PRECIZĂRI nr. 183375 din 21 decembrie 1992privind modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol şi ale cheltuielilor de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 412/1991
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 14 ianuarie 1993    În legătură cu modificarea unor reglementări referitoare la cheltuielile de protocol şi la cheltuielile de delegare-detaşare potrivit prevederilor art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 412/1991, se precizează următoarele: I. Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991, se modifica după cum urmează:  +  Capitolul 1 Organizarea de mese şi cocteiluri1. Mese oficiale (dejunuri, dineuri) se pot organiza cu ocazia vizitei cu caracter oficial în ţara a unor persoane din străinătate, în limita următoarelor sume: a) 3.400 lei de persoana pentru cele oferite de către miniştri, secretari de stat - şefi de departamente şi asimilaţii acestora, prefectii judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti, primării municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice; b) 2.600 lei de persoana pentru cele oferite de subsecretarii de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, adjuncţi ai prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi ai Consiliului municipiului Bucureşti, viceprimarii municipiilor reşedinţa de judeţ, primării sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor, directorii generali şi directorii din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.În situaţii neprevăzute, cu justificarea corespunzătoare, aceste plafoane pot fi majorate:- cu pînă la 10%, cu aprobarea ministrilor de stat, ministrilor, conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarului general al Capitalei.2. Cocteiluri pot fi organizate, în situaţiile în care se impun astfel de manifestări, de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, în limita a cel mult 800 lei de persoana, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.  +  Capitolul 2 Invitarea în ţara noastră a unor delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române1. Invitarea în România a unor delegaţii sau persoane străine de către ministere, instituţii şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, consilii judeţene, Consiliul municipiului Bucureşti, se face cu aprobarea ministrilor de stat, ministrilor, conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti. A. Cheltuieli zilnice de masa a) pînă la 5.200 lei de persoana pe zi pentru delegatiile conduse de miniştri, din care fac parte personalităţi ale vieţii economice, culturale, ştiinţifice, ziarişti, corespondenti de presa, radioteleviziune, precum şi pentru invitaţii ministrilor şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarului general al Capitalei şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice; b) pînă la 4.200 lei de persoana pe zi pentru invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, adjunctilor prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi ai Consiliului municipiului Bucureşti, viceprimarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, primarilor oraşelor şi comunelor; c) pînă la 3.400 lei de persoana pe zi pentru invitaţii directorilor generali şi ai directorilor din ministere. B. Cheltuieli de cazare pentru o perioadă aprobatăCazarea invitaţilor la nivel de miniştri se va asigura în hoteluri de 3 şi 4 stele, iar pentru celelalte categorii de invitaţi, în hoteluri de 2 stele. Se va avea în vedere folosirea, cu prioritate, a posibilităţilor de cazare proprii ale instituţiei respective, iar tarifele practicate vor fi cele ale unităţilor de cazare specializate. Închirierea de apartamente este admisă numai pentru miniştri şi asimilaţii acestora. C. Alte cheltuieliSe mai suporta, după caz, cheltuieli pentru:- cafele, ape minerale sau sucuri în timpul tratativelor sau şedinţelor de lucru; atunci cînd acestea sînt prelungite, se pot oferi şi gustari, în limita sumei de 340 lei de persoana pe zi;- cadouri în limita sumei maxime de 13.000 lei pentru o delegaţie.  +  Capitolul 4 Cheltuieli pentru insotitoriSoferii care se deplaseaza cu delegaţii sau invitaţii străini în alta localitate beneficiază, în perioada respectiva, de cazare, precum şi de cheltuieli pentru masa, în limita unei sume, stabilite cu anticipatie de conducătorul instituţiei, de pînă la 680 lei de persoana pe zi. În perioada respectiva aceştia nu beneficiază de indemnizaţia de delegare.  +  Capitolul 6 Alte prevederi6. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pot constitui un fond la dispoziţia conducătorului acestora, stabilit prin luarea în calcul a sumei de 1.200 lei anual de fiecare salariat din aparatul propriu. Acest fond se constituie din sumele totale aprobate pentru protocol şi poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 135 lei de invitat pe zi.La nivelul instituţiilor de învăţămînt superior se poate constitui, din sumele totale prevăzute la alineatul precedent, un fond la dispoziţia rectorului în limita a 800 lei anual pentru fiecare salariat din aparatul propriu, pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 100 lei de invitat pe zi. II. Cuantumul cheltuielilor de delegare-detaşare se modifica după cum urmează:1. Indemnizaţia de delegare şi de detaşare, pentru personalul din cadrul instituţiilor publice, care se deplaseaza în alte localităţi în interesul serviciului, potrivit legii, este de 500 lei pe zi.2. În cazul în care delegarea sau detasarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, personalul instituţiilor publice, delegat sau detaşat, primeşte, pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei prevăzute la pct.1, o indemnizaţie de 7.000 lei lunar. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.3. În cazul în care cazarea personalului aflat în delegaţie nu poate fi asigurata în hoteluri sau în alte spaţii de cazare autorizate, care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face în limita sumei de 120 lei pentru fiecare noapte. III. Celelalte dispoziţii cuprinse în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991 şi în Hotărîrea Guvernului nr. 412/1991 rămîn nemodificate. IV. Aplicarea noilor cuantumuri stabilite prin prezentele precizări se face începînd cu data publicării lor în Monitorul Oficial al României. p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat-----------------------