REGULAMENT din 27 iunie 2001de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 iulie 2001     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, denumita în continuare A.N.L., este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2A.N.L. este instituţie de interes public, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3 (1) A.N.L. coordonează constituirea şi atragerea unor surse de finanţare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere. (2) Resursele de natura bugetară se fundamentează şi se aloca prin ordonatorul principal de credite - ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 4 (1) Depozitarea resurselor şi derularea activităţilor specifice operaţiunii de creditare se realizează prin instituţii bancare agreate de A.N.L., pe bază de convenţii. Contractul de creditare poate fi încheiat şi de instituţia bancară, în numele A.N.L., pe baza împuternicirii date de A.N.L., stabilită prin convenţia încheiată cu aceasta. (2) Pentru sprijinirea unor programe de construcţie a locuinţelor, pentru acces la terenuri de construcţie şi pentru asigurarea unor facilităţi beneficiarilor de credite A.N.L. încheie convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 5A.N.L. are ca obiect de activitate: a) dezvoltarea pieţei construcţiilor de locuinţe; b) realizarea unor montaje financiare; c) constituirea, atragerea şi coordonarea unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe; d) acordarea de credite ipotecare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuinţelor; e) realizarea de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; f) dobândirea de terenuri destinate construcţiei de locuinţe şi facilitarea accesului beneficiarilor de credite la terenuri pentru construcţii de locuinţe; g) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe sau intervenţii la construcţiile existente; h) facilitarea accesului la serviciile unor agenţi economici specializaţi în derularea investiţiilor pentru construcţii de locuinţe, precum şi ale unor antreprenori în construcţii; i) facilitarea accesului la programe de protecţie socială cu privire la locuinta; j) alte activităţi care conduc la dezvoltarea construirii, cumpărării, reabilitării, consolidării sau extinderii locuinţelor, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Atribuţiile A.N.L.  +  Articolul 6 (1) În realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. are următoarele atribuţii principale: a) efectuează anual studii de specialitate privind cererea şi oferta de locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; b) asigură realizarea de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; c) realizează investiţii privind construcţia de locuinţe sau intervenţii la construcţiile existente; d) fundamentează cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat; e) coordonează constituirea şi atragerea unor surse de finanţare, altele decât cele din bugetul de stat: garanţii pentru buna execuţie în decontarea unor lucrări de investiţii, donaţii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite; f) emite titluri de valoare sub forma de obligaţiuni pe termen mediu şi lung, pentru atragerea de resurse necesare în vederea finanţării locuinţelor; g) stabileşte unele plafoane maximale de cost ale locuinţelor şi lucrărilor ce se vor derula sub coordonarea sa; h) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare; i) stabileşte criteriile şi condiţiile de acordare a creditelor; j) stabileşte plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice şi nivelul ratei dobânzii aferente acestuia; k) încheie convenţii cu instituţiile bancare pe care le agreeaza, pentru depozitarea resurselor sale; l) dobândeşte terenuri destinate construirii de locuinţe; m) încheie convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene şi consilii locale), în vederea dobândirii terenurilor destinate construcţiei de locuinţe; n) încheie convenţii cu instituţii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pieţele de capital; o) stabileşte prin preselecţie, conform legii, lista cuprinzând promotorii de investiţii, precum şi lista cuprinzând antreprenorii specializaţi în construcţia de locuinţe; p) acorda din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuinţelor; r) elaborează instrucţiuni cu privire la condiţiile specifice de desfăşurare a unor programe privind construcţia de locuinţe cu credite ipotecare, precum şi construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; s) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala şi pentru subunitatile sale; s) asigura gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pe care le are în patrimoniu; t) asigura îndeplinirea obligaţiilor care îi revin pentru aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale; t) colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; u) prezintă Guvernului, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, anual sau ori de câte ori este necesar, informări asupra activităţii sale. (2) În realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. poate exercita orice alte atribuţii, conform legii.  +  Capitolul 4 Organizarea şi desfăşurarea activităţii A.N.L.  +  Articolul 7Activitatea A.N.L. se desfăşoară prin administraţia centrala şi prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.  +  Articolul 8 (1) Sediul administraţiei centrale a A.N.L. este în municipiul Bucureşti. (2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regula, în municipiile reşedinţa de judeţ.  +  Articolul 9Oficiile teritoriale care asigură realizarea programului A.N.L. în teritoriu se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.N.L., cu consultarea Consiliului naţional de coordonare al A.N.L., şi nu au personalitate juridică.  +  Articolul 10Oficiile, ca structura teritorială, se dezvolta pe măsura cuantificării volumului de activitate din teritoriu şi identificarii unor programe de dezvoltare a construcţiei de locuinţe pentru anumite zone ale tarii.  +  Articolul 11Structura organizatorică a oficiilor teritoriale se aproba de Consiliul de administraţie al A.N.L., cu încadrarea în numărul total de personal aprobat pentru A.N.L.  +  Articolul 12Personalul oficiilor teritoriale îndeplineşte numai atribuţii cu caracter operativ, activitatea de administrare fiind realizată de administraţia centrala a A.N.L.  +  Articolul 13Oficiile teritoriale au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) asigura îndeplinirea obligaţiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea convenţiilor încheiate cu autorităţile publice locale şi cu instituţiile bancare; b) colaborează cu organele administraţiilor publice locale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; c) răspund de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pe care le au în dotare; d) desfăşoară activităţi de prospectare a pieţei de locuinţe; e) executa sarcinile transmise de administraţia centrala a A.N.L.  +  Capitolul 5 Conducerea, administrarea şi structura A.N.L.  +  Articolul 14 (1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administraţie ca organ executiv şi prin Consiliul naţional de coordonare al A.N.L. ca organ consultativ. (2) Consiliul naţional de coordonare al A.N.L. este organ consultativ, compus din 17 membri, desemnaţi potrivit legii şi numiţi prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15 (1) Consiliul naţional de coordonare al A.N.L.se reuneste cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acestuia, şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat de acesta. (2) La cererea preşedintelui sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea motivată a Consiliului de administraţie al A.N.L. Consiliul naţional de coordonare al A.N.L. se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 16Membrii Consiliului naţional de coordonare al A.N.L. nu sunt salariaţi ai A.N.L. şi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa în cuantum de 25% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L.  +  Articolul 17Administrarea A.N.L. se realizează prin: a) Consiliul de administraţie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnaţi şi numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; b) preşedintele Consiliului de administraţie al A.N.L., numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care are şi calitatea de director general al A.N.L. şi este reprezentantul legal în toate raporturile şi convenţiile care concura la realizarea obiectului de activitate al A.N.L.  +  Articolul 18 (1) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al A.N.L. este de 4 ani. (2) În cazul vacantarii locurilor din Consiliul de administraţie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocării sau decesului vor fi numiţi noi membri până la încheierea mandatului iniţial, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 19Membrii Consiliului de administraţie al A.N.L. beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L. Membrii consiliului de administraţie nu sunt salariaţi ai A.N.L., cu excepţia directorului general al A.N.L.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie al A.N.L. are atribuţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 21Nu pot fi desemnaţi membri ai Consiliului de administraţie al A.N.L. sau vor fi revocaţi de drept acei membri care se găsesc în una dintre următoarele situaţii: a) au antecedente penale; b) au interdicţii, stabilite potrivit legii, de a conduce, de a controla, de a gestiona sau de a administra o societate ori o instituţie publică.  +  Articolul 22Membrii Consiliului de administraţie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile A.N.L. ori clienţilor acesteia, nu pot încheia cu aceasta sau cu clienţii ei contracte de lucrări sau livrări, nu pot impune A.N.L. ori clienţilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii, în scopul realizării uneia dintre operaţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 23Consiliul de administraţie al A.N.L. funcţionează după cum urmează: a) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 3 membri; b) ordinea de zi a întrunirii este adusă la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, cu excepţia unor urgente motivate; c) deliberările sale sunt statutare în cazul prezentei a cel puţin 5 dintre membrii săi. Deciziile se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv; d) în cazul absentelor nemotivate la 3 şedinţe consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de către un membru al său preşedintele va propune ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei revocarea acestuia din funcţie; e) deliberările sale sunt consemnate în procese-verbale, care se păstrează la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toţi membrii prezenţi; f) în exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie emite hotărâri care se înscriu într-un registru special.  +  Articolul 24Secretariatul Consiliului de administraţie al A.N.L. şi al Consiliului naţional de coordonare al A.N.L. este asigurat de A.N.L.  +  Articolul 25Preşedintele Consiliului de administraţie al A.N.L. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) conduce Consiliul de administraţie al A.N.L.; b) conduce activitatea curenta a A.N.L.;Secretariatul Consiliului de administraţie al A.N.L. şi al Consiliului naţional de coordonare al A.N.L. este asigurat de A.N.L.  +  Articolul 26Directorul general al A.N.L. are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele A.N.L. în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; b) poate delega o parte din atribuţiile sale unui director din conducerea operativă a A.N.L.; delegarea de atribuţii se face în scris; c) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale A.N.L., precum şi relaţiile acestora cu terţii; d) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a A.N.L.; e) emite decizii de angajare, modificare şi încetare, după caz, a raporturilor de muncă şi aplica sancţiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.; f) exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de Consiliul de administraţie al A.N.L.  +  Articolul 27 (1) În cadrul structurii organizatorice a A.N.L., prin hotărâri ale Consiliului de administraţie al A.N.L., se pot organiza birouri. (2) Atribuţiile şi sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 28 (1) Structura organizatorică a A.N.L. se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) Structura operativă a A.N.L. este formată din direcţii, servicii şi oficii.  +  Articolul 29A.N.L. se organizează şi funcţionează cu un număr maxim de 220 de posturi.  +  Articolul 30Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar pentru desfăşurarea activităţii, este aprobată de Consiliul de administraţie al A.N.L., în condiţiile legii, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.  +  Capitolul 6 Salarizarea şi alte drepturi ale personalului A.N.L. şi ale structurilor sale teritoriale  +  Articolul 31 (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilită potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe bază de negocieri colective sau, după caz, individuale cu salariaţii ori cu reprezentanţii acestora, în limitele aprobate de Consiliul de administraţie al A.N.L., cu respectarea coeficienţilor de ierarhizare şi cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (2) Preşedintele Consiliului de administraţie al A.N.L. reprezintă instituţia la negocierea salariilor personalului de conducere şi de execuţie al A.N.L.  +  Articolul 32 (2) Preşedintele Consiliului de administraţie al A.N.L. reprezintă instituţia la negocierea salariilor personalului de conducere şi de execuţie al A.N.L.  +  Articolul 33Salariul de baza brut al directorului general al A.N.L. se stabileşte în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999, o dată cu numirea acestuia prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 34Statele de funcţii şi, respectiv, de personal se aproba de Consiliul de administraţie al A.N.L.──────────────────