LEGE nr. 335 din 6 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 11 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 126 din 31 august 2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe", adoptată în temeiul art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivuluide investiţii «Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MW»"2. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:"f) alocaţii bugetare aprobate cu aceasta destinaţie prin legea bugetului de stat, pe baza listelor de investiţii aprobate conform legii, până la finalizarea investiţiei;"3. La articolul 2, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) emiterea de obligaţiuni de către Societatea Naţionala «Nuclearelectrica» - S.A., cu răscumpărare la scadenta."4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Graficul cu lucrările de progres la Unitatea 2-CNE Cernavoda şi pentru finanţarea acestora va fi întocmit de către Societatea Naţionala «Nuclearelectrica» - S.A., pe baza contractelor comerciale şi a convenţiilor de creditare-finanţare semnate de aceasta cu furnizori, antreprenori, alţi parteneri şi finanţatori, şi transmis anual spre avizare Ministerului Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului."5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Plata datoriilor pe care Societatea Naţionala «Nuclearelectrica» - S.A. le înregistrează la 30 iunie 2000 către Ministerul Finanţelor Publice, în contul executării garanţiilor de stat pentru creditele externe contractate pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 1, se amana până la punerea în funcţiune a Unităţii 2, respectiv până la 31 decembrie 2006."6. La articolul 8 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, agenţii economici români sunt scutiţi de la plata impozitului pe veniturile realizate din activităţile desfăşurate de aceştia pentru realizarea obiectivului de investiţii «Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - Unitatea 2», până la punerea în funcţiune a acestuia."7. La articolul 10 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Sumele rezultate în urma valorificării, devenite surse proprii ale Societăţii Naţionale «Nuclearelectrica» - S.A., vor fi folosite pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a Unităţii 2, precum şi pentru acoperirea lucrărilor de conservare la unităţile 3-5."8. După articolul 10 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru unităţile 3-5 de la Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda se vor investiga şi posibilităţile de concesiune a construcţiei, urmând ca exploatarea să se facă de către un operator autorizat român. În acest scop, în condiţiile legii, se vor întocmi caietele de sarcini de către Ministerul Industriei şi Resurselor şi se vor supune spre aprobare Guvernului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────