LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 18 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele a), b), d), e), g), litera i) partea introductivă şi punctul (i) vor avea următorul cuprins:"a) regimul juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice cuprinde ansamblul de măsuri ştiinţifice, juridice, administrative, financiar-fiscale şi tehnice menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea şi restaurarea, asigurarea pazei, întreţinerea şi punerea în valoare a bunurilor arheologice, precum şi a terenurilor în care se găsesc acestea, în vederea cercetării sau, după caz, clasarii acestora ca bunuri culturale mobile sau ca monumente istorice; b) patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:(i) siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construcţii, grupuri de clădiri, precum şi terenurile cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii;(îi) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite;.............................................................. d) prin descoperire arheologică se înţelege evidentierea, prin intermediul sapaturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor şi urmelor manifestărilor umane, care constituie mărturii ale epocilor şi civilizatiilor dispărute; e) prin descoperire arheologică intamplatoare se înţelege evidentierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a acţiunii factorilor naturali sau a acţiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestata;............................................................. g) prin sit arheologic declarat zona de interes naţional se înţelege zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a căror cercetare ştiinţifică, protejare şi punere în valoare este de importanţa excepţionala pentru istoria şi cultura naţionala prin marturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse să facă parte din categoria Tezaur al patrimoniului cultural naţional mobil sau, după caz, din categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial.Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, în baza cercetării ştiinţifice de specialitate şi potrivit documentaţiilor specifice de urbanism sau, după caz, de amenajare a teritoriului; prima lista cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar va fi elaborata în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe;............................................................ i) prin zona cu potenţial arheologic evidenţiat intamplator se înţelege terenul în care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidenţiat în mod neprevăzut ca urmare a:(i) acţiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestata, cum ar fi: lucrări de construcţii, lucrări de prospecţiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrări agricole, precum şi alte tipuri de lucrări şi cercetări efectuate subteran sau subacvatic;"2. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasarii în patrimoniul cultural naţional mobil, realizate ca urmare a cercetărilor arheologice, se anunta de către titularul autorizaţiei de cercetare direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu Regulamentul sapaturilor arheologice. (3) Descoperirile arheologice intamplatoare se anunta, în termen de cel mult 72 de ore, primarului localităţii de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauza."3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Prin protejarea bunurilor şi terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 2 lit. h) şi i) se înţelege adoptarea măsurilor ştiinţifice, administrative şi tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite intamplator sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective sau până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligaţii în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conţin sau au conţinut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum şi prin reglementarea sau interzicerea oricăror activităţi umane, inclusiv a celor autorizate anterior."4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Descărcarea de sarcina arheologică este procedura prin care se confirma ca un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente."5. La articolul 5, alineatele (2), (3), (5)-(7) şi (10) vor avea următorul cuprins:"(2) Certificatul de descărcare de sarcina arheologică reprezintă actul administrativ emis în condiţiile prezentei ordonanţe, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic. (3) Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional............................................................. (5) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat intamplator şi delimitat conform prevederilor art. 2 lit. i) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice şi zonele cu potenţial arheologic, în vederea cercetării şi stabilirii regimului de protejare. (6) Săpăturile arheologice şi activităţile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale de Arheologie, în condiţiile legii. (7) Accesul cu detectoare de metal şi utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar şi în zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii şi Cultelor............................................................. (10) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat intamplator, în condiţiile prevederilor alin. (5), până la descărcarea de sarcina arheologică autorizarea de construire se suspenda sau, după caz, primarul localităţii dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu avizul direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătura arheologică."6. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Pentru efectuarea sapaturilor impuse de cercetările arheologice se foloseşte şi personal necalificat, angajat prin convenţie încheiată între instituţia angajatoare şi lucrători, în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Convenţiile prevăzute la alin. (1) se pot încheia pentru o durată de cel mult 180 de zile, pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere cu program de lucru prelungit; condiţiile şi metodologia încheierii acestor convenţii se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Instituţiile organizatoare pot folosi şi alţi specialişti pentru efectuarea de cercetări, studii sau alte lucrări, care îşi vor desfăşura activitatea pe bază de contract încheiat în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; contractul va conţine clauze cu privire la termenul de predare a raportului de săpătura, precum şi la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor ştiinţifice ale cercetării, studiului sau lucrării efectuate. (4) Contravaloarea serviciilor şi activităţilor prestate potrivit alin. (1) şi (3) se stabileşte prin negociere directa între părţi; pentru aceasta se calculează impozitul şi contribuţia la asigurările de sănătate, potrivit legii."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul lucrărilor de construire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavari, exploatări de cariere, investitorii persoane fizice sau juridice de drept privat sau ordonatorii de credite ai instituţiilor publice finanţatoare, după caz, au obligaţia sa finanteze: a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate a investiţiei şi prin proiectul tehnic, a măsurilor pentru cercetarea şi protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcina arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri; b) activitatea de supraveghere arheologică, pe întreaga durata a lucrărilor, având drept scop protecţia patrimoniului arheologic şi a descoperirilor arheologice intamplatoare; c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice."8. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, oficiile din subordinea sa şi, după caz, oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol au obligaţia sa includă zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Listei cuprinzând zonele cu patrimoniu arheologic reperat, în planurile cadastrale şi în hartile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."9. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se afla situri arheologice şi celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligaţia de a permite accesul personalului autorizat, în condiţiile prezentei ordonanţe, în vederea cercetării şi protejării patrimoniului arheologic, precum şi asigurării măsurilor de protecţie şi paza a bunurilor de patrimoniu. (2) Proprietarii sau arendaşii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptăţiţi la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada în care se desfăşoară acestea, în cuantumurile şi în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului. (3) Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plăteşte persoanei îndreptăţite de către finantatorul săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării."10. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice intamplatoare vor fi predate de către descoperitor în termen de maximum 72 de ore direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Proprietarii terenurilor sunt scutiţi de plată impozitului pe terenul agricol pentru suprafeţele afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durata a efectuării acestora."12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIInstituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în domeniul protejării patrimoniului arheologic"13. La articolul 10, partea introductivă şi literele b), d)-f) şi h) vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - În domeniul protejării patrimoniului arheologic Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii:............................................................ b) asigura îndeplinirea angajamentelor referitoare la protecţia patrimoniului arheologic la care România este parte, asumate prin convenţiile internaţionale referitoare la protecţia patrimoniului arheologic la care România este parte;............................................................ d) eliberează autorizaţia de săpătura arheologică prin direcţia de specialitate, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Arheologie; e) instituie şi urmăreşte respectarea Regulamentului sapaturilor arheologice; f) instituie şi actualizează Lista cuprinzând zonele de patrimoniu arheologic reperat, elaborează şi urmăreşte metodologia de avizare a lucrărilor din aceste zone;............................................................ h) instituie Registrul arheologilor şi asigura actualizarea acestuia;"14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc, în domeniul protejării patrimoniului arheologic, următoarele atribuţii: a) urmăresc respectarea autorizaţiei de săpătura arheologică şi a Regulamentului sapaturilor arheologice în unitatea administrativ-teritorială de competenţa; b) avizează, pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat intamplator; c) asigura supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare, declansand, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege; d) emit Certificatul de descărcare de sarcina arheologică, pe baza deciziei Comisiei Naţionale de Arheologie, în cazul sapaturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologică, în cazul descoperirilor intamplatoare."15. La articolul 12, alineatele (1), (2) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Se reorganizează Comisia Naţionala de Arheologie, ca organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor. Comisia Naţionala de Arheologie funcţionează sub autoritatea ştiinţifică a Academiei Române. (2) Comisia Naţionala de Arheologie este formată din specialişti în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum şi în alte instituţii.............................................................. (6) Directorul Direcţiei de arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor este de drept secretarul Comisiei Naţionale de Arheologie."16. La articolul 13, alineatul (1), partea introductivă şi litera c) ale alineatului (2) şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Componenta nominală a Comisiei Naţionale de Arheologie este aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor dintre specialiştii în domeniu, propuşi în conformitate cu prevederile prezentului articol. Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată. (2) Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie sunt propuşi, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, de către:............................................................. c) facultăţile şi institutele de cercetare de specialitate din domeniul învăţământului;............................................................ (4) Preşedintele Comisiei Naţionale de Arheologie este propus ministrului culturii şi cultelor de către membrii acesteia prin vot secret şi are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani."17. La articolul 14, partea introductivă şi literele b), d), g), i)-k) şi o) vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - Comisia Naţionala de Arheologie are următoarele atribuţii:............................................................ b) avizează planul anual al cercetărilor arheologice din România; avizează cercetările arheologice finanţate sau cofinantate prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor;............................................................ d) elaborează şi actualizează Regulamentul sapaturilor arheologice;............................................................ g) stabileşte criteriile şi avizează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice, înscrişi în Registrul arheologilor;............................................................ i) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic; j) formulează priorităţile cercetării arheologice în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor; k) propune Ministerului Culturii şi Cultelor sau autorităţilor administraţiei publice locale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;............................................................. o) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum şi protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;"18. La articolul 14, după litera o) se introduce litera o^1) cu următorul cuprins:"o^1) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;"19. La articolul 15, alineatul (1), precum şi partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Se instituie Repertoriul arheologic naţional, administrat de Ministerul Culturii şi Cultelor, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Repertoriul arheologic naţional cuprinde date ştiinţifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum şi orice alte informaţii privitoare la: a) zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat; zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi necercetat; zonele al căror potenţial arheologic devine cunoscut intamplator;............................................................ c) informaţii ştiinţifice privind bunurile mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice prevăzute la lit. a) şi b)."20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice înregistrate în Repertoriul arheologic naţional se includ în Lista cuprinzând monumentele istorice."21. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVAtribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic"22. La articolul 17, partea introductivă şi literele a), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - În vederea protejării patrimoniului arheologic şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea măsurilor şi deciziilor acestora;............................................................ e) cuprind în programele de dezvoltare economicosociala şi urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic; aproba documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor; elaborează sau modifica astfel de documentaţii în scopul stabilirii măsurilor de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat intamplator, potrivit legii; f) colaborează cu direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, transmitand acestora informaţii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat."23. La articolul 18, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) dispune suspendarea autorizaţiei de construire şi oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare de construcţii în situaţia descoperirii de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru care s-a declansat procedura de clasare; anunta în cel mai scurt timp direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional şi organizează paza descoperirilor arheologice intamplatoare;............................................................ c) asigura paza şi protecţia descoperirilor arheologice aflate în proprietate publică, semnaland de urgenta direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional orice nerespectare a legii."24. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Dezvoltarea durabila a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes naţional; protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, în condiţiile legii, cauza de utilitate publică. (2) Finanţarea cercetării arheologice, a conservării, restaurarii şi punerii în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Culturii şi Cultelor."25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de interes arheologic prioritar au obligaţia de a prevedea măsuri administrative şi tehnice pentru protejarea patrimoniului arheologic şi punerea sa în valoare prin integrarea acestuia în planurile de dezvoltare economică, socială şi teritorială a localităţilor. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru: a) elaborarea şi, după caz, modificarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea protejării şi punerii în valoare a patrimoniului arheologic; b) elaborarea reglementărilor speciale de protecţie în zona; c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar şi informarea publicului cu privire la regimul special de protecţie a zonei; (3) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi pentru elaborarea documentaţiilor prevăzute la alin. (2) autorităţile administraţiei publice locale pot beneficia de transferuri cu destinaţie specială din bugetul de stat, în condiţiile legii, precum şi de cofinantare de la bugetul ministerelor implicate. (4) Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se face de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."26. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - La propunerea Ministerului de Interne, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Administraţiei Publice Guvernul va aproba metodologia de organizare şi asigurare a pazei speciale a siturilor de interes arheologic prioritar, precum şi modul de finanţare a acestor măsuri."27. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Proprietarii şi titularii dreptului de administrare şi ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligaţia de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii şi Cultelor în vederea cercetării arheologice şi protejării patrimoniului arheologic şi de a asigura măsurile de protecţie şi paza a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii. (2) Ca urmare a protecţiei speciale a siturilor arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional, în condiţiile reglementărilor art. 20, proprietarii sau arendaşii, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptăţiţi la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada în care se desfăşoară acestea, în cuantumurile şi în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului."28. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni, următoarele fapte, care se sancţionează astfel: a) desfăşurarea fără autorizaţia emisă în condiţiile prezentei ordonanţe de cercetări arheologice, precum şi orice alte activităţi umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic, care afectează integritatea sau pun în pericol conservarea acestuia, cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; b) neanuntarea descoperirilor arheologice în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) de către titularul autorizaţiei de cercetare, cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, sau de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice intamplatoare, cu aceeaşi amenda şi confiscarea bunurilor descoperite; c) încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) şi b), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; d) nerespectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau emiterea autorizării de construire în absenta acestuia pentru lucrările de construire sau de desfiinţare din zonele de patrimoniu arheologic reperat, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; e) eludarea măsurilor prevăzute la art. 11 lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; f) desfăşurarea de activităţi de cercetare arheologică de către persoane neatestate, precum şi folosirea detectoarelor de metale în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. (7), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi confiscarea bunurilor descoperite şi a detectorului; g) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (1), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."29. La articolul 25, partea introductivă şi literele a) şi d) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de către: a) specialiştii direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;............................................................ d) organele de poliţie, care au şi obligaţia de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuţiilor personalului prevăzut la lit. a)-c). (2) Contravenţiile prevăzute la art. 24 lit. a), b) şi g) pot fi constatate şi sancţionate şi de către primar sau de preşedintele consiliului judeţean şi de împuterniciţii acestora."30. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se sancţionează conform legii penale. (2) În cazul degradării acestora se aplică şi măsura corelativa a obligării făptuitorului la refacerea părţilor de construcţie degradate, pe baza avizului organismelor de specialitate prevăzute în prezenta ordonanţă."31. Anexa se abroga.32. În tot cuprinsul ordonanţei sintagmele Ministerul Culturii şi ministrul culturii se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Culturii şi Cultelor şi, respectiv, ministrul culturii şi cultelor.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────