LEGE nr. 392 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi măsuri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 18 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58 din 29 aprilie 1999 privind soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Obiectiunile şi contestaţiile sunt cai administrativ-jurisdicţionale de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere aferente, a penalitatilor şi a altor sume ori se contesta măsurile aplicate de compartimentele de specialitate ale consiliilor locale sau judeţene, conform competentelor stabilite prin lege. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale sau judeţene, după caz, care se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniul constatării şi sanctionarii contravenţiilor."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Împotriva constatărilor şi măsurilor stabilite în cadrul competentelor legale prin procesele-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale sau judeţene, după caz, plătitorii de impozite, de taxe locale, precum şi de alte sume pot face obiecţiuni în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ. (2) Obiectiunile se depun la compartimentul de specialitate al consiliului local sau judeţean, după caz, care a emis actul atacat. (3) Soluţionarea obiectiunilor se va face motivat de şeful compartimentului de specialitate respectiv şi se va comunică persoanei în cauza în cel mult 30 de zile de la înregistrarea acestora."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Persoana fizica sau juridică nemultumita de modul în care au fost soluţionate obiectiunile se poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului, primarului comunei sau oraşului în care domiciliază ori îşi are sediul sau unde îşi desfăşoară activitatea, după caz, respectiv preşedintelui consiliului judeţean."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Contestaţia, adresată potrivit art. 4, se soluţionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, de către primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, prin dispoziţie motivată, care se comunică celui în cauza în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia. (2) Contestaţia se depune la compartimentul care a soluţionat obiectiunile, urmând ca acesta, în termen de 5 zile de la primire, să prezinte primarului contestaţia şi dosarul obiectiunilor, respectiv preşedintelui consiliului judeţean."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Contestaţia nu poate avea ca obiect alte sume sau măsuri decât cele asupra cărora s-au soluţionat obiectiunile."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Obiectiunile adresate compartimentului de specialitate din cadrul consiliilor locale sau judeţene, precum şi contestaţiile adresate primarului sau preşedintelui consiliului judeţean sunt scutite de taxa de timbru."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. (1) Împotriva dispoziţiei primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean persoana fizica sau juridică nemultumita se poate adresa, în condiţiile legii, judecătoriei sau, după caz, tribunalului, cu acţiune pentru anularea actului respectiv. (2) Termenul de introducere a acţiunii este de 15 zile de la data comunicării dispoziţiei. (3) Persoana fizica sau juridică nemultumita de hotărârea judecătorească se poate adresa cu recurs tribunalului respectiv sau Curţii de apel în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii."8. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - În cazul municipiului Bucureşti competentele şi atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă revin compartimentului de specialitate din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv primarului general, iar soluţionarea în fond a acţiunilor introduse potrivit art. 9 intră în competenţa Tribunalului Bucureşti."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------------