PRECIZĂRI nr. 181681 din 30 iunie 1992privind modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 412/1991, începînd cu 1 iulie 1992
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 11 august 1992    În legătură cu modificarea unor reglementări referitoare la cheltuielile de protocol şi la cheltuielile de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 412/1991, se fac următoarele precizări: I. Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice se modifica după cum urmează:Organizarea de mese şi cocteiluri1. Mese oficiale (dejunuri, dineuri) a) 2.550 lei de persoana, pentru cele oferite de către miniştri, secretari de stat - şefi de departamente şi asimilaţii acestora, prefectii judeţelor şi al municipiului Bucureşti, primării municipiilor reşedinţa de judeţ, primarul general al Capitalei şi conducătorii celorlalte organe centrale; b) 1.950 lei de persoana, pentru cele oferite de subsecretarii de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, adjuncţi ai prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, viceprimarii municipiilor reşedinţa de judeţ şi al Capitalei, directorii generali şi directorii din ministere şi celelalte organe centrale.În situaţii neprevăzute, cu justificarea corespunzătoare, aceste plafoane pot fi majorate:- cu pînă la 10%, cu aprobarea ministrilor, conducătorilor celorlalte organe centrale, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarului general al Capitalei.2. Cocteiluri pot fi organizate, în situaţiile în care se impun astfel de manifestări, de către ministere şi celelalte organe centrale, în limita a cel mult 600 lei de persoana, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.Invitarea în ţara noastră a unor delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii româneInvitarea în România a unor delegaţii sau persoane străine, de către ministere, instituţii şi celelalte organe centrale, prefecturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, primăriile municipiilor reşedinţa de judeţ şi a municipiului Bucureşti, se face cu aprobarea conducătorului organului respectiv. Cheltuieli zilnice de masa a) pînă la 3.900 lei de persoana pe zi, pentru delegatiile conduse de miniştri, din care fac parte personalităţi ale vieţii economice, culturale, ştiinţifice, ziarişti, corespondenti de presa, radioteleviziune, precum şi pentru invitaţii ministrilor şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarului general al Capitalei şi conducătorilor celorlalte organe centrale; b) pînă la 3.150 lei de persoana pe zi, pentru invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora; c) pînă la 2.550 lei de persoana pe zi, pentru invitaţii directorilor generali şi ai directorilor din ministere. Cheltuieli de cazare pentru o perioadă aprobatăCazarea invitaţilor la nivel de miniştri se va asigura în hoteluri de 3 şi 4 stele, iar pentru celelalte categorii de invitaţi, în hoteluri de 2 stele. Se va avea în vedere folosirea cu prioritate a posibilităţilor de cazare proprii, iar tarifele practicate vor fi cele ale unităţilor de cazare specializate. Închirierea de apartamente este admisă numai pentru miniştri şi asimilaţii acestora. Alte cheltuieliSe mai suporta, după caz, cheltuieli pentru:- cafele, ape minerale sau sucuri, în timpul tratativelor sau şedinţelor de lucru, atunci cînd acestea sînt prelungite; se pot acorda şi gustari, în limita sumei de 255 lei de persoana pe zi;- cadouri, în limita sumei maxime de 9.800 lei pentru o delegaţie. Cheltuieli pentru insotitoriSoferii care se deplaseaza cu delegaţii sau invitaţii străini în alta localitate beneficiază, în perioada respectiva de cazare, precum şi de cheltuieli pentru masa, în limita unei sume stabilite cu anticipatie de conducătorul instituţiei, de pînă la 510 lei de persoana pe zi. În perioada respectiva, aceştia nu beneficiază de indemnizaţia de delegare. Alte prevederiMinisterele, celelalte organe centrale, prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti pot constitui un fond la dispoziţia conducătorilor acestora, stabilit prin luarea în calcul a sumei de 900 lei anual de fiecare salariat din aparatul propriu. Acest fond se constituie din sumele totale aprobate pentru protocol şi poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 100 lei de invitat pe zi.La nivelul instituţiilor de învăţămînt superior se poate constitui, din sumele totale prevăzute la alineatul precedent, un fond la dispoziţia rectorului, în limita a 600 lei anual pentru fiecare salariat din aparatul propriu, pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 75 lei de invitat pe zi. II. Cheltuielile de delegare-detaşare se modifica după cum urmează:1. Indemnizaţia de delegare-detaşare, pentru personalul din cadrul instituţiilor publice, care se deplaseaza în alte localităţi în interesul serviciului, potrivit legii, este de 370 lei pe zi.2. În cazul în care delegarea sau detasarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, personalul instituţiilor publice delegat sau detaşat primeşte, pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei prevăzute la pct. 1, o indemnizaţie de 5.200 lei. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.3. În cazul în care cazarea personalului aflat în delegare nu poate fi asigurata în hoteluri sau în alte spaţii de cazare autorizate, care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face în limita sumei de 90 lei pentru fiecare noapte. III. Celelalte dispoziţii cuprinse în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 552/1991 şi în Hotărîrea Guvernului nr. 412/1991 rămîn nemodificate. IV. Aplicarea noilor cuantumuri, stabilite prin prezentele precizări, se face începînd cu data de 1 iulie 1992. Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului,veniturilor statului şicontrolului financiar,Florian Bercea-----------------------------