LEGE nr. 348 din 6 iulie 2001pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 14 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Orice persoană fizica sau juridică, prejudiciata printr-o înmatriculare ori printr-o menţiune în registrul comerţului, are dreptul sa ceara anularea sau modificarea titlului în baza căruia s-a făcut înmatricularea sau menţiunea, precum şi radierea acestuia, în afară de cazurile în care nu are alte cai legale de atac pentru a obţine aceasta. (2) Cererea se depune şi se menţionează în registrul comerţului la care s-a făcut înmatricularea comerciantului. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului înaintează cererea tribunalului în a cărui raza teritorială se afla sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, tribunalului din acel judeţ. (3) Tribunalul se pronunţa asupra cererii prin hotărâre, cu citarea părţilor. (4) Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsa. (5) Hotărârea judecătorească irevocabilă se comunică oficiului registrului comerţului pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea."2. Articolul 52 se abroga.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti şi Judeţului Ilfov va funcţiona ca Oficiu al Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, iar pentru judeţul Ilfov se înfiinţează Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Ilfov de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Ilfov, la care se va transfera evidenta de la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti şi Judeţului Ilfov privind comercianţii cu sediul în judeţul Ilfov.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────