CRITERII Nr. 2665 DIN 28 februarie 1992privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de statEMITENT : MINISTERUL FINANŢELOR APĂRUT ÎN MONITORUL OFICIAL Nr. 54 din 31 martie 1992  +  Capitolul 1 Stabilirea cadrului organizatoric  +  Articolul 1Răspunderea organizării acţiunii de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat o au ministerele de resort, consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale cu capital de stat.  +  Articolul 2La nivelul fiecărei societăţi comerciale cu capital de stat se constituie o comisie formată din 5-7 membri, care va participa la stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat numita prin: - ordin al ministrului de resort pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin hotărîre a Guvernului; - decizie a delegatiilor permanente ale consiliilor judeţene sau prin dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin decizii ale prefecturilor sau a Primăriei municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Comisiile constituite conform art. 2 vor avea următoarea componenta: - preşedintele consiliului de administraţie al societăţii comerciale cu capital de stat; - specialişti în probleme de investiţii, privatizare, prognoza-dezvoltare, cadre tehnice, economişti, consilieri juridici. Preşedintele comisiei va fi preşedintele consiliului de administraţie al societăţii comerciale cu capital de stat, iar secretar va fi numit un consilier juridic din partea societăţii comerciale cu capital de stat.  +  Capitolul 2 Atribuţiile comisiilor  +  Articolul 4Comisiile constituite conform prevederilor art. 2 au următoarele atribuţii: a) verifica regimul juridic al terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat: - titlul asupra terenurilor - legi, decrete, ordine, decizii, contracte, acorduri etc.; - planurile şi schiţele anexe la titlu; b) participa la delimitarea prin bornare a suprafeţei de teren aferente fiecărei societăţi comerciale cu capital de stat; c) coordonează efectuarea măsurătorilor topografice pentru stabilirea terenurilor din patrimoniul societăţii comerciale cu capital de stat; d) supune spre aprobare consiliului imputernicitilor statului sau, după caz, adunării generale a acţionarilor documentaţiei pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.  +  Capitolul 3 Stabilirea suprafeţelor  +  Articolul 5Metodele de elaborare, conţinutul şi precizia de întocmire a planurilor topografice vor avea la baza prevederile anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele criterii.  +  Articolul 6Măsurătorile topografice se executa la comanda societăţilor comerciale cu capital de stat de către unităţi specializate sau, după caz, de agenţi economici care executa lucrări geo-topografice şi vor determina, conform STAS nr. 7468-80, următoarele: - suprafaţa incintei (ST); - suprafaţa construită (Sc); - suprafaţa aferentă reţelelor (Sr); - suprafaţa aferentă căilor de transport (St); - suprafaţa libera (Sl).  +  Articolul 7Suprafaţa incintei (ST) reprezintă suma suprafeţelor terenurilor ce se afla în patrimoniul unei societăţi comerciale cu capital de stat. Se vor lua în calcul şi alte suprafeţe de terenuri ale societăţii comerciale cu capital de stat (care deţin obiective construite sau prevăzute pentru eventuale dezvoltări în exteriorul incintei).  +  Articolul 8Suprafaţa construită (Sc) reprezintă suma suprafeţelor ocupate definitiv de clădiri, construcţii inginereşti şi speciale, utilaje şi construcţii tehnologice de depozitare, de instalaţii şi de transport realizate suprateran cu unu sau mai multe niveluri închise, total sau parţial, sau complet deschise.  +  Articolul 9Suprafaţa aferentă reţelelor (Sr), din incinta societăţilor comerciale cu capital de stat, reprezintă suma suprafeţelor ocupate de reţele exterioare avînd funcţiuni tehnologice şi de instalaţii, amplasate în subteran (liber sau în canale), suprateran (pe suporti), ca de exemplu: conducte de apa industriala, menajera (potabilă); conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale); conducte pentru diferiţi agenţi termici (apa, abur), agenţi tehnologici sau de încălzire a construcţiilor; conducte de gaze; conducte pentru transportul pneumatic sau mecanic al materialelor pulverulente; cabluri şi conductoare electrice etc.  +  Articolul 10Suprafaţa aferentă căilor de transport (St), din incinta societăţilor comerciale cu capital de stat, reprezintă suma căilor de transport - drumuri, cai ferate, navale, aeriene şi pietonale (supraterane şi subterane), inclusiv lucrările inginereşti specifice, aferente acestora (lucrări de arta, talazuri, ramblee, deblee, diguri, îndiguiri, tunele, peroane etc.), precum şi suprafeţele ocupate de amenajările functionale specifice (traversari, parcari, transbordari, acces la rampe, spaţii de manevra), conductele ce deservesc rampele de descărcare-încărcare de vagoane-cisterna la liniile de garaj etc.  +  Articolul 11Suprafaţa libera (Sl), din incinta societăţilor comerciale cu capital de stat, reprezintă suma suprafeţelor de teren, altele decît cele menţionate mai sus, sau determinate de distanţele obligatorii între clădiri, reţele, instalaţii etc, ca urmare a soluţiilor de plan general şi a prescripţiilor legale în vigoare, destinate unor eventuale dezvoltări.  +  Articolul 12Comisiile constituite conform prevederilor de la art. 2, pe baza datelor cuprinse în planul topografic al societăţii comerciale cu capital de stat, vor determina următoarele: a) procentul de ocupare a terenului (POT)*) exprima raportul dintre suma suprafeţei construite (Sc), a reţelelor (Sr), a căilor de transport (St) şi a suprafeţei incintei (ST):         Sc+Sr+StPOT= - - - - - X100 ;            ST- coeficientul de utilizare a terenului (CUT)**) exprima raportul dintre suma suprafeţelor desfăşurate ale tuturor clădirilor (SD) şi suprafaţa incintei (ST):         SDCUT = --         STValorile indicilor POT şi CUT reprezintă indicatori cantitativi şi calitativi de ocupare şi, respectiv, de utilizare a terenului pe baza cărora se stabileşte necesarul de teren pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut în statutul aprobat prin actul de înfiinţare al societăţii comerciale cu capital de stat; b) diferenţa dintre suprafaţa incintei existente şi cea prevăzută în titlul pe baza căruia poseda terenul; c) categoria de folosinţă a terenului liber, clasa de calitate şi producţie, precum şi modul de utilizare a acestuia; d) cota-parte indiviză din teren funcţie de cota-parte indiviză din proprietatea asupra mijlocului fix, stabilită pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate; e) delimitarea, pe planul topografic întocmit, a suprafeţelor ce se disponibilizeaza potrivit indicilor cantitativi, calitativi şi diferenţelor dintre suprafaţa existenta şi cea prevăzută în titlu. Notă *) Se are în vedere orientativ realizarea unui procent de ocupare a terenului conform STAS nr. 7468-80, îmbunătăţit faţă de valorile minime aprobate. Notă **) Încadrarea în prescripţiile STAS nr. 4908-85.  +  Articolul 13Datele rezultate în urma analizei de la art. 12 se vor înscrie în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentele criterii.  +  Capitolul 4 Întocmirea şi verificarea documentaţiilor  +  Articolul 14Documentaţiile pe baza cărora urmeza să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat trebuie să cuprindă următoarele: a) planul de încadrare în zona a societăţii comerciale cu capital de stat, scara 1 : 10.000 pînă la 1: 100.000 (anexa nr. 4). întocmit de societatea comercială solicitatoare, pe care se vor evidenţia: - căile principale de comunicaţii; - principalele reţele edilitare; - societăţile comerciale sau regiile autonome importante în zona, vecinii etc.; b) foile de plan întocmite de societatea comercială solicitatoare (anexa nr. 5), cuprinzînd suprafaţa incintei existente rezultată din însumarea suprafeţelor pe bază de măsurători topografice; c) situaţia privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat (anexa nr. 2); d) situaţia privind evaluarea calitativă a terenurilor disponibilizate (anexa nr. 3).  +  Articolul 15Documentaţia întocmită se înaintează la Compartimentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene sau al municipiului Bucureşti, unde reprezentantul acestuia, împreună cu reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, în prezenta comisiilor prevăzute la art. 2, vor verifica şi aviza datele înscrise în anexe şi planuri.  +  Articolul 16În urma analizarii documentaţiei privind suprafeţele de teren aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, care sînt determinate ca necesare obiectului de activitate prevăzut în actul de înfiinţare, documentaţiile respective se vor inainta pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, după cum urmează: a) pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, la ministerul de resort; b) pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin decizii ale organelor administraţiei publice locale, la consiliile judeţene sau al Primăriei municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 5 Evaluarea terenurilor  +  Articolul 17Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, la data infiintarii acestora, necesare desfăşurării activităţii, conform obiectului lor de activitate, stabilite potrivit cap. III din prezentele criterii, se evalueaza în lei, conform art. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 834/1991, de către consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale, pe baza următoarei formule: Vt = Vb X (1 + N) în care: Vt = valoarea terenului; Vb = valoarea de baza a terenului determinata ca limita minima la un nivel de 495 lei/mp. Aceasta valoare s-a determinat pe baza preţului de 5 lei pe metru patrat, corectat cu numărul de 99 ani al perioadei de concesionare; (1 + N) reprezintă coeficientul de corectie a valorii de baza a terenului, în care N reflecta suma notelor acordate pe bază de criterii, iar nivelul sau va fi mai mic sau cel mult egal cu 9.  +  Articolul 18Criteriile în baza cărora se acordă notele necesare departajarii terenurilor în operaţiunea de evaluare, sînt următoarele: a) Categoria localităţii: Nota acordată - sat 0,1 - sat reşedinţa de comuna 0,2 - oraş 0,4 - municipiu 0,6 - municipiu reşedinţa de judeţ 1,0 - municipiul Bucureşti 1,5 *) b) Amplasarea terenului: - teren în afară localităţii 0,0 - teren în zona periferica a localităţii 0,5 - teren în zona mediana a localităţii 0,8 - teren în zona centrala a localităţii 1,0 c) Funcţiile economice şi caracteristicile sociale ale localităţii: - localităţi cu activitate preponderent agricolă 0,5 - localităţi cu funcţie economică limitată în industrie şi prestări servicii 0,8 - localităţi cu funcţii economice complexe (industriale, prestări servicii, agricultura) 1,0 d) Poziţia terenului faţă de accesul la reţele de transport: - transport rutier 0,2 - transport feroviar 0,3 - transport fluvial 0,5 - transport maritim 0,5 - transport aerian 0,5 e) Echiparea tehnico-edilitara a zonei în care se afla terenul: - reţele de apa-canal 0,5 - reţele de energie electrica 0,5 - reţele de energie termica 0,5 - reţele de gaze naturale 0,5 - reţele de telefonie 0,5 - reţele de transport urban 0,5 f) Caracteristicile geotehnice ale terenului: - terenuri normale 1,0 - terenuri dificile de fundare care necesita îmbunătăţiri: compactari, perne de pămînt sau balast, coloane de balast etc. - 0,2 - terenuri care necesita desecări şi măsuri contra inundaţiilor - 0,4 - terenuri situate în zone instabile - alunecări de versanţi, alunecări de talazuri, ruperi de maluri - 0,7 g) Restricţiile de folosire a terenului conform planului urbanistic general şi regulamentar aferente: - funcţiune incompatibilă cu planul urbanistic - 1,5 - funcţiune compatibila cu planul urbanistic, cu restrictii - 1,0 - funcţiune compatibila cu planul urbanistic 0,5 h) Terenuri poluate cu reziduuri: - gazoase - 0,3 - solide - 0,5 - lichide - 0,7 Notă *) Se încadrează staţiunile şi zonele cu potenţial balnear, climateric şi turistic.  +  Articolul 19Valoarea terenului se va inregistra în patrimoniul societăţilor comerciale în contul activ 101 "Terenuri", iar în pasiv, în contul 719 "Alte fonduri" (analitic distinct "Terenuri necuprinse în capitalul social").  +  Articolul 20Capitalul social preluat, conform legii, de către Fondurile Proprietăţii Private şi Fondul Proprietăţii de Stat include şi valoarea de înregistrare a terenului.  +  Capitolul 6 Eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor  +  Articolul 21Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform modelelor anexate, se eliberează de către ministerele de resort şi vor fi semnate de miniştri, pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, şi de către consiliile judeţene sau al municipiului Bucureşti, semnate de presedinti, respectiv primarul general şi secretarii acestora, pentru cele înfiinţate prin decizii ale prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti.  +  Articolul 22Documentaţiile privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, împreună cu certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în copie, vor fi trimise pentru înregistrare, după cum urmează: a) pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin hotărîre a Guvernului: - un exemplar la Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, judeţean sau al municipiului Bucureşti; - un exemplar la Compartimentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti; - un exemplar la ministerul sub autoritatea căruia se afla societatea comercială; - un exemplar la societatea comercială deţinătoare a terenurilor; - un exemplar la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului-Direcţia generală pentru cadastru imobiliar-edilitar; b) pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin decizia prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti: - un exemplar la Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, judeţean sau al municipiului Bucureşti; - un exemplar la Compartimentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti; - un exemplar la societatea comercială deţinătoare a terenurilor; - un exemplar la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Direcţia generală pentru cadastru imobiliar-edilitar.  +  Articolul 23Documentaţiile depuse la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Direcţia generală pentru cadastru imobiliar-edilitar vor fi înscrise în Registrul unic al terenurilor societăţilor comerciale cu capital de stat. Evidenta terenurilor disponibilizate se va comunică Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.  +  Articolul 24Societăţile comerciale cu capital de stat, în termen de 15 zile de la obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, au obligaţia înregistrării acestuia în documentele de publicitate imobiliară prevăzute de lege.  +  Capitolul 7 Editarea certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor  +  Articolul 25Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se editează unitar, conform modelelor anexate, astfel: - Model 1 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de ministerele de resort; - Model 2 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliile judeţene şi al sectorului agricol Ilfov; - Model 3 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 26Formularele certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se tiparesc prin grija Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi se vor elibera în funcţie de necesitaţi, pe bază de comandă, ministerelor de resort, administraţiilor consiliilor judeţene şi consiliului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 27Formularele certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor au regim special, se inseriaza unitar şi se numeroteaza în carnete de 100 exemplare. Formularele se completează cu tus negru.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Terenurile disponibilizate se constituie în "Fondul special destinat acţiunilor de privatizare", se înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Direcţia generală pentru cadastru imobiliar-edilitar şi se vor utiliza pe baza acordului Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, dat pentru fiecare caz în parte. Terenurile disponibilizate rămîn în administrare după cum urmează: - cele care fac parte din domeniul privat al statului rămîn în administrarea ministerelor de resort; - cele care fac parte din domeniul privat al administraţiei publice locale rămîn în administrarea consiliilor comunelor, oraşelor sau judeţelor.  +  Articolul 29Cheltuielile privind întocmirea şi verificarea documentaţiilor privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, precum şi tipărirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se suporta de societăţile comerciale cu capital de stat.  +  Articolul 30Terenurile pe care se găsesc monumentele şi rezervaţiile istorice, de arhitectura şi ale naturii, precum şi zonele de protecţie aferente acestora sînt sub ocrotirea legii.  +  Articolul 31Prezentele criterii de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa 1ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TOPOGRAFICE  +  Capitolul 1 Generalitati1. Documentaţia geo-topografica se va întocmi sau actualiza, după caz, respectîndu-se condiţiile tehnice de execuţie şi recepţie a lucrărilor geodezice, topografice şi fotogrammetrice pentru întocmirea planurilor topografice ale localităţilor, prevăzute în Normativul C-110-69. 2. La cererea societăţilor comerciale cu capital de stat, măsurătorile topografice vor fi executate cu avizul organelor de coordonare a activităţii geo-topografice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 2 Conţinutul planului topografic3. Planurile topografice vor conţine situaţia planimetrica a incintei societăţii comerciale cu capital de stat. În zonele amplasate pe terenuri cu panta peste 10% se vor asigura şi elementele necesare pentru reprezentarea reliefului prin curbe de nivel cu echidistantele 2,5 m sau 5 m. 4. Planurile topografice se vor realiza la scara 1 : 500 pînă la 1 : 2.000 în funcţie de mărimea şi complexitatea activităţii societăţii comerciale cu capital de stat şi vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele: - imprejmuirile incintei şi natura acestora; - construcţiile, instalaţiile etc.; - reţelele edilitare; - căile de transport; - terenurile libere; - elementele hidrografice. 5. În scopul obţinerii unor date tehnico-economice privind fondul construit, pe planurile topografice se vor reprezenta: - caracteristicile constructive ale clădirilor cu indici de cartare: A. clădirile cu zidărie durabila şi planşee din beton armat; B. clădirile cu zidărie din caramida şi planşee din lemn; C. clădirile din lemn cu fundaţii; D. clădirile din paianta, pămînt, chirpici; - clădirile cu mai multe niveluri vor avea înscrise cifre corespunzătoare numărului de etaje (sub forma exponentiala); - pe fiecare clădire se vor înscrie folosinţă actuala (exemplu: hala de fabricaţie, atelier de reparaţii, atelier de producţie, grup sanitar, birouri, magazie etc.), suprafaţa la sol (mp) şi suprafaţa desfăşurată (mp). 6. Suprafeţele de teren delimitate pe utilităţi se vor individualiza prin numere de ordine (numerotare cadastrala). Numerotarea va începe din partea de nord-vest a planului şi va continua în sensul orar. 7. Planul topografic, în partea dreaptă, va conţine recapitulatia suprafeţelor existente în ordinea consecutiva a numerelor, cu următoarele elemente: - suprafaţa construită; - suprafaţa aferentă reţelelor edilitare; - suprafaţa aferentă căilor de transport; - suprafaţa libera; - suprafaţa totală a incintei. 8. Întocmirea documentaţiei topografice se face în ordinea următoare: - măsurători topografice; - calcule topografice; - redactarea planului topografice; - calculul suprafeţelor.  +  Capitolul 3 Măsurători topografice9. Operaţiunile topografice, în faza pregătitoare, sînt următoarele: - documentarea în ceea ce priveşte existenta bazei geo-topografice în zona incintei care face obiectul măsurătorilor (harti şi planuri existente privind lucrări geodezice executate anterior, inventare ale coordonatelor punctelor geodezice şi reperelor de nivelment etc.); - recunoaşterea limitei suprafeţei incintei de către comisia constituită conform art. 2, în prezenta vecinilor societăţii comerciale cu capital de stat, şi consemnarea acesteia într-un proces-verbal care va conţine schite cu conturul incintei şi numărul punctelor de fringere; - materializarea prin bornare a limitelor incintei societăţilor comerciale. 10. Reţeaua punctelor de sprijin şi indesire va îndeplini următoarele condiţii: - să fie materializata pe teren prin sisteme de marcare stabile cu conservare pe timp îndelungat; - să fie determinata ca sistem unitar la precizia de + sau - 5 cm şi legată de reţeaua geodezica a localităţii cu măsuri de integrare în sistemul de proiectie stereo 1970. Pentru incintele cu suprafeţe de peste 25 ha, măsurătorile pentru determinarea reţelei punctelor de sprijin se prelucreaza riguros. 11. Coordonatele punctelor de detaliu situate pe conturul ce delimiteaza incinta societăţii comerciale cu capital de stat, precum şi ale celor situate în interiorul incintei se vor determina cu o precizie de + sau - 10 cm. 12. Punctele de schimbare a direcţiei limitelor de contur şi colturile construcţiilor definitive vor fi determinate prin metoda radierii, masurindu-se unghiurile în ambele poziţii ale lunetei şi distanţele cu ruleta metalică. 13. Pentru determinarea cît mai corecta a ariilor clădirilor civile, industriale etc., punctele de detaliu se vor alege pe conturul exterior al pereţilor, la cota + sau - 0,000 a parterului. 14. Pentru instalaţii în aer liber, punctele de detaliu se vor alege pe limita platformelor de amplasare a instalaţiei, inclusiv spaţiile tehnologice necesare exploatării. 15. Pentru estacade, rezervoare, bazine etc., se măsoară secţiunea proiectiei orizontale a limitelor exterioare ale conturului construcţiei respective.16. Pentru depozitele în aer liber se vor alege puncte pe conturul suprafeţei efective de depozitare. 17. Pentru reţelele de drumuri aferente, se va măsura suprafaţa efectivă a drumurilor, determinata pe planul de intersectie cu terenul natural, a trotuarelor aferente drumurilor sau clădirilor şi aleilor. 18. Pentru căile ferate aferente, se considera suprafaţa a carei latime este determinata de gabaritul de construcţie conform STAS nr. 4392-68, STAS nr. 4531-57 şi STAS nr. 4067-67, iar pentru căile ferate în debleu şi rambleu se măsoară suprafaţa determinata de intersectia talazurilor cu terenul. 19. Pentru fascicolul de reţele ingropate, amplasate unele faţă de altele la distanţele precizate, conform prevederilor legale în vigoare, se va măsura suprafaţa determinata de intersectia talazurilor cu terenul. 20. Pentru fascicolul de reţele aeriene, amplasate unele faţă de altele la distanţele prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare, se va măsura suprafaţa determinata de proiectia normală în plan orizontal a reţelelor externe. 21. Pentru fascicolul de reţele la sol, se va măsura proiectia normală în plan orizontal a reţelelor externe. La reţelele ingropate şi la reţelele la sol, se va considera ca latime limita exterioară a acestora, dacă ele au fundaţii sau elemente de sustinere. 22. Pentru cazul cînd exista o suprapunere a suprafeţelor ocupate, se va considera o singura suprafaţa şi anume aceea determinata de limitele maxime.  +  Capitolul 4 Calcule topografice23. În cadrul operaţiunilor topografice la birou se efectuează următoarele calcule: - prelucrarea măsurătorilor unghiulare şi liniare înregistrate în carnetele de teren (compensarea în statie, reducerea la orizont a distantelor); - calculul coordonatelor punctelor reţelei de sprijin; - calculul coordonatelor punctelor radiate.  +  Capitolul 5 Redactarea planului topografic24. Redactarea originalului de teren al planului topografic se face pe hirtie cartografica. 25. Foile de plan ale incintelor societăţilor comerciale, scara 1 : 500 pînă la 1: 2.000, vor avea o formă dreptunghiulara sau patrata, cu condiţia sa nu depăşească dimensiunile de 80/65 cm. 26. Fiecare foaie de plan va purta în coltul din stinga jos schema de dispunere a tuturor foilor de plan ale localităţii respective şi scara planului, iar în coltul din dreapta sus o sageata care va indica direcţia Nord. 27. Foile de plan care constituie planul cadastral al terenului unei societăţi comerciale cu capital de stat vor fi numerotate ce cifre arabe, care vor fi scoase în extracadru în coltul din dreapta sus. Numerotarea se face începînd cu cifra 1 (unu) din coltul de N-E şi continuind pînă la ultima foaie de plan, cu dublarea numerotarii conform nomenclaturii planurilor în proiectie stereografica 1970. 28. Pe fiecare latura a foilor de plan, în extracadru şi paralel cu liniile de cadru, se vor înscrie numerele foilor de plan vecine sub forma: "Foaie de plan nr...". 29. Elementele topografice, detaliile planimetrice, hidrografice şi toponimice vor fi redactate în tus negru. Reprezentarea pe plan a reţelelor şi căilor de comunicaţie se va face în conformitate cu atlasele de semne convenţionale corespunzătoare scarilor 1 : 500 pînă la 1 : 2.000. 30. Grosimea liniilor ce delimiteaza incinta societăţii comerciale va fi de 0,2 mm, a parcelelor din interior de 0,1 mm, a conturului construcţiilor permanente de 0,3 mm.  +  Capitolul 6 Calculul suprafeţelor31. Calculul suprafeţelor se va efectua respectîndu-se prevederile şi toleranţele cuprinse în Normativul C-110-69. 32. Compensarea suprafeţelor parcelelor, aflate în interior, se va efectua prin constringere pe suprafaţa totală determinata din coordonatele punctelor limitei incintei. 33. Suprafeţele de teren cuprinse în planurile generale, ce intervin în ocuparea cu construcţii şi instalaţii a terenurilor societăţilor comerciale, se vor calcula în conformitate cu prevederile STAS nr. 7468-68 şi se vor insuma după următoarea clasificare: suprafaţa incintei, suprafaţa construită, suprafaţa aferentă reţelelor, suprafaţa aferentă căilor de transport, suprafaţa libera.  +  Capitolul 7 Documentaţia topografica34. Documentaţia topografica va cuprinde: a) Documentaţia de teren: - tema lucrării; - nota tehnica; - inventarul de coordonate ale punctelor sistemului de sprijin grupate pe puncte vechi, puncte noi, puncte radiate; - schita reţelei de sprijin; - schiţele de reperaj ale punctelor noi; - carnetele de teren cu observaţiile efectuate; - carnetele cu calculele efectuate; - schema de calcul şi controlul suprafeţelor; - schita de teren; - schema de dispunere a planşelor înscrise în suprafaţa totală a societăţii comerciale. b) Documentaţia necesară stabilirii şi evaluării terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat.  +  Capitolul 8 Recepţia lucrărilor35. Recepţia documentaţiei topografice se va efectua de o comisie formată din: un delegat al Oficiului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, un delegat al Compartimentului pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, un delegat al societăţii comerciale cu capital de stat la comanda căreia a fost executată lucrarea, un delegat din partea executantului. Comisia de recepţie îşi va formula concluziile în cadrul unui proces-verbal de recepţie. 36. Lucrările geo-topografice vor fi controlate atît pe teren, cît şi la birou, astfel: a) La teren se verifica următoarele operaţiuni: - alegerea punctelor de sprijin; - alegerea punctelor de detaliu (pe contur şi în interior); - măsurătorile liniare şi unghiulare; - confruntarea planului topografic cu terenul. b) La birou se executa: - verificarea respectării temei date de beneficiar; - respectarea prevederilor din avizele tehnice; - calculele pentru determinarea coordonatelor punctelor din reţeaua de sprijin; - delimitarea corecta a parcelelor şi înscrierea categoriilor de folosinţă;- identificarea corecta a posesorilor; - calculul suprafeţelor; - verificarea în vederea redactarii planului topografic.  +  Anexa 2JUDEŢUL.................. MUNICIPIUL...............     ..............................................ORAŞUL...................      ..............................................LOCALITATEA..............    (denumirea societăţii comerciale, telefon,fax)SITUAŢIA privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţii comerciale cu capital de stat A. TITLUL ASUPRA TERENURILORB. SUPRAFATA REZULTATĂ DIN MĂSURĂTORI TOPOGRAFICEC. CALCULUL SUPRAFEŢEI DE TEREN NECESARE ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE CU CAPITAL DE STATSOCIETATEA COMERCIALĂ,                            COMISIA,DIRECTOR,      CONTABIL ŞEF,      PREŞEDINTE,     SECRETAR,AVIZAT COMPARTIMENTUL PENTRU URBANISM ŞI OFICIUL DE CADASTRU ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, ORGANIZAREA TERITORIULUI, Director, Director,  +  Anexa 3JUDEŢUL.................... MUNICIPIUL.................      ............................................ORAŞUL.....................       .............................................COMUNA.....................      .............................................LOCALITATEA................    (denumirea societăţii comerciale,telefon,fax)SITUAŢIA privind evaluarea calitativă a terenurilor disponibilizate care se constituie în "Fondul special destinat acţiunilor de privatizare" Nr. Parcela Simbolul Formula de bonitare Valoarea totală (lei) crt. categoriei Suprafaţa (mp) calculată conform de folosinţă pentru pentru criteriilor din cap. V parcela subparcele TOTAL: NOTĂ: Se înscriu numai suprafeţele din anexa nr. 2 lit. C, coloana 5. SOCIETATEA COMERCIALĂ,                      COMISIA,DIRECTOR,      CONTABIL ŞEF,      PREŞEDINTE,       SECRETAR,VIZAT OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE DIRECTOR,  +  Anexa 4PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONA a societăţii comerciale (conform cap. IV, art. 14 lit. a)  +  Anexa 5FOAIE DE PLAN cuprinzînd suprafaţa incintei existente (conform cap. IV, art. 14 lit. b)  +  Anexa 6  +  MODEL 1 ROMÂNIA MINISTERUL.............................. În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărîrii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, ○vazind propunerile comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul ministrului nr......din............, în temeiul...............de organizare şi funcţionare a ministrului, ministrul................emite următorul CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Seria..........nr............... pentru societatea comercială cu capital de stat, înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr.........din..........sub denumirea............................cu sediul în................, satul................., comuna, oraşul, municipiul................, str..........nr......, judeţul................... Suprafaţa de teren în proprietatea exclusiva a societăţii comerciale......este de...........mp, iar suprafaţa, în cota-parte indiviză, este de.....mp,identificate prin anexa nr. 2 din documentaţia de stabilire şi evaluare a terenurilor înregistrată sub nr..........din..........la Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului al judeţului.....................şi însoţită de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 şi 5 la prezentele criterii.Ministru,  +  MODEL 2 ROMÂNIA CONSILIUL*).......................... În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărîrii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, vazind propunerile comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor, constituită prin decizia delegaţiei permanente a consiliului................nr.........din......................................, în temeiul Legii nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, delegaţia permanenta a consiliului*)......................emite următorul CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Seria............nr........... pentru societatea comercială cu capital de stat, înfiinţată prin Decizia**)..........nr........din............sub denumirea............................,cu sediul în satul.........., comuna,, oraşul, municipiul..................,str...........nr..........., judeţul............... Suprafaţa de teren în proprietatea exclusiva a societăţii comerciale....................este de...........mp, iar suprafaţa, în cota-parte indiviză, este de............mp, identificate prin anexa nr. 2 din documentaţia de stabilire şi evaluare a terenurilor înregistrată sub nr.............din.....la Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului al judeţului.............şi însoţită de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 şi 5 la prezentele criterii. Preşedinte,                 Secretar, Notă *) Se completează, după caz, "sectorul agricol Ilfov" sau judeţean. Notă **) Se completează, după caz, "prefecturii judeţului" sau "Primăriei municipiului Bucureşti".  +  MODEL 3 ROMÂNIA CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărîrii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, vazind propunerile comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor, constituită prin dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti nr. ........din......................, în temeiul Legii nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, Consiliul municipiului Bucureşti emite următorul CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Seria.......nr........... pentru societatea comercială cu capital de stat, înfiinţată prin Decizia Primăriei municipiului Bucureşti nr.......... din............, sub denumirea......, cu sediul în municipiul Bucureşti, str..........nr......., sector.....Suprafaţa de teren în proprietatea exclusiva a societăţii comerciale......este de.........mp, iar suprafaţa, în cota-parte indiviză, este de.......mp,identificate prin anexa nr. 2 din documentaţia de stabilire şi evaluare a terenurilor înregistrată sub nr..........din..........la Oficiul de Cadastruşi Organizarea Teritoriului al sectorului agricol Ilfov şi însoţită de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 şi 5 la prezentele criterii. Primar general,          Secretar,---------------