potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, denumită în continuare ordonanţă, şi ale prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 2 (1) Prin persecuţie, în sensul art. 2 alin. (1) şi al art. 5 din ordonanţă, se înţelege o acţiune care: a) este suficient de gravă prin ea însăşi ori prin repetarea faptelor pentru a expune solicitantul unor pericole de natură să îi aducă atingere vieţii, integrităţii corporale ori libertăţii sale ori pentru a-l împiedica în mod evident să trăiască în ţara sa de origine; şi b) are la bază unul sau mai multe dintre următoarele motive: rasă, naţionalitate, religie, apartenenţa la un anumit grup social sau opinie politică, indiferent dacă motivele sunt reale sau au fost atribuite persoanei în cauză de agentul care exercită persecuţia. (2) Persecuţia poate fi exercitată de autorităţi publice, de organizaţii sau partide care controlează statul ori de terţi, în cazul în care acte grave de discriminare sau de natura infracţională sunt comise pe scară largă şi sunt tolerate de autorităţi sau acestea refuză ori se dovedesc incapabile să ofere o protecţie adecvată.  +  Articolul 3 (1) În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţă, până la stabilirea măsurilor şi perioadei pentru care se acordă protecţie Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate decide suspendarea procedurii de acordare a statutului de refugiat persoanelor care provin din zona de conflict şi urmează să beneficieze de protecţie umanitară temporară. (2) Până la stabilirea măsurilor şi perioadei pentru care se acordă protecţie umanitară temporară persoana care provine din zona de conflict are drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 13 din ordonanţă. (3) Protecţia umanitară temporară se acordă pe o perioadă determinată care nu poate depăşi 2 ani. (4) După încetarea protecţiei umanitare temporare persoanele care au beneficiat de această formă de protecţie pot solicita în mod individual acordarea statutului de refugiat. (5) Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 6 alin. (2) din ordonanţa este iniţiată de Ministerul de Interne la sesizarea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în situaţia în care se constată sau există informaţii că din zona de conflict urmează să fie înregistrat un aflux masiv şi spontan de persoane care au nevoie de protecţie. (6) Prin aflux masiv şi spontan de persoane care au nevoie de protecţie se înţelege deplasarea către teritoriul României a unui număr semnificativ de persoane care depăşeşte capacitatea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi de soluţionare a cererilor individuale, în condiţiile şi în termenele prevăzute de ordonanţă. (7) Prin persoana care are nevoie de protecţie se înţelege orice persoană care şi-a părăsit ţara de origine ca urmare a unui conflict armat şi nu se poate întoarce în condiţii de siguranţă şi demnitate în ţara de origine.  +  Capitolul II Procedura acordării statutului de refugiat  +  Secţiunea 1 Procedura ordinară  +  Articolul 4O persoană este considerată solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral, din care să rezulte ca aceasta solicită protecţia statului român pentru unul dintre motivele prevăzute de ordonanţă.Cererea pentru acordarea statutului de refugiat  +  Articolul 5 (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este individuală şi se înaintează personal de către solicitant, cetăţean străin sau apatrid, sau de reprezentantul legal al acestuia Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, organelor teritoriale ale acestuia sau organelor teritoriale ale Ministerului de Interne. (2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat se completează în limba română sau într-o limba pe care solicitantul o cunoaşte. (3) Funcţionarul autorităţilor cu competente în primirea cererilor pentru acordarea statutului de refugiat înmânează solicitantului formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi ii explica modul în care trebuie completat. (4) În cazul în care solicitantul nu ştie să scrie funcţionarul care primeşte cererea va completa formularul potrivit declaraţiei orale a solicitantului, iar cererea va fi semnată sau amprentată de solicitant şi va fi semnată de funcţionarul care a completat aceasta cerere şi de interpret, după caz. (5) Dacă solicitantul deţine documente de identitate, funcţionarul verifica datele înscrise în cerere şi semnalează solicitantului neconcordanţele apărute în conţinutul cererii, pentru a fi remediate. (6) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat şi cele depuse la Direcţia pentru străini şi probleme de migrări din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizată a Persoanei sunt înregistrate în registre speciale. (7) Cererile colective pentru acordarea statutului de refugiat nu sunt acceptate.  +  Articolul 6După primirea cererii pentru acordarea statutului de refugiat unităţile Ministerului de Interne eliberează solicitantului o adeverinţa provizorie cu o valabilitate de 48 de ore, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, şi asigura transportul solicitantului până la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau până la o structura teritorială a acestuia, după caz.Înaintarea cererii de către un minor  +  Articolul 7 (1) În cazul străinului minor interesele acestuia sunt aparate de reprezentantul sau legal. (2) În situaţia în care minorul neînsoţit nu poate să îşi probeze vârsta Oficiul Naţional pentru Refugiaţi solicită eliberarea unui certificat medico-legal. (3) În lipsa unui reprezentant legal Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sesizează autoritatea competentă în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa minorul, pentru declanşarea procedurii de stabilire a unui reprezentant legal. (4) Reunificarea familială în cazul minorilor neînsoţiţi se face în ţara în care se află părinţii, dacă este în interesul minorului. (5) În analizarea cererilor şi a motivelor invocate de minorul neînsoţit se ţine seama de gradul său de dezvoltare intelectuală şi de maturitatea sa. (6) Procedura de soluţionare a cererii pentru acordarea statutului de refugiat este suspendată până la stabilirea unui reprezentant legal. Pe perioada suspendării procedurii de acordare a statutului de refugiat minorul se bucură de toate drepturile prevăzute de ordonanţă. (7) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat minorului neînsoţit va fi analizata cu prioritate.Înaintarea cererii pentru terţe persoane  +  Articolul 8 (1) Persoana care a dobândit statutul de refugiat poate depune cerere pentru acordarea statutului de refugiat pentru membrii familiei sale, în condiţiile art. 3 din ordonanţa, numai în cazul în care aceştia nu se afla pe teritoriul României şi poate face dovada ca aceştia sunt de acord cu depunerea unei astfel de cereri. (2) Aceste cereri se depun la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau la structurile teritoriale ale acestuia. (3) Ministerul de Interne împreună cu Ministerul Afacerilor Externe vor stabili o procedura comuna de soluţionare a acestor cereri prin ordin comun care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Activităţi necesare pentru întocmirea dosarului personal al solicitantului  +  Articolul 9După înregistrarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi structurile teritoriale ale acestuia, prin personalul desemnat: a) efectuează verificări în evidenţele Oficiului Naţional pentru Refugiaţi pentru a se constata dacă sub identitatea declarată solicitantul a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat; b) reţin documentul de călătorie al solicitantului, care poate fi returnat temporar titularului, la cerere şi pentru motive bine întemeiate; c) procedează la fotografierea, amprentarea şi informarea solicitantului cu privire la drepturile, obligaţiile şi procedura de acordare a statutului de refugiat; d) întocmesc dosarul personal al solicitantului, care va cuprinde cererea pentru acordarea statutului de refugiat, precum şi toate documentele necesare în vederea soluţionării cazului sau şi care au legătură cu aceasta; e) comunică în scris solicitantului data şi ora la care trebuie să se prezinte pentru susţinerea interviului; f) eliberează solicitantului documentul temporar de identitate; g) înregistrează cererea pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat, necesar pentru întreţinere, al carei model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.Procedura ce se aplica solicitantului statutului de refugiat care a tranzitat anterior o ţara terţă sigură  +  Articolul 10 (1) Dacă solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţă şi există acceptul statului aflat pe lista cuprinzând ţările terţe sigure de a-l readmite pe solicitant pe teritoriul sau şi de a-i asigura accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi respinge accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat prin hotărâre motivată pe care o comunică solicitantului şi solicită autorităţilor române competente să procedeze la retrimiterea solicitantului către ţara terţă. (2) Împotriva hotărârii solicitantul poate depune plângere în condiţiile prevăzute la art. 15 din ordonanţă. (3) În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanţa funcţionarul anume desemnat să efectueze interviul şi să soluţioneze aceasta cerere emite o hotărâre prin care solicitantului i se conferă accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat.  +  Articolul 11Lista cuprinzând ţările terţe sigure, aprobată prin ordin al ministrului de interne, potrivit art. 11 din ordonanţa, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Intervievarea solicitanţilor şi soluţionarea cererii în etapa administrativă  +  Articolul 12 (1) Interviul constă într-o audiere a solicitantului statutului de refugiat de către un funcţionar al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, anume desemnat. (2) Interviul va clarifica aspectele necesare în vederea soluţionării cererii pentru acordarea statutului de refugiat, consemnate într-o notă de interviu ce va cuprinde: datele de identificare a solicitantului, numele funcţionarului care efectuează interviul şi, după caz, numele interpretului, al reprezentantului legal şi/sau al avocatului care îl asistă pe solicitant, limba în care se desfăşoară interviul, angajamentul solicitantului din care să reiasă că toate datele şi informaţiile prezentate la interviu sunt reale, întrebările şi, respectiv, răspunsurile date de solicitant pe durata interviului. (3) După citirea celor consemnate în nota de interviu aceasta va fi semnată pe fiecare pagina de solicitantul statutului de refugiat sau de reprezentantul sau legal, precum şi de interpretul, avocatul şi funcţionarul prezenţi la interviu. (4) Acolo unde este necesar funcţionarul care se ocupa de caz poate efectua un nou interviu. (5) În cazul în care solicitantul în mod nejustificat nu s-a prezentat la data fixată pentru susţinerea interviului, funcţionarul care se ocupa de caz întocmeşte un proces-verbal, după care soluţionează cererea pentru acordarea statutului de refugiat pe baza elementelor existente în acel moment la dosar. (6) La interviu pot asista, cu acordul solicitantului, şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniu, precum şi reprezentantul în România al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. (7) Pe timpul interviului minorul este însoţit de reprezentantul legal.  +  Articolul 13 (1) Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) din ordonanţa efectuează interviul, analizează motivele invocate de solicitant şi se pronunţa asupra cererii solicitantului în termen de 30 de zile de la preluarea cazului. (2) În condiţiile aplicării art. 14 alin. (2) din ordonanţa funcţionarul întocmeşte o notă în care motivează necesitatea prelungirii procedurii şi o supune spre aprobare şefului Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. (3) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat va fi soluţionată pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului şi a motivelor invocate de solicitant la interviu, care vor fi analizate în raport cu situaţia concretă din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului. (4) Plata serviciilor prestate de interpreţii şi experţii utilizaţi în cadrul procedurilor prevăzute de ordonanţa se face în condiţiile prevăzute de lege şi se asigura de la bugetul Ministerului de Interne. (5) În situaţii deosebite, în care nu pot fi identificaţi sau utilizaţi interpreţi autorizaţi, se apelează la serviciile altor specialişti cunoscători ai limbii respective, acceptaţi de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi de solicitantul statutului de refugiat. (6) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către funcţionarul prevăzut la alin. (1) şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi poate desemna un alt funcţionar pentru îndeplinirea acestor atribuţii.Căi de atac  +  Articolul 14 (1) Plângerea formulată împotriva hotărârii de respingere a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau la structurile teritoriale ale acestuia în termenul de 10 zile prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa. (2) Funcţionarul care înregistrează plângerea verifică şi, dacă este cazul, îl îndrumă pe solicitant cu privire la aspectele de formă ce lipsesc din conţinutul plângerii. (3) În cazul în care solicitantul nu precizează instanţa competentă, soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei raza teritorială îşi are sediul Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. (4) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi va transmite de îndată instanţei competente plângerea împreună cu toate documentele necesare în vederea soluţionării acesteia.Executarea hotărârii de respingere  +  Articolul 15 (1) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi informează Direcţia pentru străini şi probleme de migrări din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţa Informatizată a Persoanei cu privire la situaţia străinilor ale căror cereri pentru acordarea statutului de refugiat au fost respinse printr-o hotărâre definitiva şi irevocabilă şi care au obligaţia, conform art. 14 alin. (3), de a părăsi România în termen de 15 zile de la comunicarea acestei hotărâri. (2) În cazul în care din motive obiective străinul nu poate părăsi teritoriul României în termen de 15 zile şi autorităţile nu pot pune în executare măsura de scoatere din ţară, Ministerul de Interne prin Direcţia pentru străini şi probleme de migrări din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei acorda acestuia un drept de şedere pe teritoriul României până la dispariţia motivelor care au împiedicat părăsirea teritoriului statului român de către persoana respectivă. (3) Statutul şi regimul juridic ale persoanelor al căror drept de şedere pe teritoriul României este reglementat în temeiul art. 16 alin. (2) din ordonanţă se stabilesc în conformitate cu prevederile legale referitoare la regimul juridic al străinilor în România.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de soluţionare a unei noi cereri pentru acordarea statutului de refugiat  +  Articolul 16 (1) Străinul care depune o noua cerere pentru acordarea statutului de refugiat, în condiţiile art. 16 alin. (3) din ordonanţă se adresează personal Oficiului Naţional pentru Refugiaţi sau structurilor teritoriale ale acestuia, prezentând în scris toate motivele pentru acordarea statutului de refugiat, o copie de pe hotărârea definitivă şi irevocabilă prin care a fost respinsă cererea anterioară, precum şi documentele în susţinerea cererii sale. (2) Funcţionarul, altul decât cel care s-a pronunţat în cadrul procedurii anterioare, analizează cererea în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din ordonanţă şi în termen de 5 zile hotărăşte: a) admiterea accesului la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat; sau b) respingerea ca inadmisibilă a noii cereri pentru acordarea statutului de refugiat. (3) Hotărârile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se pronunţa fără să se analizeze pe fond motivele invocate de solicitant pentru acordarea statutului de refugiat.  +  Articolul 17 (1) După pronunţarea unei hotărâri prin care i s-a acordat accesul la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat solicitantul este informat cu privire la drepturile, obligaţiile, procedura de soluţionare a cererii sale şi data la care urmează să susţină interviul. (2) Solicitantului i se întocmeşte un nou dosar la care se anexează şi dosarul/dosarele anterior/anterioare. (3) În temeiul hotărârii prin care s-a acordat accesul la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat şi al art. 16 alin. (6) din ordonanţa Oficiul Naţional pentru Refugiaţi informează autorităţile competente cu privire la anularea dispoziţiei prin care străinul în cauză era obligat să părăsească teritoriul României. (4) Plângerea formulată de solicitant împotriva hotărârii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă o nouă cerere pentru acordarea statutului de refugiat este analizata de instanţa competentă, cu respectarea art. 16 alin. (3) din ordonanţă, iar în cazul în care instanţa acordă dreptul la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat, cererea este trimisă Oficiului Naţional pentru Refugiaţi pentru a fi analizată pe fond în cadrul unei noi proceduri de acordare a statutului de refugiat.  +  Secţiunea a 3-a Procedura accelerată  +  Articolul 18 (1) Procedura accelerată poate fi declanşată în toate cazurile în care funcţionarul anume desemnat constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din ordonanţă. (2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din ordonanţă se aplică în cazul în care una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din ordonanţă a fost constatată încă de la depunerea cererii de către solicitant; în celelalte situaţii termenul curge de la data la care a fost constatată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din ordonanţă, de către funcţionarul anume desemnat, înainte de pronunţarea unei hotărâri în procedura accelerată.  +  Articolul 19Lista cuprinzând ţările în care în general nu există risc serios de persecuţie, aprobată prin ordin al ministrului de interne, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanţă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Secţiunea a 4-a Procedura în cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat  +  Articolul 20 (1) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, sunt transmise de îndată Oficiului Naţional pentru Refugiaţi sau structurilor teritoriale ale acestuia. (2) În cazul în care solicitantul nu vorbeşte limba română şi nu i se poate asigura un interpret, lucrătorul poliţiei de frontiera va transmite de îndată Oficiului Naţional pentru Refugiaţi cererea redactată de solicitant în limba pe care o cunoaşte, datată şi semnată de acesta, făcând menţiune despre acest aspect. (3) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat aeroportuare şi transmise Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, sunt însoţite de o informare cu privire la solicitant, care va cuprinde ora la care acesta s-a prezentat, cursa cu care a sosit în România şi compania transportatoare, documentele pe care le are asupra sa, persoanele care îl însoţesc, alte elemente de natura sa contribuie la soluţionarea operativă a cazului.  +  Articolul 21Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) din ordonanţă poate hotărî asupra dreptului de intrare în România şi accesului la procedura ordinară în cazul în care solicitantul statutului de refugiat este minor neînsoţit.  +  Articolul 22 (1) Solicitanţii cazaţi în zona de tranzit sau în centrele prevăzute la art. 22 alin. (3) din ordonanţa, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere, pot primi hrana în locul sumei*) prevăzute la art. 13 alin. (2) din ordonanţă.────────── Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 603/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.────────── (2) Spaţiile din zona de tranzit, destinate cazării solicitanţilor statutului de refugiat, precum şi centrele prevăzute la art. 22 alin. (3) din ordonanţa sunt administrate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera din cadrul Ministerului de Interne sau de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, după caz.  +  Articolul 23 (1) Solicitantul statutului de refugiat poate fi transferat cu însoţitor din zona de tranzit a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat sau a centrului prevăzut la art. 22 alin. (3) din ordonanţa în zona de tranzit a altui punct de control pentru trecerea frontierei de stat, în vederea punerii în executare a dispoziţiei de a părăsi teritoriul României, conţinută de hotărârea de respingere. (2) Transferul solicitantului şi asigurarea prezentei sale la proces, la cererea instanţei, se vor face fără ca solicitantul să fie considerat admis din punct de vedere legal pe teritoriul României.  +  Articolul 24În cazul în care solicitantul statutului de refugiat primeşte dreptul la acces pe teritoriul României funcţionarul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, la care a fost depusă cererea, eliberează solicitantului adeverinţa provizorie prevăzută la art. 9 alin. (2) din ordonanţa.  +  Capitolul III Încetarea, retragerea sau anularea statutului de refugiat şi a protecţiei umanitare condiţionate  +  Articolul 25Statutul de refugiat şi protecţia umanitară condiţionată nu se acordă pe perioade determinate.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care survin modificări majore în situaţia din ţara de origine sau în tratamentul aplicat unei categorii de persoane din acea ţară, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate demara o procedura de reanalizare a situaţiei persoanelor care au dobândit statutul de refugiat sau protecţia umanitară condiţionată şi care provin din ţara respectivă. (2) Pentru cazurile în care în urma reanalizării se constată că există una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 sau 28 din ordonanţa se procedează la retragerea formei de protecţie respective.  +  Articolul 27 (1) Procedura de constatare a încetării unei forme de protecţie, de retragere sau de anulare a statutului de refugiat ori a protecţiei umanitare condiţionate se iniţiază pentru cazuri individuale de către Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale sau ordinii publice. (2) Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) din ordonanţa analizează motivele şi hotărăşte, după caz, în procedura ordinară sau în procedura accelerată. (3) În raport cu gradul de integrare în societate a beneficiarului formei de protecţie funcţionarul se va pronunţa în hotărârea de retragere sau de anulare a unei forme de protecţie şi cu privire la dispoziţia de a părăsi teritoriul României de către cel în cauză.  +  Capitolul IV Eliberarea documentelor de identitate şi a documentelor de călătorie, precum şi prelungirea valabilităţii acestora  +  Articolul 28Eliberarea documentelor temporare de identitate şi prelungirea valabilităţii acestora pentru solicitanţii statutului de refugiat, precum şi a documentelor de identitate specifice fiecărei forme de protecţie prevăzute la art. 1 din ordonanţa sunt de competenta Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.  +  Articolul 29Prelungirea valabilităţii documentelor temporare de identitate se face în mod succesiv pe toată perioada procedurii de acordare a statutului de refugiat şi până la expirarea termenului de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, cu excepţia cererilor pentru acordarea statutului de refugiat respinse ca evident nefondate în urma soluţionării în cadrul procedurii accelerate.  +  Articolul 30 (1) După acordarea uneia dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 din ordonanţa străinului i se va elibera un document de identitate corespunzător formei de protecţie dobândite. (2) Valabilitatea documentului de identitate este de un an şi se prelungeşte succesiv pe perioade de câte un an până la încetarea, retragerea sau anularea formei de protecţie, cu excepţia documentelor eliberate persoanelor care beneficiază de protecţie umanitară temporară. (3) Până la împlinirea vârstei de 14 ani minorii vor fi înscrişi în documentele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal. Se poate elibera un document de identitate minorului şi înainte de împlinirea vârstei de 14 ani în cazurile în care motivele impun eliberarea unui astfel de document.  +  Articolul 31 (1) Eliberarea documentelor pentru trecerea frontierei de stat, precum şi prelungirea valabilităţii documentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, denumite în continuare documente de călătorie, sunt de competenta Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. (2) Pentru activităţile de eliberare şi de prelungire a valabilităţii documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi pentru persoanele care au dobândit protecţie umanitară condiţionată se percep taxe reprezentând costul documentului şi taxe consulare, în condiţiile legii.  +  Articolul 32 (1) Documentele de călătorie ale celor care au dobândit statutul de refugiat sau protecţie umanitara condiţionată vor fi anulate în cazul încetării, retragerii sau anulării formei de protecţie respective. (2) Documentele de identitate şi documentele de călătorie vor avea forma prezentată în anexele nr. 4-7 la prezentele norme metodologice şi vor conţine elemente de siguranţa pentru prevenirea falsificării.  +  Capitolul V Asistenţa materială pentru solicitanţii statutului de refugiat şi pentru persoanele care au dobândit o formă de protecţie  +  Articolul 33 (1) Prin asistenţa materială pentru întreţinere, potrivit art. 9 alin. (4) din ordonanţă, se înţelege drepturile prevăzute la art. 13 alin. (2) din ordonanţa. (2) În cazul persoanelor cazate în centrele de primire şi cazare a solicitanţilor statutului de refugiat, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, prin asistenţa materială pentru întreţinere pe întreaga durata a procedurii de acordare a statutului de refugiat se înţelege asigurarea condiţiilor de cazare, igiena personală şi a condiţiilor pentru pregătirea hranei. (3) Materialele necesare pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), precum şi durata lor de folosinţa se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. (4) Drepturile de masa prevăzute la art. 13 alin. (2) din ordonanţă se acordă solicitantului statutului de refugiat, la cerere, prin plata lunară în numerar a sumelor stabilite. (5) Suma prevăzută pentru masa se poate acorda cu anticipaţie pentru o perioada de cel mult 10 zile, la cerere şi pentru motive bine întemeiate.  +  Articolul 34 (1) Cazarea solicitanţilor statutului de refugiat care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere se face în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în limita locurilor disponibile, pe toată durata procedurii de acordare a statutului de refugiat. (2) Prin durata procedurii, în sensul alin. (1), se înţelege perioada cuprinsă între momentul depunerii cererii pentru acordarea statutului de refugiat şi momentul în care a expirat termenul de 24 de ore de la data la care Oficiul Naţional pentru Refugiaţi a luat cunoştinţa de pronunţarea unei hotărâri prin care se acorda una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 din ordonanţa ori a unei hotărâri definitive şi irevocabile de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat.  +  Articolul 35 (1) Activitatea centrala de primire şi cazare a solicitanţilor statutului de refugiat se desfăşoară în baza regulamentului de ordine interioară care stabileşte drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în centrul de primire şi cazare respectiv. (2) Persoanei cazate în centrul de primire şi cazare i se aduc la cunoştinţă prevederile regulamentului de ordine interioară, sub semnătură, într-o limbă pe care o cunoaşte. (3) Pentru abateri grave sau repetate de la prevederile regulamentului de ordine interioară, la propunerea şefului centrului de primire şi cazare, şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi poate aproba evacuarea din centru a persoanei în cauza, urmând ca aceasta să beneficieze de suma pentru cazare prevăzută la art. 13 alin. (2) din ordonanţă.  +  Capitolul VI Acordarea drepturilor şi recuperarea ajutoarelor acordate refugiaţilor  +  Articolul 36 (1) Cererea pentru acordarea ajutorului material prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a) din ordonanţa se întocmeşte de fiecare membru de familie cu statut de refugiat sau, după caz, de reprezentantul legal al minorilor până la vârsta de 14 ani şi al altor persoane lipsite de capacitate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, conform modelului cererii prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. (2) Cererile pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiaţi se depun spre soluţionare, în maximum două luni de la acordarea statutului de refugiat, la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi care le trimite spre soluţionare, până la data de 5 fiecărei luni, la direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, cu adrese întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Cererile vor fi însoţite de copii de pe hotărârile prin care a fost acordat statutul de refugiat şi de pe documentul de identitate. (3) Cererile pentru acordarea ajutorului se aprobă, pe baza de ancheta socială, de directorii direcţiilor de asistenţă socială din cadrul direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti; după aprobare documentele se păstrează la direcţiile de asistenţă socială din cadrul acestor instituţii publice.  +  Articolul 37Ajutorul pentru refugiaţi se acordă lunar, pentru fiecare persoană, la nivelul unui salariu minim brut pe ţară. Pentru minorii cu statut de refugiat, care nu au împlinit vârsta de 14 ani, ajutorul se acordă reprezentantului lor legal.  +  Articolul 38Plata ajutorului lunar pentru refugiaţi se face începând cu luna următoare celei în care s-a aprobat cererea, pe baza de stat de plată sau, după caz, prin mandat poştal.  +  Articolul 39 (1) Prelungirea perioadei iniţiale de acordare a ajutorului cu cel mult 3 luni se poate face, în condiţiile stabilite de ordonanţă, dacă persoanele apte de muncă cu statut de refugiat fac dovada că s-au prezentat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru solicitarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă oferit de acestea. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii: a) au în îngrijire cel puţin un copil în vârstă de până la 7 ani; b) sunt inapte de muncă, dovedind aceasta cu certificat medical; c) urmează una dintre formele de învăţământ de zi, prevăzute de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani sau, după caz, de 26 de ani; d) îndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii române.  +  Articolul 40 (1) La prima plată a ajutorului lunar refugiaţii completează şi semnează un angajament al cărui model este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, prin care se obliga să ramburseze instituţiei plătitoare, într-o perioadă de un, an sumele pe care urmează să le încaseze cu titlu de ajutor potrivit prevederilor ordonanţei, dacă realizează venituri salariale sau din activităţi desfăşurate ocazional, dovedite prin documente sau prin declaraţie pe propria răspundere, care permit acest lucru, fără să fie afectată întreţinerea sa şi a familiei sale. Refuzul de a completa şi de a semna angajamentul duce la sistarea acordării ajutorului. (2) Rambursarea sumelor acordate cu titlu de ajutor se face în termen de un an de la încetarea perioadei pentru care s-au acordat. (3) Urmărirea obligaţiilor pentru rambursarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv de Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, în termenul de prescripţie potrivit legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 41Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL DE INTERNE    OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI       Centrul .....................                                  CERERE                   de acordare a statutului de refugiat                   (Application for the Refugee Status)                      nr. ........ din ...........    a) Numele solicitantului (Family name, surname)    .......................................................................    b) Numele părinţilor (Parents, name/father, mother)    .......................................................................    c) Data şi locul naşterii (Date and place of birth)    .......................................................................    d) Membrii de familie care vă însoţesc (Family members accompanying you)    .......................................................................    e) Ţara de origine (Country of origin)    .......................................................................    f) Document de călătorie (Travel document)    .......................................................................    g) Solicit acordarea statutului de refugiat în România pentru următoarele    motive: (I request the refugee status în România due to the following reasons):    .......................................................................    h) Data şi modul de părăsire a tarii de origine (Date and way of leaving the    country of origin)    .......................................................................    i) Ţările tranzitate până la intrarea în România şi perioadele de şedere pe    teritoriile acestora (Tranzit countries before entering România and periods of    stay on the territories of those countries.)    .......................................................................    j) Data şi modul de intrare în România (Date and way of entering România)    .......................................................................    k) Reşedinţa în România (The rezidence în România)    .......................................................................    l) Limbile vorbite (Spoken languages)    .......................................................................    m) Data programării la interviu (The date of interview)    .......................................................................            Data (Date) Semnătura (Signature)        ................. .........................    Lucrătorul care a primit cererea .................................                                       (numele şi prenumele)                             Semnătura ................    Dosar nr. ............../...................  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------                              ADEVERINŢA PROVIZORIE                                      - model -     (eliberată de organele Ministerului de Interne la care s-a depus cererea        pentru acordarea statutului de refugiat, valabilă până la eliberarea                        documentului temporar de identitate) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ORGANUL MINISTERULUI DE INTERNE ................................. │ │ Nr. .................. din ...................................... │ │ │ │ ADEVERINŢA │ │ │ │ Se adevereşte prin prezenta că cetăţeanul ....................... │ │ din ........................ a depus cerere pentru acordarea statutului │ │ de refugiat la unitatea noastră la data de ..........................., │ │ adeverinţa fiind valabilă până la data de ............................, │ │ când cel în cauza se va prezenta la Centrul de cazare ................. │ │ din subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. │ │ Acest act ţine loc de document de identitate pe durata valabilităţii. │ │ │ │ Şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, │ │ │ │ │ │ .......................................... │ │ (semnătura şi ştampila) │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------                                   CERERE         pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii                               statutului de refugiat    Subsemnatul ..............................................................    Cetăţenia/naţionalitatea .................................................    Ţara de origine/de reşedinţa ..................../........................    Data şi locul naşterii ...................................................    Data/locul solicitării statutului de refugiat în România ......../........    Numărul dosarului la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi/seria documentului    de identitate ....................../.....................................    Stadiul procedurii/termenul viitor ................../....................    Valabilitatea documentului temporar de identitate ........................    Minori aflaţi în întreţinere (numele/data naşterii minorului):    ................................../.......................................    ................................../.......................................    ................................../.......................................    ................................../.......................................    Adresa solicitantului ....................................................    Numele şi prenumele găzduitorului ........................................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Talon ajutor material pentru solicitanţii statutului de refugiat în România ││Numele şi prenumele ....................................................... ││Cetăţean ........................., născut la ............................. ││Data depunerii cererii .................................................... ││Data la care se va efectua plata .......................................... ││ ││ Semnătura ││ ................... ││ ││Subofiţer administrativ ..................... ││Nr. ................. din ................... ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4 --------la normele metodologice-----------------------DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE- model -- Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 13 x 9 cm) sau card.- Documentul va conţine elemente de securizare (timbru sec aplicat pe fotografie, ştampila organului emitent, hârtie specială care să evidenţieze ştersăturile sau alterările prin mijloace chimice sau prin alte metode).- Dacă identitatea solicitantului statutului de refugiat nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va menţiona "Identitate declarată".- Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (Coperta carnetului) │ │ ROMÂNIA │ │ MINISTERUL DE INTERNE │ │ OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI │ │DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANŢII STATUTULUI DE REFUGIAT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ (Coperta interioară) │ │ DOCUMENT │ │ seria .......... nr. .......... │ │ Informaţii utile pentru solicitanţii statutului de refugiat*): │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ (1) │ │ │ │ - Fotografia titularului (pe care se aplică timbrul sec) │ │ Semnătura (amprenta degetului mare de la mâna dreaptă - facultativ) │ │ titularului │ │ - Numele şi prenumele ................................................ │ │ - Data naşterii ...................................................... │ │ - Ţara de origine .................................................... │ │ - Reşedinţa temporară în România (centrul de cazare, localitatea, strada, │ │ numărul, apartamentul, sectorul/judeţul) ........................... │ │ - Data eliberării şi data primei expirări ............................ │ │ - Organul emitent, ştampila şi semnătura celui care eliberează documentul │ │ .................................................................... │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ (2) │ │ Menţiuni ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi │ │ │ │ - Membrii familiei care îl însoţesc (minori) ......................... │ │ - Alte menţiuni ...................................................... │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ (3, 4, 5, 6, 7) │ │ │ │ Prelungirea valabilităţii documentului .............................. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ (8, 9) │ │ (Coperta interioară) │ │ Obligaţiile solicitanţilor statutului de refugiat (redactate în limbile │ │ engleza şi franceza). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘────────── Notă *) Textul va fi stabilit de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.──────────  +  Anexa 5 --------la normele metodologice-----------------------DOCUMENT DE IDENTITATEpentru refugiaţi şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţieumanitară condiţionată- model -- Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 8 x 11 cm) sau card.- Documentul va conţine elemente de secretizare (timbru sec aplicat pe fotografie, ştampila organului emitent, hârtie specială care să evidenţieze ştersăturile sau alterările prin mijloace chimice sau prin alte metode).- Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ (Coperta carnetului) │  │ │  │ R O M A N I A │  │ │  │ MINISTERUL DE INTERNE │  │ │  │ OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI │  │ │  │ DOCUMENT DE IDENTITATE │  │ │  │(Ordonanţa Guvernului privind statutul şi regimul refugiaţilor în România) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (Coperta interioară) │  │ - Va conţine un extras semnificativ din textul privind drepturile şi │  │ obligaţiile refugiaţilor şi ale persoanelor care au dobândit ......... │  │ ...................................................................... │  │ - Seria şi numărul documentului ........................................ │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (1) │  │ - Fotografia titularului (pe care se aplică timbrul sec) şi semnătura │  │ acestuia │  │ - Forma de protecţie ................................................... │  │ - Numele şi prenumele .................................................. │  │ - Data naşterii ........................................................ │  │ - Ţara de origine ...................................................... │  │ - Reşedinţa în România (localitatea, strada, numărul, apartamentul, │  │ sectorul/judeţul) .................................................... │  │ - Data eliberării şi data expirării .................................... │  │ - Organul emitent, ştampila şi semnătura celui care eliberează documentul │  │ ...................................................................... │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (2) │  │ Menţiuni ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi │  │ │  │ - Membrii familiei care îl însoţesc ................................... │  │ - Alte menţiuni ....................................................... │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (3, 4) │  │ │  │ Prelungirea valabilităţii documentului .............................. │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6 --------la normele metodologice-----------------------                          DOCUMENT DE CĂLĂTORIE    pentru refugiaţii recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 1951                                   - model -  (Textul va fi redactat în limba română şi în limba engleză sau franceză.)  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ (Coperta carnetului) │  │ DOCUMENT DE CĂLĂTORIE │  │ (Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ Nr. ........... │  │ (1) │  │ DOCUMENT DE CĂLĂTORIE │  │ (Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951) │  │ │  │ Acest document expiră la ......................., dacă valabilitatea │  │ să nu este prelungită. │  │ Numele ............................................................. │  │ Prenumele .......................................................... │  │ Însoţit de copilul (copiii) ........................................ │  │ 1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului │  │ un document de călătorie care poate ţine loc de paşaport naţional. │  │ El nu aduce nici un prejudiciu şi nu afectează în nici un fel │  │ naţionalitatea titularului. │  │ 2. Titularul este autorizat să se întoarcă în ....../(se menţionează │  │ ţara ale carei autorităţi eliberează documentul)/.......... │  │ până la ............., cu excepţia cazului în care se menţionează │  │ mai jos o dată ulterioară (perioada în care deţinătorul documentului │  │ este autorizat să se reîntoarcă nu trebuie să fie mai mică de 3 luni). │  │ 3. În cazul stabilirii într-o altă ţară decât cea în care prezentul │  │ document a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze │  │ din nou, să solicite un nou document autorităţilor competente ale ţării │  │ sale de reşedinţa (vechiul document de călătorie va fi remis autorităţii │  │ care eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţii care l-a │  │ liberat). │  │ │  │ (Acest document conţine ........ pagini, exclusiv copertele.) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (2) │  │ Locul şi data naşterii ................................................ │  │ Profesia .............................................................. │  │ Reşedinţa actuală ..................................................... │  │ Numele (înainte de căsătorie) şi prenumele soţiei ..................... │  │ Numele şi prenumele soţului ........................................... │  │ │  │ Semnalmente: │  │ Înălţimea ................................... │  │ Părul ....................................... │  │ Culoarea ochilor ............................ │  │ Nasul ....................................... │  │ Forma feţei ................................. │  │ Tenul ....................................... │  │ Semne particulare ........................... │  │ Copiii care îl însoţesc pe titular: │  │ │  │ Numele Prenumele Locul şi data naşterii Sexul │  │ ....... ........... ......................... ............. │  │ ....... ........... ......................... ............. │  │ ....... ........... ......................... ............. │  │ ....... ........... ......................... ............. │  │ │  │ Baraţi spaţiile necompletate. │  │ (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (3) │  │ Fotografia titularului şi ştampila autorităţii care a eliberat documentul │  │ Amprentele digitale ale titularului (facultativ) │  │ Semnătura titularului ................................................... │  │(Acest document conţine .............. pagini, exclusiv copertele.) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (4) │  │ 1. Acest document este valabil pentru următoarele ţări: │  │ ......................................................................... │  │ ......................................................................... │  │ ......................................................................... │  │ ......................................................................... │  │ │  │ 2. Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul │  │ document: ..... │  │ ......................................................................... │  │ ......................................................................... │  │ │  │ Eliberat la ................................. │  │ Data .......................................... │  │ Semnătura şi ştampila autorităţii care eliberează documentul ............ │  │ Taxa plătită .............................. │  │(Acest document conţine .............. pagini, exclusiv copertele.) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (5) │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │ │  │Taxa plătită ............................................................ │  │De la ................................................................... │  │Până la ................................................................. │  │Întocmit la .............. Data ......................................... │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document .......................................... │  │ │  │ ────────────────────────────────────── │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │ │  │Taxa plătită ............................................................ │  │De la ................................................................... │  │Până la ................................................................. │  │Întocmit la ................. Data ...................................... │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document ........................................... │  │ │  │ (Acest document conţine .............. pagini, exclusiv copertele.) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (6) │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │ │  │Taxa plătită ............................................................. │  │De la .................................................................... │  │Până la .................................................................. │  │Întocmit la .................. Data ...................................... │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document ........................................... │  │ │  │ ─────────────────────────────────────── │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │ │  │Taxa plătită ............................................................. │  │De la .................................................................... │  │Până la .................................................................. │  │Întocmit la ..................... . Data ................................. │  │ │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document ........................................... │  │ │  │(Acest document conţine .............. pagini, exclusiv copertele.) │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (7-32) │  │ Vize │  │ │  │Numele titularului trebuie menţionat pe fiecare viza acordată. │  │(Acest document conţine .............. pagini, exclusiv copertele.) │  │ │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7 --------la normele metodologice-----------------------                         DOCUMENT DE CĂLĂTORIE pentru persoanele care au dobândit protecţie umanitara condiţionată în România                               - model- (Textul va fi redactat în limba română şi în limba engleză sau franceză.)  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ │  │ Coperta carnetului) │  │ DOCUMENT DE CĂLĂTORIE │  │ (Protecţie umanitara condiţionată în România) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ Nr. .................................. │  │ │  │ (1) │  │ DOCUMENT DE CĂLĂTORIE │  │ (Protecţie umanitara condiţionată în România) │  │ Acest document expira la .............., dacă valabilitatea sa nu este │  │ prelungită. │  │ Numele ................................................................ │  │ Prenumele ............................................................. │  │ Însoţit de copilul (copiii) ........................................... │  │ 1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului │  │ un document de călătorie care poate ţine loc de paşaport naţional. El nu │  │ aduce nici un prejudiciu şi nu afectează în nici un fel naţionalitatea │  │ titularului. │  │ 2. Titularul este autorizat să se întoarcă în ..../(se menţionează ţara │  │ ale carei autorităţi eliberează documentul)/..... până la ........., cu │  │ excepţia cazului în care se menţionează mai jos o data ulterioară │  │ (perioada în care deţinătorul documentului este autorizat să se │  │ reîntoarcă nu trebuie să fie mai mică de 3 luni). │  │ 3. În cazul stabilirii într-o altă ţară decât cea în care prezentul │  │ document a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze│  │ din nou, să solicite un nou document autorităţilor competente ale tarii │  │ sale de reşedinţa (vechiul document de călătorie va fi remis │  │ autorităţii care eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţii │  │ care l-a eliberat). │  │ (Acest document conţine ................. pagini, exclusiv copertele.) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (2) │  │ Locul şi data naşterii ................................................. │  │ Profesia ............................................................... │  │ Reşedinţa actuală ...................................................... │  │ Numele (înainte de căsătorie) şi prenumele soţiei ...................... │  │ Numele şi prenumele soţului ............................................ │  │ │  │ Semnalmente: │  │ Înălţimea ................................. │  │ Părul ..................................... │  │ Culoarea ochilor .......................... │  │ Nasul ..................................... │  │ Forma feţei ............................... │  │ Tenul ..................................... │  │ Semne particulare ......................... │  │ │  │ Copiii care îl însoţesc pe titular: │  │ Numele Prenumele Locul şi data naşterii Sexul │  │ .......... ............ ........................ ............ │  │ .......... ............ ........................ ............ │  │ .......... ............ ........................ ............ │  │ .......... ............ ........................ ............ │  │ Baraţi spaţiile necompletate. │  │(Acest document conţine ............ pagini, exclusiv copertele.) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (3) │  │Fotografia titularului şi ştampila autorităţii care a eliberat documentul │  │ Amprentele digitale ale titularului (facultativ) │  │ │  │Semnătura titularului ................................................... │  │Acest document conţine ............... pagini, exclusiv copertele.) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (4) │  │1. Acest document este valabil pentru următoarele ţări: │  │........................................................................ │  │........................................................................ │  │........................................................................ │  │........................................................................ │  │2. Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul │  │document: .............................................................. │  │........................................................................ │  │Eliberat la ............................................................ │  │Data ................................................................... │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care eliberează documentul ........... │  │Taxa plătită ......................................................... │  │(Acest document conţine ............... pagini, exclusiv copertele.) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (5) │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │Taxa plătită .......................................................... │  │De la ................................................................. │  │Până la ............................................................... │  │Întocmit la ................... Data .................................. │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document ........................................ │  │ │  │ ──────────────────────────────────────── │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │Taxa plătită .......................................................... │  │De la ................................................................. │  │Până la ............................................................... │  │Întocmit la .................. Data ................................... │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document ........................................ │  │(Acest document conţine ............... pagini, exclusiv copertele.) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (6) │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │Taxa plătită .......................................................... │  │De la ................................................................. │  │Până la ............................................................... │  │Întocmit la ................. Data .................................... │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document ....................................... │  │ │  │ ──────────────────────────────────────── │  │ Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii │  │Taxa plătită ............................................................ │  │De la ................................................................... │  │Până la ................................................................. │  │Întocmit la ..................... Data .................................. │  │Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a reînnoit │  │valabilitatea acestui document .......................................... │  │ │  │(Acest document conţine ............... pagini, exclusiv copertele.) │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ │  │ (7-32) │  │ Vize │  │Numele titularului trebuie menţionat pe fiecare viza acordată. │  │Acest document conţine ............... pagini, exclusiv copertele.) │  │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 8 --------la normele metodologice-----------------------    Numărul de înregistrare .....................    Ziua ......... luna ........... anul ............                                   CERERE           pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiaţi    Subsemnatul/subsemnata ................, cetăţean .............., născut/născutăla data de ............, având statutul de refugiat în România din data de ...........,potrivit documentului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de OficiulNaţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului de Interne la data de ........, cureşedinţa în localitatea .........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ....,ap. ........, oficiul poştal ........, judeţul/sectorul ........, vă rog să-mi aprobaţiacordarea unui ajutor lunar rambursabil potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) lit. a)din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.           Data ............                   Semnătura ......................  +  Anexa 9 --------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL DE INTERNE    OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI    Nr. .......... din ..............                                    Către    Direcţia de muncă şi solidaritate socială a judeţului ............./    Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti    Vă trimitem alăturat cererea pentru acordarea ajutorului lunar rambursabilrefugiatului/refugiatei .............., însoţită de copia de pe hotărârea deacordare a statutului de refugiat şi de pe documentul de identitate alsolicitantului/solicitantei. Vă rugăm să stabiliţi dreptul şi perioada deacordare a ajutorului, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.                Data ..............................               Şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi,            ...................................................  +  Anexa 10 --------la normele metodologice-----------------------                               ANGAJAMENT                    privind rambursarea ajutorului    Subsemnatul/subsemnata ................., cetăţean ......, având statutulde refugiat în România din data de .........., posesor/posesoare al/adocumentului de identitate seria ......... nr........., eliberat de OficiulNaţional pentru Refugiaţi la data de ........., mă angajez să plătesc la Direcţiade muncă şi solidaritate socială a judeţului ..........., până la data de ........,suma de ...... reprezentând ajutorul rambursabil.    Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea prezentului angajament atragerăspunderea în condiţiile legii, în vederea recuperării integrale a sumei primitecu titlu de ajutor.    Întocmit la data de .............. în 3 exemplare.    Completat şi semnat în faţa noastră ................... .                                   ------