ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:""Art. 9. - Diminuarea fără aprobare legală a cantităţilor de produse rezerva de stat încredinţate spre păstrare agenţilor economici constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani."2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Agenţii economici prevăzuţi la art. 9 sunt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantităţile de produse rezerva de stat.Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.Sancţiunea se aplică persoanelor juridice.Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.Contravenţiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 25-27, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii."  +  Articolul 2Legea nr. 82/1992, republicată, cu completările ulterioare şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Preşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────