LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:- După punctul 2 se introduc punctele 2^1 - 2^5 cu următorul cuprins:2^1. La articolul 5, literele c) şi d) devin litera c) cu următorul cuprins:"c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoană care să îl însoţească şi sa îl ajute pe timpul călătoriei;"2^2. La articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă se fac de casa judeteana de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului Bucureşti. Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se înfiinţează, în cadrul fiecărei direcţii, case judeţene de pensii sau, după caz, în cadrul Casei de pensii a municipiului Bucureşti, o comisie alcătuită din preşedinte şi cel mult 3 membri. Preşedintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege comisia consulta organizaţiile etnice legal constituite. Comisia lucrează în prezenta a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc şi adopta hotărâri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă se depun la casa judeteana de pensii sau, după caz, la Casa de pensii a municipiului Bucureşti până la data de 31 decembrie 2001. După această dată se vor primi doar cererile persoanelor prevăzute la art. 3 şi cererile cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate......................................................... (4) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestaţie la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea Curţii de apel este definitivă. Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru."2^3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizaţie lunară de 500.000 lei. Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei se face de casa judeteana de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului Bucureşti din bugetul de stat şi încetează în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor."2^4. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Casa judeteana de pensii sau, după caz, Casa de pensii a municipiului Bucureşti, atunci când este sesizată sau din proprie iniţiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonanţe, până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."........................................................ (3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru."2^5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Ministerul Finanţelor Publice va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------