ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 21 iunie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 2 al articolului 2 se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:"Gradele cadrelor militare în ordinea lor ierarhica în Ministerul Apărării Naţionale sunt:A. Maiştri militari şi subofiteri: a) maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent; b) maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major; c) maistru militar clasa a III-a, respectiv plutonier; d) maistru militar clasa a II-a, respectiv plutonier-major; e) maistru militar clasa I, respectiv plutonier adjutant; f) maistru militar principal, respectiv plutonier adjutant principal;B. Ofiţeri: a) ofiţeri cu grade inferioare:- sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marina;- locotenent;- căpitan; b) ofiţeri cu grade superioare:- maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviatie şi arma marina;- locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor, pentru cei din arma aviatie şi arma marina;- colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviatie şi arma marina; c) generali şi amirali:- general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriană - cu o stea, pentru cei din arma aviatie şi contraamiral de flotila - cu o stea, pentru cei din arma marina;- general-maior - cu doua stele, respectiv contra-amiral - cu doua stele, pentru cei din arma marina;- general-locotenent - cu trei stele, respectiv vice-amiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina;- general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marina."2. După alineatul 1 al articolului 5 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Accesul în profesie, precum şi evoluţia ulterioară pe treptele ierarhiei militare au la baza principiile şi normele cuprinse în prezenta lege. În aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apărării Naţionale se elaborează Ghidul carierei militare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 36, partea introductivă a alineatului 2 va avea următorul cuprins:"În cadrul instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în structurile specializate ale Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei, precum şi în cazul magistraţilor militari, ofiţerii în activitate pot proveni şi dintre:"4. La alineatul 1 al articolului 40, după litera d) se introduc literele e) şi f) cu următorul cuprins:"e) militari angajaţi pe bază de contract, care au absolvit cursul de formare subofiteri în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; f) militari angajaţi pe bază de contract, absolvenţi ai şcolilor postliceale de specialitate corespunzătoare specialitatilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filiera directa şi indirecta."5. Litera h) a articolului 41 va avea următorul cuprins:"h) absolvenţi ai liceelor, şcolilor profesionale ori ai unei şcoli echivalente, în raport cu nevoile forţelor armate. Bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit."6. După articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - Persoanele care urmează sa devină cadre militare în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) şi ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituţie militară de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în prima funcţie.În condiţiile prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. d) şi e), art. 38 lit. b) şi c), precum şi la art. 40 alin. 1 lit. b) şi c) persoanele în cauza, înainte de a urma cursul de formare ofiţeri, maiştri militari sau subofiteri în activitate, în condiţiile Ghidului carierei militare, încheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata de 4 ani.După expirare contractele pot fi reînnoite, în funcţie de opţiunea părţilor, pe perioade succesive cu durata de până la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.Cadrele militare care au o vechime ca ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate de cel puţin 15 ani pot încheia cu Ministerul Apărării Naţionale contracte până la împlinirea limitei de vârsta în grad.Cu 6 luni înainte de expirarea contractului părţile sunt obligate să se încunoştinţeze reciproc asupra intentiei de reinnoire a acestuia.În situaţia în care înainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliază contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), ele sunt obligate sa anunţe Ministerul Apărării Naţionale cu cel puţin 30 de zile înainte, iar în cazul primului contract cadrele militare sunt obligate şi sa restituie cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, proporţional cu perioada de contract rămasă neexecutata.Aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării revine cadrelor militare, dacă sunt trecute în rezerva de către Ministerul Apărării Naţionale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-l), art. 87 şi art. 88, înainte de expirarea primului contract.În situaţia în care Ministerul Apărării Naţionale trece în rezerva cadrele militare înainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e^1), din iniţiativa Ministerului Apărării Naţionale, acestea beneficiază de măsuri de protecţie socială conform prevederilor legale.Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor părţi în situaţia în care trecerea în rezerva a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) şi g). În aceste cazuri părţile nu au obligaţii una faţă de cealaltă."7. După alineatul 4 al articolului 50 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:"În Ministerul Apărării Naţionale celor prevăzuţi la art. 38 lit. a) şi art. 39 lit. b) li se acordă gradul de maistru militar clasa a V-a."8. La articolul 51 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"În Ministerul Apărării Naţionale celor prevăzuţi la art. 40 alin. 1 lit. a), b) şi d) şi la art. 41 lit. a), c) şi f) li se acordă gradul de sergent."9. După alineatul 1 al articolului 54 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Numărul cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale care urmează să fie înaintate în gradul următor în cursul unui an calendaristic se va stabili anual de către ministrul apărării naţionale, în raport cu numărul funcţiilor cu acest grad ce urmează să fie încadrate, în limitele prevăzute în lege."10. După alineatul 2 al articolului 66 se introduc alineatele 3 şi 4 cu următorul cuprins:"Coloneilor şi comandorilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, care au o vechime în grad de minimum 5 ani şi au fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad de general, similare şi au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul lt; lt;foarte bun gt; gt;, la trecerea în rezerva sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv general de flotila aeriană sau contraamiral şi vor fi trecuţi în rezerva sau direct în retragere cu noul grad.Prevederile alin. 3 nu se aplică celor trecuţi în rezerva sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. e^1)-l), art. 87 şi art. 88."11. La articolul 75 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"În Ministerul Apărării Naţionale cadrele militare se numesc în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult o treapta decât cele pe care le au. Numirea în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade mai mari cu o treapta decât cele pe care le au se poate face numai în situaţia în care ofiţerii, maistrii militari sau subofiterii în cauza îndeplinesc condiţiile privind studiile, stagiul în funcţii şi alte criterii necesare, stabilite în Ghidul carierei militare, pentru a fi înaintate în grad o dată cu numirea în funcţie."12. După articolul 75 se introduce articolul 75^1 cu următorul cuprins:"Art. 75^1. - Selecţionarea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale pentru numirea în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au se face de către comisiile de selecţie, constituite în acest scop, potrivit Ghidului carierei militare.Cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale nu pot fi numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. În mod excepţional capitanii şi maiorii în vârsta de până la 42 de ani pot fi mentinuti sau numiţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, până la data de 31 decembrie 2003."13. La alineatul 1 al articolului 85, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) la expirarea termenului prevăzut în contractul încheiat în condiţiile art. 41^1, dacă una dintre părţi nu este de acord cu reînnoirea acestuia;"14. După articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu următorul cuprins:"Art. 92^1. - În Ministerul Apărării Naţionale limitele de vârsta în grad, în ani, până la care ofiţerii pot fi mentinuti în activitate, precum şi în cele 3 clase de evidenta, în rezerva, sunt: a) pentru sublocotenent şi aspirant:- în activitate - 35- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 50 b) pentru locotenent:- în activitate - 38- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 40, 50 c) pentru căpitan:- în activitate - 42- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 42, 50, 55 d) pentru maior şi locotenent-comandor:- în activitate - 47- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 50, 55 e) pentru locotenent-colonel şi căpitan-comandor:- în activitate - 53- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60 f) pentru colonel şi comandor:- în activitate - 55- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60 g) pentru general de brigada - cu o stea, general de flotila aeriană - cu o stea şi contraamiral de flotila - cu o stea:- în activitate - 56- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a -, -, 60 h) pentru general maior - cu doua stele, contraamiral cu doua stele:- în activitate - 57- în rezerva - clasa a III-a - 62 i) pentru general locotenent - cu trei stele, viceamiral - cu trei stele:- în activitate - 58- în rezerva - clasa a III-a - 62 j) pentru general - cu patru stele, amiral - cu patru stele:- în activitate - 59- în rezerva - clasa a III-a - 64."15. După articolul 93 se introduce articolul 93^1 cu următorul cuprins:"Art. 93^1. - În Ministerul Apărării Naţionale limitele de vârsta în grad, în ani, până la care maistrii militari şi subofiterii pot fi mentinuti în activitate, precum şi în cele 3 clase de evidenta, în rezerva, sunt: a) pentru maistru militar clasa a V-a şi sergent:- în activitate - 37- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 50 b) pentru maistru militar clasa a IV-a şi sergent major:- în activitate - 38- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 50 c) pentru maistru militar clasa a III-a şi plutonier:- în activitate - 42- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 42, 50, 55 d) pentru maistru militar clasa a II-a şi plutonier major:- în activitate - 47- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 50, 50 e) pentru maistru militar clasa I şi plutonier adjutant:- în activitate - 53- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60 f) pentru maistru militar principal şi plutonier adjutant principal:- în activitate - 55- în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60."16. După articolul 94 se introduce articolul 94^1 cu următorul cuprins:"Art. 94^1. - Pentru cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 2^1 lit. Aa) stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor, în timp de pace, este de 3 ani."17. După articolul 108 se introduce articolul 108^1 cu următorul cuprins:"Art. 108^1. - Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apărării Naţionale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înlocuieşte cu gradul de caporal.Până la data de 31 decembrie 2003 se vor elimina toate cazurile care contravin prevederilor art. 75 alin. 2. În această perioadă cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au, pot fi înaintate succesiv în grad până la gradele prevăzute în statele de organizare, dacă au studiile corespunzătoare funcţiilor şi au obţinut cel puţin calificativul lt; lt;foarte bun gt; gt; în ultimul an de activitate."18. După alineatul 2 al articolului 109 se introduc alineatele 3 şi 4 cu următorul cuprins:"Dispoziţiile art. 2 alin. 2^1, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) şi f), art. 41^1, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art 66 alin. 3 şi 4, art. 75 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e^1), art. 92^1, art. 93^1 şi ale art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale.Încadrarea, promovarea, limitele de vârsta şi condiţiile de menţinere în magistratura militară sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, republicată. Trecerea în rezerva a magistraţilor militari se face după eliberarea lor din funcţie, potrivit legii."  +  Articolul 2 (1) În tot cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, termenul sergent, respectiv sergenti, se înlocuieşte, pentru Ministerul Apărării Naţionale, cu termenul caporal, respectiv caporali. Coeficientul de ierarhizare al soldelor de grad pentru maiştri militari clasa a V-a şi sergenti este cel prevăzut în Legea nr. 138/1999 pentru sergent. (2) Dispoziţiile art. 55, 63 şi 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum şi orice alte dispoziţii care contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în Ministerul Apărării Naţionale. (3) Normele de trimitere la dispoziţiile Legii nr. 80/1995 în tot cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat şi al Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează, pentru Ministerul Apărării Naţionale, prin raportare la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu----------------