LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. (2) Persoana care exercită funcţia de şef al statului român beneficiază de prevederile prezentei legi de la data încetării mandatului. (3) Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de şef al statului român ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum.  +  Articolul 2Persoanele care au avut calitatea de şef al statului român beneficiază pe durata vieţii de următoarele drepturi: a) folosinţă gratuita a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de reşedinţa, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar; b) o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu; c) paza şi protecţie, precum şi folosinţă gratuita a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Paza, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Drepturile prevăzute la art. 2 lit. b) se acordă şi în cazul în care persoana indreptatita beneficiază şi de alte drepturi salariale ori venituri realizate din activităţi profesionale, în condiţiile legii, sau cu titlu de pensie. (2) Modalităţile concrete privind exercitarea drepturilor prevăzute la art. 2 lit. a) şi c) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Persoanele beneficiare de prevederile prezentei legi îşi pierd drepturile acordate în cazul săvârşirii unei infracţiuni, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate. (2) Locuinta de protocol acordată potrivit art. 2 lit. a) nu poate fi reşedinţa pe care titularul a avut-o ca Preşedinte al României în funcţie. (3) Membrii de familie ai titularului beneficiază de dreptul de folosinţă gratuita, potrivit art. 2 lit. a), numai pe durata vieţii titularului şi vor elibera locuinta în termen de 60 de zile.  +  Articolul 5Cheltuielile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei legi se suporta de ordonatorii principali de credite, după caz, iar sumele cu aceasta destinaţie sunt alocate anual prin legea bugetului de stat, potrivit instrucţiunilor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------