LEGE nr. 15 din 22 octombrie 1971pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 134 din 22 octombrie 1971    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Înfiinţarea şi atribuţiile Consiliului Legislativ  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate pe lîngă Consiliul de Stat, avînd sarcina de a sprijini organele de stat în activitatea de pregătire, coordonare şi sistematizare a legislaţiei, în scopul infaptuirii politicii legislative a partidului şi statului.  +  Articolul 2Consiliul Legislativ are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte studii asupra concordanţei reglementărilor juridice existente cu cerinţele dezvoltării vieţii economice şi sociale; examinează proiectele de reglementări juridice propuse de organele iniţiatoare, sub asupectul necesităţii şi fundamentarii lor, precum şi sub aspectul tehnicii legislative; întocmeşte studii şi face propuneri organelor competente cu privire la continua perfecţionare a legislaţiei, în vederea creării cadrului juridic corespunzător intaririi ordinii de drept socialiste; b) întocmeşte şi supune spre aprobarea Consiliului de Stat metodologia generală de tehnica legislativă privind pregătirea şi sistematizarea tuturor proiectelor de acte normative - legi, decrete, hotărîri ale Consiliului de Miniştri, instrucţiuni, ale administraţiei de stat, hotărîri şi decizii ale organelor locale de stat; c) avizează proiectele de legi, de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege şi de hotărîri ale Consiliului de Miniştri cu caracter normativ; d) organizează evidenta oficială a legislaţiei, semnalind organelor competente eventualele neconcordante în actele normative ce-i sînt comunicate spre evidenta; e) publică colecţii şi repertorii legislative, precum şi buletine de informare legislativă.  +  Articolul 3Proiectele de acte normative prevăzute la artiocolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabilă. Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ. Celelalte acte normative, adoptate sau emise de organele centrale de stat, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, se comunică din oficiu Consiliului Legislativ spre evidenta.  +  Articolul 4Consiliul Legislativ îşi îndeplineşte atribuţiile ce-i revin, atît prin personalul propriu de specialitate, cît şi cu consultarea larga, după caz, a altor specialişti din diferite ramuri ale economiei, ale cercetării ştiinţifice, ale tehnicii ori din domeniul social-cultural.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 5Consiliul Legislativ este condus de un colegiu ştiinţific, organ deliberativ, alcătuit din preşedintele consiliului, şefii de secţie, precum şi din cîte un consilier permanent din partea fiecărei secţii. Preşedintele Consiliului Legislativ este preşedinte al consiliului ştiinţific. Numirea în colegiu a consilierilor permanenţi se face de Colegiul de Stat, la propunerea preşedintelui Consiliului Legislativ. Colegiul ştiinţific răspunde în faţa Consiliului de Stat, căruia îi prezintă dări de seama cu privire la activitatea Consiliului Legislativ; fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 6Preşedintele Consiliului Legislativ este numit de Consiliul de Stat.  +  Articolul 7Preşedintele, împreună cu şefii de secţie, rezolva problemele curente ale activităţii Consiliului Legislativ şi stabileşte măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor colegiului. Preşedintele reprezintă Consiliul Legislativ în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii. În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se îndeplinesc de unul dintre şefii de secţie, desemnat de preşedinte.  +  Articolul 8Consiliul Legislativ este organizat pe secţii de specialitate, alcătuite fiecare din consilieri permanenţi, consilieri temporari, experţi, precum şi din consultanţi de specialitate. Secţiile de specialitate sînt conduse de cîte un şef de secţie, desemnat dintre consilierii permanenţi.  +  Articolul 9Şefii de secţie, consilierii permanenţi, experţii, precum şi consultanţii de specialitate sînt numiţi, pe baza hotărîrii colegiului, de preşedintele Consiliului Legislativ De asemenea consilierilor temporari se face în condiţiile alineatului precedent, cu acordul conducătorului instituţiei sau organizaţiei în care aceştia sînt încadraţi. Personalul tehnic-administrativ este numit de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 10Structura organizatorică a Consiliului Legislativ este următoarea: a) Secţia I, pentru dreptul consitutional, dreptul administrativ, dreptul penal şi procesual penal, precum şi pentru dreptul internaţional public; b) Secţia a II-a, pentru dreptul civil, legislaţia economică, dreptul procesual civil, dreptul familiei, precum şi pentru dreptul internaţional privat; c) Secţia a III-a, pentru dreptul financiar, dreptul muncii, dreptul cooperatist şi legislaţia funciară; d) Direcţia de documentare şi informare legislativă; e) Direcţia secretariat-administrativă. În funcţie de necesitaţi, la propunerea sefilor de secţie, preşedintele Consiliului Legislativ poate constitui grupe de lucru, pe specialităţi sau pe probleme, formate din personalul de specialitate al consiliului, precum şi din specialişti din alte domenii de activitate.  +  Articolul 11Colegiul ştiinţific al Consiliului Legislativ asigura îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute în prezenta lege şi adopta lucrările efectuate în exercitarea acestora. El lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul total de membri şi hotărăşte cu majoritatea membrilor ce-l compun. La şedinţele colegiului ştiinţific în care se dezbat avizele la proiectele de acte normative vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai organelor iniţiatoare. La şedinţele de colegiu în care se dezbat proiectele de coduri, precum şi studiile şi propunerile de interes general privind sistematizarea şi perfecţionarea legislaţiei, vor putea fi invitaţi ministrul justiţiei, preşedintele Tribunalului Suprem şi procurorul general al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 12Lucrările pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. a-c se efectuează şi se dezbat în secţii sau în grupele de lucru constituite în conformitate cu art. 10 alineat final. Lucrările interesînd activitatea mai multor secţii sau grupe de lucru se dezbat în şedinţa comuna. Pe baza concluziilor rezultate din dezbateri se întocmeşte raportul definitiv al secţiei sau, după caz, al grupei de lucru, care se supune, spre aprobare, colegiului ştiinţific al Consiliului Legislativ. În procesul-verbal al şedinţei colegiului, a secţiei sau grupei de lucru se va face menţiunea despre opiniile separate care au fost exprimate.  +  Capitolul 3 Avizarea de către Consiliul Legislativ a proiectelor de acte normative  +  Articolul 13Avizul Consiliului Legislativ la proiectele de acte normative se va cere după ce aceste proiecte au fost avizate de toate organele interesate şi au fost definitivate pe baza acestor avize. Pentru proiectele de legi sau decrete cuprinzînd norme cu putere de lege, propuse a fi iniţiate de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Miniştri, avizul Consiliului Legislativ va fi cerut prin secretarul Consiliului de Stat sau, după caz, prin secretarul general al Consiliului de Miniştri, înainte ca aceste proiecte să fie supuse aprobării organelor iniţiatoare. În cazul în care iniţiativa legislativă se exercită de o comisie permanenta a Marii Adunări Naţionale ori de un gurp de deputaţi ai acesteia, intrunind numărul prevăzut de regulamentul ei de funcţionare, avizul va fi cerut prin Biroul Marii Adunării Naţionale. Pentru proiectele de hotărîri ale Consiliului de Miniştri cu caracter normativ, avizul Consiliului Legislativ va fi cerut prin secretarul general al Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 14Proiectul de act normativ trimis spre avizare va fi însoţit de expunerea de motive, cuprinzînd justificarea reglementării propuse, de studiile sau lucrările documentare care au stat la baza acestuia, precum şi de avizele tuturor organelor interesate. Consiliul Legislativ verifica dacă au fost obţinute toate avizele necesare şi, în caz contrar, cere organului de stat care a initiat proiectul să obţină deindata pe cele care lipsesc. De asemenea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ va putea cere organului initiator completarea documentaţiei cu datele şi informaţiile necesare.  +  Articolul 15Proiectele de legi, de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege, precum şi proiectele de hotărîri ale Consiliului de Miniştri cu caracter normativ vor fi supuse, spre adoptare, organelor competente, totdeauna însoţite de avizul Consiliul Legislativ.  +  Articolul 16În cazul cînd, după avizarea de către Consiliul Legislativ a unui proiect normativ, dar înainte de adoptarea acestuia, se aduc modificări textelor iniţiale, prin care se schimba fondul reglementării ori soluţii preconizate, sau se schimba substanţial structura proiectului, se va cere, în mod obligatoriu, Consiliului Legislativ, un nou aviz privind toate aceste modificări. Pentru modificările din categoria celor menţionate în alineatul precedent, care se propun în cursul dezbaterilor Marii Adunări Naţionale, Consiliul Legislativ va întocmi şi transmite avizul de urgenta, în termenul stabilit de Marea Adunare Naţionala.  +  Capitolul 4 Personalul Consiliului Legislativ  +  Articolul 17Poate fi consilier permanent persoana care: a) este cetăţean român; b) este absolvent cu diploma al unei facultăţi de drept; c) are 14 ani vechime în munca juridică şi a desfăşurat o valoroasa activitate în domeniul cercetării ştiinţifice sau al aplicării dreptului.  +  Articolul 18Poate fi consilier temporar persoana, avînd cetăţenia română, a carei colaborare, datorită specialitatii sale, este apreciată ca utila pentru efectuarea unei anumite lucrări de către Consiliul Legislativ.  +  Articolul 19Poate fi expert sau consultant de specialiate gradul I şi II persoana care, indeplinind condita prevăzută la art. 17 lit. a, are studii superioare, a desfăşurat o valoroasa activitate de specialitate şi are o vechime de 14, 10 şi respectiv 8 ani în aceasta activitate. În cazul experţilor şi consultantilor specialişti în domeniile economiei şi tehnicii, cel puţin 1/3 din aceasta vechime trebuie să fi fost efectuată în unităţi direct productive.  +  Articolul 20Numărul de posturi, nomenclatorul funcţiilor şi salariilor tarifare ale personalului Consiliului Legislativ se aproba de către Consiliul de Stat.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21În scopul organizării evidentei oficiale a legislaţiei, Consiliului de Miniştri, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor comunică Consiliului Legislativ actele normative pe care le-au emis înainte de adoptarea prezentei legi şi care sînt în vigoare.  +  Articolul 22În vederea sistematizării, perfecţionării şi simplificarii legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei legi, Consiliul Legislativ va întocmi şi inainta Consiliului de Miniştri proiectul de îndrumări privind modul în care ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor proceda la reexaminarea legislaţiei în vigoare în ramurile sau în domeniile lor de activitate. Consiliul de Miniştri va dispune ca ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat sa ia măsurile necesare pentru: a) înlocuirea, modificarea sau abrogarea expresă a acelor acte normative sau a prevederilor acestora care sînt în neconcordanta cu dispoziţiile legii sau depăşite de actualul stadiu de dezvoltare a relaţiilor sociale; b) înlăturarea eventualelor paralelisme sau necorelari constatate în legislaţie şi concentrarea în reglementări unitare a dispoziţiilor cuprinse în actele normative rămase parţial în vigoare ori care sînt cuprinse în reglementări legale deosebite, dar care se referă la aceeaşi activitate; c) adoptarea de reglementări noi, necesare în unele sectoare de activitate.  +  Articolul 23Consiliul Legislativ va examina modul în care ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat îşi îndeplinesc sarcinile prevăzute în prezentul capitol şi va face propunerile corespunzătoare, pe care le va inainta Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 24Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. 1 şi 2, pînă la constituirea colegiului ştiinţific al Consiliului Legislativ, numirea sefilor de secţie, a consilierilor permanenţi şi temporari, a experţilor, precum şi a consultantilor de specialitate se face de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 25Prevederile capitolului III din prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1972. Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 22 octombrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 442 deputaţi prezenţi la şedinţa. PreşedinteleMarii Adunări Naţionale ŞTEFAN VOITEC În conformitate cu articolul 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege. PreşedinteleConsiliului de Stat, NICOLAE CEAUŞESCU ------------