ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face de regula pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locală dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unităţii administrativ-teritoriale respective. (2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (3) În cazul în care în localitate nu exista suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în condiţiile alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile se constata nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenuri agricole care trec în proprietatea privată a statului. (4) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat. (5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se înţelege persoana titulara a dreptului de proprietate în momentul deposedarii."3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe din terenurile aflate la dispoziţia comisiilor locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condiţiile legii."4. După articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Pentru terenurile foştilor proprietari, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantaţii de hamei, viticole şi pomicole, în funcţiune, restituirea se face pe alt amplasament dacă exista suprafeţe suficiente sau se acordă despăgubiri în condiţiile legii."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie şi diferenţa de suprafaţa neatribuita sau li se acordă despăgubiri."6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege."7. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, evidentele cooperativei agricole, ale amenajamentelor silvice şi pastorale, precum şi alte înscrisuri, cu data certa din perioada respectiva.(1^2) Instituţiile care deţin înscrisurile prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia sa elibereze, la cerere, actele solicitate de cei interesaţi. Refuzul de a elibera înscrisurile solicitate se sancţionează potrivit legii."8. Alineatul (3) al articolului 6 se abroga.9. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de 2 solicitanţi, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formă de cooperativa, se va restitui în natura ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente. (2) În cazul în care resursele sunt insuficiente se va atribui în natura teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condiţiile legii. (3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari. (4) Aplicarea prevederilor de mai sus nu poate afecta drepturile dobândite în condiţiile art. 2 alin. (2) din prezenta lege."10. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 şi 23 din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauza au deja un titlu emis în condiţiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţa."11. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 se abroga.12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, indiferent dacă au încheiat sau nu contracte de locaţiune în temeiul art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se restituie în natura suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi. Atribuirea efectivă a terenurilor se face în condiţii care să nu afecteze exploatatiile agricole, proprietate publică sau privată a statului, în unitatea lor."13. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi cele pentru creşterea de animale de rasa, precum şi terenurile administrate de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic aparţin domeniului public al statului."14. Alineatul (2) al articolului 9 se abroga.15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deţinute de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi de regiile autonome cu profil agricol sau de societăţile naţionale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natura din terenurile proprietate privată a statului. (2) În situaţia în care suprafeţele proprietate privată a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafeţe ce se vor scoate din domeniul public al statului, în condiţiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despăgubiri."16. Articolul 11 se abroga.17. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, împreună cu oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ,vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, în sole situate în imediata apropiere a localităţilor, asigurându-se accesul la lucrările de hidroamelioratii, acolo unde ele exista................................................................4) Procesul-verbal de delimitare împreună cu hotărârea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judeţene, care este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile de la primirea acestuia."18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va inainta lunar Ministerului Administraţiei Publice un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de tragere la răspundere a primarilor care împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege."19. Articolul 14 se abroga.20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (2) În toate cazurile în care nu este posibila restituirea în natura a terenurilor se vor acorda despăgubiri potrivit legii."21. Articolul 16 se abroga.22. Articolul 17 se abroga.23. Articolul 18 se abroga.24. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul în care pe suprafeţele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în condiţiile prezentei legi se afla investiţii functionale prin care s-a crescut valoarea fondului, contravaloarea acestor investiţii se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani."25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În localităţile în care rămân terenuri agricole după aplicarea prevederilor prezentei legi consiliile locale pot atribui în folosinţă loturi de până la 5 ha de familie familiilor fără pământ, familiilor ţinere nou-întemeiate, specialiştilor care lucrează în agricultura, cadrelor medicale, personalului didactic, slujitorilor cultelor religioase legal recunoscute. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi numai dacă domiciliază, locuiesc efectiv şi profeseaza în localitatea respectiva, nu au în proprietate alte terenuri agricole şi numai pe durata îndeplinirii cumulative a acestor condiţii. (3) În localităţile în care nu exista rezerva de terenuri agricole consiliile locale pot cumpara asemenea terenuri din resurse proprii pentru a le atribui categoriilor de persoane prevăzute la alin. (1)."26. Articolul 21 se abroga.27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice îndreptăţite conform prezentei legi, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene, în conformitate şi în condiţiile prevăzute la art. 12 şi la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în regulamentul de aplicare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi."28. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - Suprafeţele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor şi altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la adoptarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Naţionale, precum şi terenurile repartizate pentru înfiinţarea de ferme agricole, prin Legea nr. 187/1945, rămân în domeniul public al statului şi nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate."29. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult pot dobândi în proprietate, prin reconstituire, suprafeţe de teren agricol pe care le-au avut, astfel: a) centre eparhiale, până la 100 ha; b) protoierii, până la 50 ha; c) manastiri şi schituri, până la 50 ha; d) parohii şi filii, până la 10 ha."30. După alineatul (1) al articolului 23 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult, nou-înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafeţe agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv."31. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:"(3) Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolilor generale din mediul rural şi instituţiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha. (4) Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolilor generale din mediul rural, care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie în folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 5 ha, dacă astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale."32. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face de regula pe vechile amplasamente."33. La articolul 24, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele terenuri forestiere:"34. După litera g) a alineatului (2) al articolului 24 se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice şi a staţiunilor de cercetare silvică, în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată."35. După alineatul (3) al articolului 24 se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:"(3^1) În situaţia în care prevederea de la alin. (3) nu poate fi pusă în aplicare, stabilirea terenurilor şi a amplasamentelor pe care vor fi puşi în posesie foştii proprietari se va efectua de către comisia judeteana, cu acordul Regiei Naţionale a Pădurilor, la propunerea comisiilor locale.(3^2) În cazul în care pe raza judeţului nu sunt terenuri disponibile se vor acorda despăgubiri potrivit legii."36. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(2) Gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în condiţiile prezentei legi se face în regim silvic, potrivit legii."37. Alineatul (4) al articolului 25 se abroga.38. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Suprafaţa restituită formelor asociative se compune din cota-parte indiviză a membrilor asociaţi, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat."39. După alineatul (2) al articolului 26 se introduc alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3) cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care forma asociativa a fost în devălmăşie, fără specificarea cotei-părţi pentru fiecare asociat deposedat, suprafaţa ce se restituie se stabileşte în cote-părţi egale, în limitele prevăzute la alin. (2).(2^2) Suprafaţa restituită formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.(2^3) Suprafaţa restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafaţa dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1)."40. Alineatul (4) al articolului 26 se abroga.41. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere restituite potrivit prevederilor art. 26 se fac în regim silvic, potrivit legii."42. La articolul 28, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifica şi se introduc alineatele (6)-(9), astfel:"Art. 28. - (1) În vederea administrării şi exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 membrii formelor asociative de tip composesorate, obsti de moşneni, obsti de răzeşi, păduri graniceresti şi altele sau moştenitorii acestora se vor constitui într-o asociaţie autorizata de către judecătorie, potrivit legii. (2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/şi moştenitorii acestora, cu majoritatea simpla, va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere. (3) Comitetul va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea şi cu certificatul eliberat de comisia locală, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili: structura acestora şi organele de conducere; modul de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii; drepturile şi obligaţiile membrilor, care nu pot fi decât cetăţeni români cu domiciliul efectiv în România la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; raspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice, însoţite de dovada calităţii de membru dobândite numai pe cale de moştenire legală............................................................... (5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comuna rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei asociaţiei. (6) În cazul dizolvării formei asociative suprafeţele de teren forestier respective revin în proprietatea statului şi în folosinţă consiliului local respectiv. (7) În situaţia în care nu vor exista moştenitori legali ai membrilor formelor asociative înfiinţate în conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec în proprietatea statului şi în folosinţă consiliului local respectiv. (8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-părţi între ei sau unor persoane din afară acestora şi nu pot transmite drepturile prin testament sau donaţie, ci numai prin moştenire legală. (9) Pe raza localităţilor în care se reconstituie forme asociative şi după stabilirea suprafeţei totale cuvenite acestora terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului şi pot fi date în folosinţă consiliului local până la limita suprafeţei de 200 ha."43. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"(2) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, manastirile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avută în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit protoieria, parohia, filia, schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire."44. După articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Pentru cazurile în care o persoană fizica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren arabil pe care în prezent se afla vegetaţie forestieră din fondul forestier naţional, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despagubita. (2) În situaţiile în care o persoană fizica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren forestier care în prezent este teren arabil, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despagubita."45. Articolul 31 se abroga.46. Articolul 37 avea următorul cuprins:"Art. 37. - Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasarilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, de regula pe vechile amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, în sole compacte, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri li se acordă despăgubiri."47. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le este interzisă reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritorială la alta."48. Articolul 39 se abroga.49. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Pentru toate terenurile agricole şi forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele şi cu procedura prevăzute de Legea nr. 18/1991, republicată, care nu au putut fi retrocedate, precum şi în situaţiile în care foştii proprietari au optat pentru despăgubiri, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor stabili valoarea terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari."  +  Articolul 2Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 92, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:"(8) Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie."2. Articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunoştinţa ca fiind false, constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani."3. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.  +  Articolul 4Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor şi articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexă    ──────(anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991, republicată)────────────────────────────────────────────────                          TAXA PROCENTUALĂ            datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol                     a terenurilor aflate în extravilan
               
      Clasa terenului agricol
    12345
    Taxa procentuală400350300250200
  NOTĂ:1. Taxa procentuală se aplică la valoarea terenului, prevăzută ca preţ de părţile din contractul de înstrăinare.2. În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie etc., taxa procentuală se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectiva.3. Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, prevăzute la pct. 1 şi 2, care se scot definitiv şi temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de către evaluatorii atestaţi de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Scoaterea temporară se face pe o perioadă de maximum 2 ani.4. În cazul în care se constată că valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 şi 2 sunt mai mici decât evaluarea efectuată conform pct. 3, se foloseşte la calculul taxei procentuale prevăzute în prezenta anexa valoarea stabilită de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la care se aplică procentele din tabel.------