NORME nr. 71906 din 29 mai 1992privind reevaluarea mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 26/1992
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 24 iulie 1992  Prin art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 26/1992 s-a stabilit ca Ministerul Economiei şi Finanţelor sa elaboreze norme de reevaluare a mijloacelor fixe la nivelul preţurilor din economie practicate la finele trimestrului I/1992, preţuri determinate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 776/ 1991.I. Scopul reevaluariiPrin operaţiunea de reevaluare se urmăreşte actualizarea valorii mijloacelor fixe aflate în patrimoniul agenţilor economici cu capital de stat (indiferent de ponderea acestuia) în funcţie de preţurile negociate de agenţii economici în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991. Aceasta acţiune va stabili baza de plecare necesară în operaţiunile de licitare prevăzute de lege pentru vînzarea de active sau mijloace fixe, precum şi la reconsiderarea capitalului social al agenţilor economici.Totodată, se va determina noua valoare de inventar a mijloacelor fixe, ca valoare de inventar actualizată, în preţuri negociate pînă la 15.II.1992, care va fi contabilizata în contul 100 "mijloace fixe la valoarea de inventar".De asemenea, prin scăderea din valoarea de inventar actualizată a contravalorii amortizarii înregistrate la 31.III.1992 în contul 110 "amortizarea mijloacelor fixe", se va obţine valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe. II. Sfera de cuprindere a acţiunii de reevaluareSînt supuse acţiunii de reevaluare toate mijloacele fixe ale agenţilor economici cu capital de stat înregistrate în bilanţul contabil încheiat la 31.XII.1991 şi rezultate din inventariere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.În acţiunea de inventariere a mijloacelor fixe, în vederea reevaluarii, vor fi cuprinse mijloacele fixe productive şi neproductive din activitatea de baza, auxiliara şi anexa, atît cele aflate în funcţiune, cît şi cele în rezerva sau conservare.Pentru a asigura cuprinderea unitară a tuturor mijloacelor fixe în acţiunea de inventariere şi reevaluare se va ţine seama de următoarele: a) clădirile şi celelalte fonduri fixe date în folosinţă gratuita şcolilor profesionale, cantinelor, creselor şi gradinitelor de copii, organizaţiilor obşteşti se inventariaza şi reevalueaza de agenţii economici care le au înregistrate în contul 100 " mijloace fixe". Pentru aceasta se deschid fise de inventariere separate; b) fondurile fixe date cu chirie, în locatie de gestiune, concesionate, sau care reprezintă aport de capital la societăţi mixte se inventariaza şi reevalueaza de către agenţii economici care le au înscrise în patrimoniul lor; c) investiţiile la fondurile fixe închiriate se inventariaza şi se reevalueaza de către agenţii economici care le-au efectuat; d) fondurile fixe pentru care s-au obţinut aprobările legale de scoatere din funcţiune şi care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate nu sînt supuse inventarierii sau reevaluarii; e) fondurile fixe transferate, în curs de demontare la agenţii economici predatori, în curs de transport sau în curs de remontare la agenţii economici primitori vor fi inventariate şi reevaluate de agenţii economici primitori cu condiţia întocmirii actelor de transfer pînă la 31.III.1992.În situaţia în care actele de transfer nu sînt perfectate pînă la 31.III. 1992, fondurile fixe respective se inventariaza şi reevalueaza de agenţii economici care urmează să le predea; f) se inventariaza separat, de agenţii economici, fără a se efectua reevaluarea, fondurilor fixe aflate în funcţiune a căror valoare de inventar a fost recuperată integral pe calea amortizarii; g) sînt supuse inventarierii şi reevaluarii utilajele şi materialele pentru investiţii, precum şi investiţiile în curs de execuţie. Totodată, sînt supuse acţiunii de inventariere şi reevaluare investiţiile puse în funcţiune total sau parţial dar pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca fonduri fixe, precum şi investiţiile sistate, indiferent de gradul de execuţie, care nu au fost scoase din patrimoniul agenţilor economici, potrivit legii.Pentru investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, fără forme de înregistrare, precum şi cele sistate dar existente în patrimoniul agenţilor economici, inventarierea şi reevaluarea se fac separat de celelalte mijloace fixe; h) în acţiunea de inventariere vor fi cuprinse şi obiectele de inventar nedate în folosinţă, aflate în dotarea agenţilor economici. Evidenta reevaluarii acestora se va face separat de situaţia fondurilor fixe; i) se inventariaza şi se reevalueaza separat animalele de muncă, animalele adulte de reproducţie din speciile taurine şi ovine care formează turma de baza, precum şi plantaţiile de pomi, vii, hamei şi arbuşti fructiferi. III. Criterii de reevaluarePrincipala problema pe care trebuie să o rezolve acţiunea de reevaluare a mijloacelor fixe, în funcţie de preţurile negociate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 776/1991, este stabilirea valorii rămase actualizate care se va reflecta în patrimoniul şi capitalul social al agenţilor economici.La baza determinării valorii rămase actualizate la 31.III.1992 stau valoarea de înlocuire a fondurilor fixe, valoarea de inventar recalculata a fondurilor fixe, gradul de uzura fizica şi amortizarea fondurilor fixe. Fiecare din aceşti indicatori trebuie trataţi în mod separat, astfel: a) valoarea de înlocuire a fondurilor fixe reprezintă noul preţ de vînzare cu ridicată al fondului fix, negociat în condiţiile Hotărîrii Guvernului nr. 776 /1991, la care se adauga toate cheltuielile de achiziţie şi montaj. Aceasta valoare de înlocuire se stabileşte pentru fondurile fixe aflate în patrimoniul agenţilor economici la 31.XII.1991 (a se vedea anexa nr. 1).În situaţia în care sînt mai mult de 3 producători de utilaje de acelaşi tip şi parametri, dar cu preţuri de vînzare cu ridicată negociate, diferite, agenţii economici posesori de fonduri fixe vor lua preţul de vînzare cu ridicată de la agentul economic care a produs fondul fix respectiv.Pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniul agenţilor economici la 31.XII. 1991, dar care nu mai sînt în fabricaţie indiferent de provenienţă lor (din producţie interna sau din import), valoarea de înlocuire se determina utilizînd una din cele trei metode - identificarii, asimilarii, corelării - care au fost înscrise în "Normele metodologice privind inventarierea şi reevaluarea patrimoniului" elaborate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.La mijloacele fixe provenite din import, valoarea de înlocuire se formează din preţul extern pe anul 1992 transformat la cursul de schimb de 180 lei/$ S. U.A., taxa vamală, comisionul importatorului, dacă este cazul, impozitul pe circulaţia mărfurilor, cheltuielile de transport şi cheltuielile de montaj. Pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniul agenţilor economici după 31.XII.1991 valoarea de înlocuire corespunde cu preţul de vînzare cu ridicată negociat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991, la care se adauga cheltuielile de achiziţie şi montaj; b) gradul de uzura fizica care se va lua în calcul pentru determinarea uzurii fizice şi scriptice la 31.III.1992 este cel declarat la reevaluarea fondurilor fixe, realizată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 945/1990 plus gradul de uzura rezultat pe perioada 1.I.1991-31.III.1992.Uzura fizica efectivă la 31.III.1992 se determina prin aplicarea gradului de uzura înregistrat la 31.III.1992 asupra valorii de inventar a fondurilor fixe, înregistrată în contabilitate la 31.XII.1991 (a se vedea anexa nr. 2).Uzura fizica scriptica la 31.III.1992 se determina prin aplicarea gradului de uzura înregistrat la 31.III.1992 asupra valorii de înlocuire a fondurilor fixe, determinata conform punctului a) (a se vedea anexa nr.2); c) valoarea de inventar recalculata reprezintă noua valoare a fondurilor fixe ce va fi înregistrată în contul 100 "mijloace fixe" la data de 31.III.1992. Aceasta valoare de inventar recalculata se determina pornind de la valoarea de înlocuire a fondurilor fixe la care se adauga uzura efectivă înregistrată în contabilitate la 31.III.1992 după care se scade uzura scriptica aferentă datei de 31.III.1992 (a se vedea anexa nr. 2); d) valoarea rămasă actualizată a fondurilor fixe reprezintă partea din valoarea recalculata a fondurilor fixe ce va trebui recuperată prin amortizare după data de 31.III.1992. Aceasta valoare, care se va reflecta atît în patrimoniul agenţilor economici cît şi în capitalul social al acestora, se poate determina prin scăderea din valoarea de inventar recalculata a uzurii fizice înregistrate la 31.III.1992 sau prin scăderea din valoarea de înlocuire a fondurilor fixe a uzurii scriptice aferente datei de 31.III.1992.Indiferent de metoda folosită, rezultatul obţinut trebuie să corespundă corelatiei bilantiere: valoarea rămasă = valoarea de inventar - amortizarea efectivă (a se vedea anexa nr. 2); e) amortizarea fondurilor fixe reprezintă valoarea fondurilor fixe recuperată prin intermediul cheltuielilor de producţie sau circulaţie şi se regaseste în soldul creditor al contului 110 "amortizarea mijloacelor fixe". Avînd în vedere faptul ca amortizarea fondurilor fixe reprezintă sursa de finanţare pentru investiţii şi este în corelatie directa cu uzura efectivă a mijloacelor fixe, rezultă ca în contabilitatea agenţilor economici nu se poate inregistra uzura scriptica a fondurilor fixe, deoarece se creează fonduri fictive de finanţare a investiţiilor reprezentate de diferenţele rezultate între uzura scriptica şi uzura efectivă. Avînd în vedere cele prezentate, amortizarea care va fi înregistrată în contabilitatea agenţilor economici la 31.III.1992 va corespunde cu amortizarea efectivă a fondurilor fixe şi nu cu amortizarea scriptica (a se vedea anexa nr. 3).Faţa de cele de mai sus se fac următoarele precizări:- materialele pentru investiţii, piesele de schimb, obiectele de inventar de natura primei dotări se reevalueaza la preţurile de aprovizionare în vigoare la 31.III.1992;- utilajele şi instalaţiile care necesita montaj, precum şi cele predate la montaj se reevalueaza la preţurile de achiziţie în vigoare la 31.III.1992;- investiţiile în curs de execuţie (utilaje independente, utilaje cu montaj, construcţii, proiecte etc.) se reevalueaza la costul efectiv recalculat în vigoare la 31.III.1992;- obiectele de construcţii din cadrul investiţiilor terminate şi înregistrate ca mijloace fixe, precum şi cele în curs de execuţie sau sistate vor fi reevaluate pe baza indicilor medii şi a instrucţiunilor din anexa nr. 4 la prezentele norme;- baracamentele şi amenajările de şantier vor fi evaluate la preţurile de achiziţie şi costurile efective recalculate în vigoare la 31.III.1992;- clădirile de locuit construite din fondurile statului care intra sub incidenţa Decretului-lege nr. 61/1990 şi sînt supuse vinzarii către populaţie, precum şi locuintele de serviciu construite din fondurile statului sau ale fostelor unităţi economice de stat nu se reevalueaza;- valoarea de înlocuire pentru animalele de muncă, animalele adulte de reproducţie din speciile de taurine şi ovine care formează turma de baza, precum şi plantaţiile de vii, pomi, hamei şi arbuşti fructiferi se face pe bază de preţuri sau indici elaborati de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. IV. Dispoziţii finaleSituaţia modificării patrimoniului şi capitalului social, ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe, se determina pe baza anexei nr. 3.Acţiunea de reevaluare a mijloacelor fixe se va încheia în mod expres la data de 30 iunie 1992*).În perioada 1-15 iulie 1992, agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat vor trebui sa îndeplinească toate formalităţile prevăzute de art. 157 din Legea nr. 31/1990 şi art. 21 lit a) din Legea nr. 26/1990.În perioada 16-31 iulie 1992, agenţii economici cu capital integral de stat majoritar de stat vor efectua şi inregistra modificarea patrimoniului şi capitalului social cu diferenţele rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe şi vor comunică la Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii noua valoare a capitalului social cedat.Se recomanda agenţilor economici, alţii decît cei cu capital integral sau majoritar de stat, să aplice corespunzător prevederile prezentelor norme. Notă *) Conform telexului nr. 728/16 iulie 1992 al Ministerului Economiei şi Finanţelor, toţi agenţii economici care nu au încheiat acţiunea de reevaluare a mijloacelor fixe pînă la data de 30 iunie 1992 au obligaţia expresă ca pînă la data de 25 octombrie 1992 sa înregistreze rezultatele acţiunii de reevaluare a mijloacelor fixe conform H.G. nr. 26/1992 şi a Normelor Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 71906/1992 şi să le raporteze în formularul cod 02 "Situaţia patrimoniului" (cap. 2). Ministrul economiei şi finanţelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1
    SITUAŢIA valorii de înlocuire a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societăţilor comerciale  cu capital integral sau majoritar de stat la 31.12.1991
    - lei -
    Nr. crt.Denumirea mijlocului fixNr. de inventarValoarea de inventar la 31.12.1991Valoarea de înlocuire a mijlocului fix în preţuri negociate conform H.G. nr. 776/1991din care:
    Preţul de vînzare cu ridicataTaxa vamalăComision importatorImpozitul pe circulaţia mărfurilorCheltuieli de achiziţie- montaj
    0123456789
    I.Mijloace fixe                
    1.Utilaj agricol350170.0001.445.0001.400.000---45.000
    2.Utilaj aşchiere5002.500.00022.000.00016.256.4001.453.600930.0001.400.0002.000.000
    II.Materiale şi utilaje pentru investiţii şi investiţii în curs de execuţie                
    1.Materiale şi utilaje pentru investiţii                
    2.Investiţii în curs de execuţie                
   +  Anexa 2
                       
    SITUAŢIA  valorii rămase actualizate a mijloacelor fixe, rezultată din acţiunile de reevaluare 
    - lei -
    Nr. crt.Denumirea mijlocului fixNr. de inventarValoarea de inventar la 31.12.1991Valoarea de înlocuire a mijlocului fix în preţuri negociate conform H.G. nr. 776/1991Gradul de Uzura la 31.III.1992 %Uzura scriptică la 31.III.1992 (4 x 5)uzură efectivă la 31.III.1992 (3 x cota de amortizare)Valoarea de inventar recalculată la 31.III.1992 (4 + 7 - 6)Valoarea rămasă actualizată la 31.III.1992 (8 - 7)
    100
    100
    0123456789
    1.Utilaj agricol350170.0001.445.00045%650.10576.500871.395794.895
    2.Utilaj aşchiere5002.500.00022.000.00060%13.200.0001.500.00010.300.0008.800.000
   +  Anexa 3 SITUAŢIAmodificării patrimoniului şi a capitalului social ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe
    - lei -
    Nr. crt.   Situaţia la 30.VI.1992 înainte de reevaluareSituaţia la 30.VI.1992 după reevaluareDiferenţe cu care se majorează patrimoniul şi capitalul social
    1   234
    1.Mijloace fixe la valoarea de inventar170.000871.395+701.395
    2.Amortizarea mijloacelor fixe76.50076.500-
    3.Mijloace fixe la valoarea rămasă93.500794.895+701.395
    4.Investiţii în curs de execuţie--  
    5.Alte investiţii--  
    6.Materiale şi utilaje pentru investiţii      
    7.Total active fixe      
    8.Obiecte de inventar nedate în folosinţă      
    9.Baracamente şi amenajări provizorii      
    10.Total activ50.000.00050.701.395+701.395
    11.Capital social40.000.00040.701.395+701.395
    12.Capital propriu45.000.00045.701.395+701.395
    13.Total pasiv50.000.00050.701.395+701.395
   +  Anexa 4
                 
    INDICI MEDII de actualizare ai valorii clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele de obiecte cuprinse în categoria 1 "clădiri" şi 2 "construcţii speciale", conform "Clasificării" aprobate prin H.C.M. nr. 260/1967 şi Legii nr. 62/1968, diferenţiaţi pe perioade de execuţie, de dare în funcţiune şi de înscriere în inventar a obiectelor respective
    Tabelul nr. 1
    CodDenumirea categoriei grupei de obiecteIndici de actualizare pentru valoarea clădirilor şi construcţiilor speciale executate, date în funcţiune şi înscrise în inventar în perioada:
    Anterior datei de 01.07.1990 şi reevaluate la 30.06.1990 şi în perioada 01.07.1990- 01.11.199001.11.1990- 01.04.199101.04.1991- 01.07.199101.07.1991- 15.11.1991
    123456
      01. Clădiri        
    10- Clădiri industriale14,304,954,151,75
    11- Clădiri agricole14,304,854,251,65
    12- Clădiri transport şi telecomunicaţii        
      A.cu caracter civil13,554,753,601,75
      B.cu caracter productiv13,904,903,701,70
    13- Clădiri pentru circulaţia mărfurilor13,604,453,851,75
    14- Clădiri de locuit13,904,853,851,75
    15- Clădiri pentru depozitare14,104,753,751,70
    16- Clădiri pentru învăţămînt, ştiinţă, artă, cultură13,304,753,751,70
    17- Clădiri pentru ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică13,354,753,751,75
    18- Clădiri administrative13,404,803,751,70
      02. Construcţii speciale        
    20- Construcţii speciale industriale13,804,754,001,75
    21- Construcţii speciale agricole13,904,704,151,70
    22- Construcţii hidrotehnice12,604,403,751,65
    23- Construcţii speciale pentru transport şi telecomunicaţii13,104,653,951,70
    24- Construcţii pentru depozitare13,904,703,701,70
    25- Construcţii pentru transportul energiei electrice13,804,854,101,90
    26- Construcţii pentru alimentări cu apă şi canalizare12,504,704,051,65
    27- Construcţii pentru transportul şi distribuţia produselor petroliere, gazelor, conducte tehnologice şi pentru termoficare13,605,353,901,75
    29- Alte construcţii speciale13,404,603,801,70
      - Obiecte de organizare de şantier13,904,854,001,80
      - Indice mediu13,604,753,901,70
  NOTĂ:- Indicii medii s-au stabilit pe baza realizarilor din perioadele respective, cu excepţia indicilor medii din coloana 3 care s-au determinat pe grupe de produse, în condiţiile H.G. nr. 776/1991, pe baza preţurilor cu ridicată care au fost comunicate de unii furnizori pînă la 29.02.1992.- Valorile clădirilor şi construcţiilor speciale executate integral, date în funcţiune şi înscrise în inventar după 15.11.1991, au indice de actualizare 1,00 pentru lucrările executate după această dată, iar pentru lucrările executate în perioadele anterioare actualizarea se va face pe baza indicilor medii corespunzatori din coloanele 3-6 din tabelul nr. 1. INSTRUCŢIUNIprivind determinarea valorii de înlocuire a mijloacelor fixe din categoria 1 "clădiri" şi categoria 2 "construcţii speciale", pentru reevaluarea patrimoniului unităţilor economice de stat, înscrise în inventar anterior datei de 01.07.1990 şi reevaluate la 30.06.1990, precum şi în perioadele ulterioare 1. Prevederi generalePrin Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 11.08.1990 s-a dispus inventarierea şi reevaluarea patrimoniului unităţilor economice de stat înscrise în inventarul unităţilor respective pînă la data de 30.06.1990.Reevaluarea s-a efectuat cu ajutorul indicilor medii de actualizare aprobaţi Ordinul nr. 4/D/26.09.1990 M.L.P.A.T. - D.C.L.P. şi ai gradului real de uzura, stabiliţi de către deţinătorii mijloacelor fixe reevaluate.În perioada iulie-octombrie 1990, practic, nu au intervenit modificări de preţuri care să influenteze nivelul indicilor sus-menţionaţi.Ulterior au survenit o serie de majorări de preţuri ca urmare a apariţiei următoarelor acte normative:- H.G. nr. 1109/18 octombrie 1990 (etapa I de liberalizare), aplicabilă cu data de 1 noiembrie 1990;- H.G. nr. 239/29 martie (etapa a II-a de liberalizare), aplicabilă cu data de 1 aprilie 1991;- H.G. nr. 464/5 iulie 1991 (etapa a III-a de liberalizare), aplicabilă cu data de 1 iulie 1991;- H.G. nr. 776/13 noiembrie 1991 (cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor în condiţiile unificării cursurilor de schimb ale leului), aplicabilă cu data de 15 noiembrie 1991 .Ca urmare a celor arătate mai sus, prin art. 4 din H.G. nr. 26/22 ianuarie 1992, s-a dispus reevaluarea mijloacelor fixe ale agenţilor economici cu capital de stat, la nivelul preţurilor de la finele trim. I 1992, elaborindu-se, în acest scop, indicii medii de actualizare aflaţi în tabelul nr.1.Indicii medii s-au elaborat pentru grupele de mijloace fixe din categoria 1 "clădiri" şi 2 "construcţii speciale", conform "Clasificarii" aprobate prin H.C.M. nr. 260/1967 şi "Catalogului-anexa" la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, modificată şi republicată în anul 1977 .Mijloacele fixe din categoria 1 "clădiri" cuprind 10 grupe de obiecte de construcţii, iar cele din categoria 2 "construcţii speciale" cuprind 9 grupe. La aceste 19 grupe se mai adauga o grupa aparte privind obiectele de organizare de şantier.Indicii medii de actualizare s-au elaborat diferenţiat, după perioada de execuţie, dare în funcţiune şi înscriere în inventar a obiectelor respective, după cum urmează:- Obiecte date în funcţiune şi înscrise în inventar anterior datei de 1 iulie 1990 şi reevaluate la 30 iunie 1990, precum şi în perioada 1 iulie 1990 - 1 noiembrie 1990;- Obiecte date în funcţiune şi înscrise în inventar în perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 1991;- Idem, în perioada 1 aprilie 1991 - 1 iulie 1991;- Idem, în perioada 1 iulie 1991 - 15 noiembrie 1991.Indicii medii pentru cele 4 perioade sînt prezentaţi în coloanele 3-6 din tabelul nr. 1.Clădirile şi construcţiile speciale date în funcţiune şi înscrise în inventar după 15 noiembrie 1991 au indice de actualizare de 1,00 pentru lucrările executate după această dată, iar pentru lucrările executate în perioadele anterioare, actualizarea se va face pe baza indicilor corespunzatori din coloanele 3-6 din tabelul nr.12. Stabilirea valorii actualizate a mijloacelor fixeValoarea actualizată sau valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe din categoria 1 "clădiri" şi categoria 2 "construcţii speciale" se stabileşte, pentru fiecare mijloc fix în parte, lund ca baza valoarea de inventar a acestora.Metodologia de determinare a valorii actualizate sau a valorii de înlocuire este următoarea:Pentru fiecare mijloc fix, din categoria 1 "clădiri" şi categoria 2 "construcţii speciale", înscrise în inventar, se stabileşte perioada de execuţie, dare în funcţiune, respectiv de înscriere în inventar a mijlocului fix, în conformitate cu cele arătate la pct. 1 de mai sus, precum şi valorile realizate în fiecare perioada conform fişelor contabile existente.Valorile parţiale realizate în fiecare perioada, insumate, reprezintă valoarea de inventar la data înregistrării .Valorile parţiale ale mijlocului fix, realizate în fiecare perioada, se inmultesc cu indicii medii de actualizare corespunzatori grupei din care face parte mijlocul fix şi perioadei respective, obţinîndu-se, prin însumare, valoarea actualizată (valoarea de înlocuire).Indicii medii de actualizare se preiau din tabelul nr.1.Modul de calcul este prezentat în exemplele nr. 1-3 din anexa nr. 5.3. Stabilirea valorii actualizate a investiţiilor în curs de execuţieConform pct. II (g) din Normele metodologice privind reevaluarea mijloacelor fixe, elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în conformitate cu H.G nr. 26/1992, sînt supuse inventarierii şi reevaluarii şi investiţiile în curs de execuţie.În acest scop se vor folosi indicii medii de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor specialedin grupele deobiecte în care se vor încadra, după finalizare,investiţiile respective în curs de execuţie.Obiectele terminate şi înregistrate urmează regimul de actualizareprevăzut la pct. 1 şi 2.Pentru obiectele în curs de execuţie se stabilesc, conformfişelor contabile existente, valorile realizate înαfiecare perioada din cele arătate în cap. 1 al acestor instrucţiuni. Prin înmulţirea valorilor, astfel determinate, cu indicii medii de actualizare corespunzatorigrupelor în care se încadrează obiecteleinvestiţiei şi perioadei respective de realizare a acestora şi însumarea valorilor parţiale astfel determinate, se obţine valoarea actualizată a obiectelor în curs de execuţie, la data reevaluarii.Valoarea actualizată a investiţiei în curs de execuţie se determina prin însumarea valorilor actualizate ale tuturor obiectelor componente ale investiţiei.Modul de calcul este prevăzut în exemplul nr. 4 din anexa nr. 5 .
   +  Anexa 5 EXEMPLE DE CALCUL1. Exemplul nr. 1: Mijloc fix de executat şi dat în funcţiune anterior datei de 01.07.1990.1.1. Denumire mijloc fix: Hala din beton armat, monoetajata, pentru producţia din industria uşoară.1.2. Codul: 101. amp;.1.5.2.1.3. Număr de inventar: A 7093.1.4. Data începerii lucrărilor: 30.05.1981.1.5. Data dării în funcţiune (data înregistrării în evidenţa contabilă): 20.06.1982.1.6. Valoarea de inventar la data 01.07.1990,conform reevaluarii efectuate la 30.06.1990, în baza H.G. nr. 945/1990: 51.600.000 lei.1.7. Stabilirea valorii actuale, reevaluate (valoarea de înlocuire):- grupa de obiecte: clădiri industriale(10);- perioada de execuţie şi de dare în funcţiune: anterior datei de 01.07.1990- indicele mediu de actualizare(tabel nr.1, poz. 10,col. 3): 14,30;- valoarea actuala reevaluata (valoarea de înlocuire ):14,30 x 51.600.000 lei = 737.880.000 lei.2. Exemplul nr.2: Mijloc fix - început înainte de 01.07.1990 şi dat în funcţiune după această dată.2.1. Denumire mijloc fix: Siloz pentru zahăr, din beton armat cu sarpanta metalică, avînd capacitatea de 2.000 t.2.2. Codul: 242.643.1 (3.9)2.3. Număr de inventar: XB 275.2.4. Data începerii lucrărilor: 01.07.1989.2.5. Data dării în funcţiune (data înregistrării în evidenţa contabilă): 01.10.1991.2.6. Valoarea de inventar (la data înregistrării): 12.000.000 lei .2.7. Valoarea realizată înregistrată în fiecare perioada prevăzută în tabelul nr. 1 şi indicii medii de actualizare corespunzatori fiecărei perioade:
           
    PerioadaValoare (lei)IndiceValoare actualizată col. 2 x col. 3 (lei)
    1234
    Anterior datei de 01.07.1990 şi în      
    perioada 01.07.1990-01.11.19906.000.00013,9083.400.000
    01.11.1990-01.04.19912.500.0004,7011.750.000
    01.04.1991-01.07.19911.500.0003,705.550.000
    01.07.1991-15.11.1991 (dare în funcţiune)2.000.0001,703.400.000
    Total12.000.000   104.100.000
  2.8. Valoarea actuala reevaluata (valoare de înlocuire): 104.100.000 lei.3. Exemplul nr. 3: Mijloc fix început după 01.07.1990.3.1. Denumirea mijlocului fix: Castel de ape cu structura de beton armat,cu capacitatea de 500 m^3 şi înălţimea de 15 m.3.2. Codul: 266.2.6.7.3.3. Număr de inventar: C 1350.3.4. Data începerii lucrării: 01.03.1991.3.5. Data dării în funcţiune (data înregistrării în evidenţa contabilă):15.03.1992.3.6. Valoare de inventar (la data înregistrării): 13.000.000 lei.3.7. Valoarea înregistrată în fiecare perioada din tabelul nr. 1 şi indiciimedii de actualizare corespunzatori:
    PerioadaValoare  (lei)IndiceValoare actualizată col. 2 x col. 3 (lei)
    1234
    01.11.1990-01.04.19911.000.0004,704.700.000
    01.04.1991-01.07.19915.000.0004,0520.250.000
    01.07.1991-15.11.19913.500.0001,655.775.000
    după 15.11.1991 (darea în funcţiune)3.500.00013.500.000
    Total13.000.000   34.225.000
  3.8. Valoarea actuala reevaluata (valoare de înlocuire): 34.225.000 lei.4. Exemplul nr. 4: Obiect în curs de execuţie.4.1. Denumirea obiectului în curs de execuţie: Hala din beton armat, monoe-tajata, pentru producţia din ramura construcţiei de maşini.4.2. Codul: 101.651.33.4.3. Data începerii lucrării: 01.06.1989.4.4. Valoarea înregistrată în fiecare perioada (conform cap. 2 din instruc-tiuni).
    PerioadaValoare  (lei)IndiceValoare actualizată col. 2 x col. 3  (lei)
    1234
    Anterior datei de 01.07.1990 şi în perioada      
    01.07.1990-01.11.19902.500.00014,3035.750 000
    01.11.1990-01.04.19912.000.0004,959.900.000
    01.04.1991-01.07.19912.500.0004,1510.375.000
    01.07.1991-15.11.19913.000.0001,755.250.000
    după 15.11.1991.4.000.0001,004.000.000
    Total     65.275.000
  4.5. Valoarea actuala, reevaluata, a investiţiei în curs de execuţie:65.275.000 lei.---------------------