LEGE nr. 312 din 18 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi care sunt disponibilizaţi prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare sau lichidare, de către societăţi comerciale, companii naţionale, societăţi naţionale, precum şi regii autonome, societăţi comerciale ori alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţi şi instituţii finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori. (2) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (1) nu se aplică salariaţilor încadraţi în aparatul propriu şi în serviciile publice descentralizate ale administraţiei publice centrale şi locale."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal din decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, efectuată după cum urmează: a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi între 20 şi 100 de salariaţi inclusiv; b) cel puţin 10% din numărul personalului, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi între 101 şi 300 de salariaţi inclusiv; c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi peste 300 de salariaţi."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege personalul căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Procedura privind accesul la măsurile de protecţie socială aplicate personalului disponibilizat în urma concedierilor colective"5. Titlul secţiunii I din capitolul II va avea următorul cuprins:"Măsuri aplicate în cazul restructurării"6. Punctul 1 al secţiunii I din capitolul II va avea următorul cuprins:"1. Restructurarea unităţilor cu capital integral de stat sau la care statul deţine cel puţin o treime din capital"7. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În cazul restructurării societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a societăţilor naţionale, companiilor naţionale, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi a altor unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pe baza programelor de restructurare aprobate de organele competente, în vederea eliminării pierderilor sau arieratelor."8. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Programele de restructurare vor conţine în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestora, numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării, precum şi numărul persoanelor care urmează să fie disponibilizate."9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Din resursele financiare prevăzute la cap. V angajatorii pot solicita aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza a cel mult două programe de restructurare, cu condiţia ca aceste programe sa nu fie prezentate în cursul aceluiaşi an."10. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autorităţii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotărârii consiliului judeţean sau local, privind aprobarea programului de restructurare."11. Punctul 2 al secţiunii I din capitolul II va avea următorul cuprins:"2. Restructurarea unităţilor cu capital integral privat sau la care actionarii privati deţin peste două treimi din capital."12. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În cazul restructurării societăţilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor, măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează în urma aprobării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a programelor de restructurare în vederea eliminării pierderilor sau arieratelor."13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În vederea aprobării, programele de restructurare elaborate de societăţile comerciale, adoptate de adunările generale ale acţionarilor, vor fi evaluate şi certificate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (2) Cheltuielile de expertizare şi certificare vor fi suportate de societatea comercială supusă restructurării. (3) Modul de evaluare, certificare şi de aprobare a programelor de restructurare prevăzute la art. 8 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor de restructurare."15. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus măsura restructurării sau de la data prevăzută pentru fiecare etapa."16. Titlul secţiunii a II-a din capitolul II va avea următorul cuprins:"Măsuri aplicate în cazul reorganizării"17. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Planul de reorganizare trebuie să conţină în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestuia, numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma reorganizării şi numărul de personal care urmează să fie disponibilizat."18. Titlul secţiunii a III-a din capitolul II va avea următorul cuprins:"Măsuri aplicate în cazul închiderii operationale"19. Titlul secţiunii a IV-a din capitolul II va avea următorul cuprins:"Măsuri aplicate în cazul privatizării"20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, după caz, documentul de oferta, în situaţia vânzării de valori mobiliare prin metode specifice pieţei de capital, precum şi contractul de vânzare-cumpărare vor conţine clauze şi informaţii referitoare la disponibilizari de personal prin concedieri colective, iar valorile mobiliare vândute vor reprezenta cel puţin o treime din totalul valorilor mobiliare emise."21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Disponibilizarea personalului prevăzută la art. 17 se poate face şi în etape, în următoarele condiţii: a) contractul de vânzare-cumpărare sa prevadă data începerii fiecărei etape de disponibilizare prin concedieri colective; b) numărul de personal disponibilizat, corespunzător fiecărei etape, sa îndeplinească condiţiile de concediere colectivă prevăzute la art. 2; c) disponibilizarile colective să fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevăzută pentru fiecare etapa."22. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizari prin concedieri colective, în cazul societăţilor comerciale care se divizeaza, curge de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor privind divizarea."23. Articolul 21 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În situaţia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptării de către ultima dintre adunările generale ale acţionarilor din societăţile comerciale care fuzionează a hotărârii privind fuziunea."24. Titlul secţiunii a V-a din capitolul II va avea următorul cuprins:"Măsurile aplicate în cazul lichidării şi falimentului"25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective de la angajatorii care intră în procedura de lichidare sau faliment beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă: a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acţionarilor prin care s-a dispus dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-şi conduce activitatea; c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, completată şi modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de lichidare. (2) În cazul companiilor naţionale şi al altor societăţi comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichidează sau care intră în procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcarii sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internaţionale sau aflate sub stare de arest, sechestru, reţinere ori avarie în porturi străine."26. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Salariaţii mentinuti în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizaţi şi vor beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă la încetarea activităţii pentru care au fost mentinuti."27. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Suma totală de bani acordată cu titlu de plată compensatorie se stabileşte diferenţiat, pentru fiecare persoana căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi este egala cu: a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mica de 5 ani; b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în munca între 5 şi 15 ani; c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mare de 15 ani."28. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se plătesc în rate lunare egale."29. Articolele 34-38 se abroga.30. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în unitatea din care a fost disponibilizat sau în alta unitate."31. Articolul 41 se abroga.32. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, precum şi regiile autonome sau alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensaţii băneşti individuale, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă. (2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensaţii băneşti individuale în condiţiile prevăzute la alin. (1)."33. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în munca în perioada pentru care primesc plati compensatorii, până la reincadrarea cu contract individual de muncă sau până la data prezentării dovezilor ca au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat."34. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) În perioada preavizului prevăzut la art. 27 salariaţii sunt obligaţi sa participe la serviciile de preconcediere colectivă realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de alţi prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizaţi şi selecţionaţi de către acestea în condiţiile legii. (2) Constituie servicii de preconcediere colectivă, în principal, următoarele activităţi: a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi la reintegrarea lor profesională; b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă; c) reorientarea profesională în cadrul sau în afară unităţii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata; d) sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a somajului. (3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă angajatorii sunt obligaţi sa înştiinţeze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, despre disponibilizarile prin concedieri colective, cu menţionarea numărului de personal ce urmează să fie concediat. (4) De serviciile de preconcediere colectivă pot beneficia, la cerere, şi persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevăzute la art. 42. (5) Angajatorii persoanelor prevăzute la alin. (4) vor comunică în scris agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivă."35. La articolul 47, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin măsuri active pentru combaterea somajului se înţelege acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă."36. În secţiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea societăţilor comerciale aflate în procesul de restructurare" din capitolul IV, articolele 51-54 se abroga.37. La articolul 56, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cheltuielile se prevăd, se aproba, se evidenţiază şi se urmăresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."38. La articolul 60, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) încălcarea prevederilor art. 25 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;"39. După articolul 60 se introduce articolul 60^1 cu următorul cuprins:"Art. 60^1. - (1) Începând cu data de 22 iunie 2000 beneficiază de plati compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP), cuprinse în anexa la legea de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care devine anexa nr. 2 «Lista cuprinzând unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP)». (2) Începând cu data de 22 iunie 2000 plăţile compensatorii nu se mai acorda din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare, aprobate după această dată, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (1). (3) Plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aflate în derulare la data de 22 iunie 2000, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea şi în condiţiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi. (4) În sensul prevederilor alin. (3), plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin aflate în derulare reprezintă: a) plăţile care au început înainte de 22 iunie 2000, care continua şi după această dată; b) plăţile ale căror cuantumuri au fost stabilite înainte de 22 iunie 2000, iar punerea în plata a acestora se face după această dată; c) plăţile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective după 22 iunie 2000, dacă programele de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de 22 iunie 2000, cu condiţia ca desfacerea contractelor individuale de muncă ale acestor salariaţi să fie facuta în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor menţionate mai sus sau, după caz, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 23 alin. (2); d) plăţile cuvenite persoanelor care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de 22 iunie 2000, care au prevăzute etape de disponibilizare ce se derulează după această dată; e) plăţile compensatorii acordate în doua transe, din care prima transa a fost plătită înainte de 22 iunie 2000; f) plăţile compensatorii stabilite prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de 22 iunie 2000."40. Articolele 61, 62 şi punctul 3 al articolului 63 se abroga.41. La articolul 64, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se completează cu litera h) care va avea următorul cuprins: h) aproba programele de restructurare pentru societăţile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală."42. În cuprinsul ordonanţei de urgenta denumirea "Fondul Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participatiilor Statului", iar denumirea "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă".43. Titlul de la litera B din anexa la ordonanţa de urgenţă, care devine anexa nr. 1, va avea următorul cuprins:"B. ACTE NORMATIVE CE SE ABROGA, CU EXCEPŢIA PREVEDERILOR CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUTAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII, AFLATE ÎN DERULARE LA DATA DE 22 IUNIE 2000, PANA LA EPUIZAREA ACESTOR PLATI"  +  Articolul 2Articolele 29-37, 39, 40, 44, 45 şi 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999, se abroga.  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexă    -----(anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă)-------------------------------------                                  LISTA         cuprinzând unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea           aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de                     reconversie profesională (RICOP)
           
    Nr. crt.Societatea ComercialăLocalitateaJudeţul
      Zona RICOP nr. 1: Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui    
    1.CHIMCOMPLEXOneştiBacău
    2.AEROSTARBacăuBacău
    3.RAFOOneştiBacău
    4.CAROMOneştiBacău
    5.STOFE BUHUŞIBuhuşiBacău
    6.COMTOMTomeştiIaşi
    7.FORTUSIaşiIaşi
    8.TEROMIaşiIaşi
    9.NICOLINAIaşiIaşi
    10.ANTIBIOTICERediuIaşi
    11.PETROTUBCordunNeamţ
    12.FIBREXSăvineştiNeamţ
    13.MOLDOSINVasluiVaslui
    14.RULMENŢIBârladVaslui
      Zona RICOP nr. 2: Brăila, Buzău, Galaţi    
    1.CELHART DONARISBrăilaBrăila
    2.ROTECBuzăuBuzău
    3.CORDBuzăuBuzău
    4.ICMRSGalaţiGalaţi
    5.SIDEXGalaţiGalaţi
    6.INTFORGalaţiGalaţi
      Zona RICOP nr. 3: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman,Prahova  
    1.ARGEŞANAPiteştiArgeş
    2.AROCâmpulungArgeş
    3.UPETTârgovişteDâmboviţa
    4.COSTTârgovişteDâmboviţa
    5.SAROTârgovişteDâmboviţa
    6.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala MoreniMoreniDâmboviţa
    7.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala MijaI.L. CaragialeDâmboviţa
    8.ELSIDTituDâmboviţa
    9.TURNUTurnu MăgureleTeleorman
    10.ROVARoşiori de VedeTeleorman
    11.ELECTROTURRISTurnu MăgureleTeleorman
    12.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Filiala Societatea Comercială Plopeni - S.A.PlopeniPrahova
      Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Vâlcea, Alba  
    1.IUGCraiovaDolj
    2.MATCraiovaDolj
    3.ELECTROPUTERECraiovaDolj
    4.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala FiliaşiFiliaşiDolj
    5.BIOSINCalafatDolj
    6.TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MRovinariGorj
    7.TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MMotruGorj
    8.ELECTROCARBONSlatinaOlt
    9.RULMENŢISlatinaOlt
    10.ALROSlatinaOlt
    11.ROMVAGCaracalOlt
    12.CORAPETCorabiaOlt
    13.ALPROMSlatinaOlt
    14.UMIROMPetroşaniHunedoara
    15.SIDERURGICAHunedoaraHunedoara
    16.SIDERMETCălanHunedoara
    17.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala OrăştieOrăştieHunedoara
    18.UZINELE SODICE GOVORARâmnicu VâlceaVâlcea
    19.CET GOVORARâmnicu VâlceaVâlcea
    20.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala BăbeniBăbeniVâlcea
    21.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala DrăgăşaniDrăgăşaniVâlcea
    22.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Filiala Societatea Comercială Cugir - S.A.CugirAlba
      Zona RICOP nr. 5: Braşov, Covasna    
    1.NITRAMONIAFăgăraşBraşov
    2.ELECTROPRECIZIASăceleBraşov
    3.CELOHARTZărneştiBraşov
    4.BRAFORBraşovBraşov
    5.TRACTORULBraşovBraşov
    6.RULMENTULBraşovBraşov
    7.ROMANBraşovBraşov
    8.I.A.R.GhimbavBraşov
    9.HIDROMECANICABraşovBraşov
    10.VIROMETVictoriaBraşov
    11.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Filiala Societatea Comercială Tohan - S.A.ZărneştiBraşov
    12.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Filiala Societatea Comercială "Carfil" - S.A.BraşovBraşov
    13.Societatea Naţională ROMARM - S.A., Sucursala MetromBraşovBraşov
    14.FABRICA DE SCULE RÂŞNOVRâşnovBraşov
    15.COLOROMCodleaBraşov
    16.SUBANSAMBLURI AUTOSfântu GheorgheCovasna
    17.M.T.S.Târgu SecuiescCovasna
  -------