HOTĂRÂRE nr. 602 din 27 iunie 2001privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a V-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 9 iulie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere aflate în patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petrosani, Societăţii Naţionale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societăţii Comerciale Miniere Banat - S.A. Anina, Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" Deva, Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, Societăţii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societăţii Comerciale "Foradex" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societăţii Comerciale "Geopec" - S.A. Pitesti, Societăţii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societăţii Comerciale "Talc-Dolomita" - S.A. Hunedoara, Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, Societăţii Comerciale "Somaco" - S.A. Bucureşti, Asociaţiei Disponibilizatilor din Minerit - S.A. Anina, Societăţii Naţionale a Sarii - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Nemetalifere" - S.A. Harghita, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate aferente minelor şi carierelor ce se inchid, prevăzute în anexa nr. 1, rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3 (1) Scoaterea din funcţiune şi din activul agenţilor economici, precum şi valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărei mine şi/sau cariere, prevăzute să se inchida potrivit anexei nr. 1, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale. (2) Lucrările de investiţii neterminate şi nereceptionate, aferente fiecărei mine şi/sau cariere ce se închide, se casează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Mijloacele fixe rămase nevalorificate urmează regimul juridic al Hotărârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea bunurilor reprezentând dependinţe şi anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru conservarea şi închiderea definitivă a minelor şi carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare şi ecologizare elaborate în acest scop şi avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare şi proiectare, se acoperă din surse proprii şi din alocaţiile bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite. (2) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor şi carierelor se vor evidenţia în contabilitatea agenţilor economici prevăzuţi la art. 1, în conformitate cu prevederile pct. 95 şi 96 din Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993. În contabilitatea financiară şi de gestiune cheltuielile efectuate pentru aceste activităţi vor fi evidentiate distinct. (3) Gestionarea fondurilor pentru închiderea şi reconstructia ecologica a suprafeţelor de teren afectate se realizează de Ministerul Industriei şi Resurselor, cu respectarea prevederilor legale. (4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite şi vor fi însoţite de deconturile justificative întocmite de agenţii economici, potrivit anexei nr. 2. (5) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare a minelor, a celor de refacere a mediului şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de agenţii economici. (6) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi agenţii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                                     LISTA          cuprinzând minele şi carierele care se inchid în etapa a V-a                                                    - milioane lei -┌──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬──────────────────┬─────────┐│N │ │ │Data│Codul │Cheltu- │ Din care: │ ││r.│ │ │ince│perime│ieli to- ├────────┬─────────┤ ││C │Mina/ │ Obiectivul │ta- │trului│tale pen-│Pentru │Pentru │Conserva-││r │cariera│ │rii │ │tru │elabora-│închidere│re ││t.│ │ │ac- │ │închidere│rea do- │inclusiv │ anuală ││ │ │ │ti- │ │ │cumenta-│ecologi- │ ││ │ │ │vi- │ │ │tiei │zare │ ││ │ │ │ta- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tii │ │ (7+8) │ │ │ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──┴───────┴────────────────┴────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Compania Naţionala a Huilei SA Petrosani │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│ 1│Mina │Aninoasa Nord │1997│ 28009│ 1.442,00│ 150,00│ 1.292,00│ 1.378,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 2│Mina │Brazi West │2001│ 28009│ 1.781,00│ 250,00│ 1.531,00│ 2.886,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 3│Mina │Paroseni Sud │2001│ 28002│ 5.180,00│ 250,00│ 4.930,00│ 1.033,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 4│Mina │Ballomas │2000│ 28004│10.204,00│ 500,00│ 9.704,00│ 2.542,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 5│Mina │Livezeni Est │1997│ 28011│ 4.043,00│ 250,00│ 3.793,00│ 3.348,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 6│Mina │Bonci │2000│ 29002│ 4.251,00│ 250,00│ 4.001,00│ 1.120,50│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 7│Mina │Sterminos │1991│ 28009│11.629,00│ 450,00│11.179,00│ 747,00│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │38.530,00│2.100,00│36.430,00│13.054,50│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Naţionala a Carbunelui SA Ploiesti │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│ 8│Mina │Capu Piscului │1991│ 31059│ 2.553,00│ 200,00│ 2.353,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 9│Mina │Zauan Str II │1999│ 31071│ 2.387,50│ 200,00│ 2.187,50│ 3.000,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│10│Mina │Lapos Nord │2000│ 30018│ 8.863,30│ 300,00│ 8.563,30│ 1.360,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│11│Cariera│Zaghid │1997│ 30009│13.858,60│ 300,00│13.558,60│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│12│Cariera│Ciuciur-Ceptura │1996│ │ 7.000,00│ 237,00│ 6.763,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│13│Cariera│Zauan │2000│ 31071│ 8.338,20│ 300,00│ 8.038,20│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│14│Cariera│Nr. 9 Ulioara │1997│ │ 3.272,50│ 225,00│ 3.047,50│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│15│Cariera│Slanic Nord │1995│ │13.392,00│ 320,00│13.072,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│16│Cariera│Nr. 8 V Grecilor│1992│ 31165│ 2.255,60│ 150,00│ 2.105,60│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│17│Cariera│Valea Popii │2000│ 31174│ 9.020,00│ 100,00│ 8.920,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│18│Cariera│Voiculeţ │1997│ 31164│ 4.948,30│ 250,00│ 4.698,30│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│19│Cariera│Borumblaca │1998│ 31138│ 5.933,00│ 200,00│ 5.733,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│20│Cariera│Vaghis │1999│ 31002│15.781,00│ 400,00│15.381,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │97.603,00│3.182,00│94.421,00│ 4.360,00│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Miniera Banat S.A. Anina │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│21│Mina │Colonie │1987│ 28002│ 2.228,00│ 250,00│ 1.978,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│22│Mina │Camenita │1989│ 26005│ 3.815,30│ 300,00│ 3.515,30│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│23│Mina │Minis-Covacie │1977│123023│ 1.159,00│ 200,00│ 959,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│24│Mina │Lupac Galerie │1997│ │ 2.620,00│ 150,00│ 2.470,00│ 1.920,00│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│25│Cariera│2 West Ponor │1991│ 20003│17.300,00│ 400,00│16.900,00│ 828,00│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │27.122,30│1.300,00│25.822,30│ 2.748,00│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Compania Naţionala a Cuprului Aurului şi Fierului Minvest Deva │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│26│Mina │Complex Vechi- │ │ │ │ │ │ ││ │ │Put Iosif │1999│ │ 7683,70│ 300,00│ 7383,70│ 1322,40│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 7683,70│ 300,00│ 7383,70│ 1322,40│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│27│Mina │Hojda-Magura │1991│ │ 3398,00│ 200,00│ 3198,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 3398,00│ 200,00│ 3198,00│ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Transgex S.A. Oradea │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│28│Mina │V. Seaca Muntele│ │ │ │ │ │ ││ │ │Tapu │1997│ │ 1373,10│ 150,00│ 1223,10│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│29│Mina │Ticu-Tamasa │1998│ │ 1324,10│ 150,00│ 1174,10│ 470,40│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│30│Mina │V. Baii-Varzarii│ │ │ │ │ │ ││ │ │de Sus │1997│ │ 885,30│ 100,00│ 785,30│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│31│Mina │Galaseni-Cocosel│1999│ │ 1237,90│ 100,00│ 1137,90│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│32│Mina │Somesul Rece- │ │ │ │ │ │ ││ │ │Valea Seaca │1996│ │ 1059,20│ 100,00│ 959,20│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│33│Mina │Bucea-Cornitel │1995│ │ 1125,00│ 100,00│ 1025,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│34│Mina │Scrind-Rachitele│1997│ 41067│ 12072,70│ 300,00│ 11772,70│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 19077,30│ 1000,00│ 18077,30│ 470,40│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Minexfor S.A. Deva │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│35│Mina │Valcoi-Corabia │1998│ │ 629,40│ 100,00│ 529,40│ 631,20│├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│36│Mina │Sacaramb │1998│ │ 1143,00│ 150,00│ 993,00│ 405,60│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 1772,40│ 250,00│ 1522,40│ 1036,80│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Geolex S.A. Miercurea-Ciuc │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│37│Mina │Belcina │1997│ │ 837,00│ 100,00│ 737,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│38│Mina │Cianod │1998│ │ 914,00│ 100,00│ 814,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 1751,00│ 200,00│ 1551,00│ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Foradex S.A. Bucureşti │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│39│ │5 Pietraru │2000│ │ 760,60│ 150,00│ 610,60│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 760,60│ 150,00│ 610,60│ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Geomold S.A. Campulung Moldovenesc │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│40│Mina │Falticeni │ │ │ │ │ │ ││ │ │Boroaia │1992│ │ 2346,00│ 200,00│ 2146,00│ │├──┼───────┼────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│41│Mina │Izvoarele │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sucevei-V.Moldov│1995│ │ 5786,00│ 265,00│ 5521,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 8132,00│ 465,00│ 7667,00│ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Geopec S.A. Pitesti │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│42│Mina │Cataracte │1992│ │ 7973,00│ 330,00│ 7643,00│ 2244,00│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 7973,00│ 330,00│ 7643,00│ 2244,00│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Cuart S.A. Baia Mare │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│43│Mina │Bixad-Corneasca │1997│ │ 942,00│ 200,00│ 742,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 942,00│ 200,00│ 742,00│ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Talc-Dolomit Hunedoara │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│44│Cariera│Craciuneasa │1999│120002│ 5883,90│ 300,00│ 5583,90│ 6064,80│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 5883,90│ 300,00│ 5583,90│ 6064,80│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Siderurgica Hunedoara │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│45│Cariera│Magulicea*) │1999│117001│ 8811,00│ 800,00│ 8011,00│ 144,00│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ │ │ │ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Somaco S.A. Bucureşti │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│46│Cariera│Borsec I*) │2000│ │ 3794,00│ 780,00│ 3014,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ │ │ │ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Asociaţia Disponibilizatilor din Minerit S.A. Anina │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│47│Mina │Lupac │1997│ 28002│ 5749,00│ 300,00│ 5449,00│ 1100,40│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │ 5749,00│ 300,00│ 5449,00│ 1100,40│├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Naţionala a Sarii S.A. Bucureşti │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│48│ │Câmpul II Ocnele│ │ │ │ │ │ ││ │ │Mari │1993│340161│156000,00│ 500,00│155500,00│ │├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │156000,00│ 500,00│155500,00│ │├──────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤│ Societatea Comercială Nemetaliferă S.A. Harghita │├──┬───────┬────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤│49│Mina │Poiana-Orizont- │ │ │ │ │ │ ││ │ │110 m │1997│ │17.115,00│ 875,00│16.240,00│ 360,00│├──┴───────┼────────────────┴────┴──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Total │17.115,00│ 875,00│16.240,00│ 360,00│├──┬───────┼────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤│Nr│ │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │ ││o │ │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │ ││a │ │ │ │ │ │ ││l │ 49 │ T O T A L │412098,20│13232,00│398866,20│ 32905,30││ │ │ │ │ │ │ ││u │ │ │ │ │ │ ││n │ │ │ │ │ │ ││i │ │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │ ││a │ │ │ │ │ │ ││t │ │ │ │ │ │ ││i │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘------------    *) Finanţarea lucrărilor de conservare-închidere se face din surse proprii       ale societăţii.  +  Anexa 2MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORSocietatea ........................(elementele de identificare)Compania...........................                                     DECONT             al cheltuielilor realizate pentru închiderea minelor,                       aprobate prin Hotărârea Guvernului                      nr. ......../2001 pentru deschiderea                   finanţării pe luna........../anul.........I. INCHIDERI,    din care:II. CONSERVARI
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul ....... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare şi închidere Sume alocate Diferenţa de acordat (6=4-5)
  0 1 2 3 4 5 6
  1. I
  2. II
  3. TOTAL:
             Director general,       Director economic,       ........................           ...................                                 Vizat                                 -----             Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont              conform procesului-verbal de constatare nr. ......          Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului............                               Director general,                            ..........................---------------