LEGE nr. 403 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 18 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 101 din 29 iunie 1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; va proceda la valorificarea prin licitaţie publică, cu strigare sau în regim de consignaţie, a următoarelor bunuri mobile: a) bunurile mobile aflate în administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 763/1997 privind trecerea în administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare; b) bunurile mobile provenite din cadouri din ţara şi din străinătate, oferite reprezentanţilor statului român până la data de 25 decembrie 1989, devenite proprietate privată a statului, aflate în custodia Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;."2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. (1) Din sumele încasate ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 1 Regia Autonomă lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; va retine un comision de 7% pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu păstrarea, gestionarea, conservarea, inventarierea, evaluarea şi organizarea licitaţiilor şi darea în consignaţie, a celor de reclama şi publicitate, precum şi pentru realizarea unui profit minim, iar diferenţa se virează la bugetul de stat în termen de 5 zile de la închiderea licitaţiei sau de la vânzarea în regim de consignaţie."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC---------