LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabila şi este parte a avutiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii tarii.  +  Articolul 2 (1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua şi de perspectiva, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanta cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. (2) Gestionarea spatiala a teritoriului asigura indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabila şi responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului. (3) Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa în localităţile urbane şi rurale.  +  Articolul 3Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind sa ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultura şi interese comune; prospectiva, trebuind sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi interventiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi sa ţină seama de acestea în aplicare; democratica, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.  +  Articolul 4Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: a) operationala, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor; c) normativa, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii.  +  Articolul 5Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generatiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare proprie.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale răspund, potrivit prezentei legi, de activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Capitolul 2 Domeniul de activitate  +  Secţiunea 1 Amenajarea teritoriului  +  Articolul 7Scopul de baza al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.  +  Articolul 8Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii şi integrării spatiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.  +  Articolul 9Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele: a) dezvoltarea economică şi socială echilibrata a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; d) utilizarea raţională a teritoriului.  +  Secţiunea a 2-a Urbanismul  +  Articolul 10Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.  +  Articolul 11Activitatea de urbanism cuprinde toate localităţile tarii, organizate în reţea, pe baza ierarhizarii şi distribuţiei echilibrate a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere întregul teritoriu administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.  +  Articolul 12Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spatiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.  +  Articolul 13Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; b) crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap; c) utilizarea eficienta a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite; d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; e) asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale; f) protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale.  +  Secţiunea a 3-a Activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Articolul 14Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabila în profil spatial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.  +  Articolul 15Activităţile conexe de amenajare a teritoriului şi de urbanism au ca obiect: a) cercetarea în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) constituirea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date şi documente; c) elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniu; d) avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu; f) monitorizarea şi controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor şi operaţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 16În vederea asigurării personalului de specialitate necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei cooperează cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu organizaţiile profesionale în domeniu, pentru organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională, specializare şi perfecţionare continua.  +  Capitolul 3 Atribuţii ale administraţiei publice  +  Secţiunea 1 Atribuţiile administraţiei publice centrale  +  Articolul 17Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonata de Guvern, care stabileşte, în raport cu conţinutul Programului de guvernare, programe prioritare, linii directoare şi politici sectoriale.  +  Articolul 18Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, având în aceasta calitate următoarele atribuţii: a) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional; b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamentează planurile de dezvoltare regionala; c) elaborarea Regulamentului general de urbanism; d) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului şi al urbanismului, a programelor strategice sectoriale; f) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale şi liniile directoare în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului la nivel regional, judeţean şi local; g) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 19 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei utilizează informaţii de sinteza la nivel naţional din toate domeniile de activitate economică şi socială. (2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la cerere, informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 20Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale sa elaboreze sau sa modifice o documentaţie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundarii, detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum şi pentru respectarea intereselor generale ale statului.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile administraţiei publice judeţene  +  Articolul 21Consiliul judeţean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii.  +  Articolul 22 (1) Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistica a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest scop coordonează activitatea consiliilor locale şi le acorda asistenţa tehnica de specialitate. (2) Consiliul judeţean asigura preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ, asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi le aproba conform prevederilor legii. (3) În activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile judeţene sunt sprijinite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 23Consiliul judeţean poate solicita consiliilor locale sa elaboreze sau sa actualizeze o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei.  +  Articolul 24 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul judeţean utilizează informaţii de sinteza la nivelul judeţului din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor publice judeţene şi locale informaţii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate sa furnizeze informaţii referitoare la dezvoltarea economico-socială şi urbanistica a localităţilor.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile administraţiei publice locale  +  Articolul 25 (1) Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigura respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. (2) Consiliul local cooperează cu consiliul judeţean şi este sprijinit de acesta în activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 26Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes naţional, judeţean sau local.  +  Articolul 27 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul local utilizează informaţii din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, agenţii economici, organismele şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea la nivel local au obligaţia sa furnizeze cu titlu gratuit informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local.  +  Secţiunea a 4-a Certificatul de urbanism  +  Articolul 28Aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism.  +  Articolul 29 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. (2) Eliberarea certificatului de urbanism este obligatorie pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice şi pentru legalizarea actelor de înstrăinare, partajare sau comasare a bunurilor imobile. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă. (3) Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoana fizica sau juridică, care poate fi interesat în cunoaşterea datelor şi a reglementărilor cărora îi este supus respectivul bun imobil. (4) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare. (5) În certificatul de urbanism se va menţiona în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia. (6) Certificatul de urbanism pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate şi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza, după caz, pe baza avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 30Pentru aceeaşi parcela se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conţinutul acestora, bazat pe documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, şi celelalte reglementări în domeniu trebuie să fie aceleaşi pentru toţi solicitanţii. În acest scop nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, în vederea emiterii certificatului de urbanism.  +  Articolul 31Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea terenului în intravilan sau în afară acestuia; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie sau dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, precum şi altele prevăzute de lege; b) regimul economic al imobilului - folosinţă actuala, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zona, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei; c) regimul tehnic al imobilului - procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcela, circulatii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de strazile adiacente terenului, înălţimea minima şi maxima admisă.  +  Articolul 32În cazul în care prin documentaţia înaintată se solicita o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii de urbanism - Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documentaţia tehnica în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.  +  Articolul 33 (1) Certificatul de urbanism se emite de aceleaşi autorităţi ale administraţiei publice locale care, potrivit competentelor stabilite de legislaţia în vigoare, emit autorizaţiile de construire. (2) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. (3) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent conform legii, în raport cu importanţa zonei şi a investiţiei.  +  Articolul 34Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Secţiunea a 5-a Structura instituţională  +  Articolul 35Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonata de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care exercită şi controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 36 (1) În cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, municipal sau orasenesc şi în cel al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, conduse de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului sau al oraşului, respectiv de arhitectul-şef al municipiului Bucureşti. (2) Funcţia de arhitect-şef va fi ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public având de regula formatia de arhitect sau urbanist licenţiat al învăţământului superior de lungă durata. (3) În comune atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul propriu al consiliului local respectiv, cu atribuţii în domeniu şi pregătit în acest sens.  +  Articolul 37 (1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea durabila locală şi judeteana, pe lângă fiecare consiliu judeţean, primărie municipala şi oraseneasca, respectiv Primăria Municipiului Bucureşti, se poate înfiinţa Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi de urbanism, organism consultativ cu atribuţii de avizare, expertiza tehnica şi consultanţa. (2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi de urbanism este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi din reprezentanţi ai instituţiilor tehnice, economice, sociale şi de protecţie a mediului cu care administraţia publică locală colaborează pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. (3) Componenta nominală şi modul de funcţionare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism sunt aprobate de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef. (4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi de urbanism avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile. (5) Avizele date de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi de urbanism se supun deliberării şi aprobării consiliului judeţean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (6) La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.  +  Articolul 38 (1) Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se semnează de profesionisti calificaţi în domeniu prin licenta sau studii postuniversitare de specialitate acreditate conform legii, precum şi de alţi profesionisti cu drept de semnatura. (2) Dreptul de semnatura pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte pe bază de regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în colaborare cu Asociaţia Profesională a Urbanistilor din România, precum şi cu alte organizaţii profesionale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului. (3) Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnatura, precum şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului urbanistilor se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Specialiştii calificaţi în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care dobândesc dreptul de semnatura, se înscriu în Registrul urbanistilor.  +  Capitolul 4 Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Secţiunea 1 Definiţii şi scop  +  Articolul 39 (1) În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operationale. (3) Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi comunelor. (4) Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice şi juridice.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţii de amenajare a teritoriului  +  Articolul 40Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele: a) Planul de amenajare a teritoriului naţional; b) Planul de amenajare a teritoriului zonal; c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean.  +  Articolul 41 (1) Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al tarii. (2) Planul de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni specializate. (3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional şi ale secţiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază. (4) Secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt: Cai de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală. Prin lege se pot aproba şi alte secţiuni.  +  Articolul 42 (1) Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi reprezintă expresia spatiala a programului de dezvoltare socioeconomica a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare. (2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază. (3) Fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi sa îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului.  +  Articolul 43Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi: a) intercomunale sau interorasenesti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de baza, comune şi oraşe; b) interjudetene, ingloband părţi din judeţe sau judeţe întregi; c) regionale, compuse din mai multe judeţe.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţii de urbanism  +  Articolul 44 (1) Documentaţiile de urbanism se referă la localităţile urbane şi rurale şi reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii. (2) Documentaţiile de urbanism transpun la nivelul localităţilor urbane şi rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. (3) Documentaţiile de urbanism au caracter de reglementare specifică şi stabilesc reguli ce se aplică direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.  +  Articolul 45Documentaţiile de urbanism sunt următoarele: a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia; b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; c) Planul urbanistic de detaliu.  +  Articolul 46 (1) Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, sa îl actualizeze la 5-10 ani şi sa îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; c) zonificarea funcţională în corelatie cu organizarea reţelei de circulaţie; d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice; g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: a) evoluţia în perspectiva a localităţii; b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.  +  Articolul 47 (1) Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată şi asigura corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localităţii. (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: a) organizarea reţelei stradale; b) organizarea arhitectural-urbanistica în funcţie de caracteristicile structurii urbane; c) modul de utilizare a terenurilor; d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor; f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora. (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: a) zonelor centrale ale localităţilor; b) zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor; c) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii. (4) Stabilirea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face de regula în Planul urbanistic general.  +  Articolul 48 (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, în corelare cu vecinătăţile imediate. (2) Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu privire la: a) asigurarea accesibilitatii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivitati şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile functionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea condiţiilor de construire.  +  Articolul 49 (1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care sta la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. (2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde şi detaliază prevederile Planului urbanistic general şi ale Planului urbanistic zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor. (3) După aprobare Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal şi Planul urbanistic de detaliu împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiţie.  +  Secţiunea a 4-a Iniţierea şi finanţarea activităţilor  +  Articolul 50Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine colectivităţilor locale, prin autorităţile deliberative şi executive, Guvernului, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate în amenajarea teritoriului şi în dezvoltarea localităţilor.  +  Articolul 51 (1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din bugetul de stat, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi de persoane juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism şi a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora.  +  Articolul 52Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare.  +  Articolul 53Autorităţile administraţiei publice locale participa la finanţarea planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale care intră în competentele de aprobare, precum şi la urmărirea realizării acestora, potrivit legii.  +  Articolul 54 (1) Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public, precum şi pentru zone protejate se finanţează din bugetul de stat ori din bugetele locale. (2) Alte planuri urbanistice zonale sau de detaliu, în afară de cele precizate la alin. (1), se finanţează de persoanele juridice sau fizice interesate, cu sprijinul, după caz, al autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 55Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone şi localităţi care necesita cercetări şi studii complexe, se face şi din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de ministere şi de alţi factori implicaţi.  +  Secţiunea a 5-a Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Articolul 56 (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege. (2) Precizarea conţinutului documentaţiilor care se supun avizării, precum şi a emitenţilor de avize pentru fiecare categorie de documentaţii se va stabili prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (3) Avizarea documentaţiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, precum şi din domeniul urbanismului (cu excepţia Planului urbanistic de detaliu) - se face fără perceperea unor taxe.  +  Secţiunea a 6-a Participarea populaţiei la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Articolul 57 (1) Participarea populaţiei la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează prin: a) informarea populaţiei; b) consultarea populaţiei; c) alte forme de participare prevăzute de lege. (2) Cetăţenii pot participa la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism, individual sau prin asociere, în condiţiile legii.  +  Articolul 58Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigura organizarea şi desfăşurarea procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 59Informarea populaţiei este activitatea prin care se fac publice: a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistica a localităţilor; b) intentiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale privind elaborarea unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi scopul pentru care acestea sunt elaborate; c) conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism care urmează să fie supuse aprobării, conform legii.  +  Articolul 60Consultarea populaţiei este procesul prin care aceasta îşi exprima opţiunile şi opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor, precum şi cele cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în cadrul procesului de elaborare şi aprobare a acestora, şi se realizează prin publicarea procedurii de desfăşurare a consultării şi desfăşurarea anchetei publice.  +  Articolul 61Informarea şi consultarea populaţiei se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Secţiunea a 7-a Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate  +  Articolul 62 (1) Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Compartimentele de specialitate vor urmări corelarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentaţiilor aprobate.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 63Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională, disciplinară, administrativă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 64Faptele de încălcare a prezentei legi se constata de organele de control al activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale consiliilor judeţene şi locale, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 65 (1) În absenta Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente nu se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule.  +  Articolul 66Unităţile administrativ-teritoriale de baza, care la data intrării în vigoare a prezentei legi dispun de planuri urbanistice generale preliminare, au obligaţia ca în termen de 12 luni să le finalizeze şi să le aprobe ca documentaţii de urbanism definitive.  +  Articolul 67Dispoziţiile referitoare la categoriile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, competentele de avizare şi de aprobare a acestora, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei legi se abroga.  +  Articolul 68Anexa nr. 1 cuprinzând categoriile de documentaţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, competentele de avizare şi de aprobare a acestora, precum şi anexa nr. 2 cuprinzând termenii de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  Anexa 1
  CATEGORII DE DOCUMENTAŢII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM. COMPETENŢE DE AVIZARE ŞI DE APROBARE A ACESTORA
           
    Nr. crt.Categorii de documentaţiiAvizeazăAprobă
    0123
        A. Amenajarea teritoriului  
        ▪ Plan de amenajare a teritoriului  
           
    1.NaţionalGuvernulParlamentul
    2.▪ Zonal Regional sau interjudeţean▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate▪ Consiliile judeţene
    ▪ Consiliile locale
      ▪ Interorăşenesc sau intercomunal
      ▪ Frontalier
      ▪ Metropolitan, Periurban al principalelor municipii şi oraşe
           
    3.Judeţean▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliul judeţean
    ▪ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    ▪ Organismele centrale şi teritoriale interesate
     
    B. Urbanism
    ▪ Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia
           
    4.Municipiul Bucureşti▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate▪ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    5.Municipiu▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliul local al municipiului
    ▪ Consiliul judeţean
    ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate
    6.Oraş▪ Consiliul judeţean▪ Consiliul local al oraşului
    ▪ Organisme centrale şi locale interesate
    7.Comuna▪ Consiliul judeţean▪ Consiliul local al comunei
    ▪ Organisme centrale şi locale interesate  
    8.Municipii, oraşe şi comune ce includ staţiuni balneare/turistice declarate▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliul local al municipiului/ oraşului/comunei, după caz
    ▪ Consiliul judeţean
    ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate
     
    ▪ Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia
           
    9.Zona centrală a municipiului Bucureşti, precum şi alte zone funcţionale de interes▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate  
    10.Zona centrală a municipiului şi alte zone funcţionale de interes▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliile locale municipale
    ▪ Consiliul judeţean
    ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate
    11.Zona centrală a oraşului, satului, precum şi alte zone funcţionale de interes▪ Consiliul judeţean▪ Consiliile locale orăşeneşti sau comunale
    ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate
    12.Zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
        ▪ Consiliul judeţean ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate  
     
    ▪ Plan urbanistic de detaliu
           
    13.Investiţii din competenţa de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administraţiei Publice centrale şi cele care se amplasează în zone protejate ori de interes deosebit▪ Ministerul Lucrărilor publice Transporturilor şi Locuinţei▪ Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    ▪ Consiliul judeţean  
    ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate
           
    14.Alte investiţii▪ Organisme teritoriale interesate▪ Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
     
    C. Regulament de urbanism
           
    15.Regulament general de urbanism▪ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei▪ Guvernul
        ▪ Organisme centrale şi teritoriale interesate
   +  Anexa 2DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN LEGE(în ordine alfabetica)● Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistica, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.● Avizare - procedura de analiza şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.● Caracter director - însuşirea unei documentaţii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului.● Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiti parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.● Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.● Competenţa de avizare/aprobare - abilitarea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnica de a emite avize/aprobări.● Dezvoltare durabila - satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare.● Dezvoltare regionala - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.● Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor pe o perioadă determinata.● Parcelare - acţiunea urbana prin care o suprafaţa de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mica înălţime.● Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei strategii.● Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare. ● Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localităţi şi în teritoriul înconjurător.● Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor.● Regiune frontaliera - regiune care include arii situate la frontiera, delimitata în scopul aplicării unei strategii comune de dezvoltare de o parte şi de alta a frontierelor şi al realizării unor programe, proiecte şi acţiuni de cooperare.● Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zona funcţională) ale căror existenta şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din localităţi urbane şi rurale.● Sistem urban - sistem de localităţi invecinate între care se stabilesc relaţii de cooperare economică, socială şi culturală, de amenajare a teritoriului şi protecţie a mediului, echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrandu-şi autonomia administrativă.● Structura urbana - totalitatea relaţiilor în plan funcţional şi fizic, pe baza cărora se constituie organizarea unei localităţi sau a unei zone din aceasta şi din care rezultă configuraţia lor spatiala.● Servitute de utilitate publică - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decât dacă este continua în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţa o limitare administrativă a dreptului de proprietate).● Strategie de dezvoltare - directionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung, a acţiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana.● Structura urbana - modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din aceasta, constituită istoric, funcţional şi fizic.● Teritoriu administrativ - suprafaţa delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comuna).● Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).● Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna) şi limita teritoriului intravilan.● Teritoriu metropolitan - suprafaţa situata în jurul marilor aglomerari urbane, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenţa în domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. De regula limita teritoriului metropolitan depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din care face parte.● Teritoriu periurban - suprafaţa din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii de independenta în domeniul economic, al infrastructurii, deplasarilor pentru munca, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc.● Zona defavorizată - arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populaţia salariata; b) sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicării programelor de restructurare; c) în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaţilor care au domiciliul stabil în zona respectiva; d) rata somajului depăşeşte cu 25% rata somajului la nivel naţional; e) sunt lipsite de mijloace de comunicaţie şi infrastructura este slab dezvoltata.● Zona funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determina funcţiunea dominantă existenta şi viitoare. Zona funcţională poate rezultă din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone functionale.● Zona de protecţie - suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecţia zonelor invecinate (staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaţie intensa etc.).● Zona protejata - suprafaţa delimitata în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apa etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanta, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie.---------